Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Mariënberg 2

 

Redactie een in waarheid

20-01-18

 

Eind vorig jaar meldden we al dat de Generale Synode van Lansingerland (DGK) uitspraken heeft gedaan terzake van bezwaren die de kerkenraad van Mariënberg (de Ark) had ingediend tegen het handelen van de classis Noord-Oost. Alle zeven (ontvankelijke) bezwaren werden afgewezen. Inmiddels heeft de Generale Synode een publieke verklaring uitgegeven ter toelichting op de besluiten en de ontstane situatie. We publiceren die hieronder.

 


Generale Synode

Lansingerland 2017-2018 van

De Gereformeerde Kerken

in Nederland


 

De Generale Synode heeft op 16 december 2017 de bezwaarschriften van de kerkenraad van Mariënberg (de Ark) behandeld en daar besluiten over genomen. Voor één bezwaar is de kerkenraad van Mariënberg (de Ark) verwezen naar de classis Noord-Oost. De bezwaren tegen de classis Noord-Oost, die de synode alle in behandeling heeft genomen, zijn door de synode afgewezen. De Generale Synode wil in onderstaande publicatie een kort verslag geven van de situatie en uitleg geven over de strekking van de genomen besluiten.

 

In de gemeente te Mariënberg waren al enkele jaren ernstige verdeeldheden, uitmondend in zichtbare partijschappen. Op zeker moment werd de classis Noord-Oost gevraagd om hulp te bieden in deze moeilijke situatie. Dat heeft de classis sinds die tijd gedaan. Allereerst door een commissie in te stellen, later door middel van de kerkvisitatoren, deputaten ad art. 49 KO en nog later door middel van de deputaten voor appelzaken.

 

Deze laatsten hebben een Plan van Aanpak opgesteld, met de bedoeling de tegenstellingen te overbruggen en de vrede te doen weerkeren in de gemeente. Dit Plan van Aanpak werd door de classis Noord-Oost aanvaard als een uiterste poging om, onder de zegen van de HEERE, de vrede te bewerkstelligen.

 

Helaas bleek al snel dat de kerkenraad, ondanks zijn toezegging daartoe, niet van harte wilde meewerken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak. Dat betekende dat vrijwel elke classisvergadering voor een groot deel werd besteed aan deze moeiten. Daarbij werd ook steeds gebruik gemaakt van de adviezen van de deputaten artikel 49 van de kerkorde. De classis heeft getracht de kerkenraad ervan te overtuigen dat bepaalde fouten in het omgaan met opzicht en tucht, hersteld dienden te worden en hoe hij invulling kon geven aan zijn pastorale roeping. Op deze plaats kan op de inhoudelijke kant niet verder worden ingegaan vanwege de vertrouwelijkheid. Maar alle pogingen om de vrede, de opbouw en het welzijn van de gemeente te doen terugkeren leden schipbreuk. Ze liepen steeds stuk op de weigering van de kerkenraad om de besluiten van de classis voor vast en bondig te houden en hier uitvoering aan te geven en de deputaten appelzaken hun werk te laten doen.

 

Daarbij ging de kerkenraad zover dat hij de classis beschuldigde van hiërarchie en zich steeds maar weer beriep op de kerkorde en het kerkrecht. De Generale Synode heeft bevonden dat in alle ingediende bezwaren dit beroep onterecht was.

 

Nu zegt het eerste artikel van de kerkorde onder het opschrift doel en inhoud van de kerkorde, dat in de gemeente van Christus alles in goede orde behoort te gebeuren. En vanouds werd daarbij het Schriftwoord aangehaald: want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Met andere woorden: het kerkrecht is een instrument om de vrede in de gemeente te bewaren. De classis heeft daarom de bevoegdheid om bindende uitspraken te doen met als doel om de onrust in de gemeente van Mariënberg weg te nemen en zo het herstel van de eenheid binnen de gemeente te bevorderen

 

Helaas moet vastgesteld worden dat er, ondanks voortdurend beroep op het kerkrecht, toch een geest van independentisme zich meester heeft gemaakt van de kerkenraad. Met verdriet moest de synode vaststellen dat deze geest van independentisme ook samen opging met een vorm van consistoriocratie (dat is heerschappij van de kerkenraad), die geleid heeft tot de eigenmachtige en onterechte schorsing en de afzetting van de eigen predikant, die de gemeente nog maar zo korte tijd geleden mocht ontvangen als geschenk van het Hoofd van de kerk Christus. De kerkenraad ontzag zich niet om de aller zwaarste tuchtmaatregelen tegen de predikant te hanteren en dat geheel buiten alle regelingen om die in de kerkorde daarover staan opgetekend. Het eigenmachtig optreden, tegen de Schriftuurlijke kerkregering in, werd nog bevestigd, doordat de kerkenraad in plaats van de gemeente te beschermen haar met zich meetrok buiten het kerkverband, waardoor zij onmiskenbaar op sektarisch spoor is geleid.

 

Het is de hartelijke bede van de synode – en laat dat de bede van ons allen zijn – dat de Heere door Zijn Geest de dwalende broeders wil leiden op het spoor van de verzoening en terugbrengen tot de wijsheid naar de Schriften, opdat zo de scheur geheeld zou kunnen worden.

 

Namens de Generale Synode van Lansingerland,

 

M.A. Sneep, preses

E. Heres, assessor

B. Lourens, eerste scriba

Th.J. Boersma, tweede scriba

 

Zwolle, 16 december 2017