Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

DGK en GKN verder op weg

 

Redactie een in waarheid

15-06-19

 

De deputaten voor kerkelijke eenheid van DGK en GKN hebben elkaar begin mei weer ontmoet. Naar verluidt is het een zeer goed gesprek geweest waarin wezenlijk voortgang op de weg naar elkaar toe is geboekt.

We geven de officiële mededelingen weer van beide kerkverbanden zoals die ook op hun websites zijn te vinden.

 

We zijn dankbaar dat er zo'n toenadering in de besprekingen mag geconstateerd worden en hopen en bidden dat dit een gezegend vervolg krijgt, als eerste, op de komende vervroegde synode van DGK.

 


 

De Gereformeerde Kerken (hersteld)

 

Hieronder volgt een bloemlezing uit de gevoerde gesprekken sinds de GS Lansingerland 2017-2018.

 

2 juni 2018 - DGK > GKN

 

Op 2 juni 2018 is er door de GS Lansingerland een brief uitgegaan naar de synode van de GKN naar aanleiding van de opschorting van de gesprekken die er waren tussen onze deputaten ACOBB en hun deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders. Hierin staat onder meer het volgende:

 

'De synode acht het daarom zeker zinvol om de gesprekken weer voort te zetten. Het liefst zelfs zo spoedig mogelijk en op korte termijn. Wij zien dit niet alleen als zinvol, maar ook als een roeping van Gods wege, juist omdat er zoveel herkenning is over en weer. In de beoogde gesprekken kunnen wat ons betreft de onderwerpen aan de orde komen, die nog op de agenda open zijn gebleven. Dan kan er ook gesproken worden over oordelen over en weer en de perceptie van het verleden, zoals deze in uw kerken en in onze kerken leeft. Wat zou het goed zijn om ook hierover te spreken. Zodat na gesprekken de veroordelingen uit het verleden ook echt tot het verleden kunnen gaan behoren. Zodat we elkaar niet (langer) veroordelen, maar juist samen verder mogen gaan.

De Heere geve het!'

 

6 oktober 2018 - GKN > DGK

 

Naar aanleiding daarvan heeft de GKN synode op 6 oktober 2018 een brief doen uitgaan naar de eerstvolgende synode van DGK. Hierin staat onder meer het volgende:

 

'Omdat alle fundamentele zaken uit die agenda inmiddels besproken zijn, kan het door uw voorgangers bedoelde gesprek uiteraard niet worden voortgezet zonder een uitspraak uwerzijds dat ook de GKN worden herkend als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. Anders zouden wij immers een onkatholieke weg kiezen in de richting van een mogelijke vereniging? Wij dringen er bij u op aan deze uitspraak te doen”.

 

19 november 2018 - DGK > GKN

 

In een reactie daarop hebben de deputaten ACOBB op 19 november 2018 een brief gestuurd waarin onder meer het volgende wordt verzocht:

 

'Als er geen tussentijdse synode van DGK zal worden gehouden zal de brief van uw synode geagendeerd worden op de eerstvolgende synode, die zal worden samengeroepen D.V. in het voorjaar van 2021. Dat zou betekenen dat er twee en een half jaar ‘verloren gaan’, zonder dat er verdere stappen worden gezet op de weg naar kerkelijke eenheid, waar zowel u als wij naar verlangen en ons ook toe geroepen zien. Wij zouden deze vertraging zeer betreuren. Ons deputaatschap heeft de mogelijkheid stappen te zetten die leiden tot een vervroegd samengeroepen synode. Volgens de instructie voor ons deputaatschap doet die situatie zich echter alleen dan voor als de tussenliggende gesprekken aanleiding geven tot het samenroepen van een bijzondere synode. Zoals u weet zijn er enkele gespreksonderwerpen die voorafgaand aan de synode van Lansingerland wel geagendeerd waren, maar nog niet aan de orde zijn geweest.

In verband hiermee stellen wij u voor te komen tot een ontmoeting in het vroege voorjaar van 2019. In de hoop dat uw instructie en het besluit van uw laatste synode ruimte geven voor zo’n ontmoeting'.

