Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Onverklaarbaar en Onverteerbaar'

 

Redactie een in waarheid

04-10-14

 

De broeders van de redactie en het bestuur van GereformeerdeKerkBlijven.nl (GKB) hebben het initiatief genomen om door te spreken over de situatie en ontwikkelingen in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Op 15 november a.s. zal daartoe een besloten vergadering gehouden worden in de Immanuelkerk, Plevier 2 te Bunschoten-Spakenburg. Voor deze vergadering zijn alleen de ondertekenaars van het eerder door GKB gedane Appel uitgenodigd, het appel op de generale synode te Ede [update red.].

De broeders wijzen met nadruk op het besloten karakter van de bijeenkomst waarin zonder aanwezigheid van de pers openhartig met elkaar zal kunnen worden doorgesproken over de brandende vraag: hoe nu verder?

Het zal niet verbazen dat we blij zijn met dit initiatief.

 

We laten ter informatie hieronder de volledige tekst van de (persoonlijke) uitnodigingen volgen.

 


Uitnodiging

 

Enige tijd geleden hebben wij op onze website www.gereformeerdekerkblijven.nl u meegedeeld dat wij als redactie van deze website zouden bijeenkomen om te spreken over het onderwerp: ‘Hoe verder na de generale synode van de 2014?’

Uit deze aankondiging is u reeds duidelijk geworden dat wij de situatie in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) nog slechter vinden dan daarvoor reeds het geval was. Van geen enkel punt dat wij in ons Appel op de synode aan de orde hebben gesteld, hebben wij kunnen merken dat de synode onze bezwaren ernstig genomen heeft.

 

Op onze website hebben wij als voorbeeld het besluit genoemd over het (nog) niet toelaten van vrouwen tot het kerkelijk ambt van voorganger of ouderling. Terwijl deze beslissing met meerderheid van stemmen genomen werd, gebeurde er ruim een week later iets heel anders. Met enthousiasme besloot de synode om op weg te gaan naar kerkelijke eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het vreemde is dat voor deze eenwording het feit dat de NGK de ambten voor de zusters der gemeente opengesteld heeft, geen belemmering meer mocht heten! Vrouwelijke ambtsdragers, zo schreven wij, konden door de voordeur op de synode van Ede niet binnenkomen. Maar via de achterdeur van de sterk begeerde eenheid tussen GKv en NGK kan dat blijkbaar wel. Een dergelijke botsing tussen twee synodebesluiten is voor ons onverklaarbaar en onverteerbaar.

 

Wat betekent dit? De generale synode van Ede heeft het pad geëffend voor de eenwording tussen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) én de Nederlandse Gereformeerde Kerken. U moet beseffen dat om meer dan één reden deze vereniging voor ons onaanvaardbaar is. Wij noemen drie aspecten. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moeten wij dan tolereren dat:

  • de binding aan de gereformeerde confessie losser wordt, zoals dat in de NGK tot op heden toe nog steeds het geval is;
  • de toelating van de vrouwen in het ambt van ouderling en predikant gelegitimeerd wordt;
  • de homoseksuele leefstijl geen belemmering meer vormt om aan de viering van het heilig avondmaal deel te nemen.

Van harte nodigen wij u als ondertekenaar van het Appel uit om aanwezig te zijn op een besloten vergadering, die DV gehouden zal worden op 15 november 2014 in de Immanuelkerk, Plevier 2 te Bunschoten-Spakenburg. Wij willen in alle openhartigheid, zonder aanwezigheid van pers, met elkaar spreken over wat ons te doen staat.

 

Ontvangst vanaf 09:30 uur. Het programma start om 10:00 uur en loopt tot circa 14:30 uur. Koffie en thee zijn verkrijgbaar bij ontvangst, in de lunchpauze en na afloop. Tijdens de lunchpauze zorgt de koster tevens voor melk en karnemelk. Wilt u zelf voor een lunchpakketje zorgen? Wij vragen u zich vóór 8 november a.s. op te geven via het mailadres info@gereformeerdekerkblijven.nl of door beantwoording van deze mail. Graag vermelden naam en woonplaats en met hoeveel personen (ondertekenaars van het appel) u komt. Broeders en zusters die niet beschikken over deze mogelijkheid kunnen zich aanmelden per telefoon bij de volgende bestuursleden:

 

* Jaap de Voogd 033-4551370 ‘s- avonds na 19:00 uur;

* Gerrit Pullen 06-51318017;

* Maarten Alderliesten 010-5912086 ’s-avonds na 19:00 uur vanaf 4 oktober.

 

Voor toegang vragen wij u zich te melden aan de ingang van de zaal.

Ter bestrijding van de onkosten (huur zaal en drank) zal er een collecte worden gehouden.

 

De vergadering zal onder leiding staan van ds. P.L. Storm van Vroomshoop, terwijl na zijn openingstoespraak enkele redactieleden van de website hun standpunt zullen uiteenzetten over wat ons te doen staat. Daarna zal er alle ruimte voor discussie zijn.

 

Wij zijn ons bewust van onze geringe kracht en zullen in onze gebeden en liederen dat ook voor God belijden. Wij zullen om de hulp van zijn Geest vragen en Hem bidden om het juiste inzicht in wat liefde en waarheid van ons vragen.

 

Redactie en bestuur GereformeerdeKerkBlijven.nl

 

WILT U BIJDRAGEN IN DE KOSTEN? BANKREKENING NL81ABNA0475317726 T.N.V. GEREFORMEERDE KERK BLIJVEN