Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bevestiging en intrede P. Heres

 

D.J. Bolt

19-06-21

 

Afgelopen zaterdagmiddag 19 juni werd kandidaat P. Heres bevestigd in ambt van Dienaar des Woords. Daarmee verbond hij zich als predikant aan De Gereformeerde Kerken (hersteld) te Zwolle e.o.

 

Br. Heres (1996) heeft drie jaar gestudeerd aan het Hersteld Hervormde Seminarie, ondergebracht in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het laatste jaar daarvan werd hij ondersteund vanuit de eigen opleiding van DGK.
Na het verkrijgen van de bachelor graad studeerde hij nog drie jaren aan de DGK-opleiding met als hoofddocent ds. S. de Marie.
 

Heres studeerde af met een scriptie getiteld:
 

Het lied van Mozes, de dienstknecht van God - Een Bijbels-theologisch onderzoek van Deuteronomium 32:1-43 in zijn context, met de doorwerking van dit lied in de rest van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

 

De nieuwe predikant is gehuwd. Het echtpaar heeft een kind.

 

 

Dominee en mevrouw Heres

 

Plantagekerk


Bevestiging en intrede vonden plaats in de Plantagekerk.

Het kerkgebouw heeft een rijke, en ook woelige historie. Vaak heeft het gebouw onenigheden veroorzaakt in de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Maar de oorspronkelijke bouw in 1875 volgde op de hereniging van de Zwolse Gereformeerden onder naam 'Verenigde Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle'! En toen in 1892 de Afgescheidenen en Dolerenden zich verenigden, werd het gebouw het eigendom van de Gereformeerde Kerk A.  Een hereniging naar het Woord van Christus uit het hogepriesterlijk gebed "dat zij één zijn zoals Wij" (Johannes 17: 11), zoals het boekje De Plantagekerk dat verscheen bij de voltooiing van de restauratie van het gebouw in 1992, vermeldt.

Misschien mag het tot een teken voor deze tijd zijn!

 


 

Bevestiging

Zaterdag 18 juni 2021

 

Voorganger is ds. S. de Marie. Hij diende de kerk van Zwolle vanaf 2006 tot 2019.

 

 

Liturgie

 

Psalm 93       : 1 en 3  

Psalm 111     : 5

Psalm 145     : 1 en 2

Psalm 48       : 3 en 4

Psalm 134     : 3

Psalm 135     : 1, 8, 12

 

Schriftlezing  : Efeze 3 :8 - 21

Tekst             : Efeze 3 : 19 - 21

 

19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid.

Amen.

 

Preek

Samenvatting

 

Het is een groot voorrecht onder-herder van de grote Herder te mogen zijn! Maar er kan veel onzekerheid zijn: hoe doe ik het goed, kan ik dat wel aan, waar moet ik mij vooral op toeleggen, hoe zal de gemeente reageren, enzovoort. Daarom zullen we het Woord horen over

 

De heerlijke betekenis van de prediking van het Evangelie

 

1 - De heerlijke inhoud.

2 - De heerlijke uitwerking.

 

1 - De heerlijke inhoud

 

De tekst sluit af met een machtige lofzegging op God en zijn heerlijke genadewerk in de gemeente. Die heerlijkheid is God Zelf. Het gaat om de schittering van zijn majesteit, glans en verhevenheid. Zijn grote daden in schepping en de geboorte van Christus worden bezongen. Zijn genade en waarheid worden getoond.

Die heerlijkheid komt naar ons toe in veelkleurige wijsheid, in liefde die alles te boven gaat, een onnaspeurlijke rijkdom. Die rijkdom is Christus Zelf. Hij is het Beeld van de onzichtbare God die alle dingen heeft geschapen en ons aan het kruis met God verzoend. Hij is de Eerste en de Laatste. Hij is onnaspeurlijk, niet volledig door ons te doorzien. Door Hem worden onze zonden vergeven en zijn we weer tot kinderen van God gemaakt. Het gaat ons denken te boven. Voelt u zich zó rijk met Hem?

 

Na de zondeval heeft Christus naar eeuwig voornemen de wereld gered van zonde en doodsmacht. Daarvoor werd hij gekruisigd, en stond weer op. Zond ons de Heilige Geest. Vanuit zijn plaats aan de rechterhand van God in de hemel vermeerdert en bewaart hij zijn uitverkoren kerk overal op de wereld, ook uit van oorsprong heidense volkeren. We komen diep onder de indruk van Gods wijsheid.

