Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 131

 

R. Sollie-Sleijster

06-11-21

 

Waar verbind je je aan?

Nader Bekeken oktober 2021

 

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde, die de fusie van NGK en GKv voorbereidt, acht een nieuw bindingsformulier nodig. Omdat deze kerken nog steeds zeggen in de lijn van de Reformatie te willen staan, vergelijkt ds. Bart van Egmond (GKv) dit nieuwe ondertekeningsformulier met het Dordtse formulier.

 

Van Egmond: In het Dordtse ondertekeningsformulier verklaart een ambtsdrager dat hij er van harte van overtuigd is dat ‘alle artikelen en stukken der leer’ van de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken ‘in alles overeenkomen met Gods Woord’.

Waarom koos de synode van Dordrecht voor deze formulering? Omdat de remonstranten indertijd een voorbehoud maakten. Vaak ondertekenden ze de belijdenisgeschriften wel, maar zij hielden een innerlijke reserve. In feite stemden ze in met de belijdenis voor zover die naar hun mening met hun opvattingen over de leer van de Bijbel overeenkwam. Maar ze kwamen niet voor de dag met concrete bezwaren en stelden die niet in de kerkelijke weg aan de orde. Ondertussen onderwezen ze hun eigen meningen wel en brachten ze de kerk ermee in beroering.

 

Deze formulering komt in het nieuwe formulier niet terug. Daar staat:

 

‘Bij de verkondiging en het kerkelijk onderwijs beloof ik mij te houden aan de leer van de Bijbel. Daarbij zal ik mijn spreken steeds toetsen aan het belijden in de kerk zoals dat beschreven is in haar belijdenisgeschriften. Wanneer een daartoe bevoegde kerkelijke vergadering mij vraagt om me over mijn opvattingen te verantwoorden, ben ik daartoe altijd bereid. Ik beloof me te gedragen naar het oordeel van de kerkelijke vergadering, ook wanneer ik daartegen beroep instel. Zo wil ik mij laten leiden door de Geest van God en de gemeente voorgaan in de gehoorzaamheid aan het evangelie van Christus.’

 

Wel belooft de predikant dat hij zich houdt aan de leer van de Bijbel, maar hier wordt in het midden gelaten of de belijdenisgeschriften in al hun delen de leer van de Bijbel naspreken. Als je tot de conclusie komt dat jouw spreken niet overeenkomt met het belijden van de kerk, kun je nog altijd zeggen: Ja, maar ik verkondig wel de leer van de Bijbel (zoals jij die ziet). Zo laat men in het midden wat de normatieve status van de belijdenis is, óf het de persoonlijke geloofsovertuiging van de predikant of ouderling, óf dat de belijdenisgeschriften helemaal overeenkomen met de leer van Gods Woord.

 

Bij twijfel of de inhoud van de belijdenis in overeenstemming is met Gods Woord, was het zo dat  de ondertekenaar die twijfels eerst moet voorleggen aan zijn kerkenraad en daarna eventueel aan meerdere vergaderingen. Hij zal zich aan hun oordeel onderwerpen, hoewel hij natuurlijk de kerkelijke weg van beroep mag instellen. Het is mogelijk dat de kerken er in hun oordeel naast zitten en de betreffende predikant wel een punt heeft.

Op deze wijze werden de kerken beschermd tegen eigenzinnigheid van predikanten. Maar deze belofte wordt in het nieuwe formulier niet meer gedaan.

 

De predikant waarschuwt: Laten we in de kerken wel bedenken dat in de praktijk al afwijking van de belijdenis voorkomt. Het niet willen ondertekenen van de belijdenis door ambtsdragers wordt verdragen en niet afgewezen. De vlucht naar voren wordt genomen door een commissie van ‘nieuw belijden’ in te stellen en in die context wordt dit nieuwe bindingsformulier voorgesteld. Van Egmond concludeert dat dit bindingsformulier deze ontwikkelingen in NGK en GKv niet helpt keren, en predikanten niet stimuleert om de gereformeerde leer van harte uit te dragen en te verdedigen.

 

Academici hekelen transgenderactivisten

ND 19 oktober 2021

 

Meer dan tweehonderd Britse wetenschappers hebben zich in een open brief tegen transgenderactivisten gekeerd. De activisten zorgen voor een ‘intimiterende en vijandige omgeving’ op diverse campussen in Groot-Brittannië rond wetenschappers die sekse in plaats van gender als leidraad nemen. De academici weigeren te buigen voor deze lieden, die in de brief ‘pestkoppen’ worden genoemd.

