Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

KerkKroniek 0.2

 

Redactie een in waarheid

02-04-16

 

Versie 0.2

 

Mededelingen

 

In deze versie van het groeidocument KerkKroniek is het overzicht van de geschiedenis van de dolerende gereformeerde kerk in Dalfsen (GKd) opgenomen. De detailbeschrijving moet nog worden aangeleverd, die hopen we de volgende keer in een goed leesbaar verhaal weer te geven. Daarin is ook plaats voor markante details die kunnen helpen om de huidige situatie in de afgescheiden kerken te verhelderen.

 


 

Deel 1 - Overzicht

 

Dit deel van de Kerkkroniek geeft gebeurtenissen met datum en korte beschrijving ('jaartallenlijst')

 • 00-02-2003 Oproep tot reformatie
  Een groep verontruste broeders en zusters doet een oproep per brochure[1] aan alle GKv-kerkenraden en predikanten tot reformatie. Geen enkele kerkenraad geeft gehoor.
   

 •  
 • 02-02-2010 GKd Dalfsen
  Oproep aan kerkenraad en gemeente van de GKv Dalfsen te breken met de weg die het GKv-kerkverband gaat. Een breuk met het verband is onontkoombaar als de koers niet wordt gewijzigd[2].
   
 • 28-02-2010 GKd Dalfsen
  Eerste kerkdienst van Gereformeerde Kerk Dalfsen dolerend (GKd).
   
 • 28-05-2010 GKd Dalfsen
  Gemeentevergadering over het kerkenraadsbeleid om als het maar enigszins kan mee te werken aan en te streven naar eenheid van allen die omdat zij op hetzelfde fundament staan en bij elkaar horen.
   
 • 19-06-2010 DGK – GKd Dalfsen
  Samenspreking tussen afvaardiging DGK (initiatief) met GKd Dalfsen. Verkennend gesprek.
  Deelnemers: CKE: A. Admiraal, J.A. Bazuin, A. van Egmond, G.H. Plaggenmars, C.A. Teunis, W. Wildeboer en ds. S. de Marie.
  Kerkenraad GKd Dalfsen: G. Bril, W.J. Hoogers, T.Tel, F.W. Velthuis, G. Brinkman, D. van Pijkeren en ds. E. Heres.
   
 • 23-06-2010 GKN – GKd Dalfsen
  Samenspreking tussen afvaardiging GKN/Voorlopig Kerkverband (initiatief) en GKd Dalfsen. Doel het (onder)zoeken van mogelijkheden tot eenheid.
  Deelnemers: Dalfsen: br. G. Bril (ouderling), ds. E. Heres, br. H. Hoogers (diaken), br. T. Tel (ouderling, scriba) en br. F. Velthuis (diaken). Hardenberg: br. J. Odding (ouderling, scriba) en ds. R. van der Wolf. Zwolle (Vijverhoeve) : br. J. Sebens (ouderling, scriba) en br. E. Borst (ouderling). Kampen: ds. E. Hoogendoorn, br. J.A. de Wit (ouderling, scriba), br. E. Vogel (ouderling) en br. A.J.Wijma (secr./notulist).
   
 • 03-09-2010 DGK – GKd Dalfsen
  Voortgezette samenspreking Commissie Kerkelijke Eenheid (DGK) en GKd Dalfsen.
   
 • 23-09-2010 DGK – GKd Dalfsen
  Voortgezette samenspreking van Commissie Kerkelijke Eenheid (DGK) met GKd Dalfsen[1].
   
 • 16-10-2010 DGK Synode Emmen 2009
  De synode neemt besluiten m.b.t. de waardering van de Vrijmaking 2003 en de vragen van GKd Dalfsen over de waardering ervan. De brief aan GKd dd. 18-10-2010, stelt o.a.: "Dan pinnen we elkaar niet vast op de datum waarop de een en de ander zich heeft vrijgemaakt, of beter, werd vrijgemaakt, maar dan vinden we elkaar in de diepe verwondering dat de Here ons samen heeft bewaard bij Zijn Woord en Kerk.""[3]
   
 • 21-10-2010 GKd Dalfsen
  Kerkenraadsvergadering over moeiten en koers m.b.t. keuze kerkverband. Externe leiding bespreking br. D.J. Bolt.
   
