Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verheugd!

 

D.J. Bolt

03-02-18

 

We ontvingen het volgende Persbericht van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK).
 


Persbericht toelating tot de ambtelijke bediening ad art. 9 KO

 

Lectori Salutem,

De classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in voortgezette zitting bijeen op 26 januari 2018 te Hooghalen, heeft overeenkomstig de synodale bepalingen ad art. 9 KO onderzocht de weleerwaarde heren ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond, beiden (emeritus) dienaar van het Woord van God, voorheen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en hen, gehoord het gunstig advies van de deputaten ad art. 49 K.O. en na ondertekening van het formulier, dat voor de dienaren van het Woord is vastgesteld door de generale synode van Groningen-Zuid 1978, met blijdschap en vrijmoedigheid toegelaten tot de dienst des Woords in De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld).

 

Namens de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), in voortgezette vergadering bijeen op vrijdag 26 januari 2018,

 

Br. A. Hutten (preses h.t.)

Ds. M. Dijkstra (scriba h.t.)

Br. D.J. Zetstra (assessor h.t.)


 

 
Ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond (r)

Het zal duidelijk zijn hoe verheugd en blij de kerken en ook wij zijn met de overkomst van deze predikanten uit de GKv! Bekwame dienaren van het Woord die hun bijdrage willen en nu ook mogen leveren aan de verkondiging van het Evangelie en aan de opbouw van Christus' kerk.

 

Het verlaten van de GKv heeft een scherpe pijnlijke rand, zo weten wij uit eigen ervaring. Want er wordt veel achtergelaten, zowel kerkelijk als persoonlijk. En dat geldt in het bijzonder voor predikanten en hun echtgenotes die zoveel relaties en banden hebben gekregen met gemeenten en kerkleden, al de jaren dat zij met hart en ziel in die kerken hebben bearbeid en gediend. Gehoorzamen aan Jezus Christus zoals Hij dat vraagt in o.a. Mat. 10 gaat bepaald niet zonder verdriet en leed. Laat daarvoor een open oog en hart zijn.

Tegelijk betekent het volgen van de Heer van de kerk ook bevrijding, verlossing uit de greep van een kerkelijk leven dat zich steeds meer losmaakt van het gezag van de Heilige Schrift en in de ban is gekomen van een opdringende wereldse cultuur. Een nieuwe ruimte waarin vreugde het verdriet mag overheersen en weer onbelemmerd kan worden gewerkt in Gods koninkrijk!
De komst van deze predikanten vormt ook een krachtig appel op de verontrusten in de GKv om niet langer te aarzelen maar zich te ontworstelen aan de sluipende gewenning aan dwalingen. 

Op de (publieke) classisvergadering hebben velen de predikanten gefeliciteerd met hun ingang in DGK als Dienaren van het Woord. Wij willen ons daar graag bij aansluiten. Wij zien er naar uit om hen de Schriften te horen uitleggen, te ontdekken aan zonde en schuld, en ons te bemoedigen met de enige troost en genade in leven en in sterven, Jezus Christus.  

 

 

Felicitaties na het kerkelijke onderzoek.

 

Een markant moment was de felicitatie van ds. Van Egmond door dr. P. van Gurp, de nestor van DGK, die samen met ds. M.A. Sneep het colloquium doctum, het onderzoek had geleid.

 

Dr. Van Gurp feliciteert ds. Van Egmond.
Op de voorgrond mevr. Van Egmond.