Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerken in Canada 5 NL

 

D.J. Bolt

28-05-16

 

Dr. P. Witten van de Free Reformed Churches of Australia hield onderstaande toespraak op de synode Dunnville 2016 van de Canadian Reformed Churches. Hierbij de vertaling in het Nederlands.
 

 


 

Geachte Broeders in onze Here Jezus Christus,

 

Namens de Free Reformed Churches van Australië is het ons een voorrecht u de hartelijke groeten vanuit Australië over te brengen. De Here, de Herder van onze levens, het Hoofd van de kerk, heeft onze harten met broederliefde tot u vervuld! We zijn ontroerd hier te kunnen zijn. Mijn medeafgevaardigde, ds. Stephen 't Hart en ik danken u voor deze mogelijkheid! Australië kan een ver land lijken, maar binnen de eenheid van het ware geloof zijn wij naaste buren. Dank u voor uw hartelijke vriendschap en royale gastvrijheid.

 

Dank ook voor het zenden van de broeders Otto Bouwman en Jake vanLaar als uw afgevaardigden naar onze laatste Synode vorig jaar in de Free Reformed Church van Baldivis. Het was goed deze broeders te verwelkomen en hun inbreng in onze besprekingen te ontvangen. Wij waren blij met het nieuws uit Canada en dit persoonlijke contact helpt niet alleen uw kerkelijke omstandigheden beter te begrijpen, maar ook eventuele misverstanden te vermijden. Het dient tot versterking van de harmonieuze relatie tussen onze twee kerkverbanden. Wij hopen dat u ook onze uitnodiging om afgevaardigden naar onze volgende synode te zenden, wilt aanvaarden. Deze zal zo de Here wil plaats vinden in 2018 in de mooie kustplaats Bunbury, West Australië. Uw inbreng bij synodeonderwerpen als de herziening van Bijbelvertalingen, de opleiding van jonge mannen tot predikant en, wat we in Australië nog steeds het “Book of Praise” noemen, zien wij als werkelijke ondersteuning.

 

Bijbelvertalingen

 

Het werk van de herziening van Bijbelvertalingen blijft een zaak van groot gewicht op onze synodes. Wij zijn bezorgd over het eventuele gebruik van de NIV 2011 in de publieke erediensten. Het gevaar van vervlakking bij de NIV 2011 is zorgelijk. En dit gevaar, waarop ook in het rapport  van uw Commissie voor Bijbelvertalingen aan deze synode werd gefocust, maakte dat de Synode Baldivis het gebruik van de NIV 1984 tot juli 2018 heeft gecontinueerd. Synode Baldivis verklaarde het volgende: “Het voortgezette gebruik van de NIV 1984 kan verwarring geven en onbedoeld leiden tot het per abuis gebruiken van de 2011 versie.” Synode Baldivis heeft ook de English Standard Version (ESV) opnieuw bekeken en als een betrouwbare Bijbelvertaling aanbevolen en daarmee de weg naar gebruik in de publieke erediensten geopend. Onder dankzegging werd daarbij gebruik gemaakt van het rapport over de ESV aan uw laatste synode.

 

Kerkelijke betrekkingen

 

Met volle erkenning van Gods voorzienigheid en zegeningen brengen wij u nieuws over onze kerkelijke betrekkingen. Australië heeft een nieuwe zusterkerk in Singapore. De First Evangelical Reformed Church van Singapore is een gemeente van ruim 300 leden. Hun predikant is Chong, Nam Tuck, iemand die u zich misschien herinnert als een vroegere CRTS student in Hamilton. Te midden van gevoerde strijd om de leer heeft de Here de kerk bewaard. Het is een op zichzelf staand kerkverband, niet ver van de kust van West Australië gelegen. De First Evangelical Reformed Church van Singapore, u welbekend door het werk van ds. Berends, ds. Van Spronsen, dr. Van Dam, dr. Visscher en andere Canadezen die naar Singapore afreisden, is ook bezig Gods woord aan het land Maleisië te brengen. Wij zijn verheugd dat de Here zijn kerk in dit deel van de wereld vergadert, dat zwaar door de Islamreligie wordt overheerst.

 

Zo willen wij u ook deelgenoot maken van onze blijdschap dat een nieuwe zusterkerkrelatie met de Reformed Church van Nieuw Zeeland tot stand is gekomen. Na jaren van dialoog is nu een stap vooruit naar een zusterkerkrelatie mogelijk geworden, doordat hun zusterkerkrelatie met de Christian Reformed Church van Australië niet werd voortgezet en zo die barrière werd geslecht. Met gebruikmaking van de 'regels voor zusterkerkrelaties' zullen onze deputaten proberen onze broeders en zusters in Nieuw Zeeland aan te moedigen en te ondersteunen.