 

Die rijke en heerlijke Christus versterkt het geloof, woont in ons hart, leert liefhebben door zijn Geest. Krachtig, alles overtreffend bovennatuurlijk werk als onderdeel van Gods heerlijkheid. Het gaat om liefde in al zijn dimensies. We kunnen dat niet bevatten, zo wonderlijk hoog en diep en ver, vergelijk Ps 103: 'Zo hoog de hemel is boven de aarde zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen'.

Elke preek zal iets verkondigen van die volle raad. Christus' liefde zullen we tot de wederkomst steeds meer leren kennen zowel persoonlijk als in de gemeenschap der heiligen, samen met het voorgeslacht. Het vraagt ons hele leven. Niemand kan die liefde helemaal peilen, maar wel toenemen in geloof en liefde naar de mate die Christus geeft.

 

Dát rijke evangelie preekt Paulus. En dát mogen predikanten en zendelingen voortzetten. Dat mag u br. Heres nu ook doen. Met dezelfde inhoud, die onmetelijke liefde uitmeten, die onnaspeurlijke, veelkleurige wijsheid verkondigen. Oproepen daaruit te leven. Daarop te studeren, zonder er ooit op uitgekeken te raken. Uzelf en anderen tot verwondering brengen, hier in Zwolle en elders.

Het gaat niet om de eigen persoon, zie Paulus. Hij cijfert zich helemaal weg, kijkt naar zijn zondige verleden en weet van pure genade! Christus op de voorgrond want het gaat niet om eigen gedachten maar om de heerlijke waarheid over God.

 

Ook in lijden zullen we ons afhankelijk weten van God. Als we klein en zwak zijn, ook als gemeente, zijn we machtig voor God. Als prediker verwacht je het niet van jezelf maar biddend van de genade van God. Dan zal je ook kracht ontvangen.

 

2 - De heerlijke uitwerking

 

De gemeente moet zich toeleggen om Gods heerlijkheid in Jezus Christus te leren kennen. Ontdekken wat het geloof in hen uitwerkt en ook zo Christus' liefde steeds beter kennen om Hem te eren. Gesterkt te worden in het geloof en door de liefde te werken.

Straalt Gods heerlijkheid in de gemeente? Want als zijn liefde naar je toe komt, zal dat te zien zijn. Zoals Mozes' gezicht straalde als een helder licht.

Dat licht nam evenwel weer af. Echter met Christus komst kwam hét Licht in de wereld. Hij stort Zijn Geest uit waardoor zijn heerlijkheid in ons hart wordt weerspiegeld als we leven van genade en blijven in Zijn liefde. Zo gaat het door de Heilige Geest van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Die Geest werkt wederliefde. De prediking zal vruchten dragen, vrede met God en onderlinge vrede. Genade, liefde en waarheid worden zichtbaar in de gemeente. Gods geboden worden gehouden en de onderlinge liefde versterkt. De engelen zien het en zij loven God ervoor.

 

Zo mag de gemeente in een duistere wereld een licht zijn. Door uw goede werken wordt God de Vader verheerlijkt om Zijn werk. Dat is het hoofddoel van de prediking. De verlossing door Jezus Christus loopt uit op eeuwig heerlijk loven.

Wat zal het rijk zijn als we met grotere aantallen in erediensten weer eendrachtig Gods lof kunnen zingen!

 

Maar is dat geloof, die liefde en vrede niet een onbereikbaar ideaal, pas werkelijkheid na dit leven op de nieuwe hemel en de aarde?

Adam vertegenwoordigde God in volmaaktheid. Maar sinds de zondeval kunnen we als zwakke mensen geen ogenblik standhouden, zijn we niet instaat uit onszelf God te behagen. En tóch mogen wij Gods heerlijkheid laten zien: door Jezus Christus, om zijn verdienste en kracht. We bidden om zijn Geest en genade. De Heere geeft in Christus de versterking en bemoediging die nodig is. God is bij machte nog vóór ons bedenken en bidden, te doen wat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Want er is geen einde aan zijn almacht.

Zo worden we stil van verwondering en eerbied. Wie zijn wij dat God dit in ons wil doen? Laten we toenemen in kennis en inzicht. Het doorgeven aan de kinderen in de geloofsopvoeding thuis, aan elkaar in de gemeenschappelijke Bijbelstudie. Zo zal het doorwerken in de geslachten. Eén met alle heiligen van heden en verleden.

