Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 42

 

R. Sollie-Sleijster

21-01-17

 

De toelating van gasten aan het Heilig Avondmaal – Canada (CanRC)

Yinkahdinay internetblog – dr. Wes Bredenhof – 14/12/2016

 

CanRC en OPC

 

In de wat bredere Gereformeerd/Presbyteriaanse context is het gebruikelijk de toegang tot het Heilig Avondmaal alleen door een mondelinge waarschuwing af te grenzen. De predikant nodigt de gasten uit deel te nemen als zij belijdende leden zijn en goed bekend staan in een evangelische kerk, of iets in die geest. Dit was al een paar jaar één van de terugkerende punten die het aangaan van een zusterkerkrelatie tussen de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) en de Orthodox Presbyteriaanse Kerk (OPC) in de weg stonden. Tenslotte werd een overeenkomst bereikt die de weg baande tot volle oecumenische betrekkingen tussen CanRC en OPC. De tekst luidt:

 


Overeenkomst om de weg tot een zusterkerkrelatie te openen

 

Betreffende de toegang tot het Heilig Avondmaal

 

De kerken van de Reformatie belijden dat het Heilig Avondmaal niet ontheiligd mag worden (1 Cor. 11,27, zie Heid. Cat. Zondag 30, Vr.&Antw. 82, Westminster Confessie Hfdst. 29,8). Dit houdt in dat op de viering van het Heilig Avondmaal toezicht moet worden gehouden. Bij dit toezien oefent de Kerk tucht en laat zichzelf als ware kerk kennen. Dit toezicht moet zowel op de leden van de plaatselijke kerk als op de gasten worden toegepast. De ouderlingen hebben een verantwoordelijkheid voor het toezicht op de toegang tot het Heilig Avondmaal.

 

Betreffende belijdende leden

 

De kerken van de Reformatie geloven dat zij voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is moeten strijden (Judas 3) en zij worden opgeroepen hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat zij hebben ontvangen (Rom. 16,17). Ieder die de kerkelijke belijdenisbeloften bevestigend beantwoordt, zal de Bijbelse leer ontvangen en vasthouden. De oude kerk heeft deze leer in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat en de kerken van de Reformatie hebben deze leer in hun confessies verder uitgewerkt. Ieder belijdend lid is aan deze leer gebonden en moet bereid zijn zich er in te laten onderwijzen.


 

CanRC

 

Vorige week stond de toegang tot het Heilig Avondmaal ook op de agenda van de Classis Centraal Ontario. De classis gaf het volgende persbericht uit:

 

De ad hoc commissie van de classis bracht een rapport uit inzake de toegang tot het Heilig Avondmaal (–). Het rapport met daarbij een bijlage van Burlington Fellowship werd ontvankelijk verklaard. Een bespreking volgde. De classis heeft na bestudering van het commissierapport besloten dat de praktijk van Burlington-Fellowship om gasten te nodigen met alleen maar een stevige mondelinge waarschuwing vanaf de kansel niet in overeenstemming is met de Kerkorde.

 

Ds. Bredenhof geeft deze laatste verklaring zonder verder commentaar door, maar wil er wel bij zeggen dat hij het met het classisbesluit eens is.

 

Emeritus predikant zegt lidmaatschap PKN op om islamstandpunt

RD 04/01/17

 

Scriba De Reuver van de PKN stelde in een interview in Trouw (31/12/16) dat de islam een godsdienst is die vrede wil. Dit deed de emmer overlopen bij ds. C.H.W. van den Berg. Hij zegt het 'al langer en in toenemende mate' oneens te zijn met de standpunten van het kerkverband en besloot daarom zijn lidmaatschap van de Protestantse kerk op te zeggen. De predikant heeft de Koran twee keer gelezen en de hadith en de geschiedenis van de islam tot op heden bestudeerd. In zijn ogen “is de islam een achterlijke, gewelddadige religie gericht op dominantie door mannen over vrouwen en over heel de wereld”.

Ds. Van den Berg diende als predikant verschillende Gereformeerde kerken en was tevens als kerkhistoricus verbonden aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit.

 

Homoseksualiteit op GKv-synode

Onderwegonline - januari 2017 en persverslag Classis Hardenberg 1-12-2016

 

In verband met het volgende signaal hier eerst een 'reminder' van wat wij belijden in de

Zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus:

 

108 – Vraag: Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord: Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten.

 

109 – Vraag: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk?

Antwoord: Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan.

 

De GKv van Rotterdam-Oost en de classis Hardenberg stellen vragen aan de komende generale synode Meppel 2017 i.v.m. homoseksualiteit.

 

GKv Rotterdam-Oost

 

Rotterdam-Oost constateert verdeeldheid en onzekerheid hierover binnen de kerken. Deze kerk ontving een bezwaarschrift tegen haar beleid om deze broeders en zusters als lid te aanvaarden en tot het Heilig Avondmaal toe te laten.

Bovendien richten bezwaren zich tegen het oordeel van de provinciale synode van Zuid-Holland (2016), dat 'er ruimte is voor de vraag of de Bijbel iets zegt over homoseksuele relaties van liefde en trouw' en dat er reden is om 'terughoudend te zijn in tuchtmaatregelen wanneer over het antwoord op deze vraag (nog) geen duidelijkheid bestaat'.