 

Terwijl twee nieuwe zusterkerkrelaties veel vreugde brengen, kan hetzelfde niet gezegd worden van onze relatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv). Diep verdriet wordt gevoeld over het besluit de zusterkerkrelatie met hen te schorsen, een schorsing die verlies van bepaalde voorrechten tot gevolg heeft. Waar voorheen kansel en avondmaalstafel voor bezoekende GKv-predikanten, broeders en zusters open stonden, is er nu een situatie ontstaan waarin zorgvuldige afweging en beperkingen nodig zijn. De voortdurende tolerantie van Schriftuurlijke en confessionele afwijkingen bedreigen wat eens een mooie zusterkerkrelatie was.

Wij weten dat u, broeders, ook bedroefd bent door deze zorgen. Moge de Here onze gebeden horen om in zijn genade nieuwe trouw te wekken in de GKv-kerken. Graag zouden wij met u eendrachtig een beroep op deze kerken willen doen zich te bekeren.

 

Tegelijk kan het verdriet ons aansporen tot nadenken over onze eigen kerken en ons eigen kerkverband. Worden ook wij niet door de trends in en de filosofie van de wereld om ons heen beïnvloed? Passen wij de evangelieboodschap aan door 'de Rots van ergernis' eruit weg te laten? Morrelen wij aan de beschutting van onze confessies en rekken we de grenzen van de kerkorde op om ze relevanter voor onze cultuur te maken en makkelijker te verteren voor onze kerkleden? Het gebed om meer trouw in de GKv eist dat ook wij voortdurend waakzaam zijn voor de aanvallen van de duivel op de leer en het leven van onze kerkleden.

 

Het noemen van een gebed om groter trouw brengt ons tot nieuws betreffende De Gereformeerde Kerken (voorheen de Gereformeerde Kerken hersteld) (DGK) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). De deputaten hebben de vraag gesteld: “Zullen deze kerken blijven groeien? En zal de Here hen zegenen in hun streven om elkaar te vinden?”

In Australië zijn de gesprekken met de DGK en GKN verwelkomd, hoewel we geen formele relatie met hen hebben. Sinds 2006 bezoekt een afgevaardigde van de DGK onze synodes in Australië en zij kunnen onze Synodes en deputaten van hun kerkelijke situatie op de hoogte blijven houden.

 

Australië heeft zusterkerkrelaties onderhouden met de Kosin Presbyterian Church van Korea, de Free Reformed Churches van Zuid Afrika en de Reformed Church van Indonesië (GGRI). Het Theologisch Seminarie op Sumba wordt gesteund. Synode Baldivis heeft de kerk van Mundijong verzocht hun predikant voor lessen aan het seminarie beschikbaar te stellen. En evenals u heeft Australië aangedrongen op gesprekken om tot verdere eenheid te komen tussen de GGRI en Calvin Reformed Church. Synode Baldivis heeft voorgesteld zo mogelijk een tijdschema te maken teneinde tot eenheid tussen deze twee kerkverbanden te komen.

 

In 2014, kort na de Synode Carman, hebben onze deputaten een introductiebrief van de United Reformed Church van Noord Amerika ontvangen. Deze brief was geen verrassing voor ons, daar onze afgevaardigden tijdens de Synode Carman reeds met de URCNA afgevaardigden hadden gesproken. In antwoord op de introductiebrief van de URCNA heeft de Synode Baldivis onze deputaten opgedragen de URCNA over onze kerken te informeren, contact met de URCNA op te nemen en aan de volgende Synode te rapporteren. We zijn blij met deze mogelijkheid en zien uit naar een ontmoeting met de afgevaardigden van de URCNA.

 

Theologisch Seminarie

 

Met betrekking tot het opleiden van jonge Australische broeders zou u deze vraag kunnen stellen: Waar was de Synode Baldivis mee bezig toen zij haar deputaten opdroeg onderzoek te doen binnen de Australische kerken naar de wenselijkheid van het stichten van een Australisch Seminarie?

