Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18a

 

Redactie een in waarheid
13-12-14

 

Na de voorgenomen kerkelijke eenheid van GKv en NGK te Nunspeet is er nu een nieuwe plaats waar iets soortgelijks gestalte krijgt: Dalfsen. Ook hier heeft de NGK vrouwelijke ambtsdragers ingevoerd.
 

We geven een aantal berichten erover door en plaatsen een commentaar door ds. E. Heres van De Gereformeerde Kerk (hersteld) in Dalfsen.

 


 

Kerkblad van Dalfsen-Oost

 

Ds. J.W. van der Jagt

 

Een belangrijk moment in het leven van de gemeente was de gemeentevergadering die we vorige week gehouden hebben. Daar was het voorstel van de kerkenraad aan de orde om over te gaan tot erkenning van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Dalfsen als gemeente van Christus. Dat voorstel werd aanvaard met 83 stemmen vóór en 8 tegen en 3 onthoudingen. Het is fijn dat de gemeente het voorstel heeft overgenomen en dat we in het contact met de NGK zover gevorderd zijn. We hebben zondag als gemeente de Here gedankt voor de zegen die Hij gegeven heeft op de gesprekken zoals die tot nu toe gevoerd zijn. Uit de stemverhouding blijkt wel dat niet iedereen daar op deze manier over denkt. Jammer is dat het niet duidelijk is welke reden men daar voor heeft. Ik hoop dat de tegenstemmers de keus van de gemeente kunnen dragen. Wie daar behoefte aan heeft kan daar natuurlijk met zijn wijkouderling over spreken. We kunnen nu met het voorstel naar de classis, die haar fiat eraan moet geven.

 


 

gkv.nl 29/12/14

 

NGK en GKv in Dalfsen vinden elkaar

 

DALFSEN – De NGK Dalfsen en GKv-en Dalfsen-Oost en Dalfsen-West hebben elkaar erkend als kerken van Christus. Daarmee is er een eind gekomen aan veertig jaar gescheiden optrekken.‘ We zijn blij dat de drie betrokken gemeenten hiermee ingestemd hebben', zegt ds. Maarten van Loon (GKv) namens de drie kerken. ‘De weg is nu open om bijvoorbeeld samen avondmaal te vieren en als predikanten in elkaars kerk voor te gaan’.

De GKv-classis Zwolle heeft op 27 november groen licht gegeven voor deze volgende stap in het proces tussen de drie gemeenten dat al een aantal jaren loopt en waarin is doorgesproken over onderwerpen als Schriftgezag, hermeneutiek, binding aan de belijdenis, kerk en kerkorde. Uiteindelijk bleken na de GKv-synode in 2014 ook de vrouwelijke ambtsdragers in de NGK niet langer een blokkade te vormen. ‘In de gesprekken hebben we elkaars nieren geproefd en zijn we elkaar steeds meer gaan vertrouwen. Daarom kunnen we het van elkaar verdragen dat er verschil in inzicht is rond vrouwelijke ambtsdragers’, aldus ds. Van Loon.

 


 

dalfsen.net 01/12/14

 

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) van Dalfsen en de beide Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv) van Dalfsen-Oost en Dalfsen-West hebben elkaar wederzijds erkend. Er is een eind gekomen aan veertig jaar gescheiden optrekken.

“We zijn blij dat de drie betrokken gemeenten hiermee ingestemd hebben”, zegt ds. Maarten van Loon namens de drie kerken. “De weg is nu open om bijvoorbeeld samen avondmaal te vieren en in elkaars kerk als dominee voor te gaan. We gaan nu verder kijken waarin we nog meer samen kunnen werken, want het is onze bedoeling om te zien of we uiteindelijk één kerk kunnen worden”.

De classis Zwolle, waar de GKv kerken in Dalfsen onder vallen, gaf donderdag 27 november van harte groen licht voor de wederzijdse erkenning, na goedkeuring van de deputaten kerkelijke eenheid.