 

Br. Heres, zó mag u uw werk beginnen. Omdat de Geest Gods heerlijkheid ook in u wil uitwerken. Daarvoor zijn uw eigen gebed en het gebed van de gemeente nodig. Zo krijgt uw opbouwwerk in de gemeente waarde voor de eeuwigheid. Dan krijgt God altijd alle eer. Zoals we bidden:

 

Want van U is de kracht, en de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

 

Amen.

 

Bevestiging

 

Het Formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woords wordt gelezen. Het mondt uit op de vraag aan br. Heres om voor God en zijn heilige gemeente te antwoorden op de volgende vragen:

 

Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen?

 

Aanvaardt u de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpt u alles wat daarmee in strijd is?

 

Belooft u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult bedienen en u daarbij godvrezend zult gedragen in heel uw leven?

 

Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of leven misgaat?

 

Wat is daarop uw antwoord?

 

Br. Heres antwoordt 'ja'.

 

Ds. De Marie legt ds. Heres de hand op en spreekt de volgende zegen uit:

 

God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot dit ambt, versterke u, verlichte u door Zijn Geest en leide u zó in de uitoefening van uw ambt, dat u daarin gehoorzaam bent en uw werk vrucht draagt, tot eer van Zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van Zijn Zoon Jezus Christus.

Amen

 

 

 

Ondertekening

 

Na de dienst vraagt br. H.J. Heres, preses van de kerkenraad van DGK Zwolle e.o. aan ds. P. Heres het Ondertekeningsformulier te onderschrijven. Dat luidt:

 

Wij ondergetekenden, dienaren des Woords bij de Gereformeerde Kerk te …… (c.q. binnen de classis van ……), verklaren hierbij voor het aangezicht van de Heere, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
 

Wij beloven daarom dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.
 

Voor het geval wij ooit een bedenking tegen deze leer of een afwijkende mening zouden krijgen, beloven wij dat wij die niet openlijk noch anderszins zullen uiteenzetten, leren of verdedigen, hetzij mondeling of schriftelijk, maar dat wij ons gevoelen in de kerkelijke weg aan de kerkelijke vergaderingen voor onderzoek zullen voorleggen.
Wij beloven dat wij daarbij bereid zullen zijn altijd gewillig aan het oordeel van deze kerkelijke vergaderingen te onderwerpen. Indien wij in strijd hiermee handelen, zullen wij als gevolg daarvan terstond geschorst worden.

 

Voor het geval de kerkenraad, de classis of een synode om gegronde redenen, ter wille van de bewaring van de eenheid en zuiverheid in de leer, ooit een nadere verklaring zou eisen van ons gevoelen omtrent enig deel van deze leer, beloven wij dat wij daartoe altijd bereid zullen zijn.
Indien wij deze belofte niet nakomen, zullen wij eveneens worden geschorst, onverminderd het recht van appèl in geval van bezwaar. Gedurende de tijd van appèl zullen wij ons gedragen naar de uitspraak van de mindere vergadering.

 

Ds. Heres ondertekent het formulier.

 

 

 

Toespraken

 

In enkele toespraken wordt de nieuwe predikant gefeliciteerd: namens kerkenraad en gemeente door br. H.J. Heres, preses kerkenraad; namens de classis Zuid-West door ds. C. Koster; en door ds. De Marie als hoofddocent van de opleiding tot de Dienst des Woords.

 

Ds. P. Heres dankt de sprekers hartelijk voor hun goede woorden. Bovenal gaat zijn dank uit naar de Heere. Hij erkent dat je hoge verwachtingen niet zelf kunt waarmaken, Gods hulp op het gebed van de gemeente is nodig. En laten we ook bidden voor nieuwe studenten, zo vraagt hij, die nu de jongste predikant in het kerkverband is geworden.

 

De predikant is een dag eerder verhuisd naar een mooie pastorie, zo vertelt hij. Hij ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met de kerkenraad. Om samen met de gemeente een licht te zijn in Zwolle waar de secularisatie haast tastbaar is in de zondagse drukke binnenstad.

Er is m.n. in de moeilijke coronatijd door de kerkenraad veel werk verzet. De Heere moet gedankt nu er weer veel meer mogelijk wordt door de versoepelingen van de maatregelen.

 

De nieuwe predikant sluit af met de belijdenis dat blijven bij Gods Woord alleen mogelijk is door de Heilige Geest. En dat onder leiding van de grote Herder Jezus Christus!
 

 

 

 


 

Intrede

Zondag 19 juni 2021

 

Ds. P. Heres bedient voor het eerst het Woord als predikant.