 

GKv classis Hardenberg

 

De classis Hardenberg komt met een vraag van de GKv Hardenberg Baalder en Hardenberg-Centrum. Zij verzochten de classis om de volgende vraag aan de GS Meppel 2017 voor te leggen:

 

'De Bijbel lijkt de homoseksueel die de Here oprecht liefheeft en leeft in een relatie van liefde en trouw niet te kennen. Is er voor deze broeders en zusters in de gemeente van Christus ruimte voor een plaats in volle rechten en plichten?'

 

In het persverslag van de classis lezen we een toelichting van de kerken van Hardenberg Baalder en Centrum op hun verzoek om deze vraag aan de GS Meppel voor te leggen:

“Bestudering van Bijbelse gegevens toont aan dat de Here homoseksuele intimiteit verbiedt. Als je je daar niet verre van houdt, word je getypeerd als 'goddeloos'. De moeite is dat noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament de homoseksueel georiënteerde mens die God liefheeft voorkomt. Terwijl de realiteit is dat we homoseksuele broeders en zusters die de Here oprecht liefhebben wel in de kerk tegenkomen.”

De classis besluit aan het verzoek te voldoen.

 

Agenda voorstanders van de vrouw in het ambt
terugblik en vooruitblik

 

Het volgende signaal is een korte samenvatting van een onderdeel uit Vrouwen op de vrijgemaakte kansels (5) – zie deze site. Omdat dit artikel al dateert van 16-11-2013 was het wel even spitten in de inmiddels uitgebreide archieven van EIW, maar het is toch gelukt. Waar gaat het om?

 

Vanuit Amerika vertelden ds. Clayton Spronk en ds. Kevin DeYoung ons over het stappenplan van de voorstanders van de vrouw in het ambt. Wat was het doel, waar werd naar toe gewerkt? Binnen de Reformed Church of America (RCA) zagen zij dat stappenplan zich ontvouwen. We kijken mee, want ook hier in Nederland zijn voorstanders zeer actief.

De GS Meppel zal eindelijk knopen moeten doorhakken. De toekomst is in Gods hand, maar mensen zijn en blijven hun verantwoordelijkheid houden en zullen daarop worden aangesproken. Adam verwees naar Eva, en zij weer naar de slang, maar Adam werd door God verantwoordelijk gesteld. Zo kunnen de synodeleden hun verantwoordelijkheid niet afschuiven naar rapporteurs of deputaten. De leden van de synode zijn het zélf die verantwoording van hun stemgedrag zullen moeten afleggen.

 

Dan nu het stappenplan van de voorstanders.

 

Stap 1

De vraag wordt voorzichtig gesteld door misschien alleen maar een paar professoren:

“Is het mogelijk dat het bijbelse gebod dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk tijdgebonden of cultuurbepaald is, zodat het voor vandaag niet meer relevant is?”

Onder het mom van academische vrijheid mochten deze professoren hun vragen stellen en het zaad zaaien voor toelating van vrouwen tot de ambten.

 

Stap 2

Het duurde een aantal jaren dat verschillende personen openlijk het pleit voerden voor de vrouw in het ambt. Zij waren slechts een minderheid en kwamen niet onder tucht te staan. Nee, zij mochten doorgaan en hun leer uitdragen. Ze probeerden immers slechts de Schrift uit te leggen?

 

Stap 3

Binnen de RCA kregen langzamerhand de voorstanders meer aanhang, in ieder geval onder de synodeafgevaardigden. Een kleine meerderheid stemde in 1979 op de synode toe.

Waarschijnlijk bestond er vrees voor een intense vijandigheid en een massale uittocht van 'behoudende' leden. Om toch 'de eenheid' te handhaven nam de RCA synode van 1980 minutieuze bepalingen op voor gewetensbezwaarden. Het was legitiem om het niet eens te zijn met de toelating van de vrouw in het ambt.

Het leek of de vrede was getekend. Sommige gemeenten bevestigden vrouwen in de ambten, sommige niet. De laatsten zeiden: “wij hebben geen vrouwelijke ambtsdragers in onze kerk”. Maar wel liepen zij aan tegen vrouwelijke 'ouderlingen' en 'predikanten' die ter classis en synode verschenen. Tenslotte moesten deze bezwaarden wel samenwerken met de afgevaardigde vrouwen op deze vergaderingen. Maar ze verlieten de gemeente niet, omdat ze nog steeds konden zeggen “wij hebben geen vrouwelijke ambtsdragers in onze kerk”.

Maar toen kwam stap 4.

 

Stap 4

De synode 2013 herriep de bepalingen voor gewetensbezwaarden. Deze synode  heeft de RCA opgeschoven in de richting, waarin ieder die bezwaar heeft tegen het toelaten van vrouwen tot de ambten, wordt buitengesloten. De RCA zegt dat God zonder meer het recht om ambtsdrager te zijn ook aan vrouwen geeft. De voorstanders hadden geduld moeten hebben en wachten tot ze nog maar geringe tegenstand zouden ontmoeten voordat ze dit standpunt dwingend aan de hele gemeente konden opleggen. Ze achtten nu de tijd rijp om iedere tegenstand tegen de vrouw in het ambt neer te slaan en uit te bannen. Zij die zich publiek verzetten tegen de vrouw in het ambt zullen waarschijnlijk onder tucht komen te staan totdat zij òf tot zwijgen zijn gebracht òf buiten de kerk worden gezet. Deze stappen zullen er zeker toe leiden dat uiteindelijk iedereen binnen de RCA de vrouw in het ambt zal accepteren.

Dat is het einddoel.