Ethiek

Plaatselijke kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gehoorzame ongehoorzaamheid

 

J.W. van der Jagt

26-01-19

 

Terwijl wij onlangs in vrijheid het kerstfeest konden vieren, lag dat voor gereformeerde christenen in Chengdu, China heel anders! Op een internetvideo zag ik een deel van de 'Vroege Regen Verbondskerk' (Early Rain Covenant Church[1]) een kerkdienst in de buitenlucht beleggen. De gemeenteleden waren die zondagochtend naar de kerk gekomen, maar vonden daar hun gebouw bezet en omvergehaald! Bij elke toegang stonden politieagenten. Een deel van de 700 leden tellende gemeente is toen maar uitgeweken naar een parkje aan de rivier om daar alsnog een dienst te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dat park zongen ze Psalm 43: 4

 

'dan ga ik op tot Uw altaren, tot U o bron van heil'

 

en  zeiden daarna gezamenlijk Zondag 1 op: 'wat is uw enige troost in leven en in sterven?'! Voor hen was dit heel actueel en indringend omdat de regering op 9 december hun predikant Wang Yi en zijn vrouw, de kerkenraad en 100 gemeenteleden had opgesloten in de gevangenis. De aanklachten tegen hen: 'poging tot omverwerpen van de macht' en 'oproer veroorzaken'.

Om stil van te worden...

 

 

Maar deze gereformeerde mensen wilden zich alleen maar niet aansluiten bij de door de staat gecontroleerde 'christelijke' kerk. Vanuit de overtuiging dat de regering zich niet mag mengen in kerkzaken en zaken van het geloof en het geweten heeft de 45-jarige geleerde ds. Wang Yi zich niet aangesloten bij deze staatskerk waar de regering bepaalt wat er wel en niet gezegd mag worden.

Al vaker hadden de Chinese autoriteiten als signaal ds. Wang Yi opgesloten, maar steeds weer na 48 uur vrijgelaten. Daarom had de predikant met vooruitziende blik afgelopen september al een verklaring opgesteld, met de opdracht aan zijn gemeenteleden om die te publiceren, mocht hij langer dan 48 uur opgesloten blijven. Het is een indrukwekkend document waarin Gods Almacht en heerschappij worden bezongen! Het kan volgens mij op gelijke voet gesteld worden met de brieven van Calvijn en Guido de Bres aan de koning van Frankrijk. Een krachtig getuigenis van het geloof in Jezus Christus als de enige bron van heil voor alle mensen en als Hoofd van Zijn kerk! De verklaring volgt hieronder.

 

Ook voor ons vormt het een krachtige aanmoediging om ons voor Christus' Naam niet te schamen. Daarom heb ik dit geschrift vertaald. Het bevat ook een oproep om voor hen te bidden dat zij het mogen volhouden in de verdrukking, en dat de Heere de ogen van het Communistische regiem en van vele Chinese mensen wil openen. Bij de Heere is dit immers mogelijk! En krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jacobus 5:16).

 

Al snel kreeg de politie in de gaten dat er een dienst in het park plaats vond en zijn de drie mannen die het leidden opgepakt. Die avond werden drie gemeenteleden, twee mannen en een vrouw, vrijgelaten, na mishandeld te zijn en verkracht. Moge de Heere hen troosten en hun wonden helen!
Duidelijk is wel dat het Chinese regiem angst heeft voor een kerk die geen angst kent omdat zij weet dat haar Heer het voor het zeggen heeft en dat zíjn Rijk géén einde kent.

 


 

Verklaring

Gehoorzame ongehoorzaamheid

 

Wang Yi

December 2018

 

Gebaseerd op de leer van de Schrift en naar het Evangelie gebied heb ik respect voor de autoriteit die God in China heeft aangesteld. Want het is God die koningen aanstelt en verwerpt. Daarom onderwerp ik mij aan de door God in China geschonken historische en institutionele regelingen. Als herder van een Christelijke kerk baseer ik mijn standpunten en overtuigingen met betrekking tot rechtvaardig gezag en degelijk bestuur op de Bijbel. Tegelijkertijd voel ik boosheid en afschuw over de vervolging van de kerk door het Communistische regime, over het ontbreken van godsdienstvrijheid en de vrijheid van geweten.
 

 

Toch is het veranderen van sociale en politieke structuren niet de dienst waartoe ik geroepen ben; het is ook niet het doel waarvoor God mensen het Evangelie gegeven heeft. Want alle verwerpelijke praktijken, onrechtvaardige politiek en wetten van willekeur, onderstrepen dat het kruis van Jezus Christus het enige middel is waardoor elke Chinese burger gered moet worden. Ze onderstrepen ook het feit dat echte hoop en een perfecte maatschappij nooit gevonden zullen worden in de transformatie van enige aardse instelling of cultuur. Echte hoop is er alleen maar in de vrije vergeving van de zonden door Christus en in de hoop op het eeuwige leven. Mijn sterke geloof, mijn leer en mijn kritiek op het kwaad komt voort uit het Evangelie dat de onvoorstelbare liefde van die glorierijke Koning Christus openbaar en mij als pastor het Evangelie te brengen.

 

Het leven van elke mens is zeer kort. God beveelt de kerk keer op keer ieder mens op te roepen tot bekering. Christus wil graag ieder vergeven die zich van zijn zonden bekeert. Dit is het doel van alle inspanningen van de kerk in China: van Christus te getuigen, om aan het rijk van het Midden te getuigen van het Rijk van de Hemel, om in het aardse tijdelijke leven te getuigen van het hemelse en eeuwige leven.

Dit is de herderlijke taak die ik ontvangen heb. Om deze reden accepteer en respecteer ik het dat het Communistische regime door God toegestaan is om tijdelijk te regeren. Zoals de dienstknecht van God, Johannes Calvijn, zei: wrede leiders zijn een oordeel van God om slechte mensen er toe te dringen zich tot God te bekeren en zich weer op Hem te richten. Daarom ben ik blij en gewillig om mijzelf te onderwerpen aan hun handhaving van de wet alsof ik mij onderwerp aan de tucht en training van God Zelf.

 

Tegelijkertijd geloof ik dat de vervolging van de kerk door het Communistische regime volkomen slecht en onwettig is. Als herder van een Christelijke kerk moet ik deze verdorvenheid openlijk en krachtig verwerpen. De roeping die ik ontvangen heb vereist van mij dat ik geweldloze methodes hanteer om menselijke wetten ongehoorzaam te zijn die in strijd zijn met God Woord. Mijn Heiland Christus verlangt van mij dat ik alle consequenties van deze ongehoorzaamheid aan deze slechte wetten blijmoedig draag. Maar dit houdt niet in dat mijn persoonlijke ongehoorzaamheid of de ongehoorzaamheid van de kerk ook maar op enige manier 'vechten voor rechten' of politiek activisme is in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, want ik heb niet de bedoeling om ook maar enige wet of instantie in China te veranderen laat staan het regiem omver te werpen.

 

Als herder is het enige wat ik belangrijk vind het onderwerpen van de menselijke zondige natuur door 'ongehoorzame gehoorzaamheid' aan Christus en te getuigen van zijn kruis. Als herder is mijn ongehoorzaamheid onderdeel van de Evangelische opdracht. Christus grote opdracht verlangt van ons grote ongehoorzaamheid. Het doel ervan is niet om de wereld te veranderen maar om te getuigen van een andere wereld. Want de opdracht van de kerk is slechts om kerk te zijn en niet om onderdeel te worden van een seculiere instelling. Daarom moet de kerk niet opgaan in deze wereld en oppassen er geen onderdeel van te worden. Daarentegen moeten alle activiteiten van de kerk er op gericht zijn de wereld te overtuigen van het werkelijke bestaan van een andere wereld.

