Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Door de Heilige Geest ontspringt in ons een stroom van levend water

 

A. Velthuis

19-05-12

 

“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.” (Joh. 7:37-39, HSV)

 

Levend water

Deze profetie van Jezus is vanaf Pinksteren over de hele wereld in vervulling gaan. Stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien. Niet op eigen kracht maar door het werk van de Heilige Geest die ontvangen wordt door ieder die in Hem geloofd. Stromen van levend water welke samenvloeien in één rivier zoals we dit lezen in het laatste Bijbelboek. De rivier van levend water welke de apostel Johannes mocht zien: “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.” (Openbaring 22:1, HSV).

Deze woorden worden bevestigd door de Geest en de Bruid (Kerk) met: “En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17, HSV). Levend water, voor niets te verkrijgen. “O, alle dorstigen, kom tot de wateren” (Jes. 55:1a, HSV), u die zelf niets kunt betalen, kom drink hier voor niets en leef!

 

Groeiende dorst

Het is of drinken van dit levende water of dorstig zoeken naar bronnen die de echte dorst nooit zullen lessen. In dit verband wil ik herinneren aan een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van een protestantse hoogleraar.[1] Zijn onderzoek ging over de veranderingen in christelijk Nederland en de opkomst  van  nieuwe  vormen  van  ‘religie’. Hij stelt dat de grotere kerken leger en grijzer worden en dat traditionele geloofsinhouden steeds meer vervagen. Verder bespeurt hij een hang naar nieuwe spiritualiteit en een toenemende belangstelling voor magie en mystiek. De onderzoeker komt met de volgende conclusie (ik citeer letterlijk): “Terwijl oude bronnen worden verlaten, lijkt er tegelijk sprake van een groeiende dorst”. Nu is het niet mijn bedoeling om zijn onderzoek hier te gaan bespreken. Ik wil volstaan met de vaststelling dat in het land waar de Grote Reformatie van de 16e eeuw het meest krachtig is doorgebroken de terugkeer naar moderne vormen van heidendom ontstellend groot is. Terecht stelt de hoogleraar vast dat oude bronnen massaal worden verlaten, met als gevolg een groeiende dorst. En dat kan ook niet anders. Want wie de echte bron van het leven verlaat zal ook omkomen van dorst. Geen enkele aardse of andere duistere bron zal de echte dorst lessen. Daarvan wist koning David toen hij zong: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.” (Psalm 36:10, HSV) En die bron, die echte levensbron ontspringt in ons door het werk van de Heilige Geest.

 

Gods Geest in alle tijden

Het werk van de Heilige Geest hoort bij heel de geschiedenis van Gods volk. Vanaf dag één is Hij daarbij betrokken. Gods Geest zweefde over het water toen God hemel en aarde had geschapen. En die Geest was volop aanwezig in het scheppingswerk. Psalm 33:6 “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.” En als wij in Genesis 1:26 lezen dat God zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” dan spreekt daar in dat “Wij” en “Ons” de Heilige Geest mee met de Vader en de Zoon. Want de Heilige Geest gaat uit van hen beiden. Dat begon niet pas op de pinksterdag maar Gods Geest is altijd betrokken geweest bij het bijeenbrengen van Gods kinderen. Wanneer God Abraham, Izaäk en Jakob een ontelbaar groot nageslacht belooft dan ligt daar de belofte van kerkvergadering door Zijn Woord en Geest. Door de Heilige Geest was Jozef instrument in Gods hand in de zorg voor de vergadering van Zijn volk. Hierover sprak de farao toen hij Jozef aanstelde als onderkoning: “Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?” (Genesis 41:38, HSV).

 

En die zorg van de Heilige Geest voor de kerk zien wij terug in de hele geschiedenis van het oude testament. Wanneer Mozes opdracht krijgt om zeventig oudsten aan te stellen, zegt God dat Hij een deel van de Geest op deze oudsten zal leggen die met Mozes het volk moesten leiden (Numeri 11:17, HSV). In de tijd van de richters lezen we keer op keer dat de Heilige Geest, in voortdurende zorg en verlossing van zijn volk, met grote kracht werkt. Richteren 6:34: “Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon.” En over Simson: “En de Geest van de HEERE begon hem aan te vuren” (Richteren 13:25, HSV). En zo gaat het de hele geschiedenis verder. De herderkoning David heeft getuigd: “De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong.” (2 Samuël 23:2, HSV) En dat geldt ook voor alle profeten die de Here naar zijn volk gezonden heeft. Zij allen spraken niet uit eigen wil maar werden door de Heilige Geest gedreven (2 Petrus 1:21). Zo is de Heilige Geest onder de oudtestamentische bedeling altijd betrokken geweest bij het bijeenbrengen van Gods volk.

 

Christus ontsluit de ware levensbron

En dit werk ging door in de komst van Gods Zoon naar de aarde. Dat is de komst van de beloofde Verlosser waarvan de profeet Jesaja geprofeteerd heeft: “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten” (Jesaja 11:2, HSV). En de vervulling van deze profetie lezen wij in het evangelie naar Markus over de doop van Jezus. En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.” (Markus 1:10, HSV) En vol van de Heilige Geest begon Jezus aan de redding van Zijn volk. Hij toont ons het levende water. Als wij, zoals zoveel Nederlanders nu rusteloos doen, gaan zoeken naar drinkwater uit aardse bronnen, welke ontspringen in allerlei vormen van valse ‘religie’, dan groeit de dorst. Dan blijft er een rusteloos zoeken naar weer een nieuwe bron die evenmin de dorst kan wegnemen. Dat zijn de bronnen waar Jezus over sprak: “Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.” (Johannes 4:13, HSV) En daarmee ontsluit de Zoon van God hier de enige en ware levensbron. “Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” (Joh. 4:14, HSV)

