Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 12

 

R. Sollie-Sleijster

02-05-15

 

“Charismatici bedreiging voor gezag van de Bijbel” – RD 07/03/2015

 

Sluipend gevaar

“Weinigen onderscheiden de valse, verleidende geesten. Kerken lijden aan geestelijke aids”, zo waarschuwt de Amerikaanse theoloog John MacArthur in Sun Valley op de 'Shepherds' Conferentie over het schriftgezag. Wie aan het gezag van de Bijbel tornt kan stoppen met geloven en kerkgang: “de basis is dan weg”!

Ruim 5000 mannen, theologen en predikanten, uit 70 landen namen aan deze conferentie deel. In zijn hoofdlezing bestreed MacArthur de gedachte dat de wetenschap de grootste bedreiging vormt voor het schriftgezag. Dat gevaar bestaat, maar veel bijbelgetrouwe christenen en predikanten zijn zich onvoldoende bewust van de vijand in modern gewaad die een veel groter gevaar vormt: de charismatische beweging. Zij ruilt het gezag van de Schrift in voor het gezag van persoonlijke openbaringen en extatische ervaringen. Wonderen en andere paranormale belevenissen vinden zij belangrijker dan het nuchtere Woord van God.

Ook de moderne psychologie heeft invloed op theologie, prediking en pastoraat, waardoor subjectivisme een extra impuls krijgt. Het wordt aangeprezen als nuttig voor de heiligmaking. Het 'feel-good' evangelie is daar een uitvloeisel van.

In de derde plaats wijst MacArthur op het gevaar van het modern pragmatisme. Het Evangelie wordt aangepast aan de huidige cultuur om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Kerken hanteren marketing methoden die goed werken, maar de prijs is dat de zuiverheid en volledigheid van de Bijbelse waarheid uit het oog wordt verloren.

 

Tijdgeest

Een gevolg van dit pragmatisme, deze poging om maar geaccepteerd te worden in de postmoderne samenleving, is syncretisme (vermenging van het geloof met heidense elementen). Zonde, oordeel en straf verdwijnen uit de boodschap. “Dit capituleren voor de moderne tijdgeest wordt gedefiniëerd als 'tolerant zijn' en twijfel wordt 'ootmoed' genoemd.” MacArthur hoort binnen de evangelicale kringen al de relativerende opmerking: “We dienen allen dezelfde God”. Maar in onze tijd moeten wij juist de volle waarheid van de Bijbel en het absolute gezag ervan krachtig proclameren.

 

Bijbel geeft niet álles precies aan – ND 19/02/2015

 

Waar MacArthur krachtig waarschuwt tegen het loslaten van de volle waarheid en het absolute gezag van Gods Woord ziet Jaap van den Berg, voorzitter kerkenraad te Hattem-Noord, zich genoodzaakt te benadrukken dat “Gods wet geen uitspraken geeft, waar kerkenraad in elke situatie mee kan werken. Gods wil is niet zo precies voorgeschreven dat we bij elke keuze precies kunnen nagaan wat we moeten doen of geloven”. Van den Berg keert zich tegen de opmerking van dr. Ad de Bruijne in het ND van 14 februari: Onze levensstijl moet in overeenstemming zijn met de wil van God. Vandaar onze dagelijkse bede: Uw wil geschiede. In elke keus moet je precies dat doen wat God van ons wil. Van den Berg gaat hier wel in mee en ook in de opmerking van De Bruijne dat het in levensstijl en ethiek van a tot z draait om gehoorzaamheid aan Gods wil. Ook dat een beroep op de eigen verantwoordelijkheid niet mag worden gebruikt als dekmantel voor eigenwilligheid en individuele autonomie. Maar Van den Berg wil dat christenen 'dicht bij zichzelf blijven' en daardoor de ander, die tot andere keuzes komt, blijven respecteren. Want hoe interpreteer je de geboden (hermeneutiek) en hoe ethische en spirituele bezwaren te wegen? Deze vraag blijft onbeantwoord.

Verschillen in opvattingen nemen toe in onze kerken en het omgaan daarmee is een toenemend probleem. Tegelijk vindt Van den Berg dat we niet door 'iets meer ons best te doen om Gods wil te achterhalen' (wat De Bruijne stelt) we in vrijblijvendheid, eigenwilligheid en individuele autonomie (dicht bij jezelf blijven) terechtkomen. Van den Berg ziet de overbrugging van de verschillen in het niet precieser willen zijn dan Gods wet en Woord.