 

De Bijbel leert ons dat in alle zaken waar het gaat om het Evangelie en die het menselijk geweten raken, wij God meer moeten gehoorzamen dan de mens. Om deze reden zijn geestelijke ongehoorzaamheid aan de wereld en lichamelijk lijden manieren om te getuigen van die andere, eeuwige wereld en die andere glorierijke Koning. Dit is ook de reden waarom ik er niet in geïnteresseerd ben veranderingen aan te brengen in het politieke systeem of wettige instellingen in China. Ik ben zelfs niet geïnteresseerd in de vraag wanneer het regeringsbeleid van het Communistische regiem met betrekking tot de vervolging van de kerk zal veranderen. Ongeacht onder welk regiem ik nu of in de toekomst leven zal, zolang een seculiere regering doorgaat met het vervolgen van de kerk en met het schenden van het menselijk geweten dat alleen tot God behoort, zal ik bij mijn gehoorzame ongehoorzaamheid blijven. Want de opdracht die God mij gegeven heeft is om meer Chinese mensen door mijn daden te laten weten van de hoop voor mensheid en maatschappij. En dat die hoop slechts ligt in de verlossing door Christus, in de genadige soevereiniteit van God die alles te boven gaat.

 

Daarom, als God besluit om de vervolging van het Communistische regiem tegen de kerk te gebruiken om meer Chinese mensen te laten twijfelen aan hun toekomst; om hen te leiden door een oerwoud van geestelijke desillusie en hen hierdoor Jezus te doen kennen; als Hij dit gebruikt om Zijn kerk verder te tuchtigen en op te bouwen, dan ben ik met blijdschap bereid om mij te onderwerpen aan Gods plan. Want al Zijn plannen zijn goed en ten zegen. Juist omdat hetgeen ik spreek niet gericht of hopen is op maatschappelijke of politieke verandering, vrees ik geen maatschappelijke of politieke macht. Want de Bijbel leert ons dat God regeringen aanstelt om slechte mensen te straffen, niet om te straffen hen die goed doen. Als zij die in Jezus geloven geen kwaad doen dan hoeven zij niet bang te zijn voor kwade machten. Ook al ben ik vaak zwak, toch geloof ik krachtig in deze belofte van het Evangelie.

 

Hier heb ik al mijn energie aan besteed. Dit is het goede nieuws dat ik door de Chinese maatschappij verspreid. Zo kan in begrijpen waarom het Communistische regiem bevreesd is voor een kerk die geen vrees voor haar meer kent. Of ik nu lang of kort in gevangenschap moet doorbrengen, ik zal deze tijd blij en gewillig gebruiken om de autoriteiten van hun angst voor mijn geloof en mijn Verlosser af te helpen. Maar ik weet dat ik alleen de zielen van deze autoriteiten en wetshandhavers kan helpen wanneer ik alle slechtheid van deze kerkvervolging aan de kaak stel en op een vreedzame manier ongehoorzaam ben. Ik hoop dat God mij wil gebruiken, allereerst door het verlies van mijn vrijheid, om hen die mij mijn persoonlijke vrijheid ontnemen te mogen vertellen dat er een Autoriteit is die hoger is dan die van hen. En dat er een vrijheid is die niet beteugeld kan worden, een vrijheid waarmee de kerk van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus gevuld is. Alle misdaden waarvan de autoriteiten mij beschuldigen, iedere vuiligheid waarmee ze mij besmeuren: waar ze gerelateerd zijn aan mijn geloof, mijn opmerkingen, mijn leringen zijn het slechts leugens en verzoekingen van demonen. Ik zal ze categorisch ontkennen. Ik zal mijn straf uitzitten, maar ik zal de wet niet dienen. Al zou ik geëxecuteerd worden, ik zal blijven ontkennen.