In de afgelopen jaren zijn er veel voorbereidende gesprekken geweest waarin de commissies van beide kerken zaken als Schriftgezag, hermeneutiek, binding aan de belijdenis, de kerk en de kerkorde doorgesproken hebben. Als laatste stond ‘ vrouwelijke ambtsdragers’ op de agenda. Een lastig punt, omdat er in de NGK wel vrouwelijke ouderlingen en diakenen zijn en dit in de GKv niet is toegestaan.
“In de gesprekken hebben we elkaars nieren geproefd en zijn we elkaar steeds meer gaan vertrouwen. Daarom kunnen we het van elkaar verdragen dat er verschil in inzicht is rond vrouwelijke ambtsdragers”, zegt ds. Maarten van Loon (GKv Dalfsen-Oost). “Toen de synode van Ede afgelopen jaar besloot om deze blokkade op te heffen hebben we als commissie de drie kerkenraden vrij snel voorgesteld om elkaar wederzijds te erkennen. In de praktijk, als we samen kerkdiensten houden, zullen we hier een weg in moeten vinden”.

Het feit dat de NGK Dalfsen vrouwelijke ambtsdragers heeft is voorlopig nog een obstakel om tot een samenwerkingsgemeente te komen. “Maar dat is van later zorg”, aldus ds. Van Loon. “We zijn nu heel blij dat we na meer dan veertig jaar gescheiden optrekken elkaar nu gevonden hebben. Een belangrijk signaal naar onze jeugd en ook naar onze dorpsgenoten: nu geen scheuring maar juist een toenadering. Daar dank ik God voor”.

 


 

Kerkblad DGK Dalfsen

 

Ds. E. Heres

 

‘GKV en NGK Dalfsen erkennen elkaar’

 

Onder dit kopje meldde het Nederlands Dagblad in de afgelopen week het feit dat de twee GKV kerken (Oost en West) en de NGK te Dalfsen elkaar erkend hebben als ware kerken van Christus. Inmiddels heeft de classis Zwolle van de GKV er mee ingestemd. De stap van erkenning die gezet is betekent dat er nu kanselruil plaats kan vinden en dat samen het heilig avondmaal gevierd kan worden. Via het bericht in het ND laat de predikant van de GKV van Dalfsen-Oost, ds. M. van Loon, weten dat de drie kerken nu verder kijken naar meer samenwerking, om misschien uiteindelijk één gemeente te worden.

Het is in de krant maar een klein berichtje. Maar wat hier gebeurt is eenvoudigweg heel ingrijpend. Ingrijpend, vanwege de fundamentele verandering die er plaatsgevonden heeft bij de GKV kerk(en) te Dalfsen. Het is nog niet zo lang geleden dat men van GKV-zijde heel goed wist dat de positiekeuze van de Nederlands Gereformeerden inzake vrouwelijke ambtsdragers een belemmering vormde voor verdergaande gesprekken met NGK.

 

Omstreeks 10 jaar geleden waren er in Dalfsen ook gesprekken tussen GKV en NGK. Oriënterende gesprekken. Maar, in zijn vergadering van 30 maart 2005 heeft de kerkenraad van de GKV met verdriet moeten vaststellen dat de NGK zelf een nieuwe blokkade in het gesprek had opgeworpen door het besluit van de Landelijke Vergadering van de NGK inzake de vrouw in het ambt. De kerkenraad van de GKV sprak toen het volgende uit:

 

‘De instemming met het besluit van de Landelijke Vergadering inzake de vrouw in het ambt betekent dat hij voortzetting van de gesprekken met de NGK op dit moment niet vruchtbaar acht, omdat door het genomen besluit op duidelijke wijze afbreuk wordt gedaan aan het gezag van het Woord van God’.

 

In de overwegingen van de GKV-kerkenraad lezen we het volgende:

 

‘Tijdens onze oriënterende gesprekken zijn binnen de NGK besluiten genomen waardoor we met verdriet moesten vaststellen dat kerkelijke eenheid alleen maar verder uit beeld geraakt is.’

