Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Reformatie 1

 

Redactie een in waarheid

13-07-17

 

De generale synode Meppel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) heeft besloten alle ambten met onmiddellijke ingang open te stellen voor vrouwen. En daarnaast, en in lijn daarmee, door grote stappen te doen naar eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken die daartoe al in 2004 besloten. Daarnaast zijn er ook besluiten genomen t.a.v. de toelating van praktiserende homoseksuelen aan het Avondmaal.

 

In de kerken is een groeiende onrust hierover waarneembaar. 'Groeiende turbulentie' noemde prof. dr. A.L.Th. de Bruijne (TUK) het afgelopen week in het ND.

Velen achten deze besluiten lijnrecht in strijd met de Schrift en haar gezag en vragen zich af wat nu? Hoe moeten we verder? Wat moeten of kunnen we nog doen?

 

Wij willen in deze nieuwe serie artikelen bijdragen publiceren die gericht zijn op de beantwoording van deze vragen. Om daarmee broeders en zusters in de GKv te helpen in hun geestelijke- en gewetensnood.

 

Bedum -12 juli 2017

In deze Groningse plaats werd een voorlichtingsavond voor verontrusten in de GKv gehouden, georganiseerd en geleid door de predikanten ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink. In het bomvolle grote Maranatha-PKN-kerkgebouw hielden zij een tweetal toespraken waarin op een heldere wijze de kern van de ontstane problemen in de GKv werd aangewezen. En niet alleen dát maar bezwaarde broeders en zusters en kerkenraden ook de weg werd gewezen hoe te handelen in deze situatie.

 

Deze voorlichting was de eerste en ging om hoe te handelen binnen het GKv-kerkverband. In een volgende bijeenkomst die DV gehouden zal worden in september/oktober hopen de predikanten concreet in te gaan wat verder te doen staat, m.n. ook de vraag te beantwoorden waar dan heen? Beter, hoe in de concrete situatie Christus Jezus als Heer van zijn Kerk in gehoorzaamheid te volgen.

 

Wij publiceren hun toespraken hieronder.

 


 

Voorlichting in Bedum

13 juli 2017, Maranatha-kerk

 

Agenda

 

Opening.

- Zingen Psalm 119 : 39,40

- Lezen Johannes 5 : 24 – 47

- Gebed

Welkom

Openingstoespraak

Voorlichting 1

Pauze

Gelegenheid voor vragenstellen

Sluiting

 

Openingstoespraak


Ds. H.W. van Egmond

 

Broeders en zusters,

 
Nadat twee keer een andere plaats van samenkomst is genoemd zijn we nu hier in de Maranatha-kerk te Bedum. Dat lijkt allemaal wat rommelig, maar we kozen tenslotte voor Bedum (de Martyriakerk) omdat de eerst gekozen plaats Zuidwolde te klein bleek te zijn. Daar is een beperkt aantal plaatsen. En we hadden de bedoeling deze vergadering als een regionale vergadering te organiseren. Maar er bleek een grote behoefte vanuit haast het hele land om hierbij te zijn.
Nadat een eerste toestemming was gegeven om de Martyriakerk te gebruiken, heeft de kerkenraad besloten het kerkgebouw niet af te staan. De reden zit in een communicatiestoring.
Dat bracht mee dat we maandagmorgen – door overmacht - plotseling een andere locatie moesten zoeken. Vandaar dat wij nu in de Maranatha-kerk terecht zijn gekomen.

Waar gaat het om?

 

Wat ons hier bindt is dat we samen als broeders en zusters moeiten hebben met de besluiten van de vrijgemaakte Generale Synode te Meppel; ja, die niet kunnen aanvaarden. Juist vanwege de gehoorzaamheid aan de Schrift en de belijdenis, want die zijn bij deze besluiten in geding. Onze Heiland leert ons dat we naar de Schriften moeten luisteren om Hem te kennen en Hem te eren.

Vergelijk Johannes 5:39:

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en deze zijn het die van Mij getuigen En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.