 

Temeer zal ik erop blijven wijzen dat het vervolgen van de kerk van de Heere en van alle Chinezen die in Jezus Christus geloven, de ergste slechtheid en het meest verschrikkelijke kwaad is binnen de Chinese maatschappij. Dit is niet slechts een zonde tegen Christenen, het is óók zondigen tegen niet-christenen. Want de regering bedreigt hen brutaal en genadeloos, en verhindert hen om tot Christus te komen. Er is geen groter kwaad in deze wereld dan deze. Als dit regiem ooit door God omver geworpen wordt, zal het om geen andere reden zijn dan om Gods rechtvaardige straf en wraak vanwege dít kwaad.

Want op aarde is er slechts een 'duizendjarige' kerk.

Er is nooit een 'duizendjarige' regering geweest.

Er is slechts eeuwig geloof.

Er is geen eeuwige macht hier.

Zij die mij opsluiten zullen eens door de engelen opgesloten worden. Zij die mij ondervragen zullen eens ondervraagd en geoordeeld worden door Christus.

 

Als ik hier aan denk dan vult God mij met medelijden en verdriet voor hen die mij zoeken op te sluiten en zij die dat metterdaad doen. Daarom bid dat de Heere mij wil gebruiken, dat Hij mij kracht en wijsheid wil schenken, dat ik het Evangelie tot hen mag brengen. Scheid mij van mijn vrouw en kinderen, ruïneer mijn reputatie, verwoest mijn leven en mijn gezin – ja, de regering is machtig om deze dingen te doen. Toch is niemand in deze wereld er toe in staat mij mijn geloof te doen afzweren; niemand kan er voor zorgen dat ik mijn leven verander; en niemand kan mij doen opstaan uit de dood.

 

En daarom, verantwoordelijke dienaren, stop met uw kwade activiteiten. Dat is niet om mijn voordeel, maar voor het uwe en voor uw kinderen. Ik vraag u dringend: stop met uw werk want waarom zou u de prijs van eeuwige verdoemenis in de hel willen betalen voor een zondaar als ik?
Jezus is de Christus, Zoon van de eeuwige God. Hij stierf voor zondaren en stond op uit de dood, voor ons ten leven. Hij is mijn koning en de koning van de hele aarde, gisteren, vandaag, en voor altijd. Ik ben Zijn dienaar, en daarom gevangen gezet. Ik zal in zachtheid mij verzetten tegen hen die God weerstaan, en ik zal met blijdschap alle wetten overtreden die tegen Gods wetten ingaan.

 

Eerste opstel 21 september 2018; herzien op 14 oktober. Om te worden gepubliceerd na 48 uur opsluiting.

 

Bijlage - Wat houdt gehoorzame ongehoorzaamheid in?

 

Ik ben er diep van overtuigd dat de Bijbel geen wereldse regering welke dan ook, bevoegdheid gegeven heeft om de kerk te leiden of zich te bemoeien met het geloof van Christenen. Daarom verlangt de Bijbel van mij dat ik – actief betrokken en vol blijdschap - door vreedzame middelen mij lijdzaam verzet tegen alle bestuurlijk beleid en alle wettelijke maatregelen die de kerk onderdrukken en zich bemoeien met het geloof van Christenen.

 

Ik ben er krachtig van overtuigd dat deze geestelijke ongehoorzaamheid een worsteling is die de eindtijd typeert. In moderne autoritaire regiems die de kerk vervolgen en het Evangelie tegenstaan, is geestelijke ongehoorzaamheid een onvermijdelijk gevolg van het Evangelie.

Ik ben er diep van overtuigd dat geestelijke ongehoorzaamheid een handeling is die bij het eind van de tijd hoort: in het tijdelijk koninkrijk van zonde en kwaad vormt het een getuigenis van Gods eeuwig Koningschap. Ongehoorzame Christenen volgen het voorbeeld van de gekruisigde Christus door de weg van het kruis te nemen. Vreedzame ongehoorzaamheid is de weg waarop we de wereld liefhebben als ook de weg waarop we vermijden deel te worden van die wereld.

