Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode DGK Lutten - Impressie 3.2

 

D.J. Bolt

18-12-21

 

Op 30 oktober 2021 kwam ook het werk en het rapport van het deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords (ODDW) ter tafel. We geven er een impressie van.

 


 

Opleiding tot de Dienst des Woords (ODDW)

Deputaten: J. Houweling, voorzitter; J.G. Sikkens-Hoving, secretaris; ds. M. Dijkstra, algemeen adjunct; W.J. Heeringa; J.C. Sikkens, penningmeester.
Rapport: synodecommissie II, br. A. van Egmond, ds. M.A. Sneep.

 

Er is veel werk verricht voor de opleiding. Door het College van Opleiding, door deputaten curatoren en de medewerkers van de bibliotheek. Dankbaar werd gememoreerd dat br. P. Heres zijn studie kon voltooien en als predikant verbonden werd aan de kerk van Zwolle. Gebeden om nieuwe studenten zijn verhoord, twee jonge broeders konden tot de opleiding worden toegelaten.

 

Naast de opleiding zelf, kwamen als onderwerpen van bespreking aan de orde: wetenschappelijke vorming studenten, toerusting kerkleden, catechisatiemethoden en de theologische bibliotheek.

 

Voorstel besluittekst:

 

De generale synode van De Gereformeerde Kerken besluit:

 1. Deputaten curatoren te bedanken voor hun werk in de afgelopen verslagperiode en hen decharge te verlenen over de periode 2016 t/m 2020 voor de Opleiding en de Bibliotheek.
 2. Dat deputaten curatoren het door hen voorgestelde stappenplan inzake de Bibliotheek kunnen uitvoeren.
 3. Dat de deputaten in overleg met de opleider contact zoeken met de GKN-opleiding om te kijken op welke vakgebieden samenwerking/uitwisseling van kennis mogelijk is.
 4. Dat de nieuwe studenten de klassieke talen en het vak Methodologie in de eerste twee studiejaren kunnen volgen aan de TUA.

Gronden

 1. Deputaten curatoren hebben naar vermogen gehandeld in de afgelopen verslagperiode.
 2. De financiën zijn op orde.
 3. Het voorgestelde stappenplan zal uitwijzen of het nodig is om een Bibliotheek in stand te houden met de huidige omvang.
 4. Prioriteit dient gegeven te worden aan het lesgeven aan de Opleiding tot de dienst des Woords in eigen beheer. Daar waar dit niet kan moet zoveel mogelijk aangesloten worden bij onderwijs dat gegeven wordt naar gereformeerde maatstaven. 

Samenvatting bespreking

 

Opleiding

De deputaten hebben voor de toekomst van de opleiding, zonder zelf een keuze te maken, verschillende mogelijkheden verkend met elk hun voor- en nadelen:

 1. Op de oude voet verder. Er moet dan wel vervanging gevonden worden voor de docenten ds. Van Gurp en ds. Gunnink. Ook blijft inkoop van vakken nodig.
 2. Vooruitlopend op samensmelting van DGK en GKN intensief gaan samenwerken met GKN door uitwisseling van docenten en studenten.
 3. De studenten geheel of gedeeltelijk laten opleiden aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton (Ontario, Canada).

De synode focuste op alternatief 2. Daarvoor zullen wel de statuten van de opleiding aangepast moeten worden. Deputaten willen graag betrokken worden bij de vorming van een gezamenlijke theologische opleiding wanneer DGK en GKN verenigen. Als het (op korte termijn nog) daar nog niet toe komt dan zouden zij willen deelnemen aan het onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de respectievelijke opleidingen.

Het besluit 3 wordt daarom na de nodige tekstuele aanpassingen als volgt verwoord:

 

Dat vooruitlopend op vereniging van DGK en GKN intensief samenwerking wordt gezocht met GKN door uitwisseling van docenten en studenten. De statuten zullen worden aangepast om dit mogelijk te maken. Dat deputaten betrokken worden bij de vorming van een gezamenlijke theologische opleiding wanneer DGK en GKN verenigen of bij het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking tussen de respectievelijke opleidingen indien het (op korte termijn nog) niet tot vereniging leidt.

 

Vorming studenten

Wetenschappelijke vorming van studenten bij een heel kleine opleiding is moeilijk, maar wel noodzakelijk. Contacten tussen en uitwisseling van studenten is van groot belang voor hun vorming en denken. Is misschien het deelnemen aan studieweken zoals bij de GKN plaatsvinden een mogelijkheid waarvan gebruik kan worden gemaakt?

 

Toerusting

Zolang er geen studenten zijn zou de opleiding ingezet kunnen worden voor toerusting, stellen de deputaten in hun rapport. Zij onderscheiden:

 1. het toerusten van ambtsdragers;
 2. het toerusten van broeders en zusters die catechisatie geven;
 3. het toerusten van broeders en zusters die binnen de kerken bijbelonderwijs geven op scholen en bijbelscholen;
 4. het bieden van nascholing aan de predikanten;
 5. het toerusten van gemeenteleden tot evangelisatiewerk.

Deze activiteiten worden waardevol gevonden. Maar nu er twee studenten in opleiding zijn is er onvoldoende capaciteit voor. De synode besluit er geen opdracht voor te geven.

 

Catechisatiemethode

In het kerkverband zijn verschillende catechisatiemethodes in gebruik.

Ook br. Bruinius ontwikkelt een nieuwe methode voor de eerste vier jaar catechese. Het kost veel tijd en het werk kon nog niet worden afgerond. Misschien zou het goed zijn een deadline te stellen, zo wordt geopperd.

Binnen het GKN verband wordt gedacht aan een methode van ds. F.J. Bijzet. Maar deze is geschreven in het Afrikaans en behoeft dus vertaling.
De synode overwoog dat een goede keuze hieruit pas gemaakt kan worden nadat de methode van br. Bruinius is voltooid. De beoordeling ervan kan dan samen met die van ds. Bijzet door predikanten worden gedaan, en dan kan vervolgens een besluit worden genomen.

 
Bibliotheek
Is het niet zorgelijk dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van onze theologische bibliotheek en haar boeken? Hoe kan een verantwoorde weg worden gevonden tussen alle boeken bewaren en volledige digitalisering zonder fysieke boeken? Het is de vraag of de schat aan m.n. gereformeerde boeken nog wel elders zal worden bewaard. En worden met een doorgevoerde digitalisering geen luie lezers gekweekt?

Deputaten hebben een uitgebreid 8-stappenplan ontwikkeld om op een verantwoorde wijze de boekenschat te beheren (zie bijlage). Eventuele afspraken met de schenkers van boeken moeten worden nagegaan.

Ook een onderdeel van het plan is het vinden van een alternatieve plaats waar de bibliotheek kan worden ondergebracht, gezien de hoge kosten van de huidige locatie. Misschien in de kerk van Bovensmilde of Dalfsen, zo werd geopperd.
 

Stemming

 

Voorstel 1: Unaniem aangenomen.

Voorstel 2: Unaniem aangenomen.

Voorstel 3 zoals gewijzigd: unaniem aangenomen.

Voorstel 4: unaniem aangenomen.


Synodebesluit

 

De generale synode van De Gereformeerde Kerken besluit:

 1. Deputaten curatoren te bedanken voor hun werk in de afgelopen verslagperiode en hen decharge te verlenen over de periode 2016 t/m 2020 voor de Opleiding en de Bibliotheek.
 2. Dat deputaten curatoren het door hen voorgestelde stappenplan inzake de Bibliotheek kunnen uitvoeren.
 3. Dat vooruitlopend op vereniging van DGK en GKN intensief samenwerking wordt gezocht met GKN door uitwisseling van docenten en studenten. De statuten zullen worden aangepast om dit mogelijk te maken. Dat deputaten betrokken worden bij de vorming van een gezamenlijke theologische opleiding wanneer DGK en GKN verenigen of bij het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking tussen de respectievelijke opleidingen indien het (op korte termijn nog) niet tot vereniging komt.
 4. Dat de nieuwe studenten de klassieke talen en het vak Methodologie in de eerste twee studiejaren kunnen volgen aan de TUA.

Gronden

 1. Deputaten curatoren hebben naar vermogen gehandeld in de afgelopen verslagperiode.
 2. De financiën zijn op orde.
 3. Het voorgestelde stappenplan zal uitwijzen of het nodig is om een Bibliotheek in stand te houden met de huidige omvang.
 4. Prioriteit dient gegeven te worden aan het lesgeven aan de Opleiding tot de dienst des Woords in eigen beheer. Daar waar dit niet kan moet zoveel mogelijk aangesloten worden bij onderwijs dat gegeven wordt naar gereformeerde maatstaven.

Bijlage - Stappenplan beheer bibliotheek

 1. De predikanten van het kerkverband van DGK wordt gevraagd – of fysiek of door middel van de beschikbare catalogus – na te gaan welke van de boeken en/of literaire werken, die nu in de bibliotheek aanwezig zijn, beslist in de bibliotheek ten behoeve van de opleiding bewaard moeten blijven, fysiek of in digitale vorm. Hierbij is het ook van belang dat deputaten nagaan welke afspraken c.q. beloften gedaan zijn aan schenkers van collecties (van bijv. stichting ‘Het theologisch boek’ of van predikanten).
   
 2. Van de overige boeken wordt bepaald welke, fysiek of digitaal, moeten worden bewaard buiten de bibliotheek van de Opleiding, die onder meer in de plaatselijke bibliotheken kunnen worden opgenomen.
 1. De rest kan dan verwijderd worden (hoe en waar dan ook)
   
 2. Onderzocht zal moeten worden welke boeken, die digitaal beschikbaar moeten blijven, al elders digitaal beschikbaar zijn (bijv. in de Koninklijke Bibliotheek of de bibliotheek van de TU te Kampen).
   
 3. Onderzocht moet worden of de te digitaliseren boeken door middel van eigen aan te schaffen apparatuur gedigitaliseerd moeten worden of dat dit wordt uitbesteed.
   
 4. Wanneer duidelijk is welke omvang de boeken hebben die primair voor de Opleiding nodig zijn en wanneer duidelijk is welke omvang de boeken hebben die bestemd zijn voor algemeen gebruik, moet bepaald worden wat de impact is van de “algemene” boeken en daarbij moet overwogen worden of de bibliotheek niet alleen voor het primaire doel alleen beschikbaar moet blijven. Overwogen moet worden of de boeken, die bestemd zijn voor algemeen gebruik, niet beter alle gedigitaliseerd kunnen worden, mede doordat de toegankelijkheid daardoor voor de kerkleden toeneemt.
   
 5. Op basis van de uitkomst van het voorgaande moet worden onderzocht welke ruimte er dan nog minimaal beschikbaar moet blijven voor de overgebleven bibliotheekboeken.
   
 6. Omdat de huidige bibliotheek ook ruimte biedt voor vergaderingen, lesruimte/themadagen moet in de nieuwe situatie gekeken worden of een dergelijke aparte ruimte nodig is, of dat elders (bij. in een kerkzaal) deze ruimte geboden kan worden.