Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 137

 

R. Sollie-Sleijster

22-10-22

 

Christen in China krijgt het moeilijker

RD 18-10-2022

 

Vrijwel iedereen weet van de trieste behandeling van Oeigoeren in China Het blijkt dat ook Christenen in dit communistische land steeds meer onder druk komen te staan. De Chinese regering treedt hard tegen hen op. De toename van de vervolging in de laatste maanden wordt gemeld in een rapport van International Christian Concern (ICC).

 

Het rapport meldt dat 32 arrestaties van christenen zijn verricht en dat 20 gevallen van sinificatie (verchinezing) van kerken en 5 invallen op christelijke scholen plaats vonden. Bovendien kwamen nog 39 incidenten naar voren waarbij sociale druk op christenen werd uitgeoefend. Leden van huiskerken moeten lid worden van een door de staat goedgekeurde kerk en een belofte ondertekenen om hun huiskerk te verlaten. Ook was er internetcensuur, een trouwlocatie werd afgezegd en christelijke studenten werden in de gaten gehouden. Het ICC geeft aan dat in werkelijkheid het aantal zaken vele malen hoger lijkt te liggen. Zo geldt bijvoorbeeld de verwijdering van 90 kruisen als 1 incident.

 

Staatskerken, de zgn. Driezelfkerken, zijn akkoord gegaan met toezicht door de staat. Zij zijn onderdeel van het systeem van de partij om het christendom systematisch uit te roeien. Is een kerk niet als staatskerk geregistreerd, dan kan op elk moment de partij de kerk sluiten. Met dit hardvochtige optreden tegen kerken is er “geen veilige plek meer voor christenen in China”, zo is de conclusie van ICC.

 

Vrijgemaakte kerken geen lid meer van ICRC

RD 14-10-2022

 

Al tijdens de vorige vergadering van de International Conference of Reformed Churches in 2017 werd vanwege de toelating van vrouwelijke ambtsdragers in de GKv dit kerkverband geschorst in de hoop dat dit zou terugkomen op zijn besluit. Met ‘pijn in het hart’ zagen de lidkerken nu geen andere keus dan om het lidmaatschap van de GKv te beëindigen. Hierbij werd opnieuw de hoop en het gebed uitgesproken dat de GKv zouden terugkeren van deze ‘dwaalweg’. Tien jaar geleden stelden de GKv zelf de regelingen vast, waarin staat dat het lidmaatschap zal worden beëindigd als een lidkerk in leer en/of  praktijk niet meer overeenstemt met de grondslag, met nadrukkelijk daaraan toegevoegd: ”waaronder begrepen de bevestiging van personen tot de ambten van predikant of ouderling in strijd met de regel voorgeschreven in de Schrift, vgl. NGB artikel 30.” Hoewel de afgevaardigden van de GKv hadden gevraagd volwaardig lid te mogen blijven, gaven zij aan de uitslag van de stemming te accepteren.

 

De ICRC ontstond in 1982 als alternatief voor de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR) en de Wereldraad van Kerken. Het enige kerkverband uit Nederland dat volwaardig lid is, zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken.

 

Diakenambt is geen opstap naar het ambt van ouderling

RD 19-10-2022

 

De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) heeft een voorstel aangenomen om zich voortaan meer op het toerusten voor het diaconale werk van de lidkerken te richten. Voorheen was de taak van de diaconale commissie vooral gericht op gezamenlijk hulp bieden bij bijv. rampen.

 

Het diakenambt is geen ‘opstap naar het ambt van ouderling”, maar is een volwaardig ambt dat gebed omvat voor en met mensen in nood. Waar is nood en waar zijn helpers? De diaken zorgt voor troost en hulp en brengt mensen met elkaar in contact. Hij traint en motiveert de gemeente om diaconaal te denken en te handelen. De ICRC onderstreept hiermee het ambt van diaken en hoopt en bidt dat zo het diaconale werk in de lidkerken wordt versterkt tot Gods eer.

 

Hoogleraar dr. H. van den Belt (PKN) benadrukte in een lezing over hermeneutiek dat we alleen met het diepste ontzag naar de Schrift kunnen luisteren. Het is immers Gods Woord, dat onder leiding van de Heilige Geest op schrift is gesteld. Daarom is onze Bijbel het onfeilbare Woord van God. In de loop van de tijd is op veel gebieden verschil van uitleg ontstaan, maar kan dat en mag dat? En in hoeverre? Gods Woord verandert toch niet? Hierover werd doorgesproken in een paneldiscussie, waarbij het slotakkoord was dat Gods Woord het laatste en uiteindelijke woord heeft.

 

Verschillende (kleine) gereformeerde kerkverbanden werden als lid toegelaten. Het betrof hier kerken uit Hongarije, Bangalore (Bangladesh) en Uganda. Ook de GKN uit Nederland werd als lid toegelaten.

 

ChristenUnie verbreedt visie op huwelijk en homorelaties

RD 20-10-2022

 

In het kernprogramma van de ChristenUnie staat dat het huwelijk tussen man en vrouw de enige plaats is waar seksuele omgang een plaats heeft. Maar ondanks dat verdedigt partijvoorzitter Ankie van Tatenhove de keuze van de partij voor Eric Holterhues (RK). Hij staat op de derde plek van de conceptkandidatenlijst van de Eerste Kamer. Daarmee lijkt hij zeker van een zetel. Momenteel heeft de CU 4 zetels in deze Kamer. Holterhues leeft samen in een homoseksuele relatie.

 

Van Tatenhove ziet dit niet als een koerswijziging van de CU. Zij wijst op het advies in 2008 van de commissie-Cnossen. Het is aan de plaatselijke afdelingen om wijs om te gaan met de mogelijkheid anders geaarden in de partij een plaats te geven. Zij geeft aan dat het wel voor het eerst is dat de partij landelijk een vertegenwoordiger krijgt, die samenleeft met iemand van hetzelfde geslacht. Plaatselijk zijn er al enkelen.

 

Op de vraag of de CU met dit besluit het onderscheid dat de partij altijd maakte tussen geaardheid en praktijk loslaat, is het antwoord van de partijvoorzitter bevestigend. En ja, het partijbestuur neemt hiermee afstand van het kernprogramma. De commissie-Cnossen sprak van een ‘geloofwaardigheidsconflict’ dat praktiserende homoseksuelen die de partij vertegenwoordigen hebben. Van Tatenhove wil hier niet op ingaan, omdat het advies al 14 jaar oud is en er ‘van alles in ontwikkeling is in onze samenleving’. Volgens haar is er plaats in de CU voor beide groepen, zowel voor- als tegenstanders, want ‘er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt’.