 

 

 

Liturgie

 

Psalm 121     : 1

Gezang 3

Psalm 127     : 1
Psalm 121     : 2, 3, 4
Psalm 40       : 4, 6, 7

 

Schriftlezing  : Jeremia 1 : 1 – 1 en Jeremia 31 : 27 – 34

Tekst             : Jeremia 1 : 11 – 12

 

11Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.

12Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

 

Preek

Samenvatting

 

We leven in een onrustige wereld met reformatie en deformatie. Van reformatie, als er weer liefde komt voor Gods Woord en er naar wordt geleefd. Deformatie is het tegenovergestelde. Ieder zal daarvan iets herkennen in vrienden- of familiekring.

Veel gemeenschappen noemen zich kerk maar laten zich niet door het Woord gezeggen of twijfelen er aan. Laten zich leiden door eigen normen of die van de samenleving.

Reformatie begint bij onszelf door alles van God te verwachten en niet zwijgen over het Woord.

Jeremia werd aangesteld als profeet maar deinst ervoor terug. Want hij wist van Juda's ongeloof. Maar God vraagt om het van Hem te verwachten. Dat leert Hij ons met een amandeltak.

 

God leert ons met de amandeltak het van Hem in zijn Woord te verwachten
 

1 - De aanleiding voor dit beeld
2 - De verwachting door dit beeld

 

1 De aanleiding voor dit beeld

 

Het tienstammenrijk is al 100 jaar in ballingschap. Juda nog niet. Het heeft al meer dan twintig koningen gehad in die lange tijd. Een van die koningen, Josia, staat bekend om de reformatie in het twaalfde jaar van zijn regering: hij doet alle afgodendienst weg. Een jaar later wordt Jeremia geroepen als profeet.

Weliswaar vond er een reformatie plaats maar nog steeds was er ook sprake van deformatie met veel afgoderij. Juda als geheel had God verlaten en Jeremia moest het volk aanzeggen zich te bekeren. Maar hij zocht het ambt van profeet niet. Hij kwam ook niet uit een profeten- maar priesterfamilie.

Bovendien was hij nog zo jong, 20-25 jaar misschien terwijl in die tijd iedereen het verwachtte van de oude generatie, de wijze oudsten. En dan als jongen geen fijne boodschap brengen van niet meer wegkijken, zich omdraaien naar God en zijn Woord, bekering. Zo'n boodschap roept veel weerstand op. Toen, en nu niet anders.

 

Aan Jeremia's tijd ging een hele geschiedenis van goddeloze generaties vooraf. Profeten traden op en soms was het tot reformatie gekomen. Maar toch werd eigenwillige godsdienst gehandhaafd. Om hun blijvende ongehoorzaamheid staat het oordeel van God nu vast: ballingschap.

Het is de taak van Jeremia om de belegering en vernietiging van Jeruzalem aan te kondigen. Zijn muren zullen omver worden gehaald. En als de volken rondom zich in hoogmoed verheffen boven Juda, raakt de profetie ook hen.

 

Jeremia is vanaf de buik van moeder voorbestemd voor deze profetentaak. Hij ziet er tegenop, is bang voor mensen, vindt zich niet sterk en geschikt genoeg. Want er zal tegenstand, er zullen moeiten en ruzies komen. Was ik maar geen profeet geworden, klaagt hij zelfs later, was de baarmoeder maar mijn graf geworden!

Maar God wijst hem op een tak van een amandelboom, die bloeit als onze kersenboom met een zee van roze bloemen. Denk hierbij ook aan de bloeiende staf met amandelen van Aaron. Met dit beeld breekt de Heere Jeremia's weerstand.

 

Hoe ontvangt u het Woord van de Heere? Voelt u ook die weerstand om te keren, niet meer gericht te zijn op u zelf maar op God? U te laten gezeggen door het Woord? Waarom vinden we vaak het Woord zo zwaar?

Uit zichzelf leeft niemand tot eer van de Heere. Dat vergt een totale ommekeer naar Hem. Dan alleen kan er reformatie komen. En dat moet want een gereformeerde kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Niet stilzitten maar altijd weer terugkeren naar het Woord dat moet doordringen in de harten door de werking van de Heilige Geest.

 

Jeremia hoeft niet te vrezen. De bevolking zal wel tegen hem gaan strijden maar niet tegen hem op kunnen. Niet eigen wijsheden maar God regeert door zijn Woord en Geest en overwint ook onze harten! Dat blijkt uit die amandeltak die God zelf als teken geeft. God leert Jeremia daarmee het van Hem te verwachten.

