Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Oproep GKB

 

Redactie een in waarheid

02-11-13

 

De vereniging Gereformeerde Kerk Blijven (GKB) werkt aan een brief met een oproep aan de vrijgemaakte synode van Ede 2014. Daarin zal dringend worden gevraagd terug te keren van de weg die nu in een heel aantal zaken wordt gevolgd.

 

Velen in onze kerken hopen op en bidden om een verandering van koers die de kerken al jaren volgen en waarin steeds duidelijker wordt dat de GKv een kerk in verval is. Een kerkgemeenschap waarin het Woord van God niet meer overal het volstrekte goddelijke gezag heeft. Het meest recente voorbeeld daarvan is het voorstel dat het deputaatschap Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie deed om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Inmiddels ligt er ook een voorstel van andere deputaten om de weg naar eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken in te slaan, terwijl nog steeds hun daadwerkelijke trouw aan de gereformeerde belijdenis in geding is en alle ambten er opengesteld zijn voor vrouwen.

Het lijkt ons goed het initiatief van Gereformeerde Kerk Blijven te steunen als een signaal aan de kerken om terug te keren want voortgaan op de huidige weg blijft niet zonder ernstige kerkelijke gevolgen. Broeders en zusters die het initiatief ondersteunen wordt gevraagd hun naam er aan te verbinden.
Om het een bredere bekendheid te geven zou onderstaand bericht van de GKB in zo veel mogelijke lokale kerkbladen moeten worden geplaatst.
Neem het initiatief daartoe.

 


 

 Voor het kerkblad:

 

Gereformeerde Kerk blijven

 

De vereniging Gereformeerde Kerk Blijven  (www.gereformeerdekerkblijven.nl ) wil graag uw aandacht vragen voor een oproep om mee te werken aan het sturen van een brief naar de komende Generale Synode 2014 van Ede.

De aanleiding is de zorg om ontwikkelingen binnen ons zo geliefde gereformeerde kerkverband in Nederland.  Gelukkig mogen we de Here dankbaar zijn voor veel positieve ontwikkelingen  binnen onze kerken, maar er zijn ook een aantal zaken welke (kunnen) leiden tot verwijdering en tweedeling. Denk daarbij bijvoorbeeld problemen rond 

  • de erkenning van het gezag van onze Bijbel
  • de handhaving van onze belijdenisgeschriften
  • de visie op de kerk van Jezus Christus
  • de invulling van de kerkdiensten
  • ethische zaken 

Deze zaken zijn verwoord in een brief die we graag met elkaar willen versturen naar de komende Generale Synode in voorjaar 2014. De bedoeling van deze brief is de liefdeband en eenheid binnen onze kerken te ondersteunen en zo nodig te herstellen.


We willen dat biddend en werkend doen, met de bedoeling om het kostbare verworven kerkelijk goed te bewaren. En het is niet de intentie om een tweespalt te drijven in de Gereformeerde Kerken maar onze kerkenraden en daarmee ook de Generale Synode te ondersteunen in haar taak als herder (met een kleine ‘h’) Gods kudde te leiden naar grazige weiden.

 

De komende maand wordt ook een beslissing genomen om hiervoor een Landelijke Gebedsdag te organiseren voor aanvang van de GS Ede.

Daarom graag onze vraag: Wilt u de concept-brief op onze website gaan lezen en mee ondersteunen door het achterlaten van uw naam en adres.

 

Met een vriendelijke broedergroet ,

 

A.M. Prins

secretaris bestuur Gereformeerde Kerk Blijven