Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Kerken in Canada 6

 

D.J. Bolt

04-06-16

 

Wij hebben vanzelfsprekend met bijzondere aandacht geluisterd naar de besprekingen op de Canadese synode van Dunnville over de relatie met de van de GKv afgescheiden kerken DGK en GKN. Deze kerken zijn voor hen 'vreemde' kerken, er bestaat geen formele kerkelijke relatie met hen. Tegelijk wordt hetgeen deze kerken bewoog zich af te scheiden van de GKv onderkend. De Canadian Reformed Churches (CanRC) hebben vrijwel dezelfde bezwaren tegen de ontwikkelingen in de Nederlandse kerken als bijvoorbeeld de DGK. Als de koers van de GKv niet verandert dan dreigt verbreking van de zusterkerkrelatie met de GKv. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de CanRC met belangstelling de ontwikkelingen in de kleine afgescheiden kerken volgen.

 

Dat volgen is niet gemakkelijk. Niet voor Nederlanders en al helemaal niet voor buitenlandse gereformeerden. Alleen al die talloze acroniemen waarin de G van gereformeerd naar believen stuivertje kan wisselen met de N van Nederland. Overigens kunnen ook de Noord-Amerikaanse gereformeerden er wat van. We hopen daar nog wel eens wat meer over te kunnen vertellen.

Moeilijk dus om precies te volgen wat er gebeurt in Nederland. Maar het is verheugend dat de belangstelling blijft, zo blijkt uit onderstaande besluiten.

 

Naast de relatie met DGK en de GKN had ook de zgn. Liberated Church of Abbotsford de aandacht van de synode. De synode nam een besluit m.b.t. deze groepering die een zusterkerkrelatie met DGK heeft. Het is belangrijk voor ons om daar intensieve aandacht aan te geven want deze relatie blokkeert goede kerkelijke verhoudingen.

 

In dit artikel beperken we ons tot de volgende conclusies, de volgende keer hopen we wat meer in te gaan op details en daarbij wat impressies te verwerken van de besprekingen op de synode.

 

De belangrijkste conclusies die nu al getrokken kunnen worden zijn:


De Canadian Reformed Churches

 • willen contact houden met de DGK en de ontwikkelingen in deze kerken volgen.
 • willen contact houden met de GKN en de ontwikkelingen in deze kerken volgen.
 • moedigen de GKN aan eenheid te zoeken met DGK en met verontruste GKv-leden.
 • geven aan dat de relatie DGK-LCRA een blokkade vormt voor een verdergaande kerkelijke relatie.

We laten hier onder de vertaalde en de oorspronkelijke besluiten volgen.  
In onze weergave hebben we om technische redenen afgezien van het type opsommingsteken dat de synode gebruikt: geen 'gepunte' aanduiding als 2.1.1 bijvoorbeeld.
 Besluiten (Nederlands)

 

Vertaalde besluiten van de CanRC Synode Dunnville 2016 met betrekking tot:

 • DGK
 • GKNvv
 • CanRC Abbotsford met verzoek betreffende DGK

Artikel 117 – DGK (De Gereformeerde Kerken [in Nederland])

 

1. Materiaal

 1. Rapport van de Subcommissie Gereformeerde kerken in Nederland van de Commissie voor Betrekkingen met Kerken in het Buitenland (Hersteld) (DGK) (8.2.1.)

2. Waarnemingen

 1. GS 2013 (Art. 190) heeft de commissie opgedragen:
  1. [5.5.1] De ontwikkelingen te volgen in de GKNvv (Gereformeerde Kerken in Nederland (voorlopig verband)] en in de DGK (De Gereformeerde Kerken hersteld);
  2. [5.5.2] Allen die de GKv hebben verlaten te vermanen toenadering te zoeken tot anderen die het Woord en het Gereformeerde geloof liefhebben;
  3. [5.5.3] De DGK te berichten dat zo lang zij een zusterkerkrelatie met de LRCA [Liberated Reformed Church te Abbotsford] onderhouden, een hechter contact tussen de CanRC en de DGK onmogelijk zal zijn;
  4. [5.5.4] Te werken in overleg met de FRCA (Free Reformed Churches of Australia];
  5. [5.5.5] Zes maanden voor het begin van de volgende generale synode een uitgebreid rapport van haar activiteiten aan de kerken aan te bieden.
    
 2. Uit het rapport van de CRCA-SRN merken wij op:
  1. De DGK is een verband van kerken dat ontstaan is in 2003/2004, toen de eerste groepen mensen de GKv verlieten.
  2. De subcommissie had gelegenheid de deputaten van de DGK te ontmoeten.
  3. De DGK heeft een zusterkerkrelatie met de LRCA. Zo lang deze relatie wordt onderhouden is een hechter contact tussen de CanRC en de DGK onmogelijk.
  4. Het is belangrijk enige vorm van contact met de DGK te houden en door te gaan met het volgen van de ontwikkelingen binnen dit verband, ondanks het feit dat zij de relatie met de LRCA hebben gehandhaafd.

3. Overwegingen

 1. De commissie heeft haar opdracht uitgevoerd.
 2. De Synode is het eens met Waarneming 2.2.4.

4. Aanbeveling

Dat de Synode besluit:

 1. Contact met de Gereformeerde Kerken (DGK) te onderhouden en door te gaan met het volgen van de ontwikkelingen binnen dit verband, waarbij bijzondere aandacht aan de relatie tussen de DGK en de Liberated Reformed Church te Abbotsford (LRCA) zal worden gegeven.

AANGENOMEN

 

Artikel 118 – GKNvv (Gereformeerde Kerken in Nederland (voorlopig verband)

 

1. Materiaal

 1. Rapport van de Subcommissie Gereformeerde Kerken in Nederland van de Commissie voor Betrekkingen met Kerken in het Buitenland (CRCA-SRN), sectie de Gereformeerde Kerken Nederland (GKNvv) (8.2.1)
 2. Brief van de Gereformeerde Kerken Nederland (voorlopig verband) (GKNvv) (8.2.1) inclusief twee bijlagen (8.3.1.1.20-22; zie Bijlage 15)

2. Waarnemingen

 1. GS 2013 (Art. 190) heeft de commissie opgedragen:
  1. [5.5.1] De ontwikkelingen in de GKNvv [Gereformeerde Kerken Nederland (voorlopig verband)] en de DGK [De Gereformeerde Kerken Hersteld] te volgen;
  2. [5.5.2] Allen die de GKv hebben verlaten te vermanen toenadering te zoeken tot anderen die het Woord en het Gereformeerde geloof liefhebben;
  3. [5.5.4] Te werken in overleg met de FRCA [Free Reformed Churches of Australia];
  4. [5.5.5] Zes maanden voor het begin van de volgende synode een uitgebreid rapport van haar activiteiten aan de kerken aan te bieden.
    
 2. Uit het rapport van de CRCA merken wij op:
  1. De GKNvv is een klein verband van kerken die de GKv hebben verlaten.
  2. De CRCA-SRN had gelegenheid de deputaten van de GKNvv te ontmoeten.
  3. De subcommissie adviseert hen verder aan te moedigen eenheid te zoeken met De Gereformeerde Kerken (DGK) en met verontruste GKv-leden.
    
 3. De brief van de GKNvv geeft blijk van oprechte broederlijke groeten aan deze synode. De GKNvv zal de CanRC op de hoogte houden van de ontwikkelingen in hun kerken. De brief geeft ook aan dat de eerste stappen naar een dialoog met de DGK zijn gezet.

3. Overwegingen

 1. De Synode waardeert het contact dat de CRCA-SRN met de GKNvv heeft gehad.
 2. De Synode is het eens met de aanbeveling de dialoog tussen de DGK en de GKNvv te volgen.

 

4. Aanbeveling
Dat de Synode besluit:

 1. Contact met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKNvv) te onderhouden en door te gaan met het volgen van de ontwikkelingen binnen dit verband.

AANGENOMEN

 

Artikel 119 – Verzoek van Abbotsford betreffende DGK

 

1. Materiaal

 1. Brief van Abbotsford met bijlagen (8.3.1.10)
 2. Brief van de Commissie voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken – Subcommissie Gereformeerde Kerken in Nederland (CRCA-SRN) (8.3.1.11)
 3. Brief van de CanRC Abbotsford (8.3.1.12)

2. Ontvankelijkheid


De brief van Abbotsford is ontvankelijk aangezien die een verzoek van een buitenlandse kerk bevat. Abbotsford werd door de Classis Pacific-East aangemoedigd deze zaak op de synode te brengen.

 

3. Waarnemingen

 1. Abbotsford is door De Gereformeerde Kerken (DGK) gevraagd om een bijeenkomst met afgevaardigden van de kerk te Abbotsford en de Liberated Reformed Church van Abbotsford (LRCA). Abbotsford is van plan het verzoek af te wijzen omdat (1) er voldoende documentatie voor de DGK is om mee te werken; en (2) het een zaak betreft die het CanRC kerkverband betreft en niet alleen maar de CanRC van Abbotsford.
 2. Abbotsford heeft zich bij de CRCA-SRN verontschuldigd voor het verklaren dat de SRN de DGK had voorgesteld met de CanRC van Abbotsford te spreken.

4. Overwegingen

 1. De Synode is het eens met de intentie van Abbotsford vanwege het vermelde in Waarnemingen 3.1.
 2. De Synode is het eens met de GS 2013 dat de zusterkerkrelatie die De Gereformeerde Kerken (DGK) met de Liberated Reformed Church te Abbotsford (LRCA) hebben, een verhindering voor nader contact blijft.

5. Aanbeveling
Dat de Synode besluit:

 1. Bovengenoemde overweging 4.1 te beschouwen als het antwoord op de brief van de CanRC te Abbotsford.

AANGENOMEN

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster

 


 

Besluiten (Engels origineel)

 

Finale besluiten van de CanRC Synode Dunnville 2016 met betrekking tot:

 • DGK
 • GKNvv
 • CanRC Abbotsford met verzoek betreffende DGK

Article 117 – DGK (The Reformed Churches [in The Netherlands])

 

1. Material 

 1. Report from the Subcommittee Reformed churches in The Netherlands of the Committee for Relations with Churches Abroad (CRCA-SRN) – section The Reformed Churches (Restored) (DGK)  (8.2.1)

2. Observations

 1. GS 2013 (Art. 190) mandated the committee:
  1. [5.5.1] To monitor developments in the GKNvv [Reformed Churches in The Netherlands
  2. (temporary federation)]   and RCR [the Reformed Churches Restored];
  3. [5.5.2] To exhort all those who have left the RCN to reach out to others who love the Word and the Reformed faith;
  4. [5.5.3] To inform the RCR that as long as they maintain EF with the LRCA [Liberated Reformed Church at Abbotsford], closer contact between the CanRC and RCR will be impossible;
  5. [5.5.4] To work in consultation with the FRCA [Free Reformed Churches of Australia];
  6. [5.5.5] To submit a comprehensive report of its activities to the churches six months prior to the next general synod.
    
 2. From the report of the CRCA-SRN, we observe:
  1. The DGK is a federation of churches which came into being in 2003/2004 when the first groups of people left the GKv.
  2. The subcommittee had opportunity to meet deputies of the DGK.
  3. The DGK has a sister-church relationship with the LRCA. As long as this relationship is maintained closer contact with the CanRC and the DGK is impossible.
  4. It is important to maintain some form of contact with the DGK and continue to monitor the developments within this federation even though they have maintained the relationship with the LRCA.

