Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 33

 

D.J. Bolt

15-01-22

 

Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 11-01-22.

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Uit de grafieken blijkt een zeer forse toename van het aantal besmettingen. De grafiek Besmettingen wereldwijd krult voor het eerst sinds lange tijd omhoog. Dat werd ook verwacht met de verschijning van het omikron virus.

 

Daarentegen is er sprake van een afname het dodental als in rekening wordt gebracht dat de boven weergegeven cijfers deze keer over een tijdsverloop van 1 maand gaan en niet als gebruikelijk 2 weken. Zou de conclusie mogen worden getrokken dat omikron 'milder' is, d.w.z. minder vaak tot de dood leidt? Deskundigen willen er nog geen definitieve uitspraken over doen.

 

Europa

 

Het wereldwijde beeld wordt ook in de cijfers van Europa weerspiegeld: afname van het sterftecijfer door corona. Uitzonderingen zijn Frankrijk, Italië en vooral Denemarken. Geen wonder dat de Franse president Macron de antivaxers achter de broek zit en wil dat de vaccinatiegraad omhoog geboosterd wordt. Want dat is zeer belangrijk zo blijkt ook uit meldingen van Engeland en Italië.

 

In Engeland raast omikron rond. Vorige week nam het aantal besmettingen met 43 procent toe ten opzichte van de week daarvoor en het aantal ziekenhuisopnamen steeg met 50 procent, al blijft tot nu toe de druk op de ICs beperkt. Het aantal zieken is zo groot geworden dat het openbare leven in gevaar komt o.a. doordat er onvoldoende mensen zijn om het distributiesysteem te bemensen. Er werd al een beroep op de EU gedaan om chauffeurs. Verder meldde premier Boris Johnson dat de meeste IC-patiënten niet geboosterd zijn, hij noemde zelfs een percentage van 90%.

 

Ook in Italië gaat het niet goed. Premier Draghi: De druk op de ziekenhuizen komt nu vooral door het effect van het virus op ongevaccineerden. En wie ouder is dan 50, loopt grotere risico’s. Twee derde van de mensen op de intensive care is niet gevaccineerd, terwijl zij maar 10 procent van de bevolking uitmaken.

Het land voert sinds oktober een 3G-beleid d.w.z. alleen toegang tot een heel aantal gelegenheden als 'geprikt, genezen of getest' is. Het voert half februari zelfs 2G in voor 50-plussers! Dan is testen niet meer voldoende. En bij overtreding boete!

 

Nederland

 

We hebben niet eerder zo'n steile toename gezien van het aantal besmettingen. In één week 201.536 positieve tests: 1 op elke 88 Nederlanders kreeg te horen kreeg dat het virus bij hem of haar was vastgesteld!

Het is helemaal in lijn met wat er uit het buitenland wordt gemeld: omikron is zéér besmettelijk. Tegelijk, en dat is opmerkelijk, dalen nog steeds de ziekenhuisopnames en het dodental per week. Dus ook hier een indicatie dat het virus 'milder' is?

Maar…

Het Outbreak Management Team is er niet gerust op. De scholen, basis en middelbaar, zijn weer opengegaan. En aanstaande week ook het hoger- en beroepsonderwijs. Daarom zal er naar verwachting aan het eind van deze maand een piek verschijnen in de ziekenhuisopnames. Maar wellicht gaat in de loop van februari weer een daling intreden omdat dan het effect van het boosteren zichtbaar wordt. Als maximale getallen worden genoemd: 620 op de IC en 2400 op de reguliere afdelingen.

 

Misschien valt het mee. Uit Deense cijfers blijkt dat van de mensen die positief testen op delta 1,2 procent in het ziekenhuis terecht komt, maar bij omikron dit vooralsnog 0,9 procent is. Wel verspreidt de nieuwe variant zich vooral onder jongere mensen(!).

Laten we over enige tijd maar eens vergelijken of deze inschatting in belangrijke mate juist was. In elk geval waarschuwt het OMT dat we ook 'te optimistisch' kunnen zijn.

 

Betrouwbare informatie

Aaldert van Soest van het ND (10-01-22) stelde wetenschapsredacteur Maarten Meulemans van de Volkskrant een heel aantal vragen over de pandemie en wat er mee te maken heeft. We lichten er een belangrijke vraag met een boeiend antwoord uit.

 

Van Soest: Hoe beoordeelt u de kwaliteit van onze wetenschappelijke kennis over corona en vaccineren? Zouden we niet meer twijfel moeten hebben?

