Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vastberaden nee 5 NL

 

D.J. Bolt

21-05-15

 

We zagen in Canada een persverslag van de Landelijke Vergadering van de GKN van 12 maart jl. voorbijkomen. Het lijkt ons goed om dat ook via ons magazine te publiceren. Het geeft een duidelijk verslag van het werk van deze kerkelijke vergadering en vergroot het inzicht in de ontwikkelingen.

Het persbericht is in het Engels, we bieden nu een uit het Engels vertaalde versie aan. Het kan dus zijn dat er hier en daar tekstueel een (klein) verschil is met de originele versie die we niet hebben kunnen achterhalen. Maar inhoudelijk zullen ze niet verschillen.

 

We veroorloven ons één correctie van het verslag omdat er toch al zoveel verwarring is in kerkelijke hoofden over de situatie in Nederland. Er staat in het Press Release 'The minister, Rev. E. Heres, will remain the minister of the church of Zwijndrecht.' Dat moet natuurlijk neef ds. L. Heres zijn. Want ds. E. Heres is predikant van de DGK gemeente te Dalfsen. En zou naar ons beste weten beslist niet van plan zijn om naar Zwijndrecht te verhuizen.

Misschien heeft hier, zoals de Canadezen zeggen, wishfull thinking plaats gevonden? In elk geval zou het aanbeveling verdienen dat ook de GKN zelf deze misser even rechtzetten in hun communicatiekanalen. De verwarring is al groot genoeg. 

 


 

Generale Synode Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

12 maart 2016 gehouden in Kerkgebouw Elim, Stakenberg 94, Ede

 

Persverklaring

 

Opening

Ds. R. van der Wolf opent de Vergadering namens de samenroepende kerk van Hardenberg, hij verzoekt Psalm 22: 10 en 11 te zingen, leest Mattheus 26:30-46 en gaat voor in gebed. Hij spreekt de Vergadering toe naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte en wenst allen een goede samenkomst. Hij verwelkomt ook de broeders en zuster in het publieke gedeelte. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. De kerken van Assen-Boerakker en Dalfsen zijn vertegenwoordigd met twee afgevaardigden, de andere met drie. De agenda wordt aangenomen.

 

Notulen en correspondentie

De notulen van de vergadering van 28 september 2015 worden goedgekeurd en getekend. De kerk van Hardenberg antwoordt dat zij nog geen voorstel heeft voorbereid voor de begeleiding van theologische studenten. Met betrekking tot de status van adviseur van Prof. Dr. J. Douma wordt besloten dat hij altijd op de vergaderingen van de GKN zal worden uitgenodigd als adviseur. Aangezien hij deze vergadering niet bij kan wonen, heeft hij een schriftelijk advies aan de voorzitter doen toekomen. Een totaal van 40 brieven met bijlagen zijn ontvangen of gemaild. Het lezen van deze documenten wordt onnodig geacht. De Deputaten Man, Vrouw en Ambt van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) hebben verzocht een vragenlijst in te vullen – besloten wordt aan dit verzoek niet te voldoen.

 

Ondertekeningsformulier

Ds. J.R. Visser woont voor de eerste keer de GKN vergadering bij. De voorzitter verzoekt hem het Ondertekeningsformulier voor predikanten te ondertekenen. Na lezing van het formulier ondertekent ds. Visser de verklaring. Namens de kerken feliciteert de voorzitter de kerk van Zwolle met haar predikant. Hij wenst ds. Visser de zegen van de Here bij de uitoefening van zijn ambt en verwelkomt hem in het midden van de kerken.

 

Rondvraag

De kerk van Kampen laat weten dat de werkzaamheden van ds. E. Hoogendoorn met 50% verminderd zijn vanwege half emeritaat, voorafgaand aan volledig emeritaat. Te zijner tijd zal de kerk van Kampen de Generale Synode informeren.

 

De Generale Synode van de Canadese Gereformeerde Kerken zal D.V. bijeenkomen op 9 mei 2016 in Dunnville. De kerk van Zwijndrecht stelt voor broedergroeten en zegenwensen te zenden. De huidige Vergadering neemt dit voorstel aan.

 

Het voorstel van de kerk van Zwijndrecht wordt aangenomen om de appellanten van de Vergadering van 24 september 2014 te berichten dat de Vergadering van 20 september 2015 heeft besloten hun beroepschriften zonder verdere actie in het dossier op te nemen.