 

Op 6 maart 2019 - DGK + GKN

 

Op 6 maart 2019 heeft een eerste gesprek met een afvaardiging van de GKN deputaten plaatsgevonden. Daarin hebben deputaten ACOBB onder meer het volgende in een verklaring voorgelezen: Rapport deputaten ACOBB, mei 2019

 

“Wij menen dat het voor Gods aangezicht niet verantwoord is langer te wachten, dan strikt nodig is, met het gesprek, met het oog op kerkelijke eenheid.

(…) Unaniem is het deputaatschap van oordeel dat er, voordat de door uw synode gevraagde uitspraak over 'het kerk van Christus zijn' door ons (de synode) gedaan wordt, er wel eerst nog gesprek moet komen over de katholiciteit van de kerk en over de plaats van het kerkverband. Bij dit laatste denken wij bijv. aan onderwerpen als het functioneren van het gezag van meerdere vergaderingen. Wij menen dat op basis van de uitkomst van dat gesprek ons deputaatschap een vervroegde synode bijeen kan roepen.

(…) De onderwerpen die na de uitspraak van herkenning nog besproken moeten worden op weg naar zo spoedig mogelijke erkenning zijn daaraan ondergeschikt en zullen ook niet meer van kerkscheidend aard mogen zijn.

T.a.v. de scheuringen en schorsingen die er in het verleden hebben plaatsgevonden menen wij dat die het beste op plaatselijk niveau besproken kunnen worden nadat wij elkaar op kerkverbandelijk niveau herkend/erkend hebben als kerken van Christus.'

 

7 mei 2019 - DGK + GKN

 

Dit gesprek heeft, na een positief besluit van de synode van GKN, er toe geleid dat op 7 mei 2019 de volledige deputaatschappen van beide kerken met elkaar rond de tafel zaten waarbij twee agenda punten geformuleerd waren:

 

1. De katholiciteit van de kerk

2. De plaats van het kerkverband

 

Deputaten kijken terug op een zeer goed gesprek zowel qua sfeer maar ook wat betreft inhoud. Er is gesproken in een setting van vertrouwen en verlangen, wat ten goede is gekomen aan de inhoudelijke bespreking. We willen kort de samenvatting weergeven van het besprokene.

 

1 - De leer van de kerk (art. 27-29) NGB/ De katholiciteit van de kerk

 

Uitgangspunt bij deze bespreking was het document over de katholiciteit van de kerk zoals opgesteld door ons deputaatschap. Vanuit de inhoudelijk bespreking werd duidelijk dat zij van harte konden instemmen met ons document en dat wij elkaar vonden in de belijdenis over de kerk zoals wij die gemeenschappelijk belijden in de artikelen 27 tot en met 29 van de NGB.

 

2 - Kerkverband

 

De GKN wil zich van harte houden aan de Dordtse kerkorde voor zover dat praktisch ook haalbaar is. Evenals DGK zijn daar namelijk beperkingen gezien de kleinheid van het kerkverband (denk aan het ontbreken van een Classis en Particuliere Synode). Uit de laatste twee gesprekken en uit de acta van de synodes van de GKN blijkt dat men wil samenleven naar de gereformeerde kerkorde. Hierbij zijn de kerken gebonden aan uitspraken van meerdere vergaderingen conform art. 31 KO. Kerkelijke afspraken worden dan ook als bindend gezien en men is daarop ook aanspreekbaar.

 

Wat betreft het functioneren van art. 67 t.a.v. liederen is gebleken dat in een tweetal gemeenten een aantal liederen meer gezongen mogen worden dan in de overige GKN gemeenten, en dat deze praktijk op synodaal niveau is geijkt. Dat betekent dat deze praktijk alleen veranderd kan worden als een synode daartoe beslist.

 

Wat betreft de opdracht aan ons om te spreken over scheuringen en schorsingen zijn deputaten ACOBB van mening dat deze het beste op plaatselijk niveau besproken kunnen worden nadat wij elkaar op kerkverbandelijk niveau herkend/erkend hebben als kerken van Christus. Deputaten stellen voor om de vorm en wijze van bespreking hierover uit te stippelen in nauw overleg met de GKN. Rapport deputaten ACOBB, mei 2019 4

 

Conclusie

 

In de voorgaande gesprekken is gebleken dat er overeenstemming is over fundamentele zaken zoals omgaan met de Schrift, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde en het functioneren daarvan.