 

Zijn er bij de NGK in de afgelopen 9 jaar op dit punt ontwikkelingen ten goede geweest? Is men teruggekomen op de nieuw-hermeneutische denklijnen, die ten grondslag liggen aan het besluit om vrouwen tot alle ambten toe te laten? Is de praktijk van vrouwelijke ambtsdragers teruggedraaid? Nee, in geen enkel opzicht. In 2004 had de plaatselijke NGK de landelijk geboden ruimte nog niet in praktijk gebracht. Omdat het gevoelig lag bij CGK en GKV, met wie men contacten had. Inmiddels zijn er wél vrouwelijke diakenen en ouderlingen.

Nee, de verandering in 10 jaar tijd ligt niet bij de NGK. Die ligt bij de GKV!

Ds. M. van Loon, van de GKV te Dalfsen-Oost, zegt volgens het krantenbericht:

 

‘In de gesprekken hebben we elkaars nieren geproefd en zijn we elkaar steeds meer gaan vertrouwen. Daarom kunnen we het van elkaar verdragen dat er verschil in inzicht is rond vrouwelijke ambtsdragers’.

 

Hiermee wordt duidelijk dat de beide GKV kerken te Dalfsen de synode van Ede volgen, die immers uitgesproken heeft dat het feit dat de NGK vrouwen in het ambt toelaat geen belemmering meer is in de samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid. Het is nog wel een ‘lastig gesprekspunt’, maar heel duidelijk geen belemmering meer.

Een principiële draai van 180 graden binnen een tijd van tien jaar. In 2004 wisten we nog dat door de NGK besluiten ‘op duidelijke wijze afbreuk wordt gedaan aan het gezag van het Woord van God’.

In 2014 zegt ds. Van Loon ‘we kunnen het van elkaar verdragen dat er verschil in inzicht is rond vrouwelijke ambtsdragers’.

 

Maar mag je het op het erf van Christus’ kerk van elkaar verdragen dat duidelijk afbreuk wordt gedaan aan het gezag van het Woord van God? Zijn er geen broeders meer geweest in de kerkenraden van de GKV die die vraag gesteld hebben? Zijn er geen broeders en zusters meer in de GKV die die afbreuk aan het gezag van het Woord van God niet kunnen en niet willen tolereren?

 

Met verdriet moet worden vastgesteld dat niet de NGK in positieve zin in de richting van de GKV geschoven is. Nee, de GKV kerken zijn weggegleden in de richting van de NGK.

Het bericht dat GKV en NGK te Dalfsen elkaar erkennen als ware kerken van Christus komt in de publiciteit anderhalve week nadat bekend is geworden dat prof. dr. J. Douma zich genoodzaakt ziet om de GKV te verlaten. Een doorslaggevend punt om de GKV te verlaten is voor hem nota bene dat de synode van Ede besloten heeft dat de vrouwelijke ambtsdragers geen struikelblok meer zijn voor vereniging met NGK. In hoofdstuk 2 van zijn boekje Afscheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) worden de feiten helder op een rij gezet. Het is te hopen dat veel GKV-ers er kennis van nemen en dan tot inzicht komen wat er in werkelijkheid gaande is binnen de GKV. Het is een kerkverband geworden waar de bakens verzet zijn en waar ook kerkenraden niet meer pal staat voor het Woord van God. Bijbelgedeelten die botsen met het gevoel en met de cultuur van deze tijd worden door ‘een andere bril’ gelezen. Er wordt getrokken aan Bijbelteksten, net zo lang totdat ‘het lastige’ er uit is. Emeritus-hoogleraren schrijven hun waarschuwingen (prof. Van Bruggen, prof. Douma). Maar het zal niet baten als niet ook de dienstdoende ambtsdragers krachtig spreken en leiding geven volgens het gezaghebbende Woord van God. Het komt er op aan dat de kerkleden gelovig bereid te zijn de stem te volgen van de grote Herder van de schapen.

 

Als het gezag van de Schrift in geding is, dan is je geloof in geding! Om bij Christus te

blijven, is het nodig zich te voegen onder de leer en de tucht van Christus.