Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Opruien?

 

R. Sollie-Sleijster

04-03-2017

 

De zusterrelatie tussen de GKv en de gereformeerde buitenlandse kerken staat onder druk. Een signaal daarvan geeft onderstaand artikel van dr. Bredenhof op zijn site.
We hopen en bidden dat deze en andere reacties de bezinning in de GKv mogen stimuleren.

 


 

Houd op met zoveel om ons te geven?

YINKAHDINAY internetpost 2 maart 2017

 

Dr. Wes Bredenhof

 

Het is synodejaar voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Synode Meppel 2017 is begonnen en het zal een kruispunt blijken voor de GKv: zullen zij de vrouw in het ambt aannemen? Beter: zal het een officieel standpunt van de GKv worden? Eigenlijk is dat al zo (zie verwijzing in het origineel). Als de GKv inderdaad die kant op gaan, dan zullen de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken van Australië (FRCA) waarschijnlijk de zusterkerkrelatie met de GKv beëindigen. Samen met vele anderen volgen we de ontwikkelingen op deze synode en bidden er voor.

 

Zodoende zag ik dat onlangs een Aanvullend Rapport van hun Deputaten voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken (BBK) op de officiële GKv website verscheen. Voordat ik naar dit rapport ga, even wat achtergrondinformatie.

Op de Synode Baldivis heeft de FRCA-synode besloten om een brief aan de Synode Meppel van de GKv te zenden, waarin hun besluiten worden toegelicht [voor die besluiten zie verwijzing in het origineel, RSS] en waarin de GKv nogmaals gewaarschuwd worden. De Synode Baldivis heeft ook besloten om deze brief aan alle plaatselijke GKv-kerken te sturen.

Op de Synode Dunnville 2016 hebben de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) eveneens besloten een brief aan de Synode Meppel te zenden. De Synode Dunnville besloot ook een kopie van haar besluiten de GKv betreffende aan alle plaatselijke kerken van de GKv te doen toekomen [zie verwijzing in origineel voor die besluiten, RSS].

 

Nu naar het Aanvullende Rapport van BBK [verwijzing in origineel en op de site van de Synode Meppel GKv, RSS]. Voor zover ik kan zien verscheen dit rapport op de GKv-website op 10 februari 2017. Het rapport stelt drie besluiten voor aan de Synode Meppel.

 

Het eerste besluit is dat een brief met bezwaren, die door de zusterkerken aan de Synode Meppel geschreven is, moet worden beantwoord met een persoonlijk door een aantal leden van de Synode en deputaten BBK ter hand gestelde brief. Dus wordt bijvoorbeeld een antwoord aan de FRCA persoonlijk afgeleverd aan de Synode Bunbury 2018 door enkele afgevaardigden van de Synode Meppel samen met deputaten BBK. De gronden laten ons weten dat het altijd beter is om elkaar persoonlijk te ontmoeten; het getuigt van respect als er spanningen zijn en laat serieuze betrokkenheid en goede wil zien.

Op zichzelf is dat geen verkeerd voorstel. Je kunt je afvragen of leden van de Synode Meppel werkelijk namens een lichaam dat niet langer bestaat kunnen spreken, maar misschien zit hier een nieuwe kerkordelijke regeling in Nederland achter.

 

Het tweede besluit dat wordt voorgesteld, heeft te maken met de CanRC. In het bijzonder willen deputaten BBK voorstellen dat de Synode Meppel haar afkeuring uitspreekt over het besluit van de Synode Dunnville om de lokale kerken van de GKv over haar besluiten te informeren. BBK beweert dat dit inmenging is in het eigen kerkelijk leven van een zusterkerk. Bovendien grenst het aan het opruien van de lokale kerken van de GKv.

 

Het derde besluit is soortgelijk en heeft betrekking op de FRCA. Nogmaals krijgt de Synode Meppel een voorstel voorgelegd om haar afkeuring uit te spreken over de daden van een zusterkerk. Het gaat dan met name om het besluit van de Synode Baldivis om een brief aan de lokale GKv-kerken te sturen. Maar in hun optiek gingen de FRCA verder en krijgt hun actie het karakter van het metterdaad opruien en aansporen van de lokale kerken door hun een begeleidende brief te sturen die er bij hen op aandringt actie te ondernemen. In dit opzicht ging de FRCA verder dan de CanRC. De CanRC grensde alleen maar aan het opruien van de lokale GKvs, de FRCA overschreed die grens.

Het lijkt erop dat het begrip van BBK inhoudt dat voor zowel de CanRC, als de FRCA geldt dat de enige juiste route om zich tot de GKv te wenden loopt via BBK.

 

Commentaar

 

Ik geef wat commentaar op verschillende punten.

 

Waarom duurde het tot februari 2017 voordat de BBK een rapport publiceerde over wat zij als ongeoorloofd gedrag van de CanRC en de FRCA zien?

Er bestaan regels voor zusterkerkrelaties. Nergens verklaren deze regels dat een kerkverband van een zusterkerk geen contact mag hebben met de plaatselijke kerken van een ander verband. Het is waarschijnlijk niet eerder voorgekomen, maar dat zegt wel iets over de ongebruikelijke omstandigheden waarin we ons bevinden (zie mijn volgende punt).

 

Ik krijg het gevoel dat BBK nog steeds de ernst van de situatie niet begrijpt. Zowel de CanRC, als de FRCA zijn diep verontrust over de GKv. Het is vanuit die diepe bezorgdheid dat deze activiteiten voortvloeiden. BBK spreekt van aansporen en opruien van de lokale kerken, maar als we werkelijk sterk voelden dat dit een zaak van uiterst belang was, waarom zouden we dat dan niet doen? Zou u niet van een zusterkerk verwachten dat ze alles wat in haar vermogen lag zou doen om onze geliefde broeders en zusters in Nederland te waarschuwen, als zij op het verkeerde spoor zaten? Het zou koud en harteloos van ons zijn als we dat niet deden. Misschien dat dat bureaucratisch gezien juist zou zijn, maar het zou niet Christelijk zijn. Wat dat betreft zijn de twee voorgestelde besluiten over de CanRC en de FRCA in dit rapport verwarrend. Het is alsof zij willen dat wij ophouden met zo veel om hen te geven. Broeders, u vraagt het onmogelijke. Zo gemakkelijk geven we niet op.

 

Wat mij betreft, ik hoop en bid dat deze brieven van de CanRC en de FRCA lokale kerken inderdaad aanspoorden tot actie.

Ik bid dat trouwe kerkenraden van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt en de Synode Meppel hebben geschreven om hun ernstige bezorgdheid aan te geven over de pogingen om officieel de vrouw in het ambt toe te laten en over andere zaken.

Ik bid dat alle afgevaardigden naar de Synode Meppel ook deze brieven van de CanRC en de FRCA lezen en actie ondernemen, niet alleen om de relatie van de GKv met Canada en Australië te behouden, maar vooral om God de eer te geven voor wat Hij ons in de onfeilbare Schriften heeft geopenbaard.