Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 138

 

R. Sollie-Sleijster

05-11-22

 

PKN-scriba ds. De Reuver: Postmoderne mens stelt geloof à la carte samen

RD 1-11-2022

 

Ds. De Reuver vroeg in een jaarlijkse lezing rond Hervormingsdag ook speciale aandacht voor de postmoderne individualisering of privatisering van het geloof. Daarbij stelt ieder zijn geloof als het ware à la carte samen. Het is zoals hij ergens las:

 

“Dit geïndividualiseerde geloof is slechts een bevestiging van je ego. Het is geloof zonder ethische zelfkritiek en uitdaging en zonder rationele reflectie (…). Als je het object van je geloof zelf formuleert of moduleert, dan is dat uiteindelijk een geloof in jezelf”( Wil van Bercken).

 

De predikant vraagt: Kan zo’n geloof de ruige werkelijkheid van alledag aan? Biedt het troost? En stelt het jou als gelovige onder kritiek?

Het geloof dat we belijden is geen vanzelfsprekend geloof, maar dat vreemde geloof bevrijdt wel uit het ronddraaien in eigen kringetje. Ik creëer niet zelf mijn geloof. (…) Het zet alles in een ander perspectief: mens, wereld, verleden, heden en toekomst. Het geeft houvast en hoop, zelfs midden in de crises.

 

Christen ademt in een giftig geestelijk klimaat

RD 21 oktober 2022

 

Ook de Britse historica dr. Sharon James ziet hoe we ongemerkt mee kunnen gaan in onze huidige postmoderne samenleving. We maken ons druk over milieuvervuiling en nemen waarschuwingen over luchtvervuiling serieus. Maar intussen ademen we ook de giftige geestelijke atmosfeer van gangbare, on-Bijbelse opvattingen in. Al zien we het niet, deze atmosfeer heeft een dodelijk effect op mensen, samenlevingen en hele beschavingen.

 

Wat James bedoelt met dat dodelijk gif, omschreef ze in haar boek: “The lies we are told, the truth we must hold” (Christian Focus Publications 2022). Sinds de Verlichting zijn antichristelijke denkbeelden doorgedrongen, zoals het naturalisme, waarin alles zich laat verklaren via natuurlijke oorzaken, zonder goddelijk ingrijpen. Gevolg was het modernisme, het wereldbeeld dat afscheid heeft genomen van het gezag van God en van de Bijbel. Eigen verstand moet bepalen wat waar is, maar absolute waarheden bestaan dan niet meer, want wie zal zeggen welke opvattingen en claims waar zijn? Twee plus twee is soms vijf en een jongen kan ook een meisje zijn. Zij constateert dat alleen macht doorslaggevend wordt: de macht van de meerderheid, de dominantie van degenen die het voor het zeggen hebben.

 

Het atheïstische naturalisme bestaat nog steeds: echte waarheid kan alleen worden gebaseerd op wetenschappelijk (fysiek) bewijs en de waarheid van religie en het godsbestaan zijn niet wetenschappelijk bewijsbaar. Het behoort daarom tot de persoonlijke voorkeur of smaak. Zo zien we immense gevolgen voor de praktijk. Verlossing van lijden biedt alleen de wetenschap door de training van het menselijk verstand en het uitbannen van religie. Onkunde, ongelijkheid, bijgeloof en religie zijn volgens het naturalisme immers de oorzaak van lijden. Het Godsbestaan wordt de deur gewezen en ieder kan eigen regels maken. Geen Schepper en geen absolute moraal en geen absolute maatstaf voor goed en kwaad. Mensen zijn hun eigen maatstaf voor goed en kwaad geworden. En zo zien we de totale omkering van morele voorschriften.

 

James schrijft dat het radicale gedachtegoed van de Britse filosoof Herbert Marcuse de opmaat zou kunnen zijn naar een totalitaire democratie. Tolerantie moet volgens hem uitsluiten wat niet progressief is. Dit zou het censureren van verdedigers van 'onderdrukkende ideologieën', waarin huwelijkstrouw en heteroseksualiteit als norm elementen zijn, rechtvaardigen. Denk hierbij in ons land aan de weigerambtenaar.

 

James vervolgt: Het extreme individualisme van het naturalisme komt daarin tot uiting dat ieder mag doen wat hem zelf goed lijkt, zolang hij een ander maar niet hindert. Als Bijbelse opvattingen tot een opmerking leiden over abortus, euthanasie of homoseksualiteit, wordt dat al snel gezien als haat.

Juist Christenen met de Bijbelse moraal en exclusieve aanspraken moeten het ontgelden. Zij worden steeds vaker beschuldigd van onverdraagzaamheid, homofobie, transfobie en fundamentalisme. Daarmee zouden zij zich buiten de discussie plaatsen.

In onze westerse landen zijn de criminaliteitscijfers de afgelopen eeuw vertwaalfvoudigd. Maar beleidsmakers willen niet onder ogen zien dat de ontmanteling van het klassieke gezin de belangrijkste oorzaak hiervan is. Margaret Sanger, de oprichtster van de Amerikaanse abortusorganisatie Planned Parenthood pleit zonder gêne voor seksuele vrijheid en het aborteren van gehandicapten. De mens is immers geen unieke en waardevolle schepping meer van God, geschapen naar Zijn beeld, beschermwaardig van conceptie tot de dood, maar geëvolueerd uit een aapachtige. En daarmee ontmenselijkt!

 

De schrijfster benadrukt dat gezag door God gegeven is om Zijn wetten te handhaven. Dit beschermt burgers tegen de dwang van totalitaire tirannie. God heeft de beschermende laag van Zijn morele wetten, de Tien Geboden, gegeven. Het contrast tussen een samenleving die gehoorzaamt aan Gods geboden en de uitwassen van atheïstische regimes is immens. In regimes die God niet erkennen, kan de staat zelf ‘god’ worden, met massamoorden als gruwelijke consequentie.

De Bijbelse moraal staat lijnrecht tegenover de heersende naturalistische tijdgeest van vandaag.

We leven in een cultuur die is vergiftigd met leugens. We moeten daarin bereid zijn om vrijmoedig uit te komen voor de waarheid: alleen een leven naar Gods geboden kan de mensheid werkelijk ten goede komen.