Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 15

 

R. Sollie-Sleijster

13-06-15

 

Tijdgeest of Bijbel? – OnderWeg 09/06/2015

 

'Veel studie lijkt de geest van de tijd juist in de kaart te spelen', zo concludeert ds. Gerard de Lange, emeritus predikant van de NGK te Ede, in een reactie op de redactionele oproep tot meer studie van Ad de Boer in OnderWeg van 30 mei.

De focus ligt op heikele thema's als de vrouw in het ambt en de aanvaarding van homoseksualiteit.

Ds. De Lange wijst erop dat na elke studie naar de vrouw in het ambt, waar tot 3 of 4 keer toe een 'nee' als antwoord kwam, de Landelijke Vergadering weer een nieuwe studiecommissie benoemde. Totdat het 'ja' werd.

Geest van God of geest van de tijd, door welke geest laten de broertjes en zusjes zich leiden? Dat is de zorg van Ad de Boer. Zelf voor de vrouw in het ambt, heeft De Boer wel moeite met de aanvaarding van homoseksueel samenlevende broeders als ambtsdragers.

Ds. De Lange vindt de christelijk-gereformeerde broeders verstandiger. Zij zeggen 'Nee' tegen de vrouw in het ambt. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Het mag niet. Een studiecommissie is niet nodig.

De Boer denkt dat de waarheid beter te vinden is met een langere zoektocht. Maar zo antwoordt ds. De Lange: u weet zelf echt wel dat God geen voorstander is van de vrouw in het ambt. Nergens is de Bijbel duidelijker en explicieter dan bij de beantwoording van de vraag of de ambten voor zusters mogen worden opengesteld. Het Nieuwe Testament roept: 'NEEN, niet doen.' Tien duidelijke voorbeelden daarvan geeft ds. De Lange.

Hij vervolgt: 'Ik vind het heel erg dat wij mannen onze vrouwen in de geest van de tijd betrekken.' De zusters moeten dan antwoorden op de vraag of God hen tot het ambt heeft geroepen met 'ja'. 'Maar God Zelf weet nergens van. Sterker, de HEER zegt dat dit niet de bedoeling is.'

En waarom ageert ds. De Lange tegen de vrouw in het ambt? Omdat wanneer mensen 'de olifant' van de vrouw in het ambt hebben doorgeslikt, de rest peanuts is. Het ambt heeft in onze kerken zijn geloofwaardigheid verloren door de opstelling van de mannenbroeders. Bij aanvaarding van homoseksualiteit in onze kerken is het niet de vraag óf, maar wanneer we daartoe overgaan.

 

Ds. De Lange wijst De Boer er tenslotte nog op dat de waarheid in de kerken helemaal niet wordt vastgesteld door studie, maar door kerkenraden en landelijke vergaderingen. Het zijn de meerderheden die daar uitmaken wat wel of niet waar is. Maar God zegt dat we de meerderheid in het kwade NIET moeten volgen.

 

GKv classis Groningen over homoseksuele relaties - GKv Kerkbode Noorden 30/05/15

 

In het kort verslag van 30/04/15 meldt de classis Groningen:

 

"Op vorige verga­deringen is gesproken over de vraag of samenwonende of getrouwde homo stellen deel mogen nemen aan het avondmaal. In een informatief stuk van het moderamen wordt verwoord wat er tot nu toe gepasseerd is op de classis, wat er vanuit de GS over dit onderwerp besloten is, welke twee hoofdlijnen zichtbaar zijn in de discus­sie ('Bijbelse richtlijn van het huwelijk tussen man en vrouw' en 'pastorale ruimte van kerkenraden in con­crete situaties waarin hier van afgeweken wordt'] en wat het doel is van deze discussie op classisniveau.

De kerk van Zuidwolde vraagt of we ons als classis niet stelliger moeten uitspreken tegen het aangaan van samenwo­nende homostellen aan het avondmaal. Hiertoe wordt niet besloten. Velen kunnen zich vinden in het stuk en de conclusie van het moderamen: deze bespreking is het (voorlopige) eindgesprek op classicaal niveau." 

 

Van het 'informatieve stuk van het moderamen' laten we hier een samenvatting volgen.

 

VOORSTEL VOOR VERDERE BESPREKING 'HOMOSEKSUALITEIT EN HEILIG AVONDMAAL'

 

Terugblik

Een korte terugblik laat zien dat in januari 2014 de pastorale raad van Groningen-Oost een brief aan de classis zond, waarin hij aangaf hoe in de bespreking omgegaan was met het onderwerp homoseksualiteit, ook in het licht van het Heilig Avondmaal.

