Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Van min naar plus

 

J. Peters

04-06-11

 

Velen van u ontvangen op een bepaald moment salaris of loon naar werk. Dan wordt er driftig gerekend waaraan het mag en moet worden uitgegeven. Soms is het spannend wat er aan het einde van de maand/week binnenkomt. Dan kan worden bekeken wat er met het geld naast de verplichtingen kan worden gedaan. In sommige huishoudens blijft er weinig tot niets over om (extra) uit te geven. Soms wordt stille armoede geleden. Zo wordt er heel wat afgecijferd en financieel geknutseld om rond te komen.

Iedereen kent wel de uitdrukking: ‘in de plus of in de min staan’. Het betekent in dit verband zoiets als we hebben een positief of negatief saldo. En een negatief saldo hebben noemen we dan ook ‘in de min staan’. Wie in de min staat moet die situatie zien op te heffen.

 

Daaraan moesten we denken nu door de NGK predikant J. Mudde een balans van zijn kerken is opgemaakt in de vorm van een jaaroverzicht. We lazen ervan in het Nederlands Dagblad van 18 mei 2011. Daarin wordt melding gemaakt van groei en vertrek van leden. Maar, en daar wil ik kort aandacht voor vragen, ds. Mudde heeft ook onderzoek gedaan. In de vorm van een enquête. Daarvan staat o.a. het volgende vermeld:

 

“Ds. Jan Mudde, samensteller van het jaaroverzicht, heeft een enquête uitgezet onder alle 91 Nederlands Gereformeerde Kerken over vrouw in het ambt, homoseksuelen in de gemeente en bezoek aan de tweede dienst.

 

In de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn landelijk alle ambten opengesteld voor vrouwen. Uit de antwoorden die tachtig gemeenten instuurden, blijkt dat twintig gemeenten de ambten niet voor vrouwen hebben opengesteld, zestien alleen het diakenambt, dertien de ambten van ouderling en diaken en 31 gemeenten alle ambten. Van de gemeenten waar de ambten niet open staan voor vrouwen heeft dat in de meerderheid van de gevallen (14) te maken met bezwaren vanuit kerken waarmee wordt samengewerkt. Twee gemeenten denken er nog over na en vier gemeenten hebben op Bijbelse gronden of vanwege verschil van mening afgezien van openstelling.”

 

Heb ik het goed begrepen dan hebben zo’n 90% van de NGK kerken gereageerd. Dat is zeer hoog. Wat uit de enquête valt te concluderen is ook direct opvallend. Het opvallende is dat we te maken hebben met 74 (van de 91) NGK gemeenten waar geen bezwaren zijn tegen de vrouw in het ambt. Ik merk op dat de NGK zwaar in de min staat op dat punt en vraag me af wie deze stand van zaken, deze zondige situatie, gaat opheffen.

 

De GKV in ieder geval niet. Teveel signalen laten zien dat de GKV op dit punt richting NGK opschuift. We hebben niet de indruk en lezen nergens dat de GKV in heilig ontzag voor Gods Woord met dit onderwerp de NGK de waarheid voorhoudt en ze er op wijst dat het zo niet kan en mag.

We lezen in het ND van 30 mei 2011:

 

“Afgelopen jaren werd gesproken over het verstaan van de Schrift in deze tijd (hermeneutiek) en leerstukken rond doop, avondmaal, kerk en het werk van de heilige Geest. Daar is, wederom, overeenstemming over bereikt. Nu willen de gesprekspartners doorsteken naar concrete onderwerpen, met name over de vrouw in het ambt. De Nederlands-gereformeerden stonden dat in 2004 toe, en daar hebben de vrijgemaakt-gereformeerden tot op de dag van vandaag grote vragen bij”.[1]

 

We denken bij onszelf wat voor GROTE vragen gaan dat dan worden als men het in hermeneutisch opzicht al eens is?

 

Wel lezen en horen we dat door buitenlandse afgevaardigden van de GKV zusterkerken op de synode van Harderwijk stevige kritiek is geleverd. Juist op dit punt. Meer dan ooit voorheen. Zorgelijker dan ooit geuit. En wanneer die kritiek van zover komt dan zijn we in Nederland al verder dan zij denken. Het project M/V in de kerk wordt door hen terecht met argusogen gevolgd. We lezen nergens beantwoording van hun kritiek. Diep weggestopt vinden we een besluit dat spreekt over ‘bezwaren’ van de CanRc, RCUS, de FRCA en de FRCSA.[2] Inhoudelijk wordt niets medegedeeld. Zullen de toespraken van deze afgevaardigden namens hun kerken ooit nog openbaar worden?

Hun kritiek bevestigt het beeld van verschuiving van de GKV van plus naar min.

Velen in onze kerken omarmen dit project, alsmede het proces van toenadering tot de NGK en juichen het luid toe, steken hun vreugde niet onder stoelen of banken

 

Er is een verkeerde weg opgegaan. Die weg terug kan alleen gevonden worden als er een hernieuwde gehoorzaamheid aan Christus zélf  komt en geluisterd wordt naar Hem die tot ons zegt:

 
“Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David”
(Jes. 55:2,3)

 

Wie gehoorzaam zich van zijn zonden bekeert mag zich getroost weten en komt van de min in de plus. Gaat van laag naar hoog, komt van dood tot leven. Dat geldt ook voor een kerkverband.

 

Maar laten we nuchter zijn. Bereiken ú signalen dat er een ommekeer op genoemde punten aanstaande is? Ons bereikt op dat vlak absoluut niets. Eerder signalen in een andere richting. De (buitenlandse) kritiek wordt heel weinig inhoudelijk wordt besproken, laat staan weerlegd. Op de website www.gkv.nl, lezen we er niets over. De synodejournaals van www.opkijken.nl zijn tot nu toe inhoudelijk het bekijken niet waard. Deze beperken zich tot het noemen van wat is behandeld en afgehandeld. Het Nederlands Dagblad biedt dan nog meer. In het journaal van de buitenlandweek zien en horen we zelfs niets van de kritiek op M/V in de kerk welke werd geuit door de afgevaardigden van onze zusterkerken die het dichtst bij ons staan: de kerken van Australië, Canada en Zuid Afrika. Men laat ons zien wat men ons wil laten zien. Het lijkt wel gecensureerd. Van wat er echt wordt gezegd krijg je niets te horen of te lezen. De gehele informatievoorziening rondom de synode voelt steriel. Ze wekt de indruk strak te worden geregisseerd. Misschien kan de stijl van het NOS-journaal nog wat leren.

 

In ieder geval ben ik blij dat er nog een stuk verslaglegging ter synode plaatsvindt door deze site. Zo krijgen we dan toch nog een redelijk beeld van wat er leeft en wordt gezegd. Want denk erom, een synode leeft en heeft invloed. Ook op ons plaatselijke kerkelijk leven!

 

We hopen en bidden dat de synode de samensprekingen met deze NGK stopzet en de vrouw in het ambt publiek zal afwijzen.[1] http://www.nd.nl/artikelen/2011/mei/30/gesprek-gkv-en-ngk-spitst-zich-toe

[2] http://www.gkv.nl/synodebesluiten/584 (kijk onder: Betrekkingen Buitenlandse Kerken, artikel …, besluit 3. (voorlopige acta, artikel moet nog genummerd worden.))