Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 21

 

 

R. Sollie-Sleijster

09-01-16

 

GTU: werk in uitvoering

RD 19/12/15

 

Via vergaderstukken van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) werden ontwikkelingen rond de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) bekend. Concrete plannen worden niet meer eind 2015, maar pas voorjaar 2016 verwacht. Ds. B.P. Vreugdenhil, voorzitter van het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP, ondergebracht bij de TUA) geeft aan dat het onderzoek door de verkenningscommissie naar welke partijen wilden deelnemen 'een moeizaam proces' was.

 

Synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) hadden aangegeven een theologisch instituut te wensen dat gedragen wordt door 'een brede orthodox-protestantse achterban'. De synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf echter weinig ruimte en de Gereformeerde Bond is een vereniging, wel met bijzondere hoogleraren, maar zonder eigen opleiding.

Deze moeiten deden de CGK-synode besluiten pas op de plaats te maken, om later aan te geven dat toch doorgegaan kon worden op voorwaarde dat de GTU ook met de HHK en de Gereformeerde Bond (GB) in de PKN zou samenwerken èn dat de grondslag van de GTU de preambule moest bevatten dat de 'coördinaten van een gereformeerde Schriftbeschouwing' leidend zouden zijn.

Dit gaf irritatie op de GKV-synode van Ede. Zij spraken van wantrouwen bij de CGK richting de GKv en wilden pas op de plaats maken.

 

Maar een nieuw gevormde regiegroep (TUA, TUK, NGP en GB) werkt nu toch verdere plannen uit. Voorwaarde van de GB is dat de GTU samenwerking zoekt met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en dat zij 'een representatief aantal docenten uit de GB' wil leveren. Werkgroepen moeten de plannen verder uitwerken. Op een gezamenlijke bacheloropleiding van de GTU moeten predikantmasters van de betrokken kerken kunnen aansluiten. Aanvankelijk blijven de zelfstandige predikantsopleidingen onder de huidige zelfstandige instituten. Als mogelijke vestigingsplaatsen blijven Kampen en Apeldoorn in beeld, maar ook Zwolle en Utrecht worden genoemd. Streven en wens is om in het najaar van 2016 de relevante besluitvorming binnen de GKv, CGK en NGK te hebben afgerond.

 

Classis GKv pakt visitatie anders aan

RD 19/12/15

 

De classis Groningen gaat 'het toezicht op elkaar', de kerkelijke visitatie, anders vormgeven. Doel is meer inhoud te geven aan het onderlinge contact en elkaar beter te kunnen bemoedigen.

Eén van de visitatoren komt in de betreffende gemeente over een gekozen onderwerp preken. Vervolgens hebben de visitatoren een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad. Dit gesprek wordt wel door de hele kerkenraad voorbereid. Nadat alle kerken zijn bezocht evalueren de visitatoren de gesprekken en brengen rapport uit op de classis. Als eerste onderwerp is gekozen: 'Omgaan met verschillen'.

 

Bij de traditionele visitatie bezoeken twee afgevaardigden van de classis een kerkenraadsvergadering om zich op de hoogte te stellen van het gemeenteleven in allerlei opzicht en zij geven zo nodig advies.

[Is bij deze nieuwe vorm van visitatie nog sprake van toezicht als kerken op elkaar of is dit overgegaan in een min of meer vrijblijvend gesprek over een willekeurig onderwerp? RSS]

 

NGK-moderamen: Ambt niet verenigbaar met homoseksuele relatie

RD 29/12/15 (digitale editie)

 

Op 16 januari 2016 wordt op de landelijke vergadering (lv) van de NGK in Zeewolde de bespreking afgerond van een rapport van de commissie ambt en homoseksualiteit (ingesteld in 2011). Bij de voorbereidende bespreking bleek al dat het openstellen van de ambten onvoldoende draagvlak heeft. De commissie is verdeeld, al zijn de meeste leden voor toelating tot de ambten van hen die in een homoseksuele relatie leven. Het moderamen van de lv krijgt echter de besluitvorming niet rond en ziet daarom uit naar 'voortschrijdend inzicht en meer licht van de Geest'. Zij willen dat in goed overleg doen met de zusterkerken, de GKv en de CGK.

Het moderamen pleit voor 'een veilig thuis in de gemeente voor homo's die geloven in God en vertrouwen op het offer van Jezus Christus'. Ook wil het moderamen meer toerusting bieden voor bespreking van het thema in de gemeenten, omdat bezinning op dit gebied plaatselijk soms nog in de kinderschoenen staat.

Met deze besluitvorming zetten de NGK voorlopig een punt achter dit bezinningsproces.

[Is dit niet vergelijkbaar met de bespreking over de vrouw in het ambt binnen de GKv, waar ook de geesten nog niet rijp waren voor de overstap? Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet? RSS]

 

Ds. J.R. Visser zag geen andere mogelijkheid dan GKV verlaten

RD 17/12/15 (digitale editie)

 

Ds. Visser geeft aan dat het moeilijk voor hem werd om binnen de GKv te functioneren. Vandaar dat hij onlangs afscheid nam van zijn gemeente in Dronten-Noord en nu predikant is bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) in Zwolle. Deze gemeente had hem al eerder benaderd.

 

Evenals andere behoudend vrijgemaakt gereformeerden mengde hij zich in discussies over Schriftgezag, hermeneutiek en verschuivingen in de ethiek. Ds Visser vroeg zich af of hij nog langer lid kon blijven van de veranderende GKv. Kritiek vanuit zijn gemeente gaf aan dat zijn preken te veel zouden gaan over zonde en genade en de noodzaak van bekering. Volgens een deel van de gemeente zijn de verbondskinderen al verlost op grond van Christus' werk.

 

Ook de landelijke ontwikkelingen binnen de GKv speelden een rol, met name de veranderende visie op wat de Bijbelse gegevens vandaag nog hebben te zeggen. Bijv. in discussies over echtscheiding, de vrouw in het ambt en homorelaties. Men zegt dan dat op grond van de Bijbel deze dingen niet door de beugel kunnen, maar kijkend naar de huidige situatie kan het worden losgelaten, mits je redeneert vanuit Bijbelse principes als bijv. rechtvaardigheid en liefde. Maar we moeten ook willen leven naar wat ons wordt ge- en verboden, het evangelie is tegendraads, dat was het altijd al en dat is het nog steeds, zo zegt ds. Visser.

 

Het besluit van de laatste GKv-synode om de band met de NGK aan te halen gaf de doorslag. De synode sprak uit dat het geen belemmering vormt voor gesprekken om te komen tot verdere eenwording dat in de NGK vrouwen kunnen dienen in de ambten, terwijl dat binnen de GKv niet kan.

Ds. Visser hoopt op termijn op toenadering tussen de GKN en De Gereformeerde Kerken (DGK). Beide zijn ontstaan als afsplitsingen van de GKv. Maar de aandacht gaat nu uit naar het opbouwen van een geordend kerkverband op basis van de Dordtse Kerkorde. Wij zijn klein maar willen ons niet isoleren van anderen die gereformeerd in leer en leven willen zijn, zegt Visser.