 

De daaropvolgende classis van april 2014 kreeg van de kerk van Zuidwolde de vraag voorgelegd of de kerk van Groningen-Oost niet tegen Gods Woord handelt. Zij vragen om duidelijkheid. De kerk van Hoogkerk verzoekt om in de weg van bezinning te pogen op één lijn te komen.

 

Op de classis van oktober 2014 licht Groningen-Oost de brief van januari toe. Het is een pastorale zoektocht hoe je omgaat met de relatie tussen twee mannen of vrouwen. In Bijbels opzicht wordt het huwelijk tussen man en vrouw niet op één lijn gesteld met zo'n relatie, maar hoe ga je daar als gemeente mee om, ook in verband met het Avondmaal.

De classis besluit dat het onderwerp wat betreft de kerk van Groningen-Oost hiermee is afgerond. Wel is verdere bespreking van het onderwerp desgewenst mogelijk.

 

Op de classisvergadering van januari 2015 blijken de kerken van Zuidwolde en Hoogkerk nogmaals te hebben gereageerd.

De kerk van Hoogkerk trekt weliswaar de eerdere brief terug, maar blijft zich afvragen of de kerken elkaar wel echt tot een hand en een voet willen zijn.

De kerk van Zuidwolde vraagt om een besluit van de classis of het in het licht van Gods Woord en op grond van de besluiten van de Generale Synodes van 2008 en 2011 geoorloofd is om homostellen toe te laten aan het avondmaal.

N.a.v. deze brieven wordt doorgepraat over wat de Bijbel zegt en pastorale ervaringen worden uitgewisseld.

 

Classis april 2015 geeft het moderamen de opdracht de discussie verder voor te bereiden.

 

Synodeuitspraken

Na deze terugblik vinden we in het verslag een korte weergave van synodeuitspraken.

In tegenstelling tot de Christelijke Gereformeerde kerken die wel algemeen geldende leeruitspraken deden, hebben onze synodes van Zwolle-Zuid 2008 en Harderwijk 2011 dat niet gedaan.

De Nederlands Gereformeerde kerken hebben evenmin algemeen geldende uitspraken gedaan. Zij werken aan een studierapport over ambt en homoseksualiteit.

Zwolle-Zuid 2008 gaf een dubbel signaal af: enerzijds dient de kerkenraad een homorelatie af te wijzen, maar anderzijds kan de kerkenraad bij verharding toch besluiten om niet over te gaan tot kerkelijke tucht naar Artikel 76 DKO.

Harderwijk 2011 hield zich eveneens op de vlakte door wel door te willen gaan met een website (homoindekerk). Het Bijbelse uitgangspunt dat seksuele omgang met het huwelijk tussen man en vrouw wordt verbonden, zal op die manier naar voren worden gebracht. Maar tegelijk sprak deze synode uit dat specifieke appelzaken niet gebruikt kunnen worden als bewijskracht bij verschil van mening in andere kwesties.

 

Hoofdlijnen

De classis Groningen ziet twee lijnen, zowel op classicaal als op synodaal niveau.

In de eerste plaats dat God binnen het huwelijk van man en vrouw als verbond voor het leven de seksuele omgang heeft gegeven.

De tweede lijn ziet deze classis als een pastorale lijn, waarin het niet mogelijk is om algemeen geldend beleid te maken. Dit omdat elke situatie anders is. Elke plaatselijke kerkenraad moet volgens deze classis de ruimte hebben om op zijn eigen wijze met tucht om te gaan.

 

Vervolgbespreking

Doel van de vervolgbespreking.

De classis wil komen tot eenheid en helderheid, maar het moderamen concludeert dat eenheid en helderheid lastig wordt, omdat

  • de classis Bijbels inhoudelijk niet bevoegd of verantwoordelijk is om bindende uitspraken te doen;
  • gezamenlijke richtlijnen voor het toepassen van tucht niet wenselijk zijn, want elke kerkenraad moet op eigen wijze de tucht al dan niet kunnen toepassen;
  • geen concrete situatie op tafel ligt ter beoordeling.

Hierom stelt het moderamen voor om dit verslag te bespreken en dat te zien als eindgesprek van de discussie ook al is het doel, eenheid en helderheid, niet bereikt.

Zuidwolde heeft niet de gewenste duidelijke stellingname tegen deelnemen aan het Avondmaal door samenwonende homostellen gekregen.

 

Het classisverslag is opgesteld door het moderamen en ondertekend door de predikanten S. de Boer, R. IJbema en W. Jagersma.