 • 09-11-2010 GKd Dalfsen
  Gemeentevergadering om de gemeente te informeren over de besprekingen met DGK en GKN. Uitgangspunt: "Hartelijke voornemen alles in het werk te stellen om tot eenheid te komen met allen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten. Wij hopen, door Gods genade, weer te mogen staan in de ruimte van de katholieke kerk."
   
 • 23-11-2010 GKd Dalfsen
  Gemeentevergadering onder leiding tweede preses br. G. Bril. Inleiding door br. D.J. Bolt, Weg van eenheid[4], bespreking zonder de inleider. De preses meldt dat de kerkenraad verdeeld is over 'hoe verder'.
   
 • 10-12-2010 GKd Dalfsen
  Brief kerkenraad aan gemeente met toelichting over situatie. Plan in voorbereiding om gemeente zich schriftelijk te laten uitspreken. Beschuldiging in een rondgestuurde brief van een viertal gemeenteleden als zou gedreven worden naar DGK, wordt weerlegd.
   
 • 24-12-2010 Kampen
  Gesprek op initiatief van br. D.J. Bolt en br. H.R. Flipse, redacteuren van een in waarheid, met de predikanten ds. E. Heres, ds. E. Hoogendoorn (GKN) en ds. R. van der Wolf (GKN). Doel is toenadering van kerken en personen.
   
 • 09-01-2011 GKd Dalfsen
  De kerkenraad vraagt de gemeente per brief zich vóór zondag 16-01-2011 in een schriftelijke stemming uit te spreken over drie mogelijke opties: A/ Samensprekingen met beide kerkverbanden voortzetten. B/ Zo spoedig mogelijk aansluiten bij GKN. C/ Zo spoedig mogelijk aansluiten bij DGK.
  De brief vermeldt zienswijzen van de kerkenraadsleden.
  De predikant geeft aan nu niet mee te gaan met de tweede optie.
   
 • 10-12-2011 GKd Dalfsen
  De kerkenraadsleden brs. T. Tel en G. Bril melden de gemeente dat zij de koers van de kerkenraad 'principieel onverantwoord' vinden: er is maar één mogelijkheid: aansluiten bij GKN. De broeders organiseren daarom ingaande 16-01-2011 alternatieve kerkdiensten in Dalfsen en roepen de gemeente op hen te volgen.
   
 • 12-01-2011 GKd Dalfsen
  De kerkenraad wijst het handelen van de broeders volstrekt af als in strijd met de broederlijke liefde en vermaant hen af te zien van aparte samenkomsten.
   
 • 14-01-2011 GKd Dalfsen
  De kerkenraad stelt de twee kerkenraadsleden op non-actief omdat zij niet terug willen komen op hun handelwijze.
   
 • 25-02-2011 GKN
  GKN deelt aan GKd mee dat de groep Bril/Tel als zelfstandige gemeente in Dalfsen (25 leden) is opgenomen in het GKN-verband.
   
 • 26-02-2011 GKd Dalfsen
  GKd nodigt GKN uit voor vervolg op het gesprek van 23-06-2010.
  Ook nodigt GKd DGK uit voor een vervolg op de gesprekken.
   
 • 27-05-2011 GKN
  GKN deelt DGKd mee dat er geen gesprekken met haar zullen zijn zolang deze gesprekken voert met DGK.
   
 • 23-06-2011 GKd Dalfsen
  GKd meldt aan GKN dat de gesprekken met DGK positief verlopen en er een voorstel tot eenwording kon worden gedaan. De kerk doet een dringend appel op de Landelijke Vergadering van GKN om met haar dezelfde weg te gaan om zo naar elkaar toe te groeien.
   
 • 18-12-2012 GKd Dalfsen
  Na een lange periode van overleg neemt GKd het besluit tot vereniging met het DGK-verband. De predikant ds. E. Heres wordt toegelaten als predikant in volle rechten.


Deel 2 - Detailinformatie

 

Dit deel geeft informatie over kerngebeurtenissen uit Deel 1 van de KerkKroniek.  

 

DALFSEN

Nog aan te leveren.

 


 

Deel 3 - Literatuurlijst

 

Dit deel geeft een overzicht van brochures, verslagen, publicaties, etc.
Door op de titel te clicken wordt het document zichtbaar als het beschikbaar is.

 

 
Documenten

[1] 001 - Laten wij ons bekeren, brochure 2 LWVKO.