 

De kerk van Zwijndrecht verzoekt de kerken een commissie voor contact met andere denominaties in Nederland te benoemen. De Vergadering heeft sympathie voor het verzoek, maar is van mening dat de voorbereiding van het verzoek onvoldoende is. De kerk van Zwijndrecht wordt geadviseerd een volledig ontwikkeld voorstel in te dienen.

 

Samenwerking en structuur

De Commissie voor Samenwerking en Structuur (CSS) heeft een rapport ingediend met voorstellen aan de kerken. De CSS heeft eerst de tijd genomen om zich te bezinnen op de positie en functie van de Kerkorde (KO) in het kerkverband. Het is belangrijk een helder zicht op de betekenis en bedoeling van de KO te krijgen en dan te besluiten wat goed en mogelijk is voor de GKN. Er moet nagedacht worden over de artikelen die in de huidige omstandigheden in acht genomen kunnen worden, welke gedeeltelijk en welke nog niet of helemaal niet.

 

Vervolgens heeft de CSS andere ingediende vragen behandeld. De CSS heeft materiaal gebruikt dat was ingediend en vooraf herzien, evenals suggesties van de kerken voor zover van toepassing. Het rapport van CSS werd in aanwezigheid van alle commissieleden behandeld.

 

Na bespreking besluit de Vergadering de CSS voorstellen als volgt aan te nemen:

 

  1. De Gereformeerde Kerken Nederland zullen de Kerkorde gebruiken die door de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 zijn aangenomen. De kerken hebben deze KO aangenomen en zullen zich aan de regels van deze KO houden zo lang zij niet door de Generale Synode zijn veranderd.
  2. Zo lang het kerkverband klein is, zullen de GKN twee kerkelijke vergaderingen hebben – de Kerkenraad en de Generale Synode. Alle taken en competenties van de Classis en Provinciale Synode zijn toegewezen aan de Generale Synode tot het mogelijk is Classes en Provinciale Synodes te houden.
  3. Zo lang het kerkverband klein is, zullen de volgende artikelen zo veel mogelijk worden onderhouden: art. 18, 28, 41, 45, 46. En zo lang er geen theologische opleiding is, zullen deputaten adequate begeleiding voor theologische studenten verzorgen.
  4. Huidige kleine verschillen tussen de kerken zoals het gebruik van liturgische formulieren voor openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging, het gebruik van een aantal gezangen, alsmede deelname van vrouwen aan de verkiezing van ambtsdragers, zullen geen beletsel vormen voor de aanvaarding van elkaar als kerken van Christus en het samenleven in het kerkverband.

 

Van nu af aan zal de Vergadering van de GKN Generale Synode (GS) genoemd worden. Als regel zal de GS twee maal per jaar worden samengeroepen, in maart en oktober. Elke kerk zal een predikant en een ouderling afvaardigen, als een kerk vacant is twee ouderlingen.

De uitvoerende taken van de GS zullen aan een moderamen worden gedelegeerd, bestaande uit een preses, een scriba en een assessor, verkozen uit de afgevaardigden. De regeling voor de GS is aangenomen.

Besloten wordt een tweede scriba voor de periode van een jaar te benoemen om zorg te dragen voor de werkzaamheden van de bijeenroepende kerk en om andere administratieve taken van de GS uit te voeren. Uitgaande post zal door de scriba worden ondertekend.

Wanneer het kerkverband het aantal van tien gemeenten bereikt, zullen twee Classes worden gevormd. Een Classis zal uit tenminste vier kerken bestaan.

Een Regeling voor Appel wordt aangenomen. De beschrijving van de verantwoordelijkheden van de kerkvisitatie, als bepaald in KO Art.44 en de bestaande regeling, wordt voldoende geacht.

De Vergadering stelt de volgende regeling op voor genabuurde kerken: Zwolle voor Hardenberg, Hardenberg voor Kampen, Kampen voor Zwijndrecht, Zwijndrecht voor Ede, Ede voor Dalfsen, Dalfsen voor Assen-Boerakker, Assen-Boerakker voor Zwolle.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat het niet de verantwoordelijkheid van de kerken samen is om een lijst van beschikbare preken voor leesdiensten te verstrekken.

 

Aangezien de Generale Synode de voorstellen van de CSS heeft aangenomen, zal het nodig zijn verschillende bestaande regelingen en presentaties te herzien en te verbeteren, evenals de website, zodat zij met de aangenomen voorstellen overeenkomen. De CSS wordt van haar huidige taken onder dank ontheven en vervolgens geïnstrueerd de volgende GS met voorstellen voor noodzakelijke verbeteringen, afspraken en toegang tot GS documenten te dienen.

