Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 103

 

R. Sollie-Sleijster

02-05-20

 

Hoge Raad laat euthanasie-uitspraak rechtbank in stand

RD 21-4-2020

 

De Hoge Raad heeft bepaald dat de rechtbank Den Haag geen fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van een verpleeghuisarts die euthanasie op een dementerende vrouw heeft verricht.

De rechtbank had geoordeeld dat de arts niets te verwijten viel.

 

Het Openbaar Ministerie was van mening dat de arts zich niet had gehouden aan de zorgvuldigheidseisen van de wet. Ook de regionale toetsingscommissies kwamen tot die conclusie. Zowel de zorginspectie als het OM namen daarop actie. De inspectie ging naar het medisch tuchtcollege. Die toezichthouder oordeelde dat de arts te zwaar had geleund op de schriftelijke wilsverklaring van de vrouw, die voor tweeërlei uitleg vatbaar was. De arts kreeg een waarschuwing opgelegd.

Het OM zag de onzorgvuldigheid vooral gelegen in het veronachtzamen van de wilsuitingen van de patiënte, die in haar laatste levensfase erop leken te wijzen dat de vrouw de euthanasie nog wilde uitstellen of zelfs afstellen. De arts noemde dit van ondergeschikt belang omdat de vrouw haar wilsbekwaamheid had verloren. Daarom kon aan haar uitspraken en gebaren geen betekenis meer worden toegekend.

 

Genderrevolutie gaat stilletjes door

RD 25-4-2020

 

Roelof Bisschop, lid van de SGP Tweede Kamerfractie, stelt in een ingezonden dat de wereld er na de coronacrisis anders uit zal zien, maar dat de stille genderrevolutie die aan de gang is, minstens zo diep zal ingrijpen. De Europese Commissie Gendergelijkheid heeft namelijk haar strategie 2020-2035 bekendgemaakt met daarin het plan de gelijkschakeling van man en vrouw veel breder op te leggen.

 

Bisschop wijst op een z.i. onthullend en onthutsend citaat in een recente reactie van het kabinet:

 

“Ons kabinet verwelkomt deze genderstrategie en vindt het belangrijk dat de push back van conservatieve krachten wordt tegengegaan door middel van een progressieve strategie.”

 

Het gaat hier niet slechts om beleid, maar om het beïnvloeden van meningen. Dus niet waar burgers zich aan moeten houden, maar wat zij moeten denken en vinden. En dat is héél glad ijs! Dit soort ‘integrale’ plannen bevatten een mix van goed en kwaad. In goede zin waar het gaat om het uitbannen van mensenhandel, prostitutie, huiselijk geweld en pedofilie. Maar daarnaast trekt Brussel alles uit de kast voor nog meer ‘hoogwaardige kinderopvangvoorzieningen’, want mannen en vrouwen moeten beiden betaald gaan werken en daarom moeten kinderen de deur uit. Dit wordt ook openlijk toegegeven.

Idem voor de quota die moeten gaan gelden voor vrouwen op de arbeidsmarkt, in de politiek en in de top van bedrijven. Er komen daarom ‘quota-agenten’ die moeten kijken of alle instellingen zich wel aan de 50-50-procentverhouding houden.

 

Echt zorgelijk is het als Europa met veel bravoure aankondigt ‘een EU-brede communicatiecampagne te (gaan) starten ter bestrijding van genderstereotypen.’ Dit is hersenspoeling van seculiere snit.

De ernstige corona-crisis die nu in de wereld heerst, trekt de aandacht van ieder. Europa is op dit moment de brandhaard. Maar de genderrevolutie gaat intussen stilletjes door. Met grote gevolgen voor economie, maatschappij, politiek en bestuur, en vooral voor relaties en gezinnen. Weg met de ‘conservatieve krachten, leve de progressieve strategie’. Die revolutie zal minstens zo diep ingrijpen als de coronacrisis, zo verwacht de parlementariër.

 

Bestuurder Fruytier: Onderwijsinspectie gaat boekje te buiten

RD 28-4-2020

 

Jan Otte, lid van het college van bestuur van de Scholengemeenschap Fruytier (met locaties in Apeldoorn, Rijssen en Uddel), heeft waardering voor de wijze waarop de onderwijsinspectie gesprekken met leerlingen heeft gevoerd. Die waren open en reflectief. De inspecteurs spraken hun waardering uit over de manier waarop de leerlingen nadachten over hun positie t.o.v. andersdenkenden. En docenten waren goed in staat het kritisch denkvermogen van leerlingen te vormen en eigen mening te stimuleren. Mooie complimenten!

Maar in het rapport dat daarna verscheen verraste de inspectie met de “aanbeveling om explicieter invulling te geven aan het bevorderen van democratische basiswaarden als autonomie en vrijheid van meningsuiting.” De inspectie vindt dat het Bijbels perspectief in feite te leidend is. De school dient actief te bevorderen dat de leerlingen een eigen mening vormen en autonoom zijn.

 

Volgens Otte is die aanbeveling niet in lijn met de huidige wettelijke bepaling, waarin staat dat scholen burgerschapsonderwijs moeten geven. Wat dan aan de orde moet komen en hoe scholen daar invulling aan geven, daarover is niets vastgelegd. De toelichting geeft aan dat er voor scholen veel ruimte komt “om zelf inhoud en vorm te geven aan burgerschapsonderwijs.”

Otte:

 

Wij bezien autonomie altijd vanuit het perspectief van onze afhankelijkheid van God en dienstbaarheid aan onze naaste. Autonomie kan zomaar uitlopen op ongestoord je gang gaan, zonder rekening te houden met God en je naaste. Daarom vervangen wij het begrip autonomie door onze kernwaarde ‘verantwoordelijkheid’.”

 

Prof. dr. Tom Zwart, hoogleraar cross-cultureel recht in Utrecht, adviseert bijzondere scholen de handen ineen te slaan door een platform te vormen en van minister Slob en de Tweede Kamer waarborgen te eisen die de vrijheid van onderwijs in ons land  garanderen. Volgens hem bedreigt het burgerschapsonderwijs op termijn de vrijheid van onderwijs. Hij wil zelf, hoewel een liberaal, behulpzaam zijn bij het oprichten van zo’n platform.