Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Hemelvaart

 

Ds. H.W. van Egmond

12-05-18

 

Filippenzen 2                                  

 

Hemelvaart is wel een heel bijzondere christelijk feestdag, Jezus gaat naar de hemel, zodat niemand op aarde Hem meer kan zien werken of horen preken. Jezus die nu in de hemel is, lijkt zich zo van de aarde te hebben losgemaakt. Met welke waardering zullen we nu dan gaan spreken over die hemelvaart van onze Heiland?

Bovendien zit het in onze manier van leven dat we de aarde en de hemel zien als een tegenstelling. Er lijkt een breuk, een scheiding te zijn gekomen tussen hemel en aarde. Een breuk die tot diep in de samenleving doorwerkt. Wij hebben onze idealen hier op aarde. Je bent hier druk met je werk of je studie. Je gaat op in de contacten die je hebt aan vrienden en kennissen.

Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat we hier op aarde vol zijn van de hemel. Maar Filippenzen 2:9-11 verzekert ons ervan dat Jezus na zijn hemelvaart voortdurend verbonden blijft met alles wat er gebeurt op aarde. Anders zouden we als gelovigen nu en hier niet kunnen doorspreken over de zekerheid van de wederkomst. En zouden we ook geen vaste grond hebben voor de verhoring van ons gebed. Als Christus niet in de hemel is dan is ons leven op aarde zonder zekerheid van het eeuwig leven.

 

Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi over de vraag hoe zij hun leven met Christus invullen. Het zijn moeilijke tijden voor de kerk. Er zijn vervolgingen. Er zijn ook allerlei mensen die menen dat zij een mooiere boodschap hebben dan het evangelie van Jezus Christus. En al die verschillende opvattingen brengen de kerk alle eeuwen door steeds weer in verwarring. Je kunt zomaar van je stuk raken als christen. Maar als je goed naar hen luistert, dan merk je dat ze geen echte verlossing leren. Zij leren dat je jezelf moet inspannen om boven de dood uit te komen. Je moet – zeg maar – zelf opklimmen naar de hemel. Werken voor je eigen hemelvaart …

Maar kies als christenen voor het evangelie van Jezus Christus! Verzet je tegen elke valse leer. Ook al brengt dat lijden mee. Want dat lijden blijft ons zeker niet bespaard. Vers 30: wij hebben strijd te voeren tegen de zonden en het ongeloof.

 

We zijn in die strijd verbonden met ons Hoofd in de hemel, Jezus Christus, vers 5. We staan niet alleen op aarde. Let op Jezus Christus! Vers 6: Hij was bij God in zijn heerlijkheid. Maar als Zoon van God heeft Hij Zich niet aan dat leven in die heerlijkheid vastgeklampt. Om als onze Middelaar op te treden heeft Hij die heerlijkheid afgelegd om ons van de zonden en de dood te verlossen. Dáárvoor is Hij als mens neergedaald uit de hoge hemel. Geen hemelvaart, maar een vaart, een tocht omlaag, naar de aarde. Dat bracht Hem in het lijden dat voor Hem lag. Pas toen dit werk in vernedering volledig was afgerond riep Hij aan het kruis: Vader, het is volbracht, de zonden van mijn volk zijn met mijn bloed naar uw recht verzoend.

Toen kon God ook de winst van het werk van zijn Zoon - als het ware – 'verzilveren'. God die rechtvaardig is, heeft de verhoging van zijn Zoon niet vergeten. Direct komt de Vader in actie: vers 9. God neemt zijn Zoon (die is neergedaald naar de aarde) als onze Middelaar op in de hemelse heerlijkheid.

Hemelvaart!

God geeft in volle vreugde aan Christus de allerhoogste plaats die er is in de hemel en op de aarde! Hij bracht Christus weer in de heerlijkheid van de hemel. Christus gaat als Eersteling, als Hoofd van zijn kerk de hemel in. God bevordert Hem. Zo krijgt de hemel een geweldige en heerlijke betekenis voor ons als kerk op aarde. Wij leven hier op aarde van de zegeningen uit de hemel!

 

We staan hier op aarde midden in de strijd. Allerlei mensen met eigen kennis en wijsheid proberen de boodschap van de Schrift als achterhaald uit te tekenen; of ze zeggen dat de boodschap van de Bijbel ouderwets is. Dat kan allemaal als een zwaar krachtenspel op je neerdalen. Dan krijg je de neiging de meetlat van de aarde te gebruiken: wat is haalbaar; wat kan ik met mijn verstand begrijpen; wat is redelijk of mogelijk binnen de maat van de wetenschap.

Zo sta je in het strijdperk van afwegen: óf de Schrift is de waarheid, óf de eigen waarheid van allerlei mensen. Dat brengt veel strijd.

Maar de naam van de verhoogde Christus is superieur in de kosmos in hemel en op aarde! In de naam van Jezus Christus zullen de doden opstaan. In zijn naam schrijven de volken hun geschiedenis, ook al erkennen zij dat niet. Psalm 2: Onze Koning, Jezus Christus, regisseert vanuit de hemel al dat geworstel van de volken. Christus stuurt de overwegingen en besluiten van presidenten en anderen die macht hebben. Alle diplomatie op aarde, vindt hun doel in het werk van Christus. Want vers 10: in de Naam van Jezus zal alle knie zich buigen. Níemand kan om die Naam van Jezus heen. Wie die Naam lastert of afwijst, moet buigen voor zijn toorn.

 

Met hemelvaart heeft de werkende en regerende Christus de band met zijn kerk niet verbroken. Matteüs 28: Ik ben bij U tot aan het einde van de wereld. En Johannes 14: na mijn heengaan zal Ik u de Heilige Geest zenden, de Trooster, die u alles zal leren en die altijd bij u blijft. Heel ons leven staat onder die klem van hemelvaart.

De Naam en het werk van Jezus Christus kan nu nog ontkend worden. We zien en horen het om ons heen. Maar op de grote dag van de wederkomst wordt alle verzet gebroken. Dan is de aanbidding van deze hoge majesteit niet meer tegen te houden. Alle machten van dwalingen zullen ontmaskerd worden en alle spotters zullen buigen.

 

Laten wij als kerk van Christus op aarde, in alle moeiten en zorgen, onze kracht en troost blijven verwachten van Christus in de hemel. Want het is hemelvaart geweest. Christus triomfeert nu in de heerlijkheid van de hemel. Dat feit betekent dat de aarde altijd alles te maken heeft met de hemel. En wij die Christus kennen en erkennen gaan achter Hem aan de hemel in en erven met Hem koninkrijken!