Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Verslag 13 – Vrouw in ambt 5

 

D.J. Bolt

24-06-17

 

Nadat de besluiten waren genomen om alle ambten - diaken, ouderling en predikant - open te stellen voor vrouwen, sprak de generale synode Meppel over de gevolgen van haar handelen. Hoe moeten deze besluiten worden geïmplementeerd, of in gewoon Nederlands ingevoerd worden in de kerken? Want er wordt veel onrust binnen de kerken verwacht en ook veel deining in de internationale kerkelijke betrekkingen.

Opnieuw een intensieve discussie in het conferentiecentrum Mennorode te Elspeet.

Een groot deel van zaterdag 17 juni 2017 werd er aan besteed.
 


 

Vrouw in ambt

 

OPENING

 

De preses dr. M.H. Oosterhuis heropent de vergadering na de bespreking over de relatie met de NGK.

IMPLEMENTATIE VAN DE VROUW IN HET AMBT

 

Deputaten – Ds. Wisselink

We hebben als deputaten jaren tijd gehad om over allerlei zaken tot overeenstemming te komen. Maar het proces op de synode leek wel op een snelkookpan. Het resultaat is een aantal besluiten. Wat wij hebben meegemaakt moet nu ook in de kerken gebeuren. Misschien is er een gefaseerde invoering nodig. Dus niet onder druk invoeren, zo van nu moet het gebeuren. In overleg met Messelink trekken we ons eerdere voorstel in en gaan terug naar ons oorspronkelijke besluit 8 [zie bijlage 4].

 

Preses

Trekt Messelink zijn amendement ook in? [bijlage 1]

 

Ds. Messelink

Ik handhaaf mijn amendement.

 

Br. Van der Eijk

Orde voorstel.

Het totaalpakket aan besluiten voor implementatie vraagt denkwerk en tijd. Wat is het proces waarlangs we die besluiten gaan nemen?

 

Preses

We maken er vanmiddag een begin mee.

 

Deputaten – Ds. Wisselink

Van de deputaten liggen er de conceptvoorstellen 8, 9 en 10. Verder is er soort tegenvoorstel van De Haan. En een uitwerkingsvoorstel van Dijkema.

Ook zijn er nog wat amendementen bij besluit 10 en 11.

 

Preses

Die voorstellen komen wel bij besluit 10 en 11 in behandeling.

 

AMENDEMENTEN

 

Br. Van Arkel

De kerken moeten er over nadenken. We moeten daarvoor ruimte aan de kerken geven.

En ook als synode de kerken oproepen zeer terughoudend om te gaan met de besluiten 4 [openstelling ambt van ouderling] en 7 [openstelling ambt van predikant]. Er moet ruimte zijn om na te denken en ook om in appel te gaan.

 

Ik dien het volgende amendement in op besluit 8:

Voorafgaand aan '…op welke wijze…' toevoegen 'of en zo ja op'. Dus de zin wordt: '… of en zo ja, op welke wijze ze aan deze besluiten uitvoering willen geven'.
Zo laat je de beslissing ultiem over aan de kerken.

 

Deputaten – Ds. Wisselink

Dit is precies wat we beoogd hebben.

 

Ds. Van Loon

Ik heb gestemd tegen vrouwelijke ouderlingen en predikanten. Maar ik wil toch ook graag samen verder gaan. Het gaat dus in mijn voorstellen niet om een vertragingstechniek

Ik stel een besluit 8a [bijlage 3] voor waarbij de besluiten over vrouwelijke ouderlingen en predikanten niet voor de volgende synode van 2020 geeffectueerd zullen worden.

En een besluit 8b [bijlage 3] om nadrukkelijk ook na 2020 toe te staan te kunnen blijven handelen als nu. Wel mogen vrouwen preken.

De reden voor mijn voorstellen is dat vóór de daadwerkelijke openstelling nog een proces van overweging op gang moet komen.

 

BBK - Br. P. Bakker

U focust terecht vooral op de binnenlandse situatie. Maar vergeet onze buitenlandse zusters niet. Neem dus in de gronden voor fasering ook het buitenlandse aspect mee.

Ons doel als BBK is te helpen in het gesprek met buitenlandse kerken zodat de besluiten niet leiden tot een onnodig verbreken van relaties. Praten met elkaar levert wat op zoals u zelf ervaren hebt. Met u als eigenaar van het proces hopen we iets te kunnen bereiken in onze buitenlandse kerken. We moeten daarvoor een paar jaar de ruimte krijgen om zo verbreking van banden te voorkomen. Denk aan Efeze 5.

