Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 32

 

D.J. Bolt

18-12-21

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 14-12-21.

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

De vrees voor de omicron beheerst veel denken. Het virus lijkt onstuitbaar want zeer besmettelijk. Grote onzekerheid is er nog over de uitwerking op de mens. Is het ziekteverloop milder?, zijn de huidige vaccins voldoende effectief?
Het bange gevoel kan bekruipen of we nog wel van het virus en zijn trawanten afkomen. Zullen er niet nieuwe golven over de wereld spoelen, net zolang tot ieder er ziek van is geworden en daarna òf hersteld òf er aan gestorven is? Moeten we ons misschien instellen op een 'pest-scenario' en maar stil afwachten tot het laatste slachtoffer is gevallen?
In elk geval is wereldwijde vaccinatie en versterking ervan met boosters van groot belang.

 

Europa

 

Met enig optimisme kan geconstateerd worden dat de sterftecijfers ietsje lager worden. Maar ieder kijkt met spanning uit naar wat er gebeurt door het oprukken van de omicron-variant.

 

Nederland

 

De afnamen van besmettingen en ziekenhuisopnames zetten door. Dat is verheugend! Het dodental neemt nog wel toe maar het verloop daarvan ijlt meestal na en zal naar verwachting ook gaan afnemen. Echter, als we deskundigen mogen geloven nadert in Nederland een nieuwe bui, de 'omicronstorm'. Het virus dat in besmettelijkheid de huidige delta-variant ver overtreft en delta waarschijnlijk zal verdringen. Dat is al het geval in Engeland en Denemarken.

De Duitse minister Karl Lauterbach van Volksgezondheid verwacht een 'massieve’ vijfde golf. Die vormt 'een enorme uitdaging voor onze ziekenhuizen, voor onze intensive careafdelingen, maar ook voor de samenleving als geheel’, zei hij.

Volgens een arts in Zuid-Afrika verspreidt het virus zich zo snel dat het is 'alsof iemand een kraan heeft open gezet'. Het zou zelfs een hogere golf kunnen veroorzaken dan die van maart 2020!

In Amsterdam is van 6 tot 13 december het aandeel besmettingen door omicron gestegen van 2,5% tot 25%, een factor 10! Dat betekent dat de komende week het percentage 100% zal naderen.

Het virus is onder ons …

 

De effectiviteit van de huidige vaccinaties is nogal afgenomen. Daarom wordt er met spoed op grote schaal een 'derde prik' gezet, de booster. Zo kan wellicht toch een dam worden opgeworpen tegen de opmars en effecten van de nieuwe ziekteverwekker. Ook nu weer wordt een dringend beroep gedaan op mensen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren dat alsnog te doen. Door zijn snelle verspreiding zal het nieuwe virus eerdere kwetsbare groepen bereiken met alle gevolgen van dien.

 

En zo komt het dus dat vanavond, 18 december 2021, weer een volledige lockdown is afgekondigd, in elk geval tot en met 14 januari 2022.

 

Napraten

 

Coronitor 31 heeft enige stof doen opwaaien. Het ging daarin m.n. over de inhoud van artikelen in De Banier, het lijfblad van de Staatkundig Gereformeerde Partij en haar standpunt m.b.t. vaccinatie. Wellicht is het goed om te proberen een en ander nog wat toe te lichten en zo mogelijk misverstanden weg te ruimen.

 

Preek

Sommige reactanten verwezen ons naar obscure websites en pseudo-deskundigen. Daarop ingaan hebben we al eens gedaan maar doen we niet meer want wat ons betreft zinloos.
Ook zouden we ons moeten stellen onder het gehoor van ds. P.J. Visser met zijn 'Great Reset preek' die veel aandacht in de media heeft gekregen. Daar hebben we wel aandacht aan gegeven. Maar na afloop zijn we onthutst de virtuele kerkzaal uitgerend. Niet eerder hebben we zo'n suggestieve preek gehoord. Gelukkig heeft de predikant ook zelf ingezien dat hij veel te ver is gegaan en zijn hoorders daarvoor verontschuldigingen aangeboden.

 

Wantrouwen

Wij gaan niet mee in het voeden van wantrouwen tegen de overheid en de (medische) wetenschap. O.i. ondermijnt het de strijd tegen een voor velen dodelijk virus. En dát niet alleen, ook onze samenleving wordt er ernstig door aangetast. We hebben de afgelopen weken verschillende video's gezien hoe onze volksvertegenwoordigers met elkaar en met bewindslieden omgaan. Ongelooflijk! Om een voorbeeld te noemen, zie eens hoe mevrouw Silvana Simons (partij Bij1) haast ontembaar tekeer gaat in de Tweede Kamer en in kamercommissies. Ze verdedigde nota bene te vuur en te zwaard een motie van haar partij die o.m. stelt: '… de strategie van de regering heeft 30.000 doden ten gevolge gehad' ... Ze is helaas niet de enige.

