Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vrouwen op vrijgemaakte kansels 27 – Full speed

 

D.J. Bolt
16-05-15

 

In Onderweg dd. 2 mei 2015, komt opnieuw de zaak van de samensprekingen tussen GKv en NGK aan de orde. Onder de kop Vrij baan voor samensprekingen? tracht de schrijver ds. M. Boersema helder te krijgen wat er nu precies door de synode van Ede is besloten t.a.v. de overeenstemming met de NGK over hermeneutiek.

In een recent persbericht proberen de vrijgemaakte Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) te verduidelijken dat 'de weg weliswaar vrij is voor samensprekingen tussen GKv en NGK, maar dat er een belangrijk verschil blijft in de kerkelijke praktijk ten aanzien van vrouwelijke ambtsdragers. Door de overeen­stemming met betrekking tot de hermeneutiek kan men echter in onderling vertrouwen de sa­mensprekingen voortzetten.'

Deputaat DKE ds. H.J. Messelink, predikant van GKv Hattem-Noord mag in het blad nog eens toelichten hoe het nou toch precies zit want volgens hem 'is er onduidelijkheid over wat de synode precies besloten heeft'. Twee zaken zijn in elk geval niet juist.

Messelink:


'Sommige lokale samensprekin­gen zijn na de synode in een stroomversnelling gekomen. Nu er overeenstemming is over de hermeneutiek zou niets verder samengaan meer verhinderen.' Deze gemeenten lopen echter te hard van stapel en zo heeft de synode ook niet besloten.
 

Hoe zit het dan wel volgens ds. Messelink?:

 

'We hebben elkaar op dat punt [hermeneutiek, djb] gevonden en mogen elkaar vertrouwen. Maar dat betekent niet dat daar­mee alle vragen rondom de vrouw in het ambt weg zijn en de vrouwelijke ambtsdrager bij ons nu is toegestaan.'

 

Vreemd. Het is een statement van de deputaat DKE maar hij onderbouwt het niet. De simpele en heldere besluiten (3 resp. 4) van de synode zijn immers

 

Uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over Hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.

Grond:

ondanks het verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de vrouw in het ambt, is gebleken dat we als kerken elkaar vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift.

 

De contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.

Grond:

nu de belangrijkste belemmering is weggenomen, ligt de weg naar samensprekingen over daadwerkelijke kerkelijke eenheid open.

 

Natuurlijk zijn niet alle vragen weg, die kunnen we eindeloos blijven stellen. Maar de principiële belemmering door de principiële openstelling van de ambten voor Nederlands-gereformeerde vrouwen is wijlen. Als er dan, zo vragen we ds. Messelink, plaatselijk zoals in Nunspeet, Dalfsen en Lisse geen andere 'belemmeringen' geconstateerd worden, dan is samengaan of fusie toch voor de hand liggend, normaal en logisch? Waarom dan toch steeds is afremmen?

 

Ds. Messelink heeft nog een punt. Er zijn mensen die een tegenstelling zien tussen de besluiten rond samensprekingen met de NGK en het synodebe­sluit over de vrouw in het ambt. Onzin, oordeelt hij

 

'Die tegenstelling is er niet, want wij hebben als de­putaten helemaal geen uitspraken gedaan over vrouwelijke ambtsdragers.'

 

Maar juist op voorslag van ds. Messelink en zijn deputaatschap heeft de synode besloten dat de uitleg van de Bijbel zoals die door de NGK wordt gehanteerd t.a.v. de vrouw in het ambt geen belemmering meer is voor eenwording van de kerken. Hoe kan hij dan nu in Onderweg beweren dat de synode helemaal niets heeft uitgesproken over vrouwelijke ambtsdragers? Die deputaten hebben toch de principiële zaak van vrouwelijke ambtsdragers tot een verschil in praktijk gemaakt?[1]

 

Spoort niet

 

Ds. Messelink is predikant van GKv Hattem-Noord. Ook in deze plaats is er een Nederlands-gereformeerde kerk. Tussen GKv en NGK, en ook de plaatselijke CGK, zijn innige banden. Inmiddels heeft de kerkenraad van ds. Messelink de NGK erkend als kerk van Christus en is met hartelijke instemming van zijn(!) Deputaatschap Kerkelijke Eenheid overgegaan tot toestemming van de bekende trits: kanselruil, toelating van elkaars leden aan het avondmaal en gezamenlijke erediensten en avondmaalsdiensten.

En zo kan een ieder op internet vinden dat op 15 december jl. er een eerste gezamelijke kerkdienst is gehouden. We lezen daarover:

 

De CGK, NGK en GKv in Hattem hebben op 15 december voor het eerst een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Daarin vierden de kerken hun eenheid in Christus en baden ze God om een zegen over hun gezamenlijke kerkelijke leven. Volgens een persbericht zal de samenwerking in beginsel worden nagestreefd vanuit de gemeenten zoals die nu bestaan. Kerkfusies zijn dus niet aan de orde.
De kerkenraden hopen in de toekomst kerkelijke activiteiten te bundelen, van elkaar te leren en met elkaar meer te doen voor de stad en haar burgers. CGK, NGK en GKv willen met elkaar het Evangelie van Christus uitdragen en uitleven. De gezamenlijke dienst werd geleid door de predikanten Bronsveld (NGK), Jansen (CGK), Messelink en De Graaff (GKv).