 

Jezus spreekt hier tot ongelovigen (de Joden). Ze willen niet accepteren dat Hij de Zoon van God is. Dan wijst Hij er op dat er getuigen zijn die van Hem spreken. Getuigen die recht van spreken hebben; die de waarheid aangeven. Jezus zélf heeft dat getuigenis niet nodig. Hij weet Zich de Zoon van God. Maar om mensen te leren wie Hij ís zijn er meerdere getuigen.
Johannes de Doper, die getuigde van Jezus: zie het Lam Gods.
God de Vader zélf getuigt van Jezus als de Zoon. Namelijk in de werken die Jezus doet: genezen en doden opwekken.
En dan zijn daar als het meest vaste getuigenis: de Schriften. Wie noch de Doper gelooft, noch de werken die Jezus doet, die heeft de Schriften. Dáár zoeken en speuren de Joodse theologen naar eeuwig leven. Naar de weg tot God. Maar dat doen ze in hun systeem! Ze hebben eigen vooroordelen voor hun exegese. Namelijk: de gehoorzaamheid aan de wet brengt voor hen de rechtvaardiging voor God! Maar dat die Schriften spreken van Jezus en zijn werken en van de beloften van eeuwig leven, dát herkennen ze niet.
Ze zitten vast in hun vooroordeel dat Jezus de Christus niet kan zijn.

Tegenwoordig lopen we ook aan tegen vooroordelen van mensen die menen dat de woorden van de Schrift gelezen moeten worden door de bril van onze vooroordelen: kennis van je eigen tijd. de wetenschap, de cultuur. Zeker ook de Schrift kent een eigen cultuur. men kende toen geen machines en dergelijke. De schrijvers leefden in een bepaalde cultuur.
Alleen: Gods Woord dat Hij die schrijvers meegaf om op te schrijven was niet gebonden aan die cultuur van hun eigen tijd. Vergelijk 2 Petrus 1:19:

 

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart.
 

Prof. Greijdanus zegt daarvan:

 

‘Gods Woord geeft licht over duisternis, verderf en gevaren. Dat leert het kennen van hoe wij wandelen moeten anders waren we in de afgrond van het verderf neergestort’.

 

We proeven het gevaar en zien het gebeuren in synodebesluiten dat de kracht en de waarheid van de Schrift komt te staan tegenover dat van de cultuur en de mening van mensen.

Uitgangspunt

 

Het uitgangspunt van deze avond  is: de Generale Synode Meppel 2017 heeft besluiten genomen over o.a. vrouwen in de ambten en het streven naar eenheid met de NGK.

Deze besluiten gaan o.i. tégen het Woord van God en de belijdenis in.

Dat is de grond waarom wij deze besluiten niet mogen en kunnen aanvaarden.

Dat betekent dat we ons er van moeten vrijmaken.

Dat vraagt dat we ons bezinnen: nadenken over de weg die we moeten gaan,

met de consequenties die we dan op ons nemen.

Daarom lijkt het ons goed om alles in twee vergaderingen toe te lichten.

 

Doel deze vergadering

 

Vanavond gaat het er niet om duidelijk te maken, waarom de genoemde besluiten van de synode niet naar de Schrift zijn. Dat is allemaal al voldoende in de pers aan de orde geweest: zie ‘Nader Bekeken’ en zie www.eeninwaarheid.info en www.werkenaaneenheid.nl

Na de vakantie rond september/oktober zal er opnieuw een vergadering worden gehouden, waar wordt ingegaan op de consequenties van wat we u hier vanavond zullen voorleggen. En dat is: voorlichting geven over wat we (na deze besluiten) als gereformeerden behoren te doen in de plaatselijke gemeente.

 

Als gereformeerden willen we de eenheid zoeken en bewaren op grond van de Schrift en de belijdenis. Langs deze zelfde weg, en in deze stijl, zijn we ook geroepen om een kerkverband dat dwaalt tot de orde te roepen. Of ánders de weg van vrijmaking te gaan. Dat laatste punt is nu vanavond niet aan de orde.

 

Vanavond gaat het zo:

 • eerst een presentatie over de mogelijke gang van zaken;
 • na de presentatie is het pauze voor onderling contact;
 • vervolgens is er ruimte voor het stellen en, zo mogelijk, beantwoorden van die vragen.

Deze avond is op privé-basis. O.i. moest er een eerste voorlichting worden gegeven, nog voor het aanbreken van de zomervakanties.Voorlichting 1 *

 

Ds. H.G. Gunnink

 

De bijgevoegde presentatie [zie link onder aan deze tekst, red.] is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

 • ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn levende Woorden tot ons;
 • ook nu geldt dat de Heere Jezus Christus Zijn gemeente wil onderwijzen om te onderhouden alles wat Hij bevolen heeft, óók wat betreft de regering van Zijn gemeente.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.

Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

 

De generale synode van de GKv heeft in elk geval twee o.i. onaanvaardbare besluiten genomen. Het ene besluit kan en mag gevolgen hebben vanaf het moment van besluiten, het is ogenblikkelijk rechtsgeldig, het andere is met uitwerking op termijn.

