Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Schorsing GKv-FRCA zusterkerkrelatie

 

R. Sollie-Sleijster

17-10-15

 

We kijken nog een keer naar de schorsing zoals die in juni jl. is uitgesproken door The Free Reformed Churches of Australia (FRCA) op haar synode in Baldivis, Australië. De betrekkingen van deze zusterkerken met de  vrijgemaakte kerken staan momenteel wel op een heel laag pitje. We zijn er niet verbaasd over.

Hoe zijn deze zusterkerken met hun bezwaren door de GKv tegemoet getreden? Zonder in te gaan op de inhoud van de uitgebreide vermaanbrief aan de synode van Ede zijn alle bezwaren weggewuifd. Als GKv willen we ze ook niet meer horen. Het moet maar eens afgelopen zijn.
Maar wat doet deze Australische zuster? Zij geeft nog niet de moed op en probeert nog een keer via haar synode het hart van haar zuster in Nederland te bereiken. Gaat dat nog lukken? En is het nog reëel om bekering te verwachten? Hier wordt verschillend over gedacht, maar feit is dat de banden nog niet zijn verbroken.
Maar wat houdt deze schorsing nu precies in? Ziet u zelf.

 

Eerst volgt hier een persverslag van de Synode Baldivis, dat wordt gevolgd door een vertaling van de daar genomen besluiten.

We willen daarna graag een commentaar van dr. W. Bredenhof doorgeven, evenals een kritische noot van de kant van br. J. Numan.

Wilt u de originele vermaanbrief van 22 april 2013 nog eens inzien, dan kunt u terecht op deze site onder de titel: Australië vermaant de GKv, click hier. Daarin vindt u ook de vele verwijzingen naar officiële kerkelijke besluiten en naar diverse publicaties vanuit de TUK.

 

Persverslag van de Free Reformed Churches of Australia Synode Baldivis 2015 (juni 2015)

 

De Synode van de FRCA heeft besloten om de zusterkerkbetrekkingen met de GKv te schorsen.

De nieuwe Deputaten voor zusterkerkrelaties zullen contact met de GKv opnemen om dit besluit met hen te bespreken. De Synode acht het echter verstandig om via een officiële brief van Synode tot Synode contact te onderhouden met de GKv. De Synode Baldivis heeft besproken wat precies in deze brief moet staan.

Besloten werd de brief kort en 'to the point' te houden gezien het feit dat onze vorige Synode al een uitgebreide vermaanbrief aan de GKv had gestuurd. Dezelfde brief zal ook aan alle plaatselijke GKv kerkenraden worden gezonden om er zeker van te zijn dat alle kerken van de GKv met deze zaken, zoals vervat in de vermaanbrief verzonden aan de Synode van de GKv (Ede) 2013, op de hoogte zijn, evenals met de inhoud van de brief die de Synode Baldivis 2015 van plan is aan de volgende GKv synode (Meppel 2017) te sturen.

 

Besluittekst

 

De Synode Baldivis 2015 van de Free Reformed Churches van Australië (FRCA) heeft het volgende besloten:

 1. Onze zusterkerkrelatie met de GKv te schorsen. Deze schorsing is in overeenstemming met de overeengekomen regels voor een zusterkerkrelatie (de letters e, f en h geven eerst de overeengekomen regels tussen aanhalingstekens weer; daarna volgen de inperkingen zoals besloten door deze synode):
  1. ”Regel e) De kerken zullen elkaars attestaties aanvaarden, wat ook inhoudt dat de leden van de desbetreffende kerken op vertoon van deze attestaties worden toegelaten.”

   Deze attestaties zullen alleen worden aanvaard van die leden van de GKv waarvan de kerkenraad overtuigd is dat ze trouw in leer en leven zijn. Tevens zullen attestaties naar de GKv met gepaste zorgvuldigheid worden verleend.
    
  2. “Regel f) De kerken zullen in principe hun kansels voor elkaars predikanten openstellen in overeenstemming met de door de desbetreffende kerkverbanden aangenomen regels.”