 

[zie over dit onderwerp ook op deze site het artikel Leren van lessen van dr. C. van Dam onder het kopje Ontwikkelingen in Kampen, RSS]

 

Homo als ouderling of diaken in NGK – ND 12/06/15

 

Homo’s met een relatie ‘in liefde en trouw’ mogen ouderling of diaken worden vindt een meerderheid van een Nederlands-gereformeerde studiecommissie.

Zaterdag 21 november neemt De Landelijke Vergadering na een besloten bezinningsdag er een besluit over. De meerderheid en minderheid van de zevenkoppige commissie verschillen in de omgang met de Bijbel en hoe je de culturen van vroeger naar nu vertaalt. Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid biedt ruimte voor duurzame relaties in liefde en trouw, denkt de meerderheid. Maar de minderheid ziet in de Bijbel daar geen ruimte voor, hooguit kunnen zulke relaties worden gedoogd waarbij in eigen verantwoordelijkheid deelgenomen kan worden aan het Avondmaal.

Het studierapport is beschikbaar via ngk.nl

 

Kerken voorzichtig positief over protestantse federatie – RD 09/06/2015

 

De stuurgroep nationale synode wil kerken in Nederland met elkaar verbinden in een federatie. Bij het op te richten 'Verbond van Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen' staat de inhoud van die samenwerking voorop. Hoe reageren kerkelijke vertegenwoordigers?

De federatie van kerken vraagt deelnemers 'die elkaar als gelijkwaardig zien, voldoende gemeenschappelijk hebben, elkaar aanvaarden in en ruimte geven aan ieders eigenheid en die bovenal het besef hebben dat zij één zijn ook al kunnen zij vooralsnog organisatorisch niet één kerk zijn.'

 

Als eerste spreekt dr. A.J. Plaisier, scriba van de PKN zich hierover uit.

De Nationale Synode past in het beleid van de PKN, vandaar deelname vanaf het begin. Ook hun visienota 'De hartslag van het leven' geeft aan dat er geen reden is tot voortzetting van kerkscheiding. En de synodevergadering van november 2014 heeft besloten om in samenspraak met de CGK, de GKv, de NGK en de Voortgezette Gereformeerde Kerk te komen tot invulling van bijzondere betrekkingen met genoemde kerken. Met name zal de mogelijkheid van kanselruil worden bezien. In een synodevergadering van 2015 is een eindrapport aanvaard van een langdurige dialoog met de Pinkster- en Evangeliekerken.

Een positieve reactie mag daarom verwacht worden, want nu al verhinderen kerkmuren niet elkaar te herkennen als broeders en zusters van de Heer en er wordt al in veel opzichten samengewerkt.

 

Vanuit de CGK horen we ds. D. Quant, preses van de CGK synode. Hij memoreert het feit dat de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 de Dordtse Leerregels aannam als één van de formulieren van eenheid. Toen was een scheuring onbedoeld gevolg. De kerken die zich er aan verbonden, zijn de vier eeuwen daarop nog verder gescheurd. Ondanks veel verdriet en gebed blijkt het 'lastig om kerkmuren te slechten of zelfs minder hoog te maken'. Toch blijft de opdracht voor de kerken van de Reformatie om zich serieus te bezinnen en wellicht over de eigen schaduw heen te kijken. Via het werk van deputaten eenheid gereformeerde belijders nemen de CGK deel aan het werk van de nationale synode. In dat kader zijn al veel bruggen geslagen met andere kerken, vooral plaatselijk. Maar ds. Quant voorziet ook moeite. Met een deel van de PKN is er nauwelijks herkenning, laat staan dat erkenning mogelijk zou zijn. Toch willen we biddend aan het werk met dit stuk.

 

Als voorzitter van de NGK synode laat ds. W. Smouter weten dat het een zegen is dat we elkaar over kerkelijke grenzen heen steeds meer kennen en erkennen. Toen hij stopte met in preken uit te leggen wat in andere kerken verkeerd was, was dat een bekeringsmoment voor hem. Maar een gemeentelid was daar niet blij mee en vond dat ds. Smouters preken nergens meer over gingen.

De NGK steunen van harte het toewerken naar een verbond of federatie van kerken, ongeacht overblijvende verschillen van inzicht.

De plaatselijke kerken gaan voorop in de ontwikkeling naar meer eenheid en de landelijke regelingen hobbelen daar achteraan. Deze poging om in dit laatste vaart te brengen verdient serieuze overweging, aldus ds. Smouter.