 

Directe aanleiding voor de brief is de rel rond hoogleraar filosofie Kathleen Stock. Door tientallen gemaskerde mensen werd haar ontslag geëist, omdat zij eerder schreef het niet eens te zijn met de stelling dat ‘transvrouwen ook vrouwen zijn’.

Bovendien behoorden volgens haar speciale ruimtes voor vrouwen, zoals kleedkamers, voor hun veiligheid alleen voor de vrouwelijke sekse toegankelijk te blijven. Als een man zich vrouw voelt, maakt dat zijn biologische sekse niet ongedaan. Haar eigen vakbond steunde de protesten, maar verschillende ministers namen het juist voor haar op.

 

Verschillende andere wetenschappers werden de afgelopen tijd ook lastiggevallen of genegeerd. Volgens Sex Matters, dat wil benadrukken dat er maar twee sekses bestaan, namelijk mannelijk en vrouwelijk, is er de laatste vijf jaar sprake geweest van ‘tachtig vergelijkbare incidenten’, waarbij gender kritische wetenschappers slachtoffers zijn geworden van ‘pesterijen, intimidaties en het ontnemen van platformen om te spreken’. De schrijvers van de open brief hekelen ook de houding van de universiteitsbesturen, die niet de moed hebben om ‘dit probleem aan te pakken’.

 

Rechtszaak VS om verplicht meebetalen gendertransitie

ND 30-10-2021

 

Ook in de VS zien we ontwikkelingen die op dit gebied veel zorgen baren. Christelijke ondernemers zijn daar een rechtszaak begonnen tegen de regering, omdat die de werkgevers verplicht mee te betalen aan de kosten voor gendertransitie van werknemers. Daarbij gaat het om de kosten van medicatie, psychische begeleiding en dure operaties. Onttrekt een werkgever zich, dan kan hij zowel civiel als strafrechtelijk worden vervolgd.

 

De Christian Employers Alliance (CEA) stelt daarbij dat de overheid artikel 7 van de Civil Rights Act verkeerd interpreteert door genderidentiteit op te nemen onder een verbod op seksediscriminatie. Advocaat Matt Bowman van CEA zegt: ‘Sekse wordt biologisch bepaald en ligt vast vanaf de geboorte; genderidentiteit heeft te maken met gevoelens en beleving. Die kunnen volgens velen blijkbaar in de loop van de tijd veranderen’.

En de voorzitter van CEA, Shannon Royce, laat weten dat de leden ‘geloven dat God doelbewust mensen schept als duidelijk mannelijk of vrouwelijk en dat deze schepping als mannelijk of vrouwelijk onveranderlijk is.’  Zij stelt dat de nieuwe regelgeving ‘een moeras van problemen creëert, waardoor christelijke ondernemers en zorgverleners gedwongen worden positief te spreken over procedures voor gendertransitie, zelfs als ze het daar niet mee eens zijn. (-) …en in tegenspraak zijn met onze diepgewortelde religieuze overtuigingen.’

 

De advocaat wijst erop dat president Biden, door het begrip seksediscriminatie in de federale wetgeving verkeerd te interpreteren en het verbod onjuist te handhaven, zijn grondwettelijke autoriteit ver heeft overschreden ten nadele van gelovige mensen in het hele land. Immers: ‘De grondwet beschermt religieuze zorgverleners en werkgevers en stelt hen in staat hun werk te doen op een manier die verenigbaar is met hun geloofsovertuiging.’

 

Volgens Bowman hebben Amerikaanse christenen onvoldoende in de gaten dat de genderproblematiek een nieuw thema is in de strijd om het behoud van godsdienst- en gewetensvrijheid. ‘Het zou weleens kunnen zijn dat dit voor christenen een groter probleem wordt dan abortus of euthanasie. (-) De genderdiscussie sleept alles en iedereen mee.’

 

Ook enkele organisaties van christelijke artsen hebben onlangs een procedure tegen de minister van Volksgezondheid gestart. Die zou een regel voor genderbehandelingen hebben uitgevaardigd, waardoor artsen gedwongen kunnen worden tot behandelingen die indruisen tegen hun geloofsovertuiging.