Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Pasen 2017

 

Ds. E. Heres

15-04-17

 

Pasen: ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’!

(2 Tim. 2:8a)

 

De apostel Paulus geeft aan de jonge ambtsdrager Timotheüs een mooi bevel, een opdracht, die klinkt als een klaroenstoot:

’Houd in gedachten’!

Het gaat om de allesbeheersende krachtbron, waar Timotheüs moed uit mag putten in de moeite en de strijd. En wat is dat? Nou, dat is Jezus Christus, de Opgewekte uit de doden! Híj is er: Jezus Christus. En Hij is niet zomaar een bekende persoon uit het verleden, over wie je iets moet leren bij geschiedenisles, zodat hij niet vergeten wordt. Nee, het is Jezus Christus, de Opgewekte uit de doden! De apostel Paulus wijst op Pasen! En op de kracht van Pasen.

 

Let op de namen die de apostel Paulus hier gebruikt: ‘Jezus Christus’. In die volgorde. Daar ligt nadruk op! ‘Jezus’, Hij is de Zoon van God, die naar de aarde gezonden is en echt mens geworden is. Mattheus 1, Jozef moet dat Kindje dat geboren wordt de naam Jezus geven. ‘Want Híj is het die Zijn volk zal redden van de zonden’.

Hij is de Middelaar, die de lijdensweg zal gaan naar Golgotha. Jezus van Nazareth.

Maar Híj is de Christus. Hij is de Gezalfde. Hij is de Knecht van God, die gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja tot de dood aan het kruis! Jezus Christus heeft Zijn Middelaarswerk volbracht. En het is Pasen geworden! Hij, deze Jezus Christus, is door God bij de doden weggehaald!

 

 

‘Houd dat in gedachten’, zegt de apostel. ’Gedenk’, zegt de NBG vertaling 1951.

En wat ís dat? Wat bedoelt Paulus? Het is méér dan alleen maar dat je het ‘niet moet vergeten’ dat het Pasen is geweest. Ja, dat is het ook. Je moet het niet vergéten! Maar er is zovéél dat je niet moet vergeten… Je moet ook niet vergeten dat de bevrijding van het Duitse juk op 5 mei 1945 was, enzovoort. Nee maar ‘gedénken’, ’in gedachtenis houden’, dat is méér. Het is dat je bepaald wordt bij de actuele werkelijkheid!

Welke werkelijkheid? Nou, de werkelijkheid van Pásen! Ja want, Jezus Christus is de opgewekte uit de dóden! Dat betekent: Hij is de Levende!

Toen de vrouwen op de Paasmorgen bij het graf kwamen, toen zeiden de engelen tegen haar: ‘Wat zoekt u de Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt’.

Inderdaad, dat is ook vandáág de werkelijkheid. Hij is de levende Here!

 

‘Houd dat in gedachtenis’! Dat betekent: Realiseer je de betekenis van Pasen voor het héden. Voor vandaag! Timotheüs, maar wij ook, wij hebben een Koning die de dood overwonnen heeft! En bedenk dan eens op hoe prachtig Schriftuurlijke wijze de Heidelbergse Catechismus de vrucht, de opbrengst van Pasen, onder woorden brengt.

Dat de opgestane Here van Pasen de zijnen laat delen in de gerechtigheid, die Hij voor hen verdiend heeft. Dat je mag leven als gelovig kind van God van de vergeving van al je zonden!

 

Ja, dat er gelóóf is, dat er gemeenten van Christus zijn gekomen, in Efeze en in al die plaatsen, in al die landen. Ja ook hier bij ons. Dat is gevolg van die machtige werkelijkheid, dat Jezus Christus de Opgewekte is uit de doden!

Timotheüs had deze krachtige aansporing nodig. Hoe moet hij straks verder, als hij de krachtige steun van zijn geestelijke vader moet missen. Als Paulus misschien terechtgesteld wordt. De mannen van het eerste uur vallen weg. In Efeze ondermijnen allerlei tegenkrachten de voortgang van het kerkelijke werk. Allerlei merkwaardige dwalingen doen hun verwoestende werk in de gemeente. En van buitenaf dreigt de agressieve kracht van het heidendom. De grote massa van de Efeziërs deed aan fanatieke verering van de godin Artemis. Hoe overlééf je als gemeente van Christus in dat agressieve heidendom. Ben je, als kleine gemeenten, wel levensvatbaar?

Ja maar, Timotheüs, je weet toch wel Wie je terzijde staat!

’Houd in gedachten: Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt!’

Híj staat u terzijde, Hij, die de levende Here is! En dat moet Timotheüs niet alleen weten, maar ook heel de gemeente. Ja ook de kerk van Christus vandaag. Het is van levensbelang, om je voortdurend gelovig bewust te zijn: Jezus Christus is ook vandáág de Levende!

 

Houd dat in gedachten, als je misschien somber wordt van het krimpende christendom in ons land. We leven in een wereld waar de doodscultuur zich opdringt. Waar zoveel mensen grijpen naar de dood, als laatste redmiddel in de nood van het leven. Men wil ruimte voor een nog veel vrijere euthanasiewetgeving.

Maar wat een rijkdom, te mogen leven met de troost van Pasen. Want Jezus Christus is de Opgewekte uit de doden!

 

Houd dat in gedachten als een buitenstaander zegt dat die kleine kerken, die zich afgescheiden hebben van de GKV, geen levensvatbaarheid hebben. Wie dat zegt heeft in zekere zin gelijk. Het is wáár, wij hebben geen levensvatbaarheid in onszélf. En wij zijn allen sterfelijke mensen. Bovendien, van nature dood in zonden en misdaden. En de macht van de satan is sterk. Die breekt het liefst de gemeenten van Christus tot op de grond toe af.

Maar onze levensvatbaarheid is dan ook niet van onszélf. Maar die is van Jezus Christus, de Opgewekte uit de doden! Houdt dat gelovig in gedachten! Hij geeft het waarachtige leven, door de Heilige Geest, die Here is en levend maakt!

 

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, ook als ándere zorgen ons leven somber dreigen te maken. Als de gezondheid wordt aangetast, door (ernstige) ziekte. Of als we een geliefde door de dood moeten missen.

Houd dan in gedachten, wij hebben een Heiland, Jezus Christus, die uit de doden opgewekt is. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, maar Zijn opstanding is ook garantie van onze opstanding in heerlijkheid! Ja want Hij is de levende Here.