 

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst zeggen dat de Australiërs nog steeds het Canadese Gereformeerde Theologische Seminarie (CRTS) waarderen! En we beschouwen het nog steeds als 'ons seminarie'. Wij zijn ons heel goed bewust van de rijke zegen die Australië geniet door het werk van de CRTS. Veel van onze predikanten zijn CRTS-afgestudeerden! Onze steun voor het seminarie blijft even groot! Daarom heeft de Synode Baldivis ook besloten de jaarlijkse bijdrage per belijdend lid voor de CRTS te verhogen tot $ 82.00. Voorts hebben wij ook het besluit van de Raad van Bestuur begrepen en geaccepteerd om geen opleidingsprogramma te steunen voor eerstejaars studenten in Australië. Tenslotte voelen wij als kerken ons elke keer dat een CRTS professor Australië bezoekt, van harte met de CRTS verbonden en verrijkt door hun diepgaande Schriftuurlijke kennis!

 

Tegelijk gaan wij geen besprekingen uit de weg om naar een Australisch Theologisch Seminarie toe te werken. Dit vanwege de wens Art. 19 van de Kerkorde te volgen, dat gaat over de oproep een instituut voor de opleiding tot predikant te onderhouden. Zulke gesprekken zijn stimulerend en geven blijk van een hartelijke ijver om de vorming van predikanten te bevorderen, vooral in het aanmoedigen van jonge mannen om deze bijzondere roeping te volgen. Het zou inderdaad in de toekomst kunnen gebeuren dat ongunstige overheidspolitiek en een beperking van het reizen overzee, zouden kunnen resulteren in een ontwrichting van onze huidige situatie. Wat de toekomst echter ook mag brengen, u kunt er zeker van zijn dat onze besprekingen over een theologisch seminarie in samenwerking met de CRTS zullen worden gehouden. Nogmaals, let u alstublieft op onze dankbaarheid aan u en aan de Here voor het werk van de CRTS!

 

Book of Praise

 

Het werk voor een Australisch Book of Praise heeft ook nog steeds onze aandacht. En ook hier geldt dat de banden met u hier in Canada sterk zijn. Wij danken u voor de opdracht aan uw deputaten van de Commissie Book of Praise “om contact met de Australische Deputaten voor het Book of Praise voort te zetten om zo de FRCA bij te staan in hun opzet te komen tot een mogelijke Australische versie van het Book of Praise.” Wij hebben onze Deputaten Book of Praise ook opgedragen uw begeleiding te zoeken. Wij zijn ons ervan bewust dat de aanvaarding van een gemeenschappelijk Book of Praise een arbeidsintensief proces is, dat veel wijsheid en volharding vraagt. Momenteel bevinden wij ons in een soort 'overgangsfase' met dit Book of Praise. Synode Baldivis heeft de kerken aangemoedigd intussen het Canadese Psalm- en Gezangboek uit 2014 te gebruiken, aangezien wij uw Book of Praise willen inpassen in een Australisch Book of Praise!

 

Afsluitende opmerkingen

 

Broeders, geen Australische groet mag eindigen, noch lijkt compleet, zonder een verwijzing naar het emigratiepatroon dat tussen onze beide kerkverbanden bestaat. Wij zijn blij u te kunnen berichten dat verscheidene jonge Australische broeders belangstelling hebben getoond naar Canada te komen om hun studie aan de CRTS op te pakken. Twee van hen zullen, zo de Here wil, binnenkort in Hamilton aankomen. En we kunnen u zeggen dat onze blijdschap hierover behoorlijk is beïnvloed door die predikanten die hebben besloten naar Australië te immigreren. De kerken van Launceston en Mt. Nasura hebben met vreugde hun nieuwe herders, Dr. Wes Bredenhof en Dr. Reuben Bredenhof, welkom geheten. In 2014 heeft ds. Dirk Poppe de roeping om in de Free Reformed Church van Southern River te dienen, aangenomen. Zo de Here wil komt kandidaat David Winkel en zijn gezin naar de kerk van Bunbury, we zien er naar uit. En ds. Antoon Souman van de kerk te Willoughby Height gaat naar de Free Reformed Church van Kelmscott. En net een paar weken geleden hebben we de Here gedankt dat Hij ds. Ryan de Jonge geleid heeft het beroep door de Kerk van Armadale uitgebracht voor zendingswerk in Lae, PNG, aan te nemen.

 

In al deze dingen, broeders, zien wij een bewijs van de zorg van de Here voor zijn kerk in Australië. En we zien de rijke zegen van een levende en goede zusterkerkrelatie. Daarom bidden we ook dat de Here u verder nabij wil zijn en dat Hij de Canadese Gereformeerde Kerken zal blijven zegenen. Moge Hij u de kracht en wijsheid geven die nodig zijn om het werk van deze synode uit te voeren. Alle lof en glorie komen toe aan onze Here en Heiland, Jezus Christus.

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster