Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Berichten – KO en AKS

 

Redactie een in waarheid

07-10-17

 

Al in mei van dit jaar werd een persbericht uitgegeven over de verhouding van de kerkorden in de GKv, Kerkorde 2014, en die van de NGK, Akkoord van Kerkelijk Samenleven (AKS).

Het persbericht stelt vreugdevol vast dat 'de kerkordes van GKv en NGK meer overeenkomsten dan verschillen tonen'. Maar naar we menen te weten, zijn er nogal wezenlijke verschillen, m.n. met betrekking tot ondertekening en de binding aan de belijdenis en handhaving daarvan bij afwijkingen. In het verleden werd altijd geoordeeld dat op dit punt de AKS onbetrouwbaar is en te weinig bescherming van de gemeente tegen dwaalleer biedt. Dus rijst nu de vraag: Als het verschil zo klein is (geworden), is dan misschien de nieuwe herziene kerkorde met zijn bindingsformulier van de GKv toegebogen naar de AKS ..?

 

De vraag naar de operationele binding aan de belijdenis was en is een brandende vraag in de relatie tussen GKv en NGK. Daar moet eindelijk een eerlijk antwoord op ontvangen worden als de fusie tussen deze kerken verder gestalte zal krijgen.

Het onderwerp kwam ook aan de orde op de synode Meppel. Maar de behandeling daar liet te wensen over, om het zachtjes te zeggen.
 

In de komende editie van Nader Bekeken neemt ds. J. Wesseling de ontwikkeling van jaren in deze kwestie, en in het bijzonder de behandeling op de Meppelse synode, onder de loep. We hopen daar de nodige aandacht aan te geven.

 

Nu alsnog het persbericht.

 


 

PERSBERICHT 2 mei 2017

 

Kerkordes GKv en NGK tonen meer overeenkomsten dan verschillen

 

De verschillen tussen de kerkordes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn goed te overbruggen. Dit is de conclusie van het rapport Perspectieven dat de CCS (Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK) en DKE (Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv) aanbieden aan de Landelijke Vergadering en de Generale Synode van hun kerken.

 

Sinds 2015 werkt een gezamenlijke werkgroep van CCS en DKE aan de vergelijking van de kerkordes van GKv en NGK. Daarbij begon de werkgroep met een inventarisatie van overeenkomsten en verschilpunten tussen het NGK-AKS (Akkoord van Kerkelijk Samenleven) en de GKv-Kerkorde 2014. Uit deze inventarisatie concludeert de werkgroep dat de overeenkomsten de grote meerderheid vormen. “Steeds weer wordt duidelijk dat beide kerkgemeenschappen dezelfde recente wortels hebben en dezelfde kerkrechtelijke taal spreken”, meldt zij in het rapport. 

 

Naast de vele overeenkomsten zijn er ook significante verschillen die verdere bespreking behoeven. Daarbij gaat het deels om onderwerpen die vanuit het verleden golden als mogelijke belemmeringen op de weg naar eenheid, zoals de visie op de verhouding tussen plaatselijke kerk en kerkverband, en de binding aan de belijdenis. Deels gaat het om verschillen die in het oog springen maar waarachter geen wezenlijk verschil in visie ligt, zoals de vraag of diakenen wel of niet deel uitmaken van de kerkenraad. 

 

De werkgroep draagt ook oplossingen aan voor de verschillen tussen de twee kerken. Voor kerken die bijvoorbeeld een landelijk besluit niet kunnen uitvoeren, zou de regio of classis een regeling kunnen treffen. Met de binding aan de belijdenis moet in wijsheid omgegaan worden, waarbij het bindingsformulier van de GKv een goed uitgangspunt is.

Het werk van de werkgroep is nog niet afgerond, maar deze eerste resultaten laten zien hoe dicht NGK en GKv bij elkaar staan, ook als het gaat om de orde van de kerk.

 

Het rapport Perspectieven is gepubliceerd op de website van de GKv-synode, via www.gkv.nl/synode, en op de website van de NGK-LV, www.ngk.nl/lv-nunspeet-2016