Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel – GKv/NGK Fusie – Rapport moderamina

 

D.J. Bolt

10-11-17

 

Deze week zaterdag (11-11-17) vergadert in de Nieuwe Kerk te Kampen de gecombineerde synodes van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken (GKv) en de Nederlands gereformeerde kerken (NGK). De vergadering gaat conceptvoorstellen behandelen m.b.t. de eenwording van deze kerkengroepen. In een feestelijke dienst wordt alvast een voorschot daarop genomen met een gezamenlijke viering van het Avondmaal.

Hieronder vindt u een verslag van de moderamina van de synodes over hun werkzaamheden t.b.t. de fusie.
 51-DKE-Regiegroep-171111 ter behandeling 11 november 2017

 

Rapportage moderamina GKv en NGK

t.b.v. gezamenlijke vergadering op 11 november 2017

 

Aanleiding

Nadat de Generale Synode op 17 juni de uitnodiging van de Landelijke Vergadering voor een gezamenlijke vergadering, gericht op hereniging, aanvaardde en daarmee een grote stap zette naar kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken (GKv) met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), hebben in de afgelopen periode de beide moderamina meermaals vergaderd. De dankbaarheid dat de Heer onze wegen weer heeft samengebracht overheerste, de hernieuwde geestelijke eenheid werd gevoeld, waardoor de gesprekken in een goede sfeer zijn verlopen. 

 

In deze bijeenkomsten waren twee hoofdonderwerpen:

  1. de voorbereiding van de gezamenlijke vergadering
  2. de voorbereiding tot het instellen van een gezamenlijke regiegroep

Gezamenlijke regiegroep

Zowel de Generale Synode als de Landelijke Vergadering hebben de ambitie te komen tot volledige kerkelijke eenwording. Beide kerkverbanden zijn gebouwd op de plaatselijke kerken en dus is draagvlak voor dit proces van kerkelijke eenwording cruciaal. Naast het draagvlak zijn er ook vele formele zaken te regelen, wil er sprake zijn van een kerkelijke eenwording. Daarvoor is al voorwerk gedaan, zoals beschreven in het rapport "Perspectieven" van de werkgroep convergentie Kerkorde en AKS. Dit werk om te komen tot een kerkorde zal voortgezet moeten worden. Daarnaast zal er bijvoorbeeld ook gewerkt moeten worden aan één rechtspositie voor de predikanten en kerkelijk werkers, één personeelsