Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Pinksteren

 

D.J. Bolt

04-06-22

 

'In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel.

 

Zo schrijft Paulus aan de Efeziërs, 1:13. Verzegeld met de Heilige Geest. En dat schrijft hij op meerdere plaatsen: 2 Kor. 1:22 en Ef. 4:30. Wat betekent dat verzegeld met de Geest? Gaat het om iets dat we krijgen als we tot geloof komen, óf is het iets dat werkelijkheid wordt in een christenleven? Moeten we misschien denken aan een bepaald bijzonder moment van geloofservaring?

 

Denken over het werk van de Heilige Geest begint bij Christus. Dat blijkt uit de aangehaalde tekst. Hij verwierf niet alleen het heil en maar geeft het ons ook. De Geest is de Geest van Christus, Rom. 8:9.

In de tekst wordt de veel gebezigde uitdrukking 'in Christus' gebruikt. Dat betekent dat wij bij Hem horen, in het nieuwe verbond zijn inbegrepen. Zoals als dat al boven onze hoofden bij de doop werd uitgesproken. De betekenis van 'in Christus zijn' is zo sterk dat Paulus kan zeggen dat wij met Christus zijn gestorven en ook met Hem zijn opgewekt, Kol. 3:1. Wij hebben a.h.w. met Hem aan het kruis gehangen, in het graf gelegen en opgestaan. Tot verzoening van alle zonden!

 

Paulus spreekt van de Geest der belofte. Daarmee komt Pinksteren in beeld. Toen kwam de eeuwoude belofte van de gave van de Heilige Geest tot vervulling. Denk bijvoorbeeld aan de beloften in: Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven, Ezech. 36:27. En ook: Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees…, Joel 2:28. De beloofde Geest kwam met Pinksteren metterdaad in de harten van gelovigen wonen. Johannes verkondigde dat ook: Jezus, 'deze is het die met de Heilige Geest doopt',  Joh 1:33.

 

Maar wat betekent die verzegeling nu precies? Wat merken we daarvan?

Allereerst is de Heilige Geest het zegel dat ons als Gods eigendom 'waarmerkt'. We horen bij Hem, dat is te zien en te merken want God heeft 'de Geest tot onderpand in onze harten gegeven,  2 Kor. 1:22. We mogen ons bewaard weten doordat de Geest van Christus in ons woont. Het onderpand is levend, werkt in ons, en we kunnen er een levende omgang mee ervaren. We kunnen de Geest bedroeven, zelfs tegenstaan, Ef. 4:30. De Geest leert ons Abba, Vader roepen, Rom. 8:15, maakt dat we reikhalzend uitzien naar de beloofde heerlijkheid, Rom. 9:23.

Actieve Geestelijke werking dus in onze harten!

 

Ervaren we de aanwezigheid van de Heilige Geest? Is daarvoor wachten op een speciale gelegenheid nodig? En bijzondere ervaring misschien? Wie gelooft zal de werkelijkheid van 'de inwoning van de Geest' ook ervaren. We groeien in ondervinding wat de Geest in ons leven doet. We bidden tot Hem die ons in alle Waarheid wil leiden. We roepen tot Hem in nood als we belaagd worden door eigen zonden en duivelse verleidingen. En mogen ervaren dat Hij helpt, sterk maakt en bewaart!

Zo kunnen we onze belijdenis blij naspreken:

 

'… hoe meer wij ons inzetten bij het volbrengen  van onze roeping, des te heerlijker openbaart zich het heilzaam werk van God in ons', DL III/IV, 17.

 

 

[Voor deze Schriftoverdenking is dankbaar gebruik gemaakt van het prachtige boek van dr. A.N. Hendriks, Die in de waarheid leidt.]