 

Financiën

In aanwezigheid van de penningmeester van de Financiële Commissie, br. B. Hoogendoorn, worden het rapport en de jaarverslagen, alsmede het budget voor 2016 bekeken. De broeders H.P.C. Bos en H. Hoek worden benoemd om de verslagen van de penningmeester te controleren. Het budget en de vaststelling van 60 euro per lid wordt aangenomen. Zoals door de Financiële Commissie is aanbevolen wordt br. C.M. Blootens herbenoemd voor een periode van drie jaar, vanaf september 2015.

 

Kerkorde Artikel 38

De Kerk van Zwijndrecht verzoekt goedkeuring om naar artikel 38 KO de ambten in Ede in te stellen. Het verzoek voor institutie van de wijkgemeente Ede-Veenendaal komt van de wijkgemeente zelf en wordt krachtig door de leden ondersteund. De Vergadering stelt vast dat het proces door de kerkenraad met de leden van de wijkgemeente zorgvuldig is voorbereid en besproken. De predikant, ds. L. Heres [dus niet ds E. Heres, huidig predikant DGK Dalfsen! – vertaler], zal predikant van de kerk van Zwijndrecht blijven. De kerk van Ede zal vacant zijn. Het is de bedoeling dat ds. Heres consulent zal zijn met uitgebreide plichten zoals regelmatig preken en het geven van catechisatie. De kerk van Ede zal volgens afspraak compensatie aan de kerk van Zwijndrecht geven. De Vergadering stemt in met het institueren van de ambten in Ede en de benoeming van ds. Heres als consulent voor Ede en omgeving. De gemeentes van Zwijndrecht en Ede worden gefeliciteerd.

 

Aanvangsvergadering met Deputaten van De Gereformeerde Kerken Hersteld (DGK)

Ds. J.R. Visser treedt op als voorzitter voor dit deel van de Vergadering, daar ds. Van der Wolf optreedt namens de deputaten die met de DGK deputaten hebben gesproken.

De GKN deputaten hebben hun rapport schriftelijk aangeboden. Zij informeren de Vergadering dat de DGK deputaten gebonden zijn aan de instructies van de DGK Synode en dat dit een vrij en vruchtbaar gesprek belemmert. Deputaten adviseren deze Vergadering een brief aan de volgende DGK Synode te sturen. De opgestelde brief besluit met:

“Wij doen als kerken binnen het verband van de GKN een appel op u de instructie van uw voorgangster te herzien om uw deputaten gelegenheid te geven het in een open gesprek met ons te hebben over de noodzaak en het voorrecht ook vandaag werkelijk katholiek gereformeerd te zijn. Tot lof van de HERE en tot heil van de kerken.”

 

Op voorstel van voorzitter, ds. Visser, wordt besloten het rapport en advies publiek te behandelen na een informatieve ronde in besloten zitting.

De afgevaardigden zijn teleurgesteld dat de DGK instructies een belemmering vormen voor een open gesprek, omdat uit het rapport duidelijk is dat beide zijden de bedoeling, wens en bereidheid hebben de gesprekken voort te zetten.

Verschillende gevoelens en meningen worden geuit, ook het voorstel om de DGK deputaten te verzoeken ernstig te proberen de DGK Synode eerder bijeen te roepen om met deze zaak te handelen, aangezien dat mogelijk is volgens de DGK instructies. De DGK deputaten weten zich aan hun instructies gebonden, die alleen door de DGK Synode kunnen worden herzien en als GKN kunnen wij niet tussen beide komen in die verantwoordelijkheid. Na een paar kleine toevoegingen wordt de opgestelde brief aangenomen.

 

Er zal geen afzonderlijk persverslag over dit onderwerp komen. Ds. Visser zal op eventuele vragen en verzoeken om toelichtingen van de pers en anderen reageren.

 

Sluiting
De volgende Generale Synode zal 1 oktober 2016 worden samengeroepen in het kerkgebouw te Ede. Samenroepende kerk zal zijn Kampen. Censura Art. 48 KO is niet nodig. De preses spreekt woorden van waardering tot de afgevaardigden voor hun voorbereiding, deelname en samenwerking. De Kerk van Ede werd bedankt voor haar gastvrijheid. Na gebed en het zingen van Gezang 22: 3,4 en 7 werd de Vergadering gesloten.

 

Ermelo, 16 maart 2016.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster