Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persbericht BBK september 2020

 

Redactie een in waarheid

03-10-20

 

De redactie ontving onderstaand persbericht van de deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerk van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

 


 

Persbericht BBK september 2020

 

Vanwege het coronavirus heeft het vergaderwerk van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) helaas enige tijd stilgelegen. Maar in september zijn we als deputaten weer bij elkaar gekomen. Onze aandacht is in het bijzonder uitgegaan naar de zusterkerk van De Gereformeerde Kerken (DGK) in Abbotsford, de Liberated Reformed Church of Abbotsford (LRCA). Want als deputaatschap hebben we een opdracht van de synode meegekregen om met LRCA in gesprek te gaan.

 

De generale synode (GS) van Lansingerland heeft in april 2018 drie dingen besloten:

  1. De GS erkent dat de GS van Emmen en de GS van Groningen ten onrechte hebben gesteld dat de mogelijkheid om met bezwaren voort te gaan in de kerkelijke weg aan leden van de Canadian Reformed Churches (CanRC) ontnomen is.
  2. Om met de zusterkerk te Abbotsford het gesprek aan te gaan over de katholiciteit van de kerk met betrekking tot de rechtmatigheid van haar afscheiding en haar kerkelijke positie van nu.
  3. Om met de Canadese deputaten verder door te spreken over het ontstaan en bestaan van de LRCA.

Als gronden voor deze besluiten werden aangevoerd:

  1. Uitspraken van de LRCA over kerken die de Westminster Standards als belijdenisgeschriften hebben roepen de nodige vragen op over hun visie op de katholiciteit van de kerk.
  2. In het kader van een zusterkerkrelatie kun je, als er redenen zijn voor zorgen, dat bespreekbaar maken met de zusterkerk.
  3. In de uitspraken van de GS Emmen en de GS Groningen zijn wel beschuldigingen van de LRCA aan het adres van de CanRC over het verval geuit en overgenomen, maar deze zijn nog niet allemaal bewezen of onderbouwd.
  4. Bij het onderzoek naar de beweegredenen van de LRCA om tot afscheiding van de CanRC te komen zijn de CanRC niet voldoende gehoord.

Op grond van deze opdracht is een uitvoerige, schriftelijke correspondentie tot stand gekomen tussen het deputaatschap en de kerkenraad van de LRCA. Het deputaatschap is voor dit moment tot de volgende conclusies gekomen, welke ook met de kerkenraad van LRCA zijn gedeeld.

 

Wat betreft de katholiciteit van de kerk: de LRCA veroordeelt de WC als geheel als een document waarin (naast veel goeds ook) dwaalleer wordt geleerd. En kerken die de WC bewust ongewijzigd en onweersproken als belijdenis hanteren kan de LRCA niet erkennen als kerken van Christus, louter en alleen al om het feit dat zij de WC belijden. Op dit punt staat de visie van LRCA lijnrecht tegenover wat het kerkverband van DGK hierover heeft uitgesproken.


Wat betreft de kerkelijke weg: de LRCA is de kerkelijke weg niet ten einde toe gegaan. De afscheiding in 2007 van de CanRC is daarom in kerkrechtelijk opzicht onwettig geweest.

 

Volgens de instructies zal het deputaatschap van BBK nu het mondelinge gesprek aangaan met de kerkenraad van de LRCA. Omdat het niet mogelijk is om naar Canada te gaan vanwege de corona-maatregelen is het onze bedoeling om deze ontmoeting op korte termijn op een andere manier te laten plaatsvinden om verder met de kerkenraad van de LRCA door te spreken over de katholiciteit van de kerk en de rechtmatigheid van de afscheiding, mede aan de hand van de briefwisseling.