 

Pinksteren

En die bronnen worden ons geopenbaard door het werk van de Heilige Geest. Want na Golgotha en Pasen werd het Pinksteren. En het grote wonder van Pinksteren is dat de Geest van God nu uitgestort wordt over de hele kerk. Over al Gods kinderen. En dan ontspringen er stromen van levend water in onze eigen binnenste. Dat is waarvan Jesaja profeteerde met de woorden: “Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden” (Jes. 32:15, HSV). En nu mogen wij niet denken dat die eerste gemeente zoveel meer kreeg dan wij toen over hen de Heilige Geest werd uitgestort. Want dat wonder van Pinksteren gebeurt ook in de kerk, in Zijn gemeente. Wij die nog zóveel rijker zijn omdat wij heel Gods Woord in onze handen mogen houden.

 

Wonder

Dat wonder daar aan de Jordaanoever, het neerdalen van de Heilige Geest bij de doop van Jezus, gebeurt ook in de kerk. Want ook wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. Laten we dat toch nooit vergeten, ook de jonge kinderen in de kerk niet. Want zij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En met de doop in de naam van de Heilige Geest heeft God hen verzekerd, ja beloofd dat de Heilige Geest in hen zal wonen. En zo maakt Hij ons tot levende leden van Christus. En dan gaan wij echt leven. Leven voor de Here want Hij is betrokken bij heel ons leven. Als wij met Psalm 139 bidden: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.”, dan doet de Heilige Geest dat. Want wie kan dat beter dan Hij die in ons woont? Hij gaat met ons mee, wat wij ook doen. “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?” (Psalm 139:7, HSV). En als we dan op onze knieën moeten om vergeving te vragen voor onze zonde, dan bidden wij met koning David die ook zo diep viel, om de Geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.” (Psalm 51:13, HSV) Want dat zou wel het ergste zijn als God Zijn Geest van ons wegneemt, dan is alles pas echt verloren. Eeuwig verloren. Dan zou de in ons ontsprongen levensbron droog komen te liggen. Maar dat zal Hij zeker niet doen wanneer wij vragen om vergeving en vertrouwen op Zijn belofte.

 

Over de hele wereld

En zo ging, vanuit die eerste gemeente daar in Jeruzalem, de Heilige Geest over heel de wereld als een stroom van levend water. Apostelen trokken uit en brachten het evangelie over de wereld. Want dat was hun opdracht. Uittrekken, het evangelie verkondigen en dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als Christus zich een gemeente vergadert vanaf het begin van de wereld tot het einde daarvan is daar het werk van de Heilige Geest. Hij vergadert Zijn kerk door Geest en Woord, in de eenheid van het ware geloof (Zondag 21 HC). En dat wonder zal zich blijven herhalen totdat Hij Zijn laatste kind geroepen heeft. Dan zal Gods Zoon verschijnen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden.

 

Donkere wolken?

En daarmee ga ik nu nog heel even terug naar waar ik mee begon. Het onderzoek van die protestantse hoogleraar. Volgens hem pakken donkere wolken zich samen boven de twee grootste kerken van ons land. Dat zijn die kerken die steeds verder zijn weg gedwaald van de echte bron van leven. En deze dreigende wolken hangen niet alleen maar boven de valse kerk maar boven heel Nederland, ja boven heel de wereld. Want wij leven in de eindtijd waarin God komt met Zijn vurige oordelen zoals beschreven in het boek Openbaring. En wie dan niet drinkt uit de echte bron van het leven zal omkomen van dorst. Want “Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen” (Psalm 32).

 

En de kerk van Christus? Is er voor haar redding? Ja, want er is nog steeds de belofte van de Heilige Geest die Gods kinderen bijeenbrengt waarvan Jesaja al profeteerde: “Zoek het na in het boek van de HEERE en lees: niet één van hen zal er ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, want Mijn mond heeft het zelf geboden en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.” (Jesaja 34:16, HSV)

 

Levend water voor wie wil drinken

Ik noemde zojuist al even het boek Openbaring dat ons de geschiedenis van de eindtijd openbaart. In die tijd bidt de Geest volop mee met de kerk. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openbaring 21:17, HSV) En hier zijn we aangekomen bij het laatste hoofdstuk van Gods Woord. Ik begon bij met Genesis 1. En toen via het oude testament, Bethlehem, Golgotha, Pasen en Pinksteren naar Openbaring 21. En in al die eeuwen, ligt het werk van de Heilige Geest. Het is zoals wij zingen in Gezang 31 vers 1. “Het werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant, volvoert Gods hand.” Van Genesis naar Openbaring, van het begin tot het einde. Met daar tussen de diepontroerende heilsgeschiedenis van Gods machtige verlossingswerk, in en door Christus welke uitmondt in het eeuwige leven.

 

Woorden van eeuwig leven

Woorden van eeuwig leven voor wie gelooft in God. Geloof dat wij mogen ontvangen door het werk van de Heilige Geest. Dan worden er bronnen van levend water in ons ontsloten. Dan ontspringen er stromen van levend water. Want dat is het woord van de opgestane Heer: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Joh. 7:38, HSV). En die stroom zal nooit eindigen want God schiep de mensen opdat zij God, hun Schepper naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid zullen leven om Hem te loven en te prijzen. Stromen van levend water die in ons ontspringen als een fontein door de onmetelijke kracht van de Heilige Geest. Dat is het wonder van Pinksteren 2000 jaar geleden. Dat is ook het wonder van vandaag!

 [1] ”Zwevende gelovigen”; oude religie en nieuwe spiritualiteit; dr. J. de Hart, Nederlands Dagblad 19 mei 2011