 

1 - Besluit M/V en ambt
De ambten van diaken, ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. En ook het preekconsent beschikbaar te maken voor vrouwen.

Aan de kerken zelf wordt overgelaten of en op welke manier zij dat openstellen willen doen. Het openstellen is mogelijk vanaf het nemen van het besluit, zie de Kerkorde 2014 artikel F 72.2 “Een besluit treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt.”

 

2 - Voorlopig besluit NGK

De Generale Synode van de GKv heeft zaterdag 17 juni 2017 een grote stap gezet in het proces naar kerkelijke eenheid van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de GKv.

Vervolgens kwam een amendement op besluit 4 aan de orde, dat beoogde in het najaar een gezamenlijke vergadering van de GS van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK te beleggen om het streven naar eenheid tussen de beide kerken van een nieuwe dimensie te voorzien en dat dan ook concreet naar elkaar toe uit te spreken. Een ruime meerderheid stemde in met het amendement (19 voor, 1 onthouding, 12 tegen).

 

Beide besluiten gaan o.i. in tegen de Schrift:

 • de doorgaande lijn van de Schriften inzake de door de HEERE gegeven opdrachten aan mannen en vrouwen laat zien, dat de mannen de taak hebben om leiding te geven, en om in de bijzondere ambten te dienen. Zie de aanstelling door de Heere Jezus van de mannelijke apostelen, en via hen de mannelijke oudsten en de mannelijke diakenen; zie ook de zgn. zwijgteksten.  
 • de kerk is geroepen om zich te houden aan de gezonde/heilzame (NBV) leer, en daarbij is er het verbod er niet aan toe en er niet van af te doen, zie 1 Timotheüs 6:3; 2 Timotheüs 1:13; Titus 2:1; en andere plaatsen. De binding aan de belijdenis is niet ‘geborgd’ binnen GKv en NGK.

Beide besluiten gaan in tegen de belijdenis, zie artikel 30 NGB:

 

“Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Heere ons in Zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen, ook opzieners en diakenen, om met de herders een raad van de kerk te vormen. Op die manier moeten zij de ware godsdienst onderhouden en zorgen dat de ware leer voortgang heeft, dat de overtreders op geestelijke wijze gestraft en in toom gehouden worden, en dat de armen en zij die in moeite verkeren, geholpen en getroost worden, naarmate zij het nodig hebben.

Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn, OVEREENKOMSTIG DE REGEL DIE DE APOSTEL PAULUS DAARVOOR GEEFT IN DE BRIEF AAN TIMOTHEÜS.

 

Zie ook artikel 29 NGB:

 

“… Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, ALLES WAT DAARMEE IN STRIJD IS, VERWERPT EN Jezus Christus erkent als het enig Hoofd.

 

Bovengenoemde besluiten zijn door ‘de kerken in vergadering bijeen ter generale synode te Meppel 2017' genomen. Dat betekent dat elke kerkenraad verplicht is zich over deze besluiten te buigen om ze al dan niet te aanvaarden en zo al dan niet te effectueren.

Er zijn twee mogelijke situaties.

 

1 - Niet ratificeren en niet aanvaarden

 

Bij NIET aanvaarden van deze besluiten door de kerkenraad ter plaatse is de eerste mogelijkheid, dat de kerkenraad aan de gemeente duidelijk maakt, wat hij heeft besloten; vervolgens aan de gemeente voorlichting ter zake geeft; en daarna de gemeente voorgaat op de weg van vrijmaking van deze synodebesluiten met de consequenties daarvan: afscheiding van het verband van de GKv.

 

Bij NIET aanvaarden van deze besluiten door de kerkenraad ter plaatse líjkt de tweede mogelijkheid, dat de kerkenraad aan de gemeente duidelijk maakt, wat de kerkenraad heeft besloten; vervolgens aan de gemeente voorlichting ter zake geeft; en bij de eerstkomende synode (2020) revisie vraagt (herziening van de besluiten), en in 2017 nog niet overgaat tot vrijmaking van de synodebesluiten en tot afscheiding, maar nu wel besluit om zich vrij te maken en zich pas af te scheiden bij verwerping van het verzoek tot revisie.

 

Let op: revisie aanvragen kan alléén door kerkenraden en níet door gemeenteleden.

En let op, zie artikel 72.4:

 

 “Als een kerkenraad van oordeel is dat een besluit van de generale synode in strijd is met het Woord van God of de kerkorde en hij om die reden dat besluit niet kan uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen van revisie volgens art. F81 met kennisgeving aan de classis. Met het oog op de gemeente kan de classis in de tussentijd adviezen of aanwijzingen geven.”

