Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Lansingerland gesloten

 

Redactie een in waarheid

D. Koster, foto's

09-06-18

 

Na zeven zittingsdagen werd de generale synode Lansingerland van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) op 2 juni jl. afgesloten

Generale Synode Lansingerland met de nieuwe docenten ds. H.W. van Egmond en ds. H.G. Gunnink

met feestelijke publiek samenzijn. De bijeenkomst stond onder leiding van de synodepreses, ds. M.A. Sneep. In zijn toespraak releveert hij de belangrijkste werkzaamheden van deze meeste kerkvergadering. We ontlenen er hieronder het een en ander aan.

 

De synode begon vervroegd op 4 november 2017. De dag daarvoor hielden de kerken een bidstond waarin ds. E. Heres voorging in gebed om Gods hulp en wijsheid voor een aangevochten kerk.

 

Mariënberg

Als eerste stond op de agenda de zaak Mariënberg. De preses zei daar over

 

'De oorzaak dat de synode van Lansingerland vervroegd bij elkaar moest komen was en is nog steeds een diep verdrietige en ernstige zaak. De synode is gevraagd om recht te spreken en heeft dat naar eer en met een goed geweten voor het aangezicht van de HEERE gedaan. Daarbij gebeden om de leiding en wijsheid van de Heilige Geest.

 

Unaniem klonk haar oordeel. De synode heeft gedaan wat zij moest doen. Geve de HEERE dat haar rechtspraak mag bijdragen aan herstel van gescheurde banden. Dat de kerkordelijke afspraak van Art. 31 KO ook naar waarheid gehanteerd mag worden door de partij die in het ongelijk gesteld moest worden. Het woord van Paulus in gedachten houdend: beijver u om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

 

De opdracht gegeven aan de commissie van goede diensten blijft dan ook van kracht  Laat dat ook gelden voor de gebeden van ons allemaal.'

 

Buitenland

Er werden belangrijke besluiten genomen over de relatie en verhouding met kerken in het buitenland. Met deze besluiten heeft de GS willen gaan in het al oude gereformeerde spoor van die éne, heilige en katholieke kerk. Het onderwerp zal ook besproken worden met zustergemeente LRCA.

 

Verhouding GKN

Het doet verdriet dat de kerken DGK en GKN die beide zeggen te staan op het fundament van Schrift en belijdenis, op dit moment niet met elkaar spreken. Sneep:

 

'Dat mag en kan voor de HEERE niet bestaan. Het is de hoop en de bede van de synode dat de genomen besluiten ertoe mogen bijdragen dat de gesprekken met de GKN zo spoedig mogelijk weer een vervolg krijgen. Er is vandaag ook een brief[1] vastgesteld aan de GKN waarin dit ook is verwoord. We zien reikhalzend uit naar de reactie van onze broeders van de GKN.'

 

Gereformeerd Gezinsblad

De Bazuin zal verdergaan als een gereformeerd gezinsblad. Het krijgt een andere structuur maar de band met de kerken zal blijven. We vragen of

 

'… de HEERE dit besluit wil zegenen en de broeders en zusters mee door de [nieuwe] Bazuin gebouwd en toegerust mogen worden in het leven met de HEERE',

aldus ds. Sneep.

 

Seksueel misbruik

Er is een deputaatschap zorg inzake seksueel misbruik ingesteld. Het is belangrijk en noodzakelijk dat hier ook in onze kerken de benodigde aandacht en zorg voor is.

 

Opleiding

Op dit moment telt de opleiding tot Dienaar van het Woord één student, Peter Heres. Hij heeft een mooi presentatie gehouden voor de

synode.

De predikanten ds. H.W. van Egmond en ds. H.G. Gunnink gaan als docent de opleiding ondersteunen. De preses spreekt de wens uit

 

'dat de Heere ook het werk van de opleiding tot de dienst van het Woord in de komende jaren wil zegenen. Wij zijn dankbaar dat ds. Van Egmond en ds. Gunnink bereid zijn gevonden om in de opleiding een bijdrage te willen leveren'.

 

     

In de vergadering zetten beide nieuwe docenten hun handtekening onder de ondertekeningsformulieren. Zij (hun echtgenotes) krijgen een bos bloemen aangeboden.

 

Eensgezindheid

De synode heeft in grote eensgezindheid vrijwel alle besluiten unaniem genomen. Ds. Sneep gewaagt van een 'constructieve en opbouwende wijze van spreken':

 

'Daar mocht door Gods genade de gezindheid van Christus zijn. Er werd gesproken en gediscussieerd bij een open Bijbel. Er is geen onvertogen woord gevallen. Het was een eer en een genoegen om uw voorzitter te mogen zijn.' 

 

Dankwoorden

Ds. Sneep sprak zijn medesynodeleden ook persoonlijk toe en bedankte hen voor het verrichte werk en de positieve samenwerking. Op

ijn beurt werd hij, traditiegetrouw,  toegesproken door de assessor van de synode ds. E. Heres. Die wijdt warme woorden aan de persoon en leiding van de eerste preses van de synode.

 

Een natuurlijk worden ook de koster en helpers niet vergeten. Zij krijgen een bos bloemen aangeboden.

O

 

Adviseur

Ook de adviseur dr. P. van Gurp kreeg de gelegenheid de synodeleden en toehoorders toe te spreken. Zijn rede is het waard om nog eens te horen. We hebben haar in extenso elders op de site gezet onder de titel GS Lansingerland en katholiciteit.

 

Vrede
Wat was goed als bijwoners te zien en te horen dat zonen van hetzelfde huis als broeders in vrede bij elkaar zijn geweest. Met de zegen van de Heere worden genade en vrede rijk verkregen. Zo kon deze synode afgesloten worden met de woorden van preses

 

'… we zijn hier vanmiddag niet om de werken van mensen te prijzen. Ook dit werk van deze synode is in zwakheid gedaan en met zonde bevlekt. We roemen dan ook alleen in de HEERE.  Daarom peilen we ook vanmiddag dieper. Wij zijn als kerken maar klein, en wat stellen onze vergaderingen en besluiten voor in het licht van Gods grote gang met Zijn kerk door deze geschiedenis?  En toch mogen we tegen God en over Hem zeggen: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Ook dit schakeltje van Uw werk, in de afgelopen maanden. Dat geeft moed om verder te gaan. Omdat wij, hoe klein ook, ons ingeschakeld mogen weten in Gods grote werk. Geve de HEERE dat wij daar als kerken trouw in mogen blijven en vast mogen houden aan het heerlijke Evangelie en wij als gemeenten van Christus de blijde boodschap mogen uitdragen, de vrede bewaren en tegen een ieder zeggen:

 

Kom, luister allen die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mij ziel gedaan heeft. Laten we daarom nu ook Zijn Naam prijzen. De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.
Voorwaar God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden.'

(Ps 66 16:20)

 

Dankbaar en bemoedigd zongen we tenslotte gezang 31 waarna de vergadering met gebed werd besloten.

De GS Lansingerland is geschiedenis geworden.


De volgende synode

DGK Bergentheim/Bruchterveld is door de synode van Lansingerland aangewezen als samenroepende kerk van de volgende generale synode, voorjaar 2021. Het e-mailadres van de scriba van die kerk (scriba@dgk-bergentheim-bruchterveld-eo.nl) is daarom weergegeven als postadres voor stukken gericht aan de eerst volgende synode.

 

NOOT

[1] Zie elders op deze site het document Een uitgestoken hand.