Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een uitnodigende broederbrief

 

Redactie een in waarheid

26-01-19

 

De deputaten samenspreking (ACOBB) van De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) zonden een brief (dd. 19-11-18) aan de deputaten samenspreking (Eenheid Gereformeerde belijders) van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

De brief is te vinden op website gereformeerde-kerken-hersteld.nl.

 

De DGK-brief is een antwoord op een eerdere vraag van GKN (dd. 06-10-18).

Voor het gemak van de lezer plaatsen we beide brieven. Adresseringsdetails laten we weg.

 


 

Vraag van GKN

 

Aan: de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld)

 

Betreft:  Besluit Generale Synode Dalfsen 6 oktober 2018

 

Dalfsen, 6 oktober 2018.

 

Geachte broeders,

 

In het kerkelijke seizoen 2017/2018 hebben onze deputaten Eenheid Gereformeerde belijders samen met uw deputaten ACOBB op uitnodiging van uw Generale Synode van Groningen 2014/15 een serie gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van de rapportage van deze gesprekken hebben de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) besluiten genomen.

 

Voor de besluitvorming hebben wij ons gebaseerd op een gezamenlijke verklaring van beide deputaatschappen, gedaan op 17 februari 2017. In een gezamenlijk persverslag is uitgesproken dat Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen en dat de kerkorde, kerkelijke rechtspraak en kerkgeschiedenis niet tot het fundament behoren.

 

Allereerst is uitgesproken om u te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. Niet in ieder opzicht denken we helemaal gelijk, maar het is ook niet het fundament van de kerk dat we het in alles eens zijn. Wij verheugen ons zeer dat wij deze dingen in het huidige geestelijke klimaat mogen opmerken en we verwonderen ons.

 

Het door uw voorgangers bedoelde gesprek bevat, conform de meegegeven agendapunten, een mengeling van fundamentele en niet-fundamentele zaken. Omdat alle fundamentele zaken uit die agenda inmiddels besproken zijn, kan het door uw voorgangers bedoelde gesprek uiteraard niet worden voortgezet zonder een uitspraak uwerzijds dat ook de GKN worden herkend als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. Anders zouden wij immers een onkatholieke weg kiezen in de richting van een mogelijke vereniging? Wij dringen er bij u op aan deze uitspraak te doen.

 

Met broedergroeten,

Namens de Generale Synode GKN Dalfsen 6 oktober 2018
w.g. ds. L. Heres

 


 

Antwoord van DGK

 

 

 

 

Deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB).

 

 

 

 

 

Aan: deputaten Eenheid Gereformeerde belijders

p/a Ds. J.R. Visser

 

afschrift naar de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland

deputaat-secretaris J.F. de Leeuw.

 

Dalfsen 19 november 2018

 

Geachte broeders deputaten Eenheid Gereformeerde belijders,

 

Met dankbaarheid namen we kennis van de brief van uw synode, de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) dd. 6 oktober 2018, gericht aan de eerstkomende synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK), DV voorjaar 2021.

 

Uw synode herkent DGK op basis van haar publieke belijdenis en de gevoerde gesprekken als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. We zijn de Heere dankbaar voor dit besluit van uw synode.

 

Graag willen we met u spreken naar aanleiding van dit besluit van uw synode en bij dezen doen wij ook het verzoek om te komen tot gesprek op korte termijn. De redenen hiervoor zijn wat ons betreft de volgende:

 

  1. Besluit 2 van uw synode t.a.v. ons kerkverband is dat ‘het door DGK bedoelde gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK dat de GKN herkend worden als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten’. Over m.n. dit besluit en haar gronden zouden wij graag een toelichting ontvangen. De behoefte aan nadere toelichting is er vooral vanwege het feit dat naar ons oordeel de synode van Lansingerland al vergaande herkenning heeft uitgesproken t.a.v. de GKN. Getuige o.a. de hierna volgende zin, in de brief van de synode van Lansingerland aan uw synode:

‘Juist omdat er sprake is van erkenning over en weer als kerken die willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en die zich binden aan de gereformeerde belijdenis en die de kerkregering zo willen inrichten, zodat deze in overeenstemming is met Schrift en belijdenis’.

  1. Als er geen tussentijdse synode van DGK zal worden gehouden, zal de brief van uw synode geagendeerd worden op de eerstvolgende synode, die zal worden samengeroepen D.V. in het voorjaar van 2021. Dat zou betekenen dat er twee en een halfjaar ‘verloren gaan’, zonder dat er verdere stappen worden gezet op de weg naar kerkelijke eenheid, waar zowel u als wij naar verlangen en ons ook toe geroepen zien. Wij zouden deze vertraging zeer betreuren. Ons deputaatschap heeft de mogelijkheid stappen te zetten die leiden tot een vervroegd samengeroepen synode. Volgens de instructie voor ons deputaatschap doet die situatie zich echter alleen dan voor als de tussenliggende gesprekken aanleiding geven tot het samenroepen van een bijzondere synode. Zoals u weet zijn er enkele gespreksonderwerpen die voorafgaand aan de synode van Lansingerland wel geagendeerd waren, maar nog niet aan de orde zijn geweest.

 

In verband hiermee stellen wij u voor te komen tot een ontmoeting in het vroege voorjaar van 2019. In de hoop dat uw instructie en het besluit van uw laatste synode ruimte geven voor zo’n ontmoeting, vragen wij u er mee in te stemmen dat wij een datumprikker doen uitgaan, om tot dit gesprek te komen. Graag horen we van u of u inderdaad voor deze ontmoeting openstaat.

 

We wensen u Gods zegen en wijsheid toe voor uw deputaten werk.

 

Met een hartelijke broedergroet,

namens deputaten ACOBB van DGK,
 

w.g.

B. Lourens, secretaris