Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Canada en de Nederlandse kerken

 

Redactie een in waarheid

03-11-12

 

Van ouds hebben de Canadian Reformed Churches (CanRC) een warme band met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). De emigrantenstroom van gereformeerd vrijgemaakten na Tweede Wereldoorlog leidde tot het ontstaan van deze kerken. Aansluiting bij de al bestaande Christian Reformed Churches of Northern America (CRCNA) of bij de Protestant Reformed Churches in America (PRC) bleek niet mogelijk. Met de PRC waren te grote verschillen in geloof en belijdenis terwijl de CRC een zusterkerkrelatie onderhielden met de synodaal gereformeerde kerken in Nederland, kerken die hen hadden uitgeworpen.

 

Het kerkverband telt 55 gemeenten met in totaal ongeveer 16500 leden, verdeeld over 8 classes[1]. Hun theologisch seminarie staat in Hamilton.

 

Zusterkerkrelatie

 

Het onderhouden van een zusterkerkrelatie, ecclesiastical fellowship zoals dat Engelstalig heet, is gebaseerd op een aantal afgesproken regels. Het is belangrijk daar kennis van te nemen omdat deze in de inmiddels spannende verhouding tussen het Canadese en Nederlandse kerkverband duidelijk maken waarom en hoe er werd gehandeld[2].

De regels zijn

 • De kerken zullen elkaar bijstaan in het onderhouden, verdedigen en uitdragen van het gereformeerde geloof in leer, kerkregering, tucht en liturgie, en waken tegen afwijkingen.
 • De kerken zullen elkaar informeren over de besluiten van hun meeste vergaderingen, zo mogelijk door elkaar de acta of notulen te sturen, of anders op z'n minst de besluiten die relevant zijn voor de respectieve kerken te zenden (zo mogelijk vertaald).
 • De kerken zullen elkaar raadplegen als er relaties worden aangegaan met derden.
 • De kerken zullen elkaars attestatie of bewijzen van goed gedrag aanvaarden. Dat betekent dat leden van de respectieve kerken over en weer worden toegelaten tot de sacramenten na overleg van zo'n attestatie of bewijs.
 • De kerken zullen hun kansels openstellen voor elkaars predikanten in overeenstemming met de regels die in de onderscheiden kerken gelden.
 • Wanneer belangrijke veranderingen van of toevoegingen aan de belijdenis, kerkregering of liturgie worden overwogen, zullen de kerken zo veel als mogelijk is worden geïnformeerd vóórdat een definitieve beslissing wordt genomen.
 • De kerken zullen elkaars afgevaardigden op de meeste vergadering ontvangen en hen uitnodigen daaraan deel te nemen zoveel als de plaatselijke bepalingen toelaten.

 

Vanuit deze basisprincipes hebben afgevaardigden van de Canadese kerken bezoeken gebracht aan de Nederlandse kerken. Niet alleen aan de GKv en de synode van Harderwijk maar ook aan de kerken die zich inmiddels van haar hebben afgescheiden: De Gereformeerde Kerken (DGK), de Gereformeerde Kerken in Nederland/voorlopig verband (GKNvv) en de Gereformeerde Kerk/dolerend (GKd) in Dalfsen.

 

Verslagen

 

Zoals we zullen zien zijn de Canadese afgevaardigen zeer consciëntieus te werk gegaan.
Van hun bezoeken zijn twee rapporten gemaakt die zullen dienen op hun eerstvolgende synode, die te Carmen-West in 2013. 

We willen kennisnemen van wat deze zusterkerken van de GKv, naar voren brengen. Daartoe worden de Engelse rapporten in extenso vertaald naar het Nederlands en gepubliceerd in twee reeksen van afleveringen, namelijk een reeks die betrekking heeft op de GKv, getiteld Canada en de GKv en de andere die gaat over de contacten met de genoemde groepen afgescheiden kerken (voortaan gemakshalve aangeduid met Gereformeerde Kerk afgescheiden, GKa), getiteld Canada en de GKa.

 

In dit artikel geven we alvast een overzicht van de inhoud van de rapporten alsmede de opdrachten of mandaten die de vorige Canadese synode, die van Burlington 2010, haar afgevaardigden gaf.

 

Rapport van het CRCA Subcomité voor contact met de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland (GKv)

 

Inhoud:

 

A. Mandaat

B. Activiteiten van het Subcomité

C. Werk van het Subcomité om aan het mandaat te voldoen:

I.    Zorgen over de Schriftvisie binnen de TUK

II.   Studies over de Rol van de vrouw in de kerk

III. Samensprekingen tussen GKv en NGK

IV.  Andere zaken

D. Conclusies van het Subcomité

I.    Zorgen over de Schriftvisie binnen de TUK

II.   Studies over de Rol van de vrouw in de kerk

III.  Samensprekingen tussen de GKv en de NGK

IV.  Andere zaken.

E. Aanbevelingen.

 

Bijlagen

 

1  -    Verslag van het bezoek aan de synode Harderwijk, 28-3-2012 tot 2-4-2012

2  -    Brief met oproep aan de Synode van Harderwijk, 31-3-2011

3  -    Tussenrapport Subcomité, aangeboden aan BBK, 9-3-2011

4a -    Discussiestuk BBK voor vergadering van 19-4-2012

4b -    Antwoord van Subcomité op discussiestuk van BBK

5   -   Gedetailleerd Rapport 2012 over de zorgen van het subcomité betreffende de Gkv.