   De bevoegdheid om in ons kerkverband te preken aan predikanten van de GKv te ontzeggen, of om een beroep op één van hen uit te brengen om binnen de FRCA te dienen, tenzij het beroep door de Classis wordt goedgekeurd.
    
  3. “Regel h) De kerken zullen elkaars afgevaardigden op hun meeste vergaderingen ontvangen en hen uitnodigen om zo veel mogelijk als adviseurs deel te nemen.”

Afgevaardigden van de GKv zullen worden uitgenodigd onze volgende synode bij te wonen, waar zij de bevoegdheden overeenkomstig de Synoderegels 6.2*) zullen ontvangen.

 1. Aan de volgende GKv synode een tweede brief te sturen:
  1. om uiting te geven aan ons diepe verdriet over het antwoord van de Synode Ede op onze door de synode Armadale gezonden vermaanbrief en om de schorsing van onze zusterkerkrelatie kenbaar te maken;
    
  2. om te verklaren dat de zusterkerkrelatie van de FRCA met de GKv onhoudbaar wordt als de volgende GKv synode in 2017 in woord en daad geen blijk geeft van berouw over de afwijkingen zoals deze in de brief van de Synode Armadale 2012 aan de synode Ede 2014 zijn genoemd.
    
 2. De FRCA gemeenten aan te moedigen de Here in gebed te vragen of Hij de GKv wil geven oprecht de Schriftuurlijke waarheid zoals die in de drie formulieren van eenheid wordt samengevat en beleden hoog te houden en die te blijven verdedigen.
   
 3. Deputaten decharge te verlenen, hen te danken voor hun werk en nieuwe deputaten te benoemen met de opdracht:
  1. contact te onderhouden met deputaten BBK van de GKv;
    
  2. reacties vanuit de GKv te volgen en te analyseren;
    
  3. te reageren op het verzoek van de Synode Ede om advies te geven inzake de rol van mannen en vrouwen in de kerk en om te wijzen op het duidelijke Bijbelse onderwijs hierover;
    
  4. de GKv kerkenraden een copie van de vermaanbrief aan de Synode Ede te zenden en een copie van de tweede brief aan de volgende synode van de GKv in 2017;
    
  5. twee afgevaardigden naar de volgende GKv synode te sturen;
    
  6. als d.
    
  7. aan de volgende synode te rapporteren.

Gronden

 1. De GKv erkennen dat zij veranderd zijn (zie besluit in reactie op de vermaningen 2.a.3.), maar zij ontkennen elke afwijking van Schrift en Belijdenis en daarom voelen zij geen noodzaak tot berouw en terugkeer.
 2. Er is ruim bewijs dat de door hen gebruikte hermeneutiek, die de mens toestaat Gods geboden te overtreden en die Gods Woord van haar gezag berooft, wordt getolereerd.
 3. Als zusterkerken hebben wij beloofd 'elkaar te vermanen om als kerken van God in deze wereld te leven... en wederzijds zorg voor elkaar te dragen dat zij zich niet verwijderen van het gereformeerde geloof in leer, kerkregering, tucht en liturgie.' (Regels voor zusterkerkrelaties).
 4. De GKv hebben ons duidelijk laten weten dat zorgen en bezwaren rechtstreeks aan hun synode moeten worden gericht. De Synode Ede heeft gevraagd bezwaren rechtstreeks aan hun synode te adresseren. De Synode Ede heeft met name advies gevraagd van de zusterkerken over de rol van mannen en vrouwen in de kerk.
 5. Door de zusterkerkrelatie op te schorten kan onze oproep tot het gehoorzamen en zich onderwerpen aan de duidelijke zin en bedoeling van de Schrift alsnog door velen binnen de GKv worden gehoord en kan men daarop reageren.
 6. Vanwege de ernstige zorgen die we hebben voor onze zuster in Nederland moeten de kerken deze zaak regelmatig in gebed voor de Here brengen.