 

2 – De verwachting door dit woord

 

In het Midden-Oosten is het gaan bloeien van de amandelboom een teken vergelijkbaar  met de bloei van onze sneeuwklokjes: de lente komt! De amandelboom heet daarom daar 'wakende boom'. Als andere bomen nog kaal zijn, kondigt de bloeiende amandelboom de lente aan. Uit kilte en doodsheid komt nieuw leven, nieuwe vruchten.

Zó waakt de Heere over zijn Woord en laat Hij zien wat Hij gaat doen. Hij laat vruchten komen door het Woord. De bloeiende amandeltak is een teken van hoop. Doodsheid is niet het einde, er komt een nieuw verbond met zekere beloften en dreigingen.

Maar het volk spot met het Woord van de Heere en zijn geduld, gelooft er niets van.  Gods geduld. Vergelijk het met de spot in onze tijd met de wederkomst. Eeuwige verdoemenis?, laat maar zien! Maar God laat het gebeuren, want Hij is trouw in belofte en dreiging. Het eeuwig oordeel zál volgen.

 

De amandelboom is een teken van hoop. Denk aan de gouden kandelaar in de tabernakel en de tempel, waarvan de zeven armen helemaal versierd waren met amandelbloesem. Die dag en nacht brandde en zo aangaf dat God waakt over zijn volk. Evenals het licht van wolkkolom Israël voorging in de duistere woestijn. Zij waren tekenen van Gods verlossing, schijnend in de zondige mensenwereld.

 

Maar in het Nieuwe Testament schijnt een ander licht: Jezus Christus, vlees geworden Zoon van God. Jeremia profeteert het oordeel over Juda, en vernietiging van Jeruzalem. Maar tegelijk ook verlossing, een opnieuw bouwen en planten. Koning Jojakim in ballingschap zal gratie worden verleend. En, hij wordt voorvader van koning Christus! Christus die het nieuwe, hemelse Jeruzalem bouwt en plant. Het moet en zál gebeuren. Want God waakt over zijn kerk.

 

Moeiten in de kerk raken ons allemaal. Daarbij is belangrijk naar onszelf te kijken. Houden we elkaar voldoende vast? Verwachten wij het van het Woord van God als Hij naar ons toekomt in onze samenkomsten rondom zijn Woord? Daarvoor is immers nu ook een dienaar van het Woord geroepen en ontvangen!
 

Jeremia krijgt ook profetische volmacht over de vólken. Vanuit Israël gaan de volken delen in de zaligheid. Denk aan Pinksteren: het is wéér vernielen en planten, openen en sluiten van het koninkrijk van God, kiezen voor het licht of de duisternis. Wie amen zegt op Gods beloften, zal in zijn beloften delen. Want Jezus Christus is altijd dezelfde. In zijn verlossingswerk ligt alles vast. Hij zal bouwen aan en planten in zijn kerk, zal oordelen de levenden en de doden. Het gaat om belofte en eis.

God de Vader zal voor ons zorgen en door zijn Geest vergeving schenken, niet meer onze zonden gedenken. Maar alleen door geloof aan heel zijn Woord zonder er delen van weg te strepen. Hij waakt er over, zoals de wakende amandelboom.

 

Een profeet en een predikant zijn niet gelijk te stellen. Maar Christus is niet veranderd. In de predikant  doet God ook nu nog hetzelfde. Daar zullen we op vertrouwen, want Gods Woord is betrouwbaar. Het Woord moet trouw gebracht worden en er moet gehoorzaam naar worden geluisterd. Zo samen trouw blijven aan het Woord ook in moeilijke zaken. Geduldig zijn met elkaar. De Heere waakt over zijn Woord. Hij gaat door met zijn kerkvergaderend werk.

De Bewaarder van Israël zal niet slapen of sluimeren want hij waakt.

 

Amen

 

Zegen


De Zwolse gemeente ontvangt de zegengroet van Christus door ds. Heres.

 

 


 

Toespraak

 

Na afloop van de dienst spreekt ds. Heres kort de aanwezig wethouder Van Willigen van de burgerlijke gemeente Zwolle toe.

 

Heres is blij dat een vertegenwoordiger van de overheid deze dienst wilde bijwonen. Zijn aanwezigheid is niet zo vanzelfsprekend. Er is immers een strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar een goede samenwerking met de overheid is van groot belang, denk aan onderwijs en gezondheidsbeleid, beide zaken die de wethouder in zijn portefeulle heeft. Daarom is hij dankbaar dat de overheidsdienaar acte de presence heeft gegeven.