 

A. Mandaat

 

De synode van Burlington van 11 tot 26 mei 2010, overwogen hebbend het Rapport van de Commissie voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken betreffende de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland, heeft besloten (Acta van de Synode Burlington 2010, Art. 86, blz. 131):

 

  1. Om de relatie van kerkelijke gemeenschap met de GKv in overeenstemming met de aangenomen regelingen voort te zetten.
  2. Om onze betrokkenheid met onze broeders en zusters in de Here aan te geven, waarbij ons veelvuldig gebed is dat zij toegewijd zijn aan het gereformeerde geloof.
  3. Om een tijdelijk subcomité te benoemen van de CRCA voor de contacten met de GKv.
  4. Om het subcomité het mandaat op te dragen om
   1. Onze ernstige zorgen aan te geven dat
    1. De synode van Zwolle van de GKv niet van Dr Harinck, professor verbonden aan de Theologische  Universiteit te Kampen, heeft verlangd om zijn controversiele opmerkingen terug te nemen;
    2. De Theologische Universiteit niet zorgvuldiger is omgegaan met de benoeming van Dr Paas tot lector; en er bij de GKv op aan te dringen alsnog in deze zaken op te treden.
   2. Onze ernstige zorgen aan te geven en te bespreken  inzake een verandering in de manier van functioneren van Bijbelse hermeneutiek binnen de GKv.
   3. Speciale aandacht te geven aan het komende rapport over de rol van de vrouw in de kerk.
   4. Speciale aandacht te geven aan de besprekingen die momenteel plaats vinden tussen de GKv en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de GKv te verzoeken om een geautoriseerde vertaling in het Engels van de besluiten, genomen door de synode van Zwolle-Zuid 2008, zoals vastgesteld in “Hoofdstuk 10 – Binnenlandse Betrekkingen”, te verstrekken.
   5. Te werken in overleg met de deputaten van de FRCA en de OPC.
   6. De ontwikkelingen betreffende de kwaliteit en inhoud van nieuwe gezangen en liederen te volgen.
   7. Te rapporteren aan de kerken zes maand voorafgaand aan de Generale Synode 2013.

 

Rapport van de CRCA Subcommissie Nederland aan de Synode Carman 2013 met betrekking tot de verhoudingen tot de Gereformeerde Kerken Hersteld

 

Inhoudsopgave

 

A. Mandaat van Synode Burlington 2010

B. De commissie en haar activiteiten

C. Hoe de commissie haar mandaat uitvoerde

 

4.2.1 Gesprek met de DGK.

 

1. Inleiding

2. Correspondentie

3. Vergadering 20 april 2012

4. Betreffende de LRCA

 

4.2.2 Zoek wegen om tot verzoening te komen

 

4.2.3 Contact met FRCA en OPC

 

D. Contact met andere kerkelijke groeperingen

 

- Gereformeerde Kerken Nederland (voorlopig verband)

- Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)

 

E. Conclusie

 

F. Aanbevelingen

 

G. Bijlagen

 

- A. Rapport van de vergadering met DGK 20 april 2012

- B. Rapport van de vergadering met GKNvv 1 april  2011

- C. Rapport van de vergadering met GKNvv 21 april 21 2012

- D. Rapport van de vergadering met GKD 19 april  2012

 

A. Mandaat door Synode Burlington 2010

 

De subcommissie, ingesteld door de synode van Burlington, ontving het volgende mandaat met betrekking tot De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (Acta van Synode Burlington 2010, artikel 155, p.246):

 

  1. Om de zaak van contact met DGK toe te vertrouwen aan de tijdelijke subcommissie van de CRCA die contacten onderhoudt met de GKV.
  2. Deze subcommissie van de CRCA op te dragen:
   1. Een gesprek aan te gaan met DGK om een juist beeld te krijgen van hun zorgen en wat ze naar aanleiding daarvan gedaan hebben.
   2. Om te blijven zoeken naar wegen om te komen tot verzoening tussen DGK en GKV.
   3. Dit alles te doen in nauwe samenwerking met de FRCA en de OPC.
   4. Om een uitgebreid rapport hierover voor te leggen aan de kerken uiterlijk zes maanden voor de volgende synode.

 

Belang

 

Het is van groot belang om kennis te nemen van het omvangrijke werk dat de afgevaardigden van de Canadese kerken hebben verricht. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of de moeiten die verontrusten in de GKv ondervinden en de bezwaren die ze hebben tegen tal van ontwikkelingen in deze kerken, door broeders 'van buiten' worden gedeeld. Het rapport zal daar uitsluitsel over geven. En wat zijn hun aanbevelingen om uit de moeiten te raken?

 

Ook zijn we er bijzonder in geïnteresseerd hoe de kerken in Canada tegen de afgescheiden kerken aankijken. Is er van hen misschien ook iets te leren over het bewaren van onderlinge eenheid en het bevorderen daarvan?
We hopen er de komende tijd uitgebreid aandacht aan te geven.

 

Vertaling Engelse teksten:

Rapport GKv: zr. R. Sollie-Sleijster
Rapport GKa: zr. H. Lourens-Van Gurp

 

Wordt vervolgd[1] Handboek GKv 2012.

[2] Vertaling D.J. Bolt van de regels die te vinden zíjn op de website van de Canadese kerken www.canrc.org.