 

BESPREKING RONDE 1

 

[De amendementen van Messelink, Van Arkel en Van Loon worden gesteund.]

 

Ds. Messelink

Ik trek mijn amendement/tegenvoorstel in: het zit bijna al volledig in dat van Van Loon.

 

Br. Bouma

Ik steun Van Arkels amendement niet, wel dat van Van Loon. De vraag om 'terughoudendheid' helpt niet. Het voorstel van BBK steun ik ook. Neem er de tijd voor. De spanning moet niet teveel oplopen.

 

Ds. Balk

Het is een lastig verhaal. Waarmee dienen we de vrede in de kerken het beste? Met zo duidelijk mogelijk te zijn: dit is de lijn. Tegelijk moeten we een plek geven aan hen die zich hier niet in kunnen vinden.

Ik ben niet zo blij met het woordje 'óf'. Daarmee schep je toch chaos. Het doet afbreuk aan duidelijkheid van de lijn. Het is absoluut geen ramp als er kerken zijn die de besluiten nog jaren niet uitvoeren. En de paar kerken die het niet willen zakken uiteindelijk wel door hun hoeven. En dat mag lang duren. Tegelijk is het niet wenselijk, niet de vrede dienend, als dit in het besluit komt te staan. Dus mijn amendement is het woordje 'of' in Van Arkels amendement te schrappen.

Het sterke aan het voorstel van de deputaten is dat de verantwoordelijkheid aan kerken wordt overgelaten. Vertrouw hen. Het hoeft niet morgen ingevoerd te worden. Mensen moeten elkaar eerst in de ogen kijken, daar de tijd voor nemen en dan tot iets komen. Dus ook niet aan 2020 ophangen. Onze dienende taak is bijna volbracht, nu is het aan de kerken.
Mijn amendement op het amendement van Van Loon (besluit 8a) is dat het alleen om het predikantschap zou moeten gaan. Want het ouderlingschap is tijdelijk terwijl er bij een mogelijke revisie alleen een probleem ontstaat dat de vrouw weer uit het predikantsambt moet.

 

Ds. Stolper

Ik ben medeschrijver aan het amendement Van Loon. Ik waardeer Balk maar ook aan de ouderling moet veiligheid geboden worden. Bij revisie van onze besluiten ontstaan vervelende situaties. We moeten rechtsgelijkheid bieden. Bezwaarde gemeenten moeten ruimte worden gegeven om met revisieverzoeken te komen en hun een gevoel te geven dat we in gesprek willen gaan.

 

Br. Van der Eijk

Wat hebben we nu eigenlijk besloten? Dat er Schriftuurlijke gronden zijn voor de vrouw in het ambt. Dat is een uitspraak van de kerken en die kan gereviseerd worden. Maar zo'n uitspraak kunnen we niet faseren en temporiseren, dat kan niet met deze tekst. We hebben besloten dat volgens de Schrift niet alleen de man geroepen is. Daarmee kunnen de gemeenten dus aan de slag en er een draagvlak voor creëren.

 

We vragen aan de gemeenten: indien u ja zegt tegen de vrouw in het ambt, is het dan misschien beter om met het oog op mogelijke reacties, nog te wachten met het vrouwelijk predikantschap? Ook m.b.t. het ouderlingschap kunnen we wel leven met terughoudendheid.

 

Br. Van Winden

Er zit samenhang in de besluiten, bijvoorbeeld 8 en 9. Daarin wordt al maximale ruimte geboden aan de gemeenten. We verbinden er geen datum aan. Het is een organisch proces: wat betekent het voor ons? Dát is de vraag. Wij moet verder geen richting aangeven. Niet iedere gemeente heeft hetzelfde tempo.
Besluiten 8 en 9 voldoen aan de andere besluiten. Daarom nu niet in de valkuil trappen om aan de teksten te gaan schaven. Concentreer op de ruimte die al in de besluiten 8 en 9 zit. Daarom steun ik Van Arkel en Van Loon niet.

 

Bakker heeft zorg over de buitenlandse kerken en hoe onze besluiten daar landen. Maar we zijn al 12 jaar met hen in gesprek.
We moeten nu de waarde van de besluiten voor onze eigen kerken taxeren en ons richten op de kerken in ons vaderland.

 

Ds. Messelink

Mijn voorstel in de kern gelijk aan dat van Van Loon, behalve over revisie en het terugtrekken van vrouwelijke predikanten. We moeten niet alleen formeel maar ook praktisch naar de nieuwe situatie toe. Kerken moeten op weg gaan, en die weg moeten wij voorbereiden. Vergelijk Israëls reis door de woestijn.

 

Durven we de consequenties van de besluiten te nemen? Soms doen we een stap verder, soms een terug. We moeten de kerken optimaal de ruimte geven en daaraan vorm geven door fasering, dat is ruimte in de tijd. De kerk in Uganda trekt dit niet, maar misschien helpt het als BBK meldt dat we de uitvoering praktisch gezien opschorten. Eigenlijk hadden we tot een heel pakket inclusief implementatie moeten besluiten. Want geestelijke reflectie is wel nodig.

Als we niet gaan faseren, hoe behouden en bewaken we dan de vrede met het buitenland? Van Arkel legt dit allemaal in de kerken, maar dat is te subjectief.

 

Van Loon neemt mijn verhaal over, dus direct vrouwelijke diakenen en preekconsent voor vrouwen invoeren. Wel dien ik als amendement op Van Loon in de toevoeging van de besluiten 1, 3 en 4 vanuit mijn amendement [bijlage 1].

 

Br. Van der Tol

Ik wil bedanken voor jullie reacties op mijn Verklaring.
Onze besluiten zijn geen gelopen race. En Van Arkel biedt een keuzeprofiel. Maar mijn moeite zit in de fundering van de genomen besluiten, zijn de gronden wel Schriftuurlijk? Twee lijnen theorie honoreert, maar geeft moeite.

 

Het voorstel van Van Loon is heel verwarrend m.b.t. het preekconsent. Ambtelijk spreken en spreken vanuit ambt aller gelovigen wordt weer door elkaar gehaald. Preekconsent heb je voor vóór de kansel, niet er op.

 

Van Loon wil wachten tot 2020 om zo ruimte te creëren voor bezinning. Daarin kan ook een verdiepingsslag worden bereikt, of het kan zelfs tot herziening leiden. Het geeft ruimte aan BBK en mogelijk terugkeer tot de klassieke opvatting over vrouw en ambt.

 

Ds. Buitenhuis

De genomen besluiten zijn moeilijk een plek te geven. Hoe gaan we er in de praktijk mee om? Heeft het ook iets van krijgen en dan weer teruggeven?
Ik ben blij met voorstel van Messelink. Het voelt als een vriendelijke handreiking en biedt ruimte in de kerken er iets van te maken.

 

Ds. Dijkema

We hebben moed getoond. Die moeten we vandaag ook tonen en geen stap terugzetten. En niet typisch vrijgemaakt drammerig doen. Er is voldoende rust ingebouwd. Zoals het besloten is geeft het duidelijkheid in de kerken. Gisteren een vent, vandaag een vent, of beter, gisteren een meid vandaag een meid.
Van Arkel noemt eventuele beroepsmogelijkheden maar dat geeft verwarring. De terughoudendheid in Van Loon 8b vind ik verwarrend. Dan is toch weer de kernkerkenraad terug gesmokkeld.

Daarom moeten we naar het oorspronkelijke deputatenbesluit 8.

 

Br. Van den Berg

Met Dijkema eens. Mijn stelling is dat heldere besluiten sneller gecommuniceerd worden. Zusters en kerken die al zo lang gewacht hebben zullen blij zijn. En dan nu weer drie jaar wachten?, en maar gaan 'berusten' in kerken die wel vrouwelijke ouderlingen en predikanten gaan aanstellen? Laten de kerken dat zelf toch besluiten.
Laten we een deputaatschap instellen dat de implementatie goed begeleid. Naam DIVIA.

 

Ds. Basoski

Ik heb moeite met besluit 8a grond 3 van Van Loon. Bezwaren hebben altijd een opschortende werking. Dat geldt voor elk besluit. We moeten niet willen controleren wat er gebeurt in de kerken maar dat faciliteren. Daar kunnen we zelf een heel belangrijke rol in spelen.

We moeten rekening met de buitenlandse kerken houden. Maar in Ede hebben ze hun zegje kunnen doen, nu ook weer in de buitenlandweek. Kerken hebben niet gevraagd om aan de genomen besluiten consequenties te verbinden.

 

Br. Van Arkel

Ik trek mijn voorstel om terughoudend te zijn, in. Wel wil ik 'óf, en zo ja' toevoegen in deputatenvoorstel 8. Want stel dat een kerklid vraagt 'wanneer gaan jullie het doen, nooit?', dan moet 'nooit' geantwoord kunnen worden op basis van onze besluiten. Dus daarom de vier woordjes toevoegen.

 

Van Loon is tegen 'besluitvorming' maar dat is nu niet aan de orde, het gaat om 'implementeren'. De invoering kun je faseren.

'of en zo ja' geldt ook voor besluit 8b.

 

Br. Poutsma

Ik begrijp de moeite en het verdriet met de besluiten en heb daar alle begrip voor. Maar wees ook blij want er is al heel lang op gewacht. Eindelijk is besloten waar zusters zo lang op hebben gewacht. Dus nu niet 'help, we moeten dit en dat', geen fasering.
Ik mis op de synode nu de vrouwen, want wat we doen is typisch mannelijk: er is een probleem en dat willen we gelijk oplossen. Maar we moeten niet direct ingrijpen en de kerken bevoogdend voor de voeten lopen, hen willen bewaken en beschermen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid, wijsheid en de Geest. Dus hen vertrouwen, en ondersteunen die dat vragen. Helpen hoe met spanning om te gaan.
En er is gelegenheid en ruimte om revisies in te dienen. De kerken zijn volwassen, dus niet 'jullie mogen nog niet'. Houdt op met controle, heb vertrouwen in de Geest.

Het voorstel Van Loon is contraproductief. Zo van 'het mag nog niet, maar als je het toch doet wordt het getolereerd'. Wat voor dynamiek breng je zo in de gemeente?

 

Van Arkels 'of en zo ja' betekent een unicum in onze annalen: je neemt een besluit en zegt er gelijk bij: revisie is mogelijk. Heel krom.

 

Ds. Dreschler

Sjirk Kuiper zei in het ND dat deze wending heel typisch is voor vrijgemaakten. Er is weinig oog voor de strijd om Gods woord. Nu al invoeren is revisiemogelijkheid ontnemen. Ik ben voor Van Loons voorstel.

 

Br. Heij

Ik sluit me aan bij Messelink. Oppassen voor denken in termen van geven en nemen. Gisteren hebben we een besluit genomen en dat verantwoord tegenover de Heere. Dat is het uitgangspunt. Het gaat niet om reacties van mensen die blij of verdrietig zijn. En we moeten de kerken niet voor de voeten lopen.

 

Preses

Van der Eijk vraagt waar we het hier over hebben. Nu, het besluit is een uitspraak over  wat de Schrift zegt.

 

Ds. Roth

Ik sluit me aan bij Balk e.a.

De nadruk ligt nu op de pijn en schrik van hen die tégen zijn en vinden dat het tegen Gods woord ingaat. Maar wat doen we met gemeenten die al lang wachten? Die zeggen 'dit is naar Gods Woord'. Met hun pijn, met hun hunkeren en zuchten over alleen maar mannelijke ambtsdragers?

Ik ben geneigd te zeggen dat we aan het dramatiseren zijn en slechts naar één kant van het verhaal kijken. De andere kant wordt hier niet gevierd. Dat doet ook pijn.
We hebben met elkaar besluiten genomen en kerkenraden moeten die uitvoeren. Gaan we ons daar mee bemoeien dan vertillen we ons aan onze verantwoordelijkheid.

Vrede bewaren in de kerken? Nee, dat doen wij niet met onze besluiten, dan zouden wij andere besluiten hebben moeten nemen. Uiteindelijk wordt de vrede bewaard op het grondvlak.

 

Het argument m.b.t. de buitenlandse kerken begrijp ik. Maar ik heb de neiging te zeggen: waag het niet om de relatie te verbreken. Breng eventueel bezwaren in.

 

Besluit 8 van de deputaten geeft rond het predikantschap voldoende aan voorzichtig te zijn t.a.v. bevestiging. Daar is geen ander besluit voor nodig.

 

Ds. Koster

We zoeken naar een bepaalde ruimte met een fasering. Maar als we dit als GS opleggen beperken we juist die ruimte zelf. Dat kan inhoudelijk heel ongemakkelijk aanvoelen. Als je Schriftuurlijke besluiten hebt genomen, moet je ervoor waken om die deur weer te sluiten. Want dat zou een bovenschriftuurlijke binding betekenen: God opent de deur maar GS houdt hem weer jarenlang dicht. De werkelijkheid is: de ambten zijn open, daar kan je niet meer achter terug. Dat was vóór deze besluiten hier en daar al het geval. Dus geen temporiseren van de ruimte in de kerken, elke kerkenraad beslist zelf.

 

Ds. G. Oosterhuis

Onze besluiten zijn gewone besluiten, meer niet. En voor de uitvoering faciliteren we de kerken. Sommigen hebben niet helder wat revisie betekent, revisie kan altijd. Maar we moeten niet faciliteren op verkeerde gronden. Dat moet aangepakt worden.

 

Ds. Harmannij

Het jaar 2020 is zinvol. Want als er revisie komt dan op de eerstvolgende synode als controlemogelijkheid.
Toch blijf ik bij het deputatenvoorstel want we moeten realistisch zijn, de kerken gaan zelf wel temporiseren. Natuurlijk kan er in 2020 teruggedraaid worden maar kerkenraden zijn wel verstandig. Besluit Van Loon is niet nodig en heeft geen effect dus.

 

Besluit 8b is tamelijk ongelukkig. Is het een handreiking? Maar dat conflicteert. Waar gaat het precies over eigenlijk?

 

Deputaten - Dr. J.P. de Vries

Je moet nooit kerken dwingen tot onmiddellijke invoering en niet dicteren dat er vrouwen moeten in het ambt. De nuloptie is een mogelijkheid. Maar als vrouwelijke diakenen worden geweigerd, dan is het niet 'of en zo ja'.

 

Met onze besluiten hebben we alleen een opiniërende uitspraak gedaan om het gewoonterecht duidelijk te maken. Er moet dus in de lijn van deze besluiten gehandeld worden.

 

We staan niet achter het voorstel van Van Loon. We moeten niet de kernkerkenraad nu weer terugbrengen. Ook niet na 2020 over ons eigen graf willen regeren. Onze besluiten gelden gewoon tot een revisie. We gaan als GS ons boekje te buiten als we verder gaan.

 

Deputaten BBK - Br. Bakker

Ik heb geboeid geluisterd. Sprekend vanuit BBK kan ik me goed voorstellen dat u stemt voor besluit 8 voor de helderheid. Het oogmerk 'temporiseren' was eigenlijk ingegeven om kerken te kunnen helpen het inzicht te verwerven dat deze besluiten niet kerkscheidend hoeven te zijn. Daar willen we in onze gesprekken ook op richten. Het spreekt me aan wat Roth zei: 'Waag het niet'.

 

AMENDEMENTEN VAN LOON

 

Ds. Van Loon

Besluit 8b trekken wij in. In besluit 8a nemen we iets van Messelink over. Niet wat Van der Tol voorstelde.
'Besluitvorming' wordt 'implementatie'. Het gaat om het proces zo goed mogelijk te dienen.

 

Moed tonen kan ook door elkaar ruimte te bieden en geduld te betrachten, in plaats van iedereen zijn eigen toko te laten runnen. Het is ook een zaak van geestelijk leiding geven, namelijk dat je kun wachten. Geduld is een schone zaak.

 

In grond2 geven we aan, net als in het Pijnpuntenrapport, dat er pijn is aan twee kanten. Het besluit is geen poging alleen één kant naar voren te brengen.

 

N.a.v. grond 3: revisie is altijd mogelijk. Maar deze praxis is moeilijk terug te draaien, dat zou op grote bezwaren stuiten. Dus we moeten revisies een eerlijke kans geven.

 

Van Arkel

Ik handhaaf de vier woordjes.

 

Ds. Balk

Ik handhaaf mijn amendement op Van Loon.

 

Preses

We gaan nu tot stemming over. Eerst over deputatenvoorstel. Indien dat verworpen wordt dan over het tegenvoorstel van Van Loon met daarop de amendementen.

 

STEMMING DEPUTATENVOORSTEL BESLUIT 8

 

V23T07O01 (totaal 31 stemmen), aangenomen.

 

Preses

Ik heb respect voor uw meedenken over wat het beste voor de kerken is. U hebt u voorbeeldig gedragen.

Hoe we verder gaan daarvan krijgen jullie bericht. De besluiten 9, 10 en 11 behandelen we over veertien dagen om eerst nog eens even naar de onderlinge consistentie te kijken.

Er komt een voorstel voor een nieuw deputaatschap 'Man/Vrouw in de kerk'.

 

SLUITING

De vergadering wordt op christelijke wijze gesloten door ds. G. Oosterhuis.

