Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 111

 

R. Sollie-Sleijster

17-10-20

 

Geen aanscherping coronawet voor kerken

RD 13-10-2020

 

De nieuwe coronawet bevat een bepaling die kerken uitzondert van de bevoegdheid van de minister om ‘besloten plaatsen’ een maximumgroepsgrootte op te leggen.

Deze wet zal daarom geen bepaling bevatten die de kerken bindt aan een maximum aantal van dertig kerkgangers. Een voorstel hiertoe is door de Tweede Kamer afgewezen.

Het door het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen ingediende voorstel werd alleen gesteund door de groep Krol, de Partij voor de Dieren, DENK, PVV en FVD.

De nu afgewezen bepaling zou ook moeten gaan gelden voor huwelijks- en begrafenisdiensten. Landelijke ontheffingen gelden niet alleen voor kerken, maar ook voor betogingen en vergaderingen van de volksvertegenwoordiging, zoals Tweede Kamer en gemeenteraad.

 

Nederland minstens een maand ‘in gedeeltelijke lockdown’

RD 14-10-2020

 

Nederland gaat vanaf 14 oktober voor minstens vier weken in een gedeeltelijke lockdown, zo meldde premier Rutte in zijn persconferentie. Na twee weken zal een evaluatie plaatsvinden. Contactmomenten moeten nu omlaag om zo het aantal besmettingen te verminderen en te voorkomen dat ziekenhuizen vol lopen.

Mocht het aantal besmettingen toch verder oplopen dan kan het kabinet een volledige lockdown instellen. Dat betekent dat dan niemand meer bij iemand thuis op bezoek mag en bijv. op het MBO, HBO en WO nog slechts online les mag worden gegeven.

 

Emden ligt bij Nunspeet

RD 6-10-2020

 

Prof. dr. H.J. Selderhuis, rector TUA, pleit voor uitstel van uitvoering van landelijke en plaatselijke besluiten voor wat de ‘vrouw en ambt’-discussie betreft. Deze discussie kan niet worden gebruikt om nu eens op een ‘effectieve en kerkrechtelijk dichtgetimmerde manier van die samenwerkingsgemeenten en andere enge vrijgemaakte relaties af te komen.’ En evenmin om ‘te roepen dat ‘vrouw en ambt’ niet tot het wezenlijke van het kerk-zijn behoort, terwijl je vervolgens wel met zoveel vuur en vlam vrouwen bevestigt, dat het lijkt alsof de kerk omvalt als je geen vrouwelijke ambtsdragers hebt.’

 

De professor wil ‘in gesprek met allen die gereformeerd heten en dat ook willen zijn over de basis waarop we elkaar als gereformeerden vonden. Dan weten we tenminste weer waar we met elkaar aan toe zijn en kunnen we daarna altijd nog kijken of we bij elkaar blijven, uit elkaar gaan, of misschien wel samen met andere gereformeerden tot een vernieuwd en hereend kerkverband overgaan.’

En Selderhuis voegt daar nog aan toe: ‘In Emden begon in 1571 een bloeiende kerk die generaties lang wereldwijd tot zegen was. Waarom zou dat vanuit Nunspeet 450 jaar later niet nog eens kunnen?’

 

In Emden sloten veel plaatselijke kerken zich destijds aaneen op basis van de instemming met de NGB en de Heidelbergse Catechismus. Gezamenlijk wilde men o.a. de opleiding tot predikant aanpakken en waken tegen valse leer. Er was verscheidenheid, maar eenheid in de leer, zoals dat in Dordt 1618/19 later opnieuw werd bevestigd. Men was ook eensgezind wat betreft de noodzaak van een kerkorde, kerkrecht en een kerkverband om zo als kerk gezond te zijn en te blijven.

 

Democraten zinnen op aanvallen geloof van Barrett

RD 14-10-2020

 

De getalenteerde en briljante juriste Amy Coney Barrett is door president Trump voorgesteld als kandidaat voor het hooggerechtshof. Zij is voor de juridische commissie van de Senaat verschenen, die haar wil horen om te bepalen of zij geschikt is om tot het hooggerechtshof toe te treden. Met name de progressieve democratische tegenstanders proberen haar op haar serieuze RK-geloof te pakken. Met haar man en zeven kinderen bezoekt zij geregeld de mis.

Ook sprak zij zich in het verleden uit in een toespraak aan de Notre Dame Law School:

 

‘Een carrière als jurist is slechts een middel om een doel te bereiken. Dat doel is de opbouw van het koninkrijk van God. (…) Hoe spannend elke carrière ook is, wat is die werkelijk waard als die geen deel uitmaakt van een belangrijker levensdoel: God te kennen, Hem lief te hebben en Degene te dienen Die jou heeft gemaakt?’

 

Dit soort uitspraken is een aanstoot voor de progressieve democraten.

 

Bovendien behoort Barrett tot een kleine charismatische gemeenschap (PoP - Peoples of Praise) die 1700 zielen telt, verdeeld over 22 gemeenten in de VS. Ook presbyterianen en methodisten zijn bij deze gemeenschap aangesloten. In deze kring is het gebruikelijk een persoonlijk verbond met God te sluiten, waarin zij beloven Hem te gehoorzamen en hun leven aan Hem te wijden. Dit naar het voorbeeld van de puriteinen die in de 17de eeuw naar Amerika kwamen

Daarnaast vallen deze democraten over de visie binnen deze PoP-gemeenschap op de relatie man-vrouw en het huwelijk. Barrett heeft weinig op met feministen en hun ‘heilige graal’: abortus provocatus.  En onverteerbaar is voor hen ook dat Barrett bestuurslid is van een PoP-school die leerlingen expliciet leert dat het huwelijk een levenslange relatie is tussen één man en één vrouw.  Dat gaat diametraal in tegen de doelstellingen van de lhbti-gemeenschap, die in de liberale Democraten uitstekende voorvechters vinden.

 

Maar in de VS mag de geloofsovertuiging van een kandidaat geen rol spelen bij benoemingen voor overheidsambten, -taken en –functies. Artikel 6, lid 3, van de Grondwet verbiedt dat. Dit artikel werd destijds toegevoegd, omdat kolonisten die in de 17de eeuw vanuit Engeland waren gekomen in Engeland geen overheidsfunctie konden bekleden, tenzij zij trouw waren aan de koning en de Anglicaanse kerk. Dat wilden deze immigranten en hun nakomelingen niet weer meemaken. Vandaar deze clausule, die in 1961 en in 2017 nogmaals werd bevestigd.

 

Juriste Melissa Rogers, auteur van de studie ‘Faith in American Public Life’, ziet ‘in het publieke debat de tendens om mensen met een godsdienstige overtuiging buiten het discussieveld te drijven met het argument dat hun geloofsopvattingen niet tellen en dat ze door het belijden van dat geloof zichzelf hebben gediskwalificeerd.’

Zij verwacht dat ‘slimme Democraten’ Barrett niet rechtstreeks op haar RK-overtuiging zullen aanvallen, maar op haar lidmaatschap van het schoolbestuur . ‘Dan gebruiken ze een omweg, maar feitelijk komt het op hetzelfde neer: afkeer van conservatieve gelovigen.’