 

Gezien de positieve uitkomst van de gesprekken met GKN hebben deputaten ACOBB de volle vrijmoedigheid gehad om conform haar instructie (17.d) een voorstel te doen aan deputaten art. 49 KO om een vervroegde synode samen te roepen om als synode met dankbaarheid uit te spreken dat wij de GKN herkennen als kerken van Christus.

 

Gronden:

  1. dat de bespreking met de deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders van de GKN over de twee, door ons van groot belang zijnde zaken, te weten: de katholiciteit van de kerk en het functioneren van het kerkverband ons voldoende zicht heeft gegeven op de opvatting van de GKN hierover.
  2. dat de door de Generale Synode van Lansingerland aan deputaten ACOBB opgedragen instructies is voldaan.

Vervolg

 

Als deputaten hopen we op korte termijn de synode nog te dienen met een concreet voorstel voor een besluittekst, waar de synode zich over kan buigen.

In dit voorstel zal dan centraal staan dat er verdere stappen gedaan moeten worden in opdracht van onze Heere Jezus Christus om ons in te spannen om zo spoedig mogelijk tot daadwerkelijke zichtbare eenheid te komen.

 

Namens deputaten ACOBB

 

Ds. M.A. Sneep, Voorzitter

Br. B. Lourens, Secretaris

 

[andere leden ACOBB zijn: ds. H.W. van Egmond, ds. M. Dijkstra, ds. E. Heres, ds. C. Koster, ds. S. de Marie]

 


 

Gereformeerde Kerken in Nederland

 

Op de site van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deputaten, die door DGK zijn opgedragen het gesprek met de GKN te voeren, aangekondigd dat zij de vrijmoedigheid hebben een vervroegde GS samen te roepen. Op deze vergadering willen zij hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken, die staan op het fundament van Schrift en belijdenis.

 

We zijn als deputaten en kerken dankbaar, dat de oproep die vanuit de GKN is gedaan door deputaten ACOBB is gehoord. We kunnen eveneens dankbaar instemmen met wat deputaten in hun rapport aan de GS schrijven over het laatstgehouden gesprek op 7 mei 2019:

 

“Deputaten kijken terug op een zeer goed gesprek zowel qua sfeer maar ook wat betreft inhoud. Er is gesproken in een setting van vertrouwen en verlangen, wat ten goede is gekomen aan de inhoudelijke bespreking.”

 

Van die bespreking geven we graag de samenvatting door, die de voorzitter van die bijeenkomst, ds. M.A, Sneep aldus verwoordde: “

 

“Je kunt de vrijmoedigheid hebben om de kerk van Christus aan te wijzen maar je kunt niet het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten in wat wij zien. Maar art. 29 uit de NGB geeft wel duidelijke handvatten, niet zozeer om alle kerken langs een meetlat te leggen maar wel om de gelovigen op te roepen om te zoeken waar Christus zijn kerk vergadert. En de plicht om zich bij de kerk van Christus te voegen. Verder moet ook geestelijke eenheid dringen tot kerkelijke eenheid.”

 

Met deze zinsnede konden alle aanwezigen hun instemming van harte betuigen. Vervolgens hebben deputaten ACOBB eenstemmig besloten, conform hun gegeven instructie, om een vervroegde Generale Synode aan te vragen ten einde uit te spreken wat boven is genoemd. Wanneer DGK, op voorstel van hun deputaten aldus besluiten is de belemmering voor GKN weggenomen de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid tussen beide kerkverbanden voort te zetten.

 

We willen graag de HERE danken dat er goede ruimte was om breed te spreken over de onuitsprekelijke rijkdom en genade waarmee de Here Jezus Zijn kerk vergadert. We dragen de kerken van DGK in Zijn zorg op met het gebed dat het rapport en de aanbevelingen van deputaten ACOBB door de synode met instemming mogen worden ontvangen Opdat de ervaren geestelijke eenheid mag leiden tot een eendrachtige dienst aan Hem.

 

J. Hartog
Ds. L. Heres
Ds. J.R. Visser
Ds. R. van der Wolf