3.        Considerations

 1. The committee has fulfilled its mandate.
 2. Synod agrees with Observation 2.2.4.

4.        Recommendation


That Synod decide:

 1. To maintain contact with The Reformed Churches (DGK) and continue to monitor developments within this federation, paying special attention to the relationship between the DGK and the Liberated Reformed Church at Abbotsford (LRCA).

ADOPTED

 

Article 118 – GKNvv (Reformed Churches in The Netherlands (temporary federation))

 

1. Material 

 1. Report from the Subcommittee Reformed churches in The Netherlands of the Committee for Relations with Churches Abroad (CRCA-SRN) section The Reformed Churches Netherlands (GKNvv)  (8.2.1)
 2. Letter from the Reformed Churches in The Netherlands (temporary federation)
 3. (GKNvv) including two appendices (8.3.1.1.20-22; see Appendix 15)

2. Observations

 1. GS 2013 (Art. 190) mandated the committee:
  1. [5.5.1] To monitor developments in the GKNvv [Reformed Churches in The Netherlands
  2. (temporary federation)] and RCR [the Reformed Churches Restored] ;
  3. [5.5.2] To exhort all those who have left the RCN to reach out to others who love the Word and the Reformed faith;
  4. [5.5.4] To work in consultation with the FRCA [Free Reformed Churches of Australia];
  5. [5.5.5] To submit a comprehensive report of its activities to the churches six months prior to the next general synod.
    
 2. From the report of the CRCA, we observe:
  1. The GKNvv is a small federation of churches that have left the GKv.
  2. The CRCA-SRN had opportunity to meet with deputies of the GKNvv.
  3. The subcommittee recommends further encouragement to seek unity with The Reformed Churches (DGK) and with concerned GKv members.
    
 3. The letter of the GKNvv expresses sincere brotherly greetings to this synod. The GKNvv will keep the CanRC informed of the developments in their churches. The letter also indicates that first steps to a dialogue with the DGK have been taken.

3. Considerations

 1. Synod appreciates the contact which the CRCA-SRN had with the GKNvv.
 2. Synod agrees with the recommendation to monitor the dialogue between the DGK and the GKNvv.

4. Recommendation

That Synod decide:

 1. To maintain contact with the Reformed Churches The Netherlands (GKNvv) and continue to monitor developments within this federation.

ADOPTED

 

Article 119 – Abbotsford Request regarding DGK

 

1. Material 

 1. Letter from Abbotsford plus appendices (8.3.1.10)
 2. Letter from the Committee for Relations with Churches Abroad – Subcommittee Reformed Churches in The Netherlands (CRCA-SRN) (8.3.1.11)
 3. Letter from the Abbotsford CanRC (8.3.1.12)

2. Admissibility

 1. Abbotsford’s letter is admissible since it involves a request from a foreign church. Abbotsford was encouraged by Classis Pacific-East on February 25, 2016 to present this matter to synod. 

3. Observations

 1. Abbotsford has been asked by The Reformed Churches (DGK) to meet with a delegation of the Abbotsford church and the Liberated Reformed Church at Abbotsford
 2. (LRCA). Abbotsford intends to decline the request as (1) there is sufficient documentation for the DGK to work with; and (2) the issue is one that relates to the CanRC federation and not just the Abbotsford CanRC.
 3. Abbotsford apologized to the CRCA-SRN for stating that the SRN had suggested to the DGK to speak with the Abbotsford CanRC.

4. Considerations

 1. Synod agrees with the intention of Abbotsford for the reasons given in Obs. 3.1.
 2. Synod agrees with GS 2013 that the Ecclesiastical Fellowship which The Reformed Churches (DGK) has with the Liberated Reformed Church at Abbotsford (LRCA) remains an impediment to closer contact.

5. Recommendation

That Synod decide:

 1. To consider the above consideration 4.1 as the answer to the letter of the Abbotsford CanRC.

ADOPTED

 
Wordt vervolgd