Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 31

 

D.J. Bolt

04-12-21

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 30-11-21.

 

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Covid 19 laat de aarde nog niet met rust. Het aantal besmettingen daalt nog steeds niet en dat is ook in de gevolgen te zien. Bovendien is de wereld in de ban geraakt van de opkomende Omicron mutant. Veel vragen zijn daarover nog (onvoldoende) onbeantwoord: is die besmettelijker?, werken de huidige vaccins/antistoffen ertegen?, wordt het delta-virus erdoor verdrongen?, hoe snel kan er eventueel een nieuw vaccin tegen worden ontwikkeld? 

Onzekerheid dus.

 

Europa

 

Het leek zo goed te gaan in ons continent: de sterftecijfers daalden significant tot in vrijwel alle landen (van onze tabel) naar 1% en lager. Maar daar is drastisch verandering in gekomen. Vrijwel alle landen hebben te maken met een sterke stijging van besmettingen en sterfte door corona. Koploper is weer Hongarije met maar liefst een stijging van 10% in sterfte! Maar ook een land als Denemarken, tot nu toe het land dat het minst leek te lijden aan corona ziet zich nu geconfronteerd met 6% meer doden in de afgelopen veertien dagen.

 

Nederland

 

Ook in ons land stegen de aantallen weer. Dat geldt met name voor het dodental. Maar de grafieken van besmetting en ziekenhuisopnames laten ook een opmerkelijke verandering zien: de stijgingen lijken minimaal te zijn geworden! Zou dat het gevolg mogen zijn de enige weken geleden ingezette overheidsmaatregelen? Of is er iets anders aan de hand?

 

Bescherm het leven!

 

De vorige keer dachten we een mentaliteit in onze samenleving te kunnen signaleren die de eigen overtuiging als 'mensenrecht' claimt en daar dan geen kritiek op verdraagt. We vroegen ons af dit wel een gepaste christelijke levenshouding is. We gaan er nog weer even op door aan de hand van het partijblad De Banier van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). In het blad is vaak veel wetenswaardigs te vinden over de (politieke) tijd waarin we leven. Meestal kunnen we instemmen met principiële standpunten zoals verwoord door bijvoorbeeld mr. C. van der Staaij, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de SGP.

Maar bij het laatste editie van november 2021 rezen prangende vragen. We willen er lucht aan geven.

 

Week van het leven

Deze Banier is voor een groot deel gewijd aan de 'Week van het leven', de actieweek om het afschuwelijke abortusgebeuren in onze samenleving aan de kaak te stellen en alternatieven te bieden. De frontcover zet daarop gelijk in met kapitale hoofdletters BESCHERM HET LEVEN! en met een foto van een vrouw die te elfder ure heeft afgezien van een zwangerschapsafbreking.

 

De scribenten in het blad pleiten zonder uitzondering voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. We stemmen er van harte mee in, zoals we ook aan 'de levenweek' aandacht gaven.

Maar hoe wordt gedacht in SGP-kringen over bescherming van het al geboren leven dat belaagd wordt door een afschuwelijke virusziekte die al miljoenen doden tot gevolg heeft gehad en bepaald niet is uitgewoed maar volhardend rondraast? Het blad lijkt zich vooral druk te maken over de positie van antivaxers.

 

Vrijheid

Hoe verantwoorden staatkundig gereformeerden hun houding van niet-vaccineren? Wat betekent naastenliefde en solidariteit in dat kader voor hen?

Nadat hij aandacht aan euthanasie heeft gegeven verwoordt ds. C.W.S. Mulder, vice voorzitter SGP, het zó

 

'Naastenliefde is een opdracht van God. Dat geldt niet minder van de beschermwaardigheid van het leven. Is hier geen sprake van ernstige uitholling van de rechtsstaat? Denk ook aan de bestrijding van de coronapandemie. In crisistijd moet blijken wat grondrechten waard zijn. Kunnen (zelfs) gezonde mensen dan worden verplicht thuis te blijven? Het al of niet vaccineren is een kwestie van persoonlijke lichamelijke integriteit. Is het dan goed om de samenleving juist op dit punt in tweeën te delen? De acute fase van de crisis is voorbij. Gaan we ervaren dat overheden met blijvend gemak een claim leggen op vrijheden van de burgers?'

 

De zaak waarop we zijn gespitst wordt in het Woord vooraf gelijk scherp gepunt!

Beschermen van het leven is een opdracht van God. Zeker, maar blijkens het vervolg gaat het de dominee niet om bescherming van kwetsbaar leven tegen een kwaadaardig niet zelden dodelijk virus maar om de autonomie van niet-gevaccineerden. We zullen dat verderop nog weer tegenkomen. Nu alvast enkele opmerkingen daarover.

 

Nee, gezonde mensen hoeven niet thuis te blijven, niemand die dat vraagt. Maar het punt is dat er, zoveel als mogelijk, die 'gezondheid' wel moet zijn vastgesteld, ter bescherming van de naaste. Zijn SGP-ers daartoe wel bereid?

 

Wie splitst de samenleving? Je voelt hier een aanklacht tegen de overheid: die jaagt de samenleving in tweeën. Echter, is het niet zo dat feitelijk de samenleving al in tweeën is gesplitst door hen die zich niet willen laten vaccineren? En dat dát alleen maar pregnanter wordt door de ernstige gevolgen die niet-vaccineren heeft voor mensenlevens (ook voor ongeboren leven, zo bleek de afgelopen tijd!), en ook voor de medische zorg?

 

Al of niet vaccineren heeft inderdaad te maken met 'persoonlijke lichamelijke integriteit'. Maar is het ook geen grondrecht van kwetsbare mensen zélf te beslissen of zij ter bescherming van hun lichamelijke integriteit zich al of niet willen laten 'injecteren' met door het virus-bezwangerden?

Zou in dit kader ook niet overwogen moeten worden dat Christus zijn persoonlijke lichamelijke integriteit opofferde voor ons? Moet niet iets van die gezindheid christenen kenmerken in de pandemie?

 

Tenslotte, 'de acute fase van de crisis is voorbij', stelt de dominee. We weten niet waar hij dit vandaan heeft maar het lijkt ons wensdenken. De cijfers logenstraffen zijn optimisme in elk geval. En dan hebben we het nog niet een gehad over virus-omicron.

 

Zondebok

 

Fractievoorzitter Van der Staaij denkt in dezelfde lijn als ds. Mulder. Hij maakt het nog explicieter. 'Ieder mens is kostbaar', stelt de SGP-leider, 'elk leven is door God gegeven leven, en daarom voluit beschermwaardig'. Prachtig, van harte mee eens. Elk mensenkind, ongeboren of geboren, jong of oud. Voluit beschermwaardig!

Maar dan. Een bladzij verder sluipt er een kilte in deze warme woorden. Want dan vraagt deze politicus minister De Jonge van Volksgezondheid indringend om ieders vaccinatiekeuze te respecteren

 

… 'Je moet dan aan het einde van de discussie ook zeggen, dat hoort ook bij het samenleven, mensen hebben er goed over nagedacht en we aanvaarden en respecteren de uitkomst, ook al is dat een andere dan de regering misschien voor ogen heeft.'…

 

en was hij zeer verontwaardigd toen de minister De Jonge als feiten meldde dat  ongevaccineerden 50% van de ziekenhuisbedden en 70% van !C-bedden bezetten terwijl die zo dringend nodig waren voor hen wier nodige medische behandeling al zo lang was uitgesteld:

 

'Ongevaccineerden worden in toenemende mate als zondebok aangewezen. Zeker, ook wij zien dat vaccinatie bijdraagt aan het voorkomen van de verspreiding van de ziekte en van ziekenhuisopnames. Maar, als de minister tegen ongevaccineerden zegt: 'Dit bed had niet bezet hoeven te zijn', dat heeft dat er bij heel veel mensen echt ingehakt. Dan draagt dat bij aan tweespalt in de samenleving. Dat is ervaren als olie op het vuur mensen voelen zich daardoor gegriefd.'

 

We maken weer enkele opmerkingen.

Van der Staaij wil vrijheid, wel of niet vaccinatie zelf autonoom te kunnen bepalen. Ja, zegt hij, 'wat is vrijheid uiteindelijk nog waard als anderen zeggen wat je doen moet'.

Ja, dat kun je zo beleven. Maar een gereformeerd mens weet dat zulk een autonome vrijheid niet bestaat. Vrijheid is altijd in gebondenheid, aan Gods Wet. Onze vrijheid is niet absoluut maar begrensd op talloze manieren. En we hebben naar het vijfde gebod ons in gehoorzaamheid te onderwerpen, zolang het niet indruist tegen Gods Woord.

Bovendien, de vrijheid die de politicus hier claimt botst met de vrijheid van kwetsbare mensen om voor hen een veilige omgeving te creëren. Het gaat om beschermwaardigheid van levens die voortvloeit uit het gebod van naastenliefde. Een christen kan toch niet zeggen: 'ik beweeg me vrij in de samenleving zoals ik wil, of ik daar nu wel of niet de ziekte mee verspreid, ieder moet dat maar accepteren'.    

Van der Staaij vraagt aanvaarding en respect voor de keuze van hen die zich niet laten vaccineren. Maar dat kan toch niet? Aanvaarden ja, we gaan niet zover dat we hem onder de arm naar een priklocatie sleuren. Maar respect betonen voor een keuze die naar onze overtuigen ernstig tekort doet aan Bijbelse naastenliefde? Nee!

 

Tenslotte, vanwaar toch die overgevoeligheid voor de vermelding van feiten? Als je principieel staat voor non-vaccinatie dan heb je daarbij toch ook de feitelijke gevolgen mee onder ogen gezien en gewogen? Dan zal je aanvaarden dat die gevolgen niet met gejuich worden ontvangen. En jammer je niet over zondebokken maar maak je bij elke geschikte gelegenheid duidelijk: hoe rot de gevolgen van je overtuiging ook zijn en ervaren zullen worden, om Godswil kan en mag het niet anders. En ook de bereidheid tonen je maximaal in te spannen om de gevolgen, voor zover als het in menselijk vermogen ligt, te beperken. Dat is wellicht nog wél te 'verkopen' in een seculiere samenleving die bovenstaand murmureren maar moeilijk te accepteren vindt.

 

Autonomie

 

In dit verband is het ook goed om te citeren uit Verdieping, geschreven door J. Schipper directeur wetenschappelijk instituut voor de SGP. Nadat hij abortus uitgebreid principieel geladen heeft afgewezen, concludeert hij aan het eind van zijn artikel

 

'Wanneer het denken vanuit de autonomie van de mens leidend wordt, komen kwetsbare mensen vroeger of later de knel. Ze worden naar de rand van de samenleving geduwd, omdat ze minder productief zijn dan anderen die onafhankelijk en zelfredzaam zijn. Dat wil niemand, ongeacht of je nu voor of tegen abortus bent. Daarom is de menselijke waardigheid wél de basis van onze rechten en vrijheden en kan de zelfbeschikking dat niet zijn.'

 

We passen deze zinnen nu toe op mens, belaagd door covid. Als mensen autonoom mogen beslissen zich niet te laten vaccineren en/of testen, komen kwetsbare mensen vroeger of later in de knel. Zij worden over de rand van de dood geduwd omdat ze zich niet tegen de verborgen dragers van de ziekte kunnen verweren.

Met stellingname van de directeur zal niemand dat willen, vaxer noch antivaxer. En zal niet autonome zelfbeschikking maar de waarde van het door God gegeven leven uitgangspunt voor ons gedrag moeten zijn.

 

Complotje

 

Aan het eind van het blad schrijft Menno de Bruyne steevast zijn column. Deze keer geeft hij ook aandacht aan de problematiek van het coronavirus, en dat onder de kop 'Dat geloof je toch zélf zeker niet?'.