De voorgangers op 19 april di. Knigge (2e van links) Bronsveld (2e van rechts) en Messelink (rechts).  Derde van rechts is ds. L.W. de Graaff (GKv Hattem-Centrum).

 

Misschien zal iemand zeggen: er staat toch nog wel dat een fusie niet aan de orde is. Dat klopt, maar we hebben het al eerder betoogd, de organisaties mogen dan misschien nog niet in elkaar zijn geschoven, wat moet er nog meer gebeuren om één te zijn, als kerken eenheid in Christus erkennen, samen kerkdiensten houden, elkaars leden aanvaarden en gezamenlijk Avondmaal vieren? Dan ben je toch één?

 

In het kader van dit verhaal is het natuurlijk van belang hoe het staat met de vrouw in het ambt in deze Hattemse kerkelijke eenheid. Daar is maar heel weinig over te vinden. Het vereiste advies van de DKE vermeldt er níets over. Het lijkt wel of het totaal geen issue is. Toch menen we te weten dat NGK-Hattem wel vrouwelijke ambtsdragers kent. Onderstaand plaatje kan dat duidelijk maken[2].

 

 

Bij de intrede van ds. G. Bronsveld in NGK Hattem nam ook een vrouwelijk kerkenraadslid aan de handoplegging deel[3].

 

Wij proberen wanhopig dit allemaal te begrijpen, echter het lukt maar niet. Misschien wil ds. Messelink dit nog eens helder en voor ons begrijpelijk uitleggen? Hij krijgt er net zoveel ruimte voor als hij wenst en nodig heeft.

 

NGK-deputaat

 

Het aardige is dat in hetzelfde Onderweg-artikel ook nog een reactie staat van de NGK-deputaat Commissie Contact en Samensprekingen ds. P. Sinia (NGK Ede). Ds. Sinia heeft jarenlang als deputaat de GKv-NGK samensprekingen meegemaakt. Laten we horen wat ds. Sinia zegt van deze zaak:

 

'De gesprekken tussen afge­vaardigden van beide kerken hebben geleid tot de constatering dat we elkaar vinden in de omgang met de heilige Schrift en de uitleg ervan. Die is voluit Bijbels. Dat bleek ook in de NGK-studie die ten grondslag ligt aan het openstellen van de ambten voor zusters.'

 

Hier zie je precies het punt. Die principiële grondleggende studie, het rapport Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (VOP) op basis waar vrouwen tot de ambten in de NGK werden toegelaten, zijn door de gezamenlijke deputaten GKv/DKE en NGK/CCS als voluit Bijbels erkend! Ook door DKE-deputaat Messelink dus.

'Volgens Sinia zijn de deputaten van de vrijge­maakten ervan overtuigd dat dit rapport vanuit een gereformeerd Bijbelverstaan is geschreven', zo meldt het artikel. Maar ziet hij het dan niet als een probleem dat de praktijk hier en daar zal verschillen m.b.t. vrouwelijke ambtsdragers. Welnee, zegt ds. Sinia

 

'Binnen de NGK zijn er ook kerken met vrouwelijke ambtsdragers en kerken zonder.'

 

En ds. Sinia doet alvast wat suggesties hoe in de komende jaren zal moeten blijken hoe GKv en NGK kunnen komen tot overeenstemming op prak­tijkniveau:

 

'Daar kunnen we op landelijk niveau veel over spreken, maar misschien zullen er juist oplossingen vanaf het grondvlak aangedragen moeten worden. In Ede erkennen we de plaatse­lijke vrijgemaakte kerk. We werken samen, ter­wijl onze kerk vrouwen in het ambt kent. Bij een gemeenschappelijke dienst respecteren we de gewoonte van het huis waar we te gast zijn. Dat is een mooie tijdelijke oplossing en in de komende jaren zullen we met elkaar het gesprek aangaan over vervolgstappen.'

 

Lost control

 

Ds. Messeling doet zó zijn best om het voortrazende eenheidsmobiel af te remmen. Het is alsof hij na eerst als chauffeur vol gas te hebben gegeven, nu vanaf de achterbank tussen de voorstoelen door de handrem probeert aan te trekken. Maar hij en zijn deputaten zijn de controle kwijt. Dat maken de Nederlands gereformeerden graag duidelijk: full speed verder. In elk geval begrijpen we hen wél.

Zij zijn tenminste recht door zee.

 

 

NOTEN

[1] Zie ook de artikelen Prekende zuster, M/V in Utrecht N/W en Nog maar één kant op?! van ds. P.L. Storm in Nader Bekeken, april 2015.

[2] Opbouw, 13 juli 2013.

[3] Deelnemers waren: ds. Henk van der Velde, kerkenraadsleden Henk Bultman, Margreet Winkelhorst, Henk Eikelboom, ds. Wim Louwerse.