*) 6.2 Synoderegels:

“Afgevaardigden van kerken waarmee we een voorlopig kerkelijk contact onderhouden zullen de synode mogen toespreken in openbare zitting om groeten van en informatie over het voorlopig kerkelijke contact door te geven; om in publieke zittingen van de synode op eigen verzoek of op uitnodiging hiertoe te spreken over zaken aangaande het voorlopig kerkelijke contact; en om als adviserende leden in de adviserende commissie(s) plaats te nemen die voorlopig kerkelijke contacten behandelen en waarin zij advies kunnen geven als zij dat wensen of wanneer zij daar om worden verzocht.”

(Dus in afwijking van voorheen mag nu slechts over zaken die betrekking hebben op de relatie zelf worden gesproken of geadviseerd.)

 

Tot zover de synodebesluiten.

 

Reactie 1 – Dr. W. Bredenhof

 

Vanuit Canada heeft dr. Wes Bredenhof in zijn blog op bovenstaande besluiten gereageerd. We citeren:

 

“Aangaande de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) werden twee mogelijkheden om te reageren door de deputaten FRCA naar voren gebracht:

 • Verbreek de betrekkingen met de GKv helemaal.
 • Schorsen van de betrekkingen.

De synode van Baldivis heeft voor de tweede optie gekozen. De relatie tussen de FRCA en de GKv is nu geschorst. Dit betekent het volgende:

 • Attestaties vanuit de GKv zullen niet langer automatisch worden aanvaard. Attestaties zullen alleen 'met gepaste zorgvuldigheid' worden afgegeven aan leden die vertrekken naar de GKv.
 • Kansels van de FRCA staan niet langer open voor GKv predikanten. Als een FRCA gemeente een GKv predikant wenst te beroepen, moet het beroep door een classis worden goedgekeurd.

De FRCA zal aanvullende maatregelen treffen, inclusief:

 • Een brief zal aan de volgende GKv Synode worden verzonden om hen van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen en hen te waarschuwen dat de zusterkerkbetrekkingen onhoudbaar zullen worden, indien vóór de volgende FRCA Synode in 2018 geen berouw getoond wordt.
 • FRCA gemeenten worden aangemoedigd om voor de GKv te bidden dat zij “oprecht de Schriftuurlijke waarheid, zoals beleden en samengevat in de drie formulieren van eenheid, hoog zullen houden en verdedigen”.
 • Alle GKv kerkenraden zullen een copie van de brief aan de Synode Ede ontvangen, evenals een copie van de brief die aan de volgende GKv Synode zal worden gezonden.

Uit dit alles blijkt dat de relatie tussen de FRCA en de GKv alles behalve 'business as usual' (de gewone gang van zaken) is. Wat een droevige gang van zaken!”

 

Reactie 2 – Br. J. Numan [update A]

 

In Australië geeft br. Jelte Numan een commentaar in Defence of the Truth (internetmagazine).

We citeren een paar opmerkingen daaruit. Na gewezen te hebben op de twee voorstellen van deputaten om óf de betrekkingen af te breken óf deze te schorsen, vervolgt Numan:

 

“Het lijkt zeer te betreuren dat het eerste voorkeursvoorstel in het deputatenrapport (om de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken) niet werd aangenomen. In 2012 hebben verscheidene kerken er bij de Synode van Legana 2012 op aangedrongen om de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken, omdat, ondanks de zorgen door de FRCA geuit, de GKv doorging met af te wijken van de Schrift. De Synode Legana 2012 heeft deze kerken geantwoord:

“De Synode kan niet besluiten om nu de zusterkerkbetrekkingen met de GKv te beëindigen aangezien we eerst moeten weten wat het antwoord van de GKv zal zijn” (Acta van Synode 2012, Art. 142, grond 8b). Welnu, we weten nu wat het antwoord van de GKv was: zij hebben zonder meer de vermaningen van de FRCA verworpen! Vandaar dat je geneigd bent te denken dat met het oog op vorige antwoorden aan die kerken die aandrongen op verbreking van de banden, de Synode 2015 dat nu zou doen.”

 

Br. Numan vraagt zich af hoe lang we nog moeten doorgaan met waarschuwen voordat inderdaad actie wordt ondernomen tot verbreking van de betrekkingen, want:

 

"Al meer dan 10 jaar gaan veel beroepschriften van de eigen GKv leden naar de successievelijke synodes van de GKv.

Een aantal mensen dat de kerkelijke weg uitputtend heeft bewandeld, heeft zich in 2003 van de verkeerde leringen vrijgemaakt en een kerkverband gevormd. Dit verband heet tegenwoordig de DGK.

Vervolgens hebben meer predikanten (Hoogendoorn, Van der Wolf, Heres) en andere kerkleden de GKv verlaten.

We hebben onze zorgen bij herhaling, synode na synode, via de deputaten geuit – zonder resultaat. In 2009 hebben we hen vermaand en in 2012 een officieel vermaan rechtstreeks aan hun synode gezonden en nu hebben we hun botte antwoord.

Voortgaande oproepen vanuit eigen kring – inclusief publieke oproepen van websites zoals “een in waarheid” en van Dr. Douma die onlangs de GKv heeft verlaten – lijken geen resultaat te hebben opgeleverd. Zelfs de waarschuwingen van de 'synodale' historicus dr. G. Dekker, die op basis van zijn onderzoek (terecht, zoals bleek) tientallen jaren geleden voorspelde dat de GKv de 'synodalen' zouden volgen op de weg van deformatie, schijnen aan dovemans oren te zijn gericht.”

 

Numan wijst op de afwijzende reacties uit het verleden op alle vermaningen en de reacties dat de bezwaren niet werden gedeeld door de GKv deputaten. Ook wijst hij op de opmerkingen van ds. M. H. Oosterhuis, algemeen secretaris van deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK), dat de GKv in het verleden de bezwaren van de Australische kerken nadrukkelijk hebben beoordeeld, gewogen en afgewezen. Hij (ds. Oosterhuis) denkt niet dat de synode daar nu een ander standpunt over zal gaan innemen:

 

“Dat zal inderdaad leiden tot een breuk met de FRCA, tenzij er daar een bezinning op gang komt. Er zijn harde woorden gesproken over onze universiteit, dat men het spoor bijster zou zijn.”


Maar, vervolgt br. Numan:

 

“hebben de FRCA kerken die van hun Synode verwachten dat deze het principe van eenheid in de waarheid van Gods Woord handhaaft  door de zusterkerkrelatie te verbreken met een kerkverband dat het Woord van God verandert om zich te kunnen aanpassen aan tijd en cultuur - hebben deze kerken geen reden zich in de steek gelaten te voelen?”

 

Bovendien geeft br. Numan aan dat, afgezien van het vrijwaren van het FRCA kerkverband van verkeerde invloeden en banden met een kerkverband dat zich niet door het zuivere Woord van God wil laten regeren, er een verantwoordelijkheid ligt naar die kerken (in Nederland) die zich wel in alles willen onderwerpen aan het gezag van Gods Woord. De kerkenraad van Byform wees er al op dat na beëindiging van de zusterkerkbetrekkingen met de GKv de FRCA zich moet beijveren om te zoeken naar de mogelijkheid een zusterkerkrelatie aan te gaan met de DGK als de wettige voortzetting van de GKv. Dit is door het kiezen van de synode voor het tweede alternatief thans niet mogelijk.

 

Br. Numan sluit af met een ernstige vraag aan zijn Australische broeders en zusters:

 

“Hebben we er geen schuld aan dat we de Nederlandse broeders en zusters in de steek laten in het kleine kerkverband van de DGK, die ondersteuning hard nodig hebben en die zich in woord en daad trouw betonen en daarom alle reden hebben van ons te verwachten dat we met hen de ware eenheid in de Geest publiek belijden?”

 

Tot zover br. Numan.

Ter overweging!

 

[update A: Br. Numan is geen predikant zoals wij abusivelijk vermeldden.]