Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Lees toch Lees maar

 

N. van Dijk

28-01-12

 

Er is nog weinig reactie gekomen op het in september 2011 verschenen boek "Lees maar, uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag". De bundel is samengesteld door Lourens Heres en bevat bijdragen over bijbellezen en christelijk leven.

De schrijvers die eraan meewerken zijn: L. Heres, J.P.C. Vreugdenhil, H. Vreugdenhil-Busstra, C. Koster, J.R. Visser, met aan het eind een bijdrage van dr. P. de Vries.

Allen delen zij de zorg over de ontwikkelingen in de huidige theologie en de doorwerking daarvan in de GKV. In een inleiding van L. Heres staat te lezen wat de inhoud van het boek is.

 

De bijdragen gaan vooral in op de vraag: Hoe kan de theologie ook aan het begin van de 21e eeuw op een goede manier dienstbaar zijn aan de roeping van Christus' kerk? In hoeverre moet de kerk met haar tijd meegaan? Wat is haar verhouding tot de wereld?

Ook is er een bijdrage over de literaire structuren in de Bijbel, wat kunnen we hiervan leren, staat er eigenlijk wel wat er staat? En hoe voorkom je dat je leest wat je er zelf inlegt? 

 

De methode van het Narrative Criticism wordt besproken, een methode waarbij veel aandacht is voor de verhalende  kracht van de bijbeltekst en voor het inlevingsvermogen van de bijbellezer.

 

Dan is er een bijdrage over Bijbel en geschiedenis, is de vraag naar de letterlijke historiciteit van bijbelse geschiedschrijving relevant? Die vraag is heel actueel, denk maar aan de discussie rond Genesis 1-3 en de evolutietheorie.

Ook is er een bijdrage over De visie op de Schrift is verbonden met de visie op de mens en daarmee ook op de gemeente en op de wereld. Hoe verhoudt zich de Bijbel met het christelijk leven?

Een afsluitend artikel handelt over de duidelijkheid van de Schrift.

 

Aan de achterkant van de publicatie zijn verschillende positieve reactie op  "Lees maar" te vinden:

 

"De grote waarde van deze studies is, dat men wil terugroepen tot de klare, heldere gereformeerde belijdenis over de Schriften van God ingegeven, waarin de enige weg tot zaligheid gewezen wordt en over de gemeente die de sleutelmacht heeft en door verkondiging en zielszorg het eeuwige koninkrijk voor ons opent of toesluit".
Dr. M.J. Arntzen

 

"De Schrift presenteert zichzelf als het Woord van de levende God waarin God Zijn wil aan ons bekend maakt. Dat de Schrift de functie heeft bron en norm van geloof en levenswandel te zijn, betekent dat de betekenis ervan in principe verstaan kan worden. Zeker is dat binnen de kerken de gedachte zich verbreidt dat er van duidelijkheid met betrekking tot de Schrift geen sprake is. De consequentie daarvan is dat men in geloofsopvattingen en levenswandel eigen wegen mag gaan die niet door een eenduidig Schriftgetuigenis gereguleerd worden".
Dr. P. de Vries

 

''Er is veel in beweging op het gebied van kerk en theologie. Waar staan we als gereformeerden ten aanzien van het gezag van de Heilige Schrift? Welke regels hanteren we voor de uitleg en het verstaan ervan? Is de Bijbel nog wel een richtlijn voor ons leven met God en Christus? Zijn we bezig de zonde steeds meer te marginaliseren? Ik las met belangstelling wat de schrijvers daarover te berde brengen. Ze tonen zich bezorgd over schuivende panelen die ze menen waar te nemen".
Ds. A. van Houdt

 

''In de verwarring van onze dagen heeft een klein aantal scribenten uit kerkelijke verbanden van gereformeerde belijdenis zich met deze vragen intensief bezig gehouden. Hier spreekt ook een innerlijke overtuiging, gewekt door een zich aangesproken weten door het woord dat, staande in de branding en gisting van de tijden, als gezaghebbend woord van waarheid, zich de eeuwen door handhaaft. Het is het Woord, waarvan het levend en stralend middelpunt het vleesgeworden Woord is, Jezus Christus, te prijzen tot in eeuwigheid".

Drs. L.J. Geluk

 

Bij het lezen van deze publicatie was het mooi te merken dat de verschillende schrijvers, afkomstig uit verschillende kerken, dezelfde overtuiging waren toegedaan t.a.v. het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift. Dit initiatief zou misschien een stapje voorwaarts kunnen zijn in de groei naar éénheid van allen die trouw willen blijven aan Gods Woord en de belijdenis.

 

Het was dan ook teleurstellend in het Gereformeerd Kerkblad "De Bazuin"te lezen dat C. Koster achteraf zijn bijdrage aan het boek betreurt. In een artikel uit het weekblad van 11 januari, met als titel ''opmerkingen bij het boek LEES MAAR" trekt hij de conclusie dat het beter was geweest als hij niet aan deze bundel had meegewerkt, omdat er geen eenparig getuigenis gegeven wordt.

Volgens Koster wordt in dit boek de situatie in de GKV niet diep genoeg gepeild en moeten we verder gaan dan oproepen tot gesprek: er is bekering nodig tot de Here om de huidige ontwikkelingen te stoppen en terug te keren op de goede weg. In het boek ontbreekt deze oproep tot bekering tot God en vrijmaking van de GKV. Het boek zou daarom geen goede geestelijke leiding geven aan de lezer.

"De Bazuin" zal in de komende weken over de publicatie een boekbespreking plaatsen. We zijn benieuwd of aan de lezer duidelijk gemaakt kan worden waarom het niet mogelijk is in breder verband een publicatie te laten  verschijnen die gaat over het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift. Waarom zou het niet mogelijk zijn een bezinning op gereformeerde theologie te bundelen tot één boek? Schrijvers geven te kennen hun uitgangspunt te nemen in de duidelijkheid en betrouwbaarheid van de Schrift. Dat dit tot op heden nog niet heeft geleid tot het één zijn in het aangaan aan dezelfde avondmaalstafel is te betreuren, die verdeeldheid blijft zonde. Maar een bundel als deze kan wel meewerken aan die eenheid, er is herkenning en wie weet blijft het niet bij een publicatie, maar komen er ook meer gesprekken tussen de kerken.

Wat zou het mooi zijn als het besef breed ging leven om niet langer gescheiden op te trekken als dat niet nodig is.