 

Vgl. artikel 81.2

 

“Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.”

 

O.i. is het blijven in het kerkverband via het vragen van revisie een onbegaanbare weg. Niet zozeer, omdat de kans op slagen niet aanwezig lijkt – hoe kun je op een besluit als dit, dat ogenblikkelijk mag worden ingevoerd, nog terugkomen? Maar vooral omdat de kerkenraad en de gemeente dan gedurende de drie jaar tot de volgende synode te maken hebben met de gevolgen van het in werking zijn van de besluiten. Wil de raad gedurende drie jaar doorgaan binnen een verband waar de dwaling wordt geleerd, gepraktiseerd en gepropageerd?

 • Hoe valt er dan onderwijzend en vermanend te spreken?
 • Welke Woordverkondiging wil men accepteren?
 • Wat moet de inhoud van de gebeden zijn: danken voor de zusters in de ambten, of bidden om bekering van deze dwaling?
 • Wie mag voorgaan? Alleen tegenstanders of ook voorstanders van de vrouw in de ambten?
 • Hoe gaat het met de catechisaties en het toezicht daarop?
 • Wie worden er kandidaat gesteld voor de ambten?
 • Hoe wil men het afgeven van attestaties, het gemeenteleden aanbevelen in de zorg van trouwe/ontrouwe herder realiseren?
 • Hoe wil men classicaal werken?
 • Enzovoort.

Het zijn niet alleen deze twee besluiten die het ons onmogelijk maken om de weg te gaan van het vragen van revisie. Er zijn ook andere zaken binnen de GKv die ons meer en meer in de moeite gebracht hebben:

 • het gezag van de Heilige Schriften, o.m. ter zake van Genesis 1-3,
 • kerkdiensten met hun liturgische aangelegenheden en de catechismusprediking,
 • de visie op de kerk,
 • het ‘feel-good-denken’ en ‘feel-good-preken’,
 • het accepteren van samenleven los van het huwelijk,
 • van homoseksuele relaties,
 • het niet uitoefenen van de tucht, vgl. bijvoorbeeld het ‘Appel’ op de synode van 2014.

2 - Wel ratificeren en aanvaarden

 

Bij WEL ratificeren/aanvaarden van de synodebesluiten zal de kerkenraad (met de gemeente onder zijn opzicht en tucht) binnen het GKv-verband blijven. Maar dan gaat de kerkenraad in tegen het Woord van de HEERE. Dat zal gemeenteleden er toe brengen om in actie te komen. Daarbij zijn er o.i. twee mogelijkheden:

 • Er is een ouderling, of er zijn meerdere ouderlingen die het besluit van de kerkenraad verwerpen en aan de raad bekend maken dat op grond van het Woord van de HEERE niet mag worden meegegaan op de weg van de kerkenraad. Hij of zij zullen daarna de gemeente oproepen te volgen in vrijmaking van on-Schriftuurlijke synodebesluiten en zo tot afscheiding overgaan.
 • Er is geen ouderling die zich wil vrijmaken van de on-Schriftuurlijke synodebesluiten. Dan heeft elk gemeentelid het recht en de plicht om de kerkenraad te wijzen op het verkeerde van zijn handelwijze, namelijk het toestaan van afwijking van Schrift en belijdenis. Daarbij dient dat gemeentelid of die gemeenteleden de kerkenraad dan te verzoeken om het besluit van ratificatie en aanvaarding te herzien om alsnog over te gaan tot afwijzing van de on-Schriftuurlijke besluiten.

Wanneer de kerkenraad niet ingaat op het verzoek van het gemeentelid of gemeenteleden, zullen zij de andere gemeenteleden mogen en moeten benaderen om samen met hen afscheid van de ontrouwe kerkenraad te nemen.

 

Gemeenten die zich hebben vrijgemaakt van on-Schriftuurlijke synodebesluiten en zich hebben afgescheiden onder leiding van één of meer ouderlingen, of gemeenteleden, zonder de leiding van een ouderling, hebben allereerst de roeping om -zo mogelijk in eigen plaats, maar anders in een genabuurde plaats - te komen tot het beleggen van gereformeerde erediensten. Vervolgens om contact te zoeken en te onderhouden met andere gemeenten die daadwerkelijk gemeente willen zijn op de basis van Schrift en belijdenis om gezamenlijk op te trekken in een verband van kerken.

 

Kortom, laten we gereformeerd blijven.

 

Voor de getoonde power-point presentatie, click hier.

 

* Voorlichting 2 is voorgenomen in september/oktober van dit jaar.