Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 44

 

R. Sollie-Sleijster

18-02-17

 

CGK trekken een lijn inzake tucht

RD 14/02/17

 

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft besloten landelijk één lijn te trekken ten aanzien van de tucht. Wat als zondig door de GS wordt aangemerkt, zal de kerkenraden verplichten vermaan toe te passen met het bijbehorende pastoraat.

Het besluit vloeit voort uit de bezinning op de kerkelijke tucht, waartoe de vorige synode besloot. Hoe gaan we om met leden die een homoseksuele relatie aangaan?

Die vraag werd door kerkenraden verschillend beantwoord. Ook werken op zondag en trouwen na echtscheiding werden als voorbeelden van uiteenlopend beleid genoemd.

Volgens de synodecommissie lieten deputaten in hun rapport te veel ruimte voor de plaatselijke kerken. De synode gaf deputaten opdracht een handreiking over de tucht op te stellen en na te gaan hoe de praktijk van pastorale vermaning en kerkelijke tucht geoptimaliseerd kan worden.

 

CGK schorten vijfkerkenoverleg op

RD 24/01/17

 

Al eerder had de synode van de CGK besloten tot afwijzing van het voorstel van deputaten eenheid van gereformeerde belijders om het overleg tussen PKN, GKv, NGK, VGKN en CGK voort te zetten. Dit vijfkerkenoverleg is door de PKN geïnitieerd en zoekt te komen tot erkenning van elkaars attestaties en de mogelijkheid van kanselruil. Als bezwaar werd genoemd dat je bij een landelijke regeling elkaars attestaties aanvaardt en daarmee elkaars leden en predikanten. Met name de breedheid van de PKN is een struikelblok. Het contact met de Gereformeerde Bond bestaat al lang, maar met de hele kerk gaat dat niet, zo werd naar voren gebracht.

 

Ds. W. van 't Spijker, voorzitter van het deputaatschap was teleurgesteld en relativeerde de verschillen onder verwijzing naar de wereld, die hier niets van snapt. Hij vond het volstrekt ongeloofwaardig voor de kerk.

 

Adviseur prof. dr. J.W. Maris probeerde de discussie te temperen door op te merken dat de organisatorische structuren van de kerk niet altijd passen bij de beginselen van gereformeerd belijden. Hij vroeg zich af of je dan moet stoppen óf in de weg van herkenning moet blijven zoeken. Daarbij riep hij op om niet te veel vanuit 'de zuinige structuren van ons denken' te redeneren.

 

Nadat nog de contacten met andere kerken en met name met de HHK (Hersteld Hervormde Kerk) waren besproken, klonk de verzuchting van ds. A.A. Egas (Nieuwkoop) dat het toch 'een moeilijke morgen' was geweest. Hij betreurde dat de CGK 'even breed lijken te zijn als de PKN' en vroeg zich af hoe de geestelijke herkenning tussen de CGK en de HHK in de eigen kerken verbeterd zou kunnen worden.

 

CGK wijzen bezwaren tegen homostandpunt af

RD 15/02/17

 

De synode van de CGK handhaven hun uitspraak over homoseksualiteit en homorelaties en wijzen daarmee alle 17 ingebrachte revisieverzoeken af. De CGK erkennen dat in het verleden te weinig aandacht voor dit specifieke pastoraat is geweest, maar stellen desondanks dat een gemeentelid met een homoseksuele relatie in zonde leeft en niet kan worden toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de doop en de viering van het heilig avondmaal.

 

Alternatieve uitleg van Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1 hebben de synode niet kunnen overtuigen. Zij vinden de uitleg van het visiedocument van 2013 het meest recht doen aan de Schrift 'in de context van het geheel van het positieve Bijbelse spreken over huwelijk en seksualiteit'. Homorelaties 'in liefde en trouw' mogen in de gemeente geen uitzonderingspositie hebben.

'Een beroep hierbij op de liefde van Christus gaat voorbij aan het feit dat deze liefde het gebod respecteert dat de seksualiteit een plaats geeft binnen de veilige verbondskaders van het huwelijk. De tegemoetkomendheid van God, in de zin van Zijn geduld, is in de Bijbel geen blijvend gedogen van een zondige situatie. Gods geduld is de bewogenheid waarmee Hij Zijn kinderen wil bewegen in de richting van de hartelijke onderwerping aan Zijn geboden.'

 

De synode geeft aan dat zij met deze uitspraak niet in de pastorale verantwoordelijkheid van de kerkenraad gaat staan. Het vraagstuk is 'vanuit de kerken zelf op de synodetafel gelegd en daarmee is erkend dat het ontwikkelen van een visie op dit vraagstuk het vermogen van de plaatselijke gemeente overstijgt'. Net als de kerkenraden die om revisie verzochten heeft de synode in bewogenheid 'niet anders voor ogen dan de eer van de Heere, de heiligheid van Zijn kerk en het geestelijk welzijn van de betreffende zusters en broeders'.

 

Een taakgroep wordt ingesteld om een brochure over bovenstaande te publiceren. Deze taakgroep zal bovendien met de revisie vragende kerkenraden in gesprek gaan. Het gesprek zal op de classes verder worden gevoerd. De taakgroep zal ook mogelijkheden onderzoeken om te komen tot meer gezamenlijke bezinning met andere kerken van gereformeerd belijden.

 

CGK Zwolle zegt in een aanvullend artikel in het RD zeer teleurgesteld te zijn over het besluit.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat er spanning bestaat tussen de eigen pastorale verantwoordelijkheid en de loyaliteit aan het kerkverband.

Het besluit van Zwolle in 2003 was een belangrijke aanleiding om het onderwerp hoog op de kerkelijke agenda te zetten. Zwolle wilde homoseksuele gemeenteleden die samenleefden met iemand van hetzelfde geslacht blijven erkennen als 'zusters en broeders in volle rechten' wat onder meer betekende dat zij mochten deelnemen aan het heilig avondmaal. De kerkenraad van Zwolle stelt nu dat 'het vasthouden aan de eigen pastorale verantwoordelijkheid' het zwaarst weegt en dat zijn beleid 'tot nu toe ongewijzigd is'.

 

Werken aan (kerkelijke) eenheid

Nader Bekeken – januari 2017

 

Ds. Sipke Alserda vraagt in een artikel over het DKE rapport voor de komende GKv-Synode Meppel 2017 o.a. aandacht voor het gedeelte dat gaat over de contacten met de PKN (vijfkerkenoverleg).

De CGK onderhielden al langer warme banden met de Gereformeerde Bondsvereniging binnen de PKN. Predikanten uit de PKN die de gereformeerde belijdenissen onderschrijven kunnen in het algemeen uitgenodigd worden op CGK-kansels. Sinds 2013 kan dit ook los van plaatselijke samenwerking.

De CGK-kerkenraad heeft wel de verantwoordelijkheid om zich te vergewissen van de binding aan de belijdenissen door die predikanten.

 

Het was voor de PKN echter onverteerbaar dat deze kanselopenstelling slechts voor een deel van de eigen predikanten zou gelden. De PKN wilde daarom een meer algemene regeling. Die voorziet in:

 

1. het aanvaarden van elkaars leden,

2. het aanvaarden van elkaars gastleden,

3. de openstelling van elkaars kansels.

 

Toelating betekent dat een kerkverband op landelijk niveau trouw aan Schrift en belijdenis bevonden is. Uitnodigen betekent dat een kerkenraad voorafgaand aan het uitnodigen toetst.

 

De PKN heeft in april besloten een vergelijkbaar aanbod aan de drie andere kerken binnen het vijfkerkenoverleg te doen, namelijk aan de VGKN, de GKv en de NGK.

De CGK heeft sinds 2013 een regeling bij hun kerkorde, waardoor zij alleen mannelijke predikanten die de gereformeerde belijdenissen onderschrijven kunnen uitnodigen op hun kansels. De GKv hebben echter zo'n regeling niet. Als de GKv zonder meer het PKN-voorstel aanvaarden, zetten zij de deur wijd open voor kanselruil met alle PKN-predikanten.

Deputaten DKE vinden dit unaniem geen goed idee en stellen daarom voor dat de komende synode Meppel hun opdracht geeft om voor de volgende synode te komen met een voorstel voor eenzelfde regeling als de CGK nu al hebben. Dit om zo ook nader kennis te kunnen maken met de PKN en door te spreken over zaken als (verschil in) kerkvisie.