Ik ben er diep van overtuigd dat de Bijbel in deze geestelijke ongehoorzaamheid van mij verlangt te vertrouwen op de genade en de opstandingskracht van Christus.

 

Daarbij dien ik twee grenzen te respecteren.

De eerste grens is die van het hart: liefde voor de ziel, en geen haat tegenover het lichaam. Het is de motivatie voor deze geestelijke ongehoorzaamheid. Verandering van de ziel, niet de verandering van de omstandigheden, is het doel van geestelijke ongehoorzaamheid. Geestelijke ongehoorzaamheid is ontoereikend wanneer verdrukking en uiterlijk geweld  mij beroven van innerlijke rust en volharding, zodat mijn hart haat begint te koesteren tegen hen die de kerk vervolgen en christenen misbruiken.

De tweede grens is die van gedrag. Het Evangelie verlangt dat de ongehoorzaamheid van het geloof niet gewelddadig mag zijn. Het mysterie van het Evangelie ligt in actief lijden, zelfs in het bereidwillig ondergaan van onrechtvaardige straffen, als vervanging voor fysieke opstand. Vreedzame ongehoorzaamheid is het resultaat van liefde en vergeving. Het kruis betekent bereidheid om te lijden wanneer je niet hoeft te lijden. Want Christus had oneindige mogelijkheden om terug te vechten, toch onderging hij vernedering en pijn. De manier waarop Christus weerstand bood aan de wereld die zich tegen Hem verzette was, door haar een olijftak van vrede aan te reiken met het kruis waaraan de wereld Hem genageld had.

 

Ik ben er krachtig van overtuigd dat Christus mij geroepen heeft om gehoorzame ongehoorzaamheid uit te dragen in een dienstbaar leven, onder een regering die het Evangelie weerstaat en de kerk vervolgt. Op deze manier verkondig ik het Evangelie.

En dat is het mysterie van het Evangelie dat ik predik.

 

Gods dienaar, Wang Yi


 

Vertaling van het Chinees naar Engels door Brett Pinkall en Amy Cheung.
Vertaling van het Engels naar het Nederlands door J.W. van der Jagt.

 

NOOT

[1] De ‘Vroege Regen Verbondskerk’ is een Gereformeerde kerk die de drie formulieren van eenheid onderschrijft. Wang Yi is een van de predikanten en behoort tot de top 50 intellectuelen in China.
 

Wikipedia (vertaald):

Wang Yi stelt dat de idee van ‘scheiding van Kerk en Staat’ z’n oorsprong heeft in de Calvinistische traditie. Hij bekritiseert de ‘Three-Self Patriotic Movement’ (de door de Chinese autoriteiten goedgekeurde Christelijke kerk) omdat deze nationalisme hoog in het vaandel heeft. Het gevolg hiervan is het vereren van de seculiere autoriteiten ten koste van het waarderen van de plaatselijke gemeenschap. Daartegen voert hij aan dat scheiding van Kerk en Staat in Amerika haar wortels heeft in de Calvinistische traditie. Hieruit volgt de visie dat een constitutioneel staatsbeleid gelegitimeerd wordt door een transcendente macht, namelijk de Soevereine God. Verder beweert hij dat, aan de ene kant, een land zich niet kan mengen in kerkelijke zaken, en aan de andere kant verplicht is als een van God gegeven taak de godsdienstvrijheid te beschermen.

Wang wil de transparantie en de openbaarheid van de Chinese huisgemeenten bevorderen. Met als argument dat de kerken niet alleen naar Gods stem moeten luisteren, maar zich ook moeten mengen in publieke aangelegenheden. Volgens hem heeft de Gereformeerde kerk in China een herderlijke taak voor de Chinese kerk en een profetische taak voor de Chinese samenleving.