 

Meulemans: ‘Wij zitten in Nederland heel goed op dit gebied. Ik heb in twintig jaar tijd ook veel over slechte onderzoeken geschreven: over wetenschappers die te kort door de bocht gingen, te snelle conclusies trokken, of zelfs ronduit fouten maakten. In dit dossier ben ik zulke inschattingsfouten nog nauwelijks tegengekomen. Besef dat een aantal van onze experts hier al lange tijd mee bezig is. Modelleur Jacco Wallinga van het RIVM bijvoorbeeld was ook voor de coronacrisis al een wereldautoriteit op het gebied van modellering van infectieziekten. En Marion Koopmans is internationaal een zeer gevierd viroloog. Burgers – en wij journalisten trouwens ook – hebben de neiging de klokkenluiders te vertrouwen, de eenlingen die het anders zien. Maar in de wetenschap werkt dat niet zo. De gevestigde instituten leveren doorgaans ook het beste werk, want zij hebben de noodzakelijke data en materialen. Klokkenluiders zijn vaak buitenstaanders zonder eigen onderzoeksgegevens, die zelf aan het rekenen slaan. Dan vindt ineens ook Maurice de Hond er iets van. Ga er in zo’n geval maar van uit dat het OMT het beter weet.’

 

Daar kunnen we ons goed in vinden.

 

Polariseren en verbinden

 

In onze samenleving kom je de termen - én de zaak - voortdurend tegen polariseren en verbinden. 'Polariseren' is volgens Koenen: tegenstellingen en polen vormen, tot uitersten drijven. Ook ons magazine ontkomt niet aan dit soort verwijt. Zijn wij door onze 'schrijverij' niet bezig zaken op de spits te drijven, onnodig tegenstellingen aan het vergroten? Doen we niet aan bangmakerij door elke veertien dagen maar weer aandacht te geven aan de cijfers rond de pandemie en trends te duiden? Dragen we niet bij aan het splijten van onze samenleving en creëren we niet zondebokken voor de malaise waarin we zitten, en zetten zo mensen tegen elkaar op?

 

Tegenover polariseren staat verbinden. Dat is iets moois! Tegenstellingen overbruggen, mensen proberen in harmonie met elkaar te laten samenleven. Vrede brengen waar mensen niet meer door één deur kunnen en elkaar verketteren. Een nobel streven, het had ook de aandacht van onze koning Willem Alexander in zijn kersttoespraak:

 

… Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven. Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding

 

In advertenties waarmee sommige kerkgenootschappen hun predikanten werven is het haast steevast een eis: de dominee moet een verbinder zijn, de schapen in de gemeenten in de kerkkooi weten te houden zodat ze elkaar er niet uit vechten.

 

Wie zou er iets op tegen kunnen hebben? Is het niet een christelijk streven dat alles te maken heeft met onze Vredevorst. Spreekt Christus in de Bergrede niet zalig hen die vredestichters zijn? Ja, zij zullen zelfs Gods kinderen worden genoemd!, Mat. 5:9.

Niet polariseren dus maar verbinden.

Zeker, maar er moet wel iets aan worden toegevoegd.

 

Feiten

We hebben gemerkt dat het vermelden van feiten door sommigen al wordt ervaren als polarisatie. Neem bijvoorbeeld het feit dat de Intensive Care voor het overgrote deel door antivaxers wordt bevolkt met o.a. als gevolg dat dringend noodzakelijke andere medische behandelingen moeten worden uitgesteld. Zie bijvoorbeeld hierboven de meldingen uit Engeland en Italië. Volgens sommigen zouden we zulke feiten helemaal niet moeten noemen want het geeft maar verdeeldheid, maakt een deel van de samenleving zelfs tot zondebok (Van der Staaij).

Echter, we zijn er diep van overtuigd dat maskeren van feiten onjuist is en zeker ook als het gaat om de grote pandemie waarin we verkeren. 

 

In de eerste plaats, verzwijgen van feiten leidt niet tot rust en vrede zoals al zo vaak in de politiek is gebleken de afgelopen jaren. Je komt er niet mee weg wanneer zaken als ziekenhuisbezettingen en besmettingen achter worden gehouden. Het leidt tot diepe argwaan. Vergelijk maar als recent voorbeeld de zaak van de zgn. verhoogde oversterfte waarvoor nu een onderzoek wordt gestart.

Achterhouden van informatie en verzwijgen van feiten om polarisatie in de verhoudingen te voorkomen, geeft een heel verstikkend klimaat in de samenleving, maar ook in de kerk en in families. Het leidt tot frustratie en de voortdurende vraag wat wel en wat niet kan worden gezegd uit angst voor narigheid. Openheid en eerlijkheid gaan missen tussen mensen, verstoort verhoudingen. Het vormt een onbetaalde rekening waarvoor vroeg of laat een hoge prijs moet worden betaald.

 

De pas overleden Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu speelde een grote rol in de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Na de val van het apartheidsregime was hij onder meer voorzitter van de 'Waarheidscommissie' die hem 'als verbinder' (ND 26-12-21) goed paste. Deze commissie deed geen zand over het verleden maar had als hoofdprincipe:

 

De waarheid moet boven tafel komen en dat zal bevrijdend en verzoenend werken.