We lezen zijn columns graag want hij heeft een brede blik en een puntige pen. Maar deze keer koesteren we nogal wat bedenkingen. Weliswaar mag een columnist overdrijven en overmaatse punten op de i zetten, maar nu spreekt er een geest uit zijn 'stukkie' die gereformeerde haren doet rijzen. Het gaat hierom.

 

De Bruyne gispt het feit dat met de QR-code pas iets vergelijkbaars is ingevoerd als met het vroegere zgn. pokkenbriefje. Eerdere toezeggingen van de ministers Rutte en De Jonge dat dat niet zou gebeuren hebben kennelijk een waarde

 

'…van aandelen in spoorwegmaatschappij in het Rusland van de tsaar nadat de communisten daar in 1917 het rode vaandel hadden gehesen en de tsaar en zijn familie uit de weg hadden geruimd.'

 

Nou nou, gaat de associatie met het dictatoriale moordzuchtige communisten-regiment met onze Nederlandse regering die haast wanhopig zoekt naar goede maatregelen om het ellendige virus de voet dwars te zetten, niet wat érg ver? Is De Bruyne in zijn Haagse kringen toch wat besmet geraakt door volksmenners als PVV Wilders en FvD Baudet? Klopt het dan misschien toch dat in SGP kringen nogal wat sympathie bestaat voor deze rechts-extremistische lieden? Het zal toch niet …

 

Maar waarom vindt de columnschrijver die QR-pas zo vervelend? Hij heeft er een plausibele reden voor. Want zonder

 

'… kun je geen medium gebakken biefstuk meer bestellen bij Het Wapen van Voorschoten,
kun je niet meer smikkelen en smullen van je foeyonghaikip bij De Lange Muur in IJmuiden,

is het beluisteren van de kathedraal van tonen van de 8e symfonie van Anton Brückner in het concertgebouw onmogelijk en

is je toegang ontzegd tot Johannes Vermeers meesterwerk 'Gezicht op Delft in het Haagse Mauritshuis.'

 

Ja, 't is wat, het leven dat rest zonder al deze geneugten kent eigenlijk nauwelijks nog enige menswaardigheid.
Die QR-code gaat tegen de antivaxers, weet Menno zeker, de 'krijgskreet' van het kabinet is: 'Samen krijgen we de ongevaccineerden eronder'. En dat in samenwerking met dat vermaledijde Europese paleis in Brussel. Als politieke vriend Ruisen daar met zijn mannen naar binnen wil  moet je ook al gevaccineerd, hersteld van corona of getest zijn. Niet-te-geloven!

 

Ziet hij misschien spoken?, vraagt De Bruyne zich tenslotte af na al zijn verbijsterende waarnemingen. Oh nee! Hij reageert zoals een echte antivaxer-complotdenker betaamt. Diegenen die twijfelen aan zijn spoken

 

'….raad ik aan dit stukkie weer van bovenaf aan te gaan lezen…

 

Tja, dan zitten we dus precies in een grammofoongroef, die zo kenmerkend is voor lieden van PVV en FvD.

 

We vroegen ons al Banier-lezend af wie er nu een 'tweespalt' in de samenleving aan het bevorderen is. En ook, belangrijker, als het zelfs teveel is om je als antivaxer te laten testen, verdampen dan niet alle mooie woorden over beschermwaardigheid, naastenliefde en solidariteit …?

 

Zorg voor leven

 

We sluiten af met een prachtig woord van D. van Dijk, directeur NPV – Zorg voor het leven. Hij schrijft

 

'Er is niets zo fundamenteel als het opkomen voor al het menselijk leven, inclusief het ongeboren leven. Het leven dat door onze Schepper is gegeven. Elk leven is gewild en welkom. Elk menselijk leven is het beschermen waard. Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor een beschaving. Wat voor niveau heeft onze rechtsstaat bereikt als we het normaal vinden dat moeders hun eigen kindje mogen doden?

 

Zo is het! En volledigheidshalve voegen we er aan toe: wat voor niveau heeft onze samenleving als we er geen probleem mee hebben onze naasten te besmetten met een in potentie dodelijk virus?