Je hoeft geen visionair te zijn om te voorspellen dat als déze mentaliteit en zulke gedragingen gemeengoed worden we in een chaos terecht komen. Daarin zullen subversieve elementen de gelegenheid krijgen de macht te grijpen en gaan we als democratisch vrij land ten onder.

 

We gaan hier dus niet in mee. Integendeel, we roepen op om naar ons geleerd wordt in de Schrift 'allen die gezag over ons ontvangen hebben, alle eer, liefde en trouw te bewijzen', en zelfs 'ook met hun zwakheid en gebreken geduld te hebben'. Waarom? Omdat 'God ons door hun hand wil regeren' (HC Z 39). Dat moet ons kenmerken als christenen, zeker als gereformeerden!

 

Respect en respecteren

Er zijn nog andere bezwaren ingebracht tegen de vorige Coronitor die nadere overweging en verduidelijking verdienen. Kern daarvan is bezwaar tegen deze paragraaf

 

'Van der Staaij wil vrijheid, wel of niet vaccinatie zelf autonoom te kunnen bepalen. Ja, zegt hij, 'wat is vrijheid uiteindelijk nog waard als anderen zeggen wat je doen moet'.

Ja, dat kun je zo beleven. Maar een gereformeerd mens weet dat zulk een autonome vrijheid niet bestaat. Vrijheid is altijd in gebondenheid, aan Gods Wet. Onze vrijheid is niet absoluut maar begrensd op talloze manieren. En we hebben naar het vijfde gebod ons in gehoorzaamheid te onderwerpen, zolang het niet indruist tegen Gods Woord.

Bovendien, de vrijheid die de politicus hier claimt botst met de vrijheid van kwetsbare mensen om voor hen een veilige omgeving te creëren. Het gaat om beschermwaardigheid van levens die voortvloeit uit het gebod van naastenliefde. Een christen kan toch niet zeggen: 'ik beweeg me vrij in de samenleving zoals ik wil, of ik daar nu wel of niet de ziekte mee verspreid, ieder moet dat maar accepteren'.   

Van der Staaij vraagt aanvaarding en respect voor de keuze van hen die zich niet laten vaccineren. Maar dat kan toch niet? Aanvaarden ja, we gaan niet zover dat we hem onder de arm naar een priklocatie sleuren. Maar respect betonen voor een keuze die naar onze overtuigen ernstig tekort doet aan Bijbelse naastenliefde? Nee!'

 

Bezwaren gaan vooral tegen de laatste alinea. Sommigen hebben eruit geconcludeerd dat we geen enkel 'respect' hebben voor welke 'soort' antivaxers dan ook. Dat vraagt om nadere toelichting.

 

Allereerst, er zijn mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren Natuurlijk is dat een geldige reden die je zonder enige bedenking hebt te aanvaarden.

Dat is echter een beperkte groep.
Echter er zijn talloze anderen die autonoom, dat wil zeggen naar eigen normen, weigeren zich te laten inenten. Er komen mensen langs 'voor wie het allemaal niet zo nodig hoeft, al die opgeblazen flauwekul'. Ze zijn gezond, sporten veel en hebben geen centje pijn. Testen? 'Kom op, al dat overspannen gedoe'. Je komt ze tegen bij het benzinestation, in de bouwmarkt, enzovoort. Het is duidelijk dat we voor deze houding en mentaliteit geen enkel respect hebben, die zelfs niet aanvaarden.

 

Maar er is ook een groep christenen die om principiële redenen zich niet laat vaccineren. Zij menen dat diegenen die dat wél doen Godsvertrouwen missen. Immers, als je corona-ziek wordt of er aan sterft, dan is dat op Gods tijd en heeft Hij dat gewild! Dus geen voorzorgen met vaccinaties, zo horen we soms.
Ook deze overtuiging verwerpen we. En we menen dat deze niet in overeenstemming is met de Schrift. Die leert nergens dat we geen voorzorgsmaatregelen moeten nemen om onheil voor onszelf en leed voor onze naaste te voorkomen. Integendeel, een heel simpel voorbeeld is het hek rond het platte dak van de Israëlitische woning, zodat er niemand kan afvallen want dan zou er bloedschuld(!) op de bouwer worden geladen, Deut. 22:8. Een heel praktische voorzorgsmaatregel dus.
Bovendien, ook gevaccineerden vertrouwen op de Heere en niet op menselijke hoogmoed die slechts weet van 'wij krijgen samen corona er wel onder'. Ook vaxers geloven vast dat gezondheid én coronaziekte uit Gods hand ons toekomen.

Tegelijk geeft Hij ons verantwoordelijkheid zorg te dragen voor eigen en elkaars gezondheid, zoveel we kunnen, vergelijk bijvoorbeeld Leviticus 14 met de voorschriften hoe om te gaan met melaatsheid. Zo doen wij, ander simpel praktijkvoorbeeld, uit voorzorg onze autogordel om, om gevolgen van een botsing zoveel mogelijk te beperken. Het laat onverlet dat we belijden dat een eventuele crash niet buiten Gods wil om gaat.

 

Respecteren

De redenen waarom deze laatste (principiële) categorie zich niet laat inenten respecteren we maar we hebben er geen respect voor. Het klinkt wat cryptisch maar dat komt omdat respect(eren) een wat merkwaardig woord is. 'Respect hebben' houdt in hoge waardering, ontzag hebben. Bijvoorbeeld voor ambtsdragers, bewindslieden die in moeitevolle situaties trouw hun werk blijven doen. Maar respecteren betekent níet 'ontzag hebben' maar aanvaarden, inachtnemen. Bijvoorbeeld, we respecteren snelheidsbeperkingen op snelwegen en in de bebouwde kom, dat is, we houden ons er aan. Zo kun je zeggen 'als persoon respecteer (=aanvaard) ik antivaxers die menen dat ze omwille van Godsvertrouwen zich niet mogen laten inenten. Maar respect, dat is waardering en achting voor hun overtuiging, nee. Want wij geloven dat hun overtuiging en daarmee verbonden handelen niet in overstemming is met de Schrift, botst met het gebod tot naastenliefde.

 

Leven en dood

Het botst daarmee zeker als er vanuit een houding van eigenzinnigheid m.b.t. de overheidsmaatregelen wordt gehandeld, zo van 'ik ben m'n eigen baas, ik doe wat ik wil'. Uiteraard gaat het dan niet alleen om antivaxers maar ook om hen die gevaccineerd of hersteld zijn van de ziekte. Maar voor antivaxers geldt het in bijzondere mate omdat uit de cijfers blijkt dat zij een (relatief) veel groter beslag leggen op ziekenhuisbedden en IC-capaciteit. Met alle gevolgen van dien.
Laten wij allemaal beseffen dat het maar niet gaat om een theoretische discussie maar om zaken van leven en dood. Denk daarbij ook aan hen voor wie dringend noodzakelijke medische behandelingen (voor de zoveelste keer) moesten worden uitgesteld omdat er geen hulp meer voorhanden was door de zorg voor coronazieken. Hoeveel pijn en lijden bracht ook dat al niet met zich mee!

 

En laten niet al die mensen vergeten, medici, verpleegkundigen en verzorgers die nu al anderhalf jaar zwoegen en zweten (ook letterlijk!) om zieken te verplegen en de grote nood zo veel als in hun vermogen ligt, trachten te lenigen. Een zo zware taak dat al menigeen opgebrand thuis zit. En die nu met grote zorg een nieuwe golf dreigend zien naderen.

Laten we ook hen voortdurend in onze gebeden gedenken! 

 

In de praktijk

 

Benzinestation

Ik moest tanken en ging naar het BP station in de buurt.

Naast me stopte een auto bij de tegenovergelegen pomp.

Twee gekleurde jongens stapten uit. De ene ging benzine tanken.

De ander liep de shop binnen en struinde daar rond, zonder mondkapje.

Een witte jonge dame verliet de shop, zonder mondkapje.
Een oudere blanke heer was klaar en ging betalen, zonder mondkapje.

De jongen naast me hing het vulpistool op en ging ook betalen, zonder mondkapje.

Even later kwamen de beide jongens met allerlei lekkers naar buiten, zonder mondkapjes.

Alles in een luttele vijf minuten.

 

Bouwmarkt

We hadden iets nodig uit een bouwmarkt.

Bij Praxis was het nogal druk met de kerstbomenverkoop en zo.

Dan maar verder, bij Gamma was het rustig.

Dus mondkapje op, handen desinfecteren.

In het straatje tussen twee stellingen waren enkele mensen bezig.

Even wachten dus.

't Duurde niet lang voor de kust vrij was.

Terwijl ik in dubio naar spullen in een stelling opkeek, hoorde ik:

Mag ik even kijken?

De gezichten van een vrouw met dochter doken vlak naast me op.

Anderhalve meter, zei ik streng.

Ik vroeg het toch, snibde de vrouw verontwaardigd.

Nee dus, antwoordde ik.

'Knetter!'

Maar ze weken terug.

Dat weer wel.

 

Lidl
's Morgens in de vroegte boodschappen doen in de super. Er zijn maar heel weinig mensen. Drie dragen geen mondkapje. Ook valt op dat er niet meer wordt omgeroepen dat het dragen ervan verplicht is in de winkel, en dat de handen en de karren moeten worden ontsmet.

Waarom niet?

Nou, is de reactie als we het vragen, dat is zo intimiderend voor wie zo'n mondkapje niet kan dragen. En daarom is het afgeschaft in alle Lidl's.

Tsja …

 

Samenwerking
Hij was niet gevaccineerd. Weifelde nog, maar was er wel open over.
We moesten ergens vrij nauw samenwerken aan een klus.

Ik kreeg een telefoontje: 'Ik ga me eerst even testen voordat ik bij je kom'.

Ja, zo kan het ook.

Respect!