 

In eigen woorden: het leidt tot vrede en ontspannen samenwonen als we de feiten (er)kennen. Nota bene, het principe is dus niet, dat we daarbij allereerst het helemaal eens moeten zijn.

 

Verdraagzaamheid

Maar wat als de overtuigingen diametraal tegenover elkaar staan? Zoals wij van mening zijn, even kort door de bocht, dat niet te laten vaccineren in strijd is met de naastenliefde en de gehoorzaamheid aan de overheid die de Schrift gebiedt. Terwijl anderen de grondwettelijke zelfbeschikking over het eigen lichaam benadrukken. Hoe ga je dan met elkaar om?

 

Kern is o.i. dat we de persoon en zijn overtuiging niet vereenzelvigen. We hebben elkaar als naasten, en zeker in de kerk als broeders en zusters, lief te hebben en te aanvaarden ondanks soms diepgaande verschillen van inzicht hoe we moeten handelen. Dat is vaak niet eenvoudig. Zeker niet voor gereformeerden die veel strijd (moesten) voeren die zelfs tot afscheidingen leidden. Maar de Schrift is er duidelijk over: we zullen elkaar in liefde terechtwijzen én elkaar verdragen én in vrede met elkaar leven. Zie wat Paulus daar uitgebreid over schrijft in Rom. 14 en 15. Verdraagzaamheid doet het gesprek niet verstommen, schuift de feiten niet onder het vloerkleed, want we blijven elkaar aanspreken. In het voortdurend besef dat we elkaar als Gods kinderen ontmoeten en als zodanig aan elkaar gegeven zijn.

Best moeilijk af en toe.

Maar wel Bijbelse opdracht.

 

Landelijke biddag

 

In Coronitor 9 (17-10-20) vroegen we ons af

 

… zouden we geen bededag moeten houden? Zoals art. 69 van onze kerkorde voorschrijft: In … algemene rampen … waarvan alle kerken de druk ervaren, zal een bededag worden uitgeschreven door de classis die daarvoor door de laatste generale synode is aangewezen. Een dag van gebed, vasten en verootmoediging. Daar is o.i. nu alle reden toe want de pandemie heeft ons zeker het een en ander te zeggen. Het gaat immers niet buiten Hem om…

 

Het mooie is dat de Christelijke Gereformeerde Kerken afgelopen woensdag zo'n bededag hebben gehouden. Natuurlijk niet op onze instigatie, het initiatief kwam van de classis Den Haag die al in 1918 voor zulke bededagen werd aangewezen. Men achtte nu de tijd rijp voor zo'n dag gezien de ongekende aantallen besmettingen. Alle 181 plaatselijke gemeenten met samen ongeveer 70.000 leden werden opgeroepen er aan deel te nemen.

De classis riep op te bidden voor getroffenen door de pandemie, wijsheid voor de regering en bijeenhouden van de kerkgemeenschap.

 

Uit de praktijk

 

België

In België is winkelen toegestaan met maximaal twee personen, mondkapjes in restaurants en winkels zijn verplicht vanaf zes jaar, en waar mogelijk moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Veel Nederlanders gaan naar Belgische steden waar men dus (nog) geen lockdown heeft. Met de feestdagen zaten de restaurants in bijvoorbeeld Antwerpen vol met onze medelanders.

 

De Belgen zijn natuurlijk blij met onze euro's maar niet met Nederlands gedrag. Nederlander hebben vaak meer moeite met regels, lazen we. Mondkapjes in restaurants of in winkels?, ze zuchten als je vraagt ze op te willen doen. Nog groter probleem schijnt te zijn dat ze ook allemaal in het stadscentrum willen parkeren, volgens een Belgische wethouder. En dat kan natuurlijk niet.

Het wordt tijd dat we onze Belgenmoppen door Nederlandse varianten vervangen.

 

Mevrouw Mengele

Veel ernstiger is de bedreiging en intimidatie die regelmatig het deel is van zorgverleners. Enkele voorbeelden.
Soms komt het voor dat verpleegkundigen via een ziekenhuisachterdeur naar buiten vluchten om boze familieleden op de gang te ontlopen. En een IC-verpleegkundige, die via Twitter haar ervaringen op de IC ging delen, werd zelfs 'mevrouw Mengele' genoemd…!

 

Het is ongelooflijk dat men mensen die in de frontlinie staan en zeer zwaar en inspannend werk verrichten zo benadert. Zelfs in relatie durft te brengen met Auschwitz dokter Josef Mengele, de schoft die kinderen, zieken en ouderen met een vingerknip de gaskamers in selecteerde en de meest afschuwelijke experimenten op weerloze mensen uitvoerde.

Hoe durft men!

 

Een voorbeeld van uiterst kwalijk polariseren.