 


 

Bijlagen

 

Bijlage 1 – Amendement/Tegenvoorstel Messelink

Alternatief voor besluit 8 deputaten

 

Besluit:

 1. De besluiten voor wat betreft vrouwelijke diakenen en preekconsent voor vrouwen direct te effectueren;
 2. De besluiten voor wat betreft vrouwelijke ouderlingen en predikanten voorlopig nog niet te effectueren;
 3. De opbrengsten van het voortgaande proces in de kerken door een nieuw deputaatschap te laten inventariseren en deze met andere reacties uit de kerken in binnen- en buitenland te evalueren op de GS van 2020 met het oog op het definitief vaststellen van de besluiten;
 4. Erin te berusten als kerken er voor die tijd reeds toe overgaan vrouwen als ouderling te bevestigen.

Gronden:

 1. De verschillen van inzicht in deze thematiek doen pijn. Fasering van de besluitvorming geeft ruimte voor nader gesprek in de kerken, om zo verantwoordelijkheid te nemen voor het proces in de plaatselijke kerken en binnen het kerkverband;
 2. Fasering van de besluiten geeft tevens de ruimte aan BBK om door nader gesprek de vrede in de relaties met de buitenlandse zusterkerken te dienen.

Bijlage 2 – Voorstel Van Arkel

 

Besluit:
De kerken op te roepen om tot na de synode van 2020 zeer terughoudend te zijn met de invoering van de besluiten 4 en 7.
 

Gronden:
Dit geeft alle kerken de tijd het gesprek over deze besluiten te voeren.
Dit geeft de mogelijkheid voor revisie meer praktische inhoud, omdat er ten tijde van de revisie geen of weinig invulling is gegeven aan genoemde besluiten.

 

Bijlage 3 - Amendement/Tegenvoorstel – Van Loon

 

Besluit 8a

De besluiten voor wat betreft vrouwelijke ouderlingen en predikanten niet voor de volgende synode in 2020 te effectueren;

 

Gronden:

 1. Nu het principiële besluit genomen is dat er Schriftuurlijke gronden zijn dat naast mannen ook vrouwen in alle ambten kunnen worden toegelaten, is het van belang om in wijsheid als kerken een goed proces in te gaan waarin we kunnen toegroeien naar een nieuwe praktijk waarin vrouwen ook ouderling en predikant zijn;
 2. Dit proces is precair gezien de verschillen van inzicht in deze thematiek en deze verschillen doen pijn. Fasering van de besluitvorming geeft ruimte voor nader gesprek in de kerken, om zo verantwoordelijkheid te nemen voor het proces in de plaatselijke kerken en binnen het kerkverband;
 3. Bij directe invoering zou een eerlijke en open behandeling van te verwachten revisieverzoeken door de dan gegroeide praktijk in de weg kunnen staan;
 4. Fasering van de besluiten geeft tevens de ruimte aan BBK om door nader gesprek de vrede in de relaties met de buitenlandse zusterkerken te dienen.
 5. Fasering geeft ook de mogelijkheid om goede regelgeving (betere formulering) voor te bereiden.

Besluit 8b

In het licht van de genomen besluiten inzake de ambten de kerken erbij te bepalen dat

 1. het handhaven van een (kleine) raad van mannelijke ouderlingen zeer wel mogelijk blijft, ook na de synode van 2020.
 2. deze besluiten alle ruimte bieden voor de bevestiging van vrouwen en mannen in niet-ambtelijke bedieningen in het pastoraat.

Gronden:

 1. De genomen besluiten laten ruimte voor twee lijnen, waarbij plaatselijke kerken vrij zijn hierin een eigen overtuiging te hebben en te houden.
 2. Zo wordt iets zichtbaar gemaakt van de overtuiging waarin mannen in onze kerkelijke voorgeschiedenis vooropgegaan zijn en zich geroepen weten dat te blijven doen.
 3. Deze vormgeving kan helpen om in de plaatselijke gemeente en tussen zusterkerken naar grootst mogelijke eensgezindheid te streven door aansluiting te zoeken tussen kerkelijke praktijk tot nu toe en de doorvoering van de genomen besluiten.
 4. Deze vorm kan betekenisvol zijn wanneer die met instemming van de zusters en broeders in de gemeente gehandhaafd blijft of gevormd wordt.

Bijlage 4 - Besluit 8 - Deputaten

 

Besluit 8

ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen op welke wijze en wanneer ze aan deze besluiten uitvoering willen geven. 

 

Gronden: 

 1. Het is aan iedere kerk om te bezien hoe de gaven die aan haar gemeenteleden zijn gegeven kunnen worden ingezet om de gemeente verder te brengen op weg naar Gods koninkrijk. 
 2. Iedere kerk dient hierin dus een eigen bezinningsproces te doorlopen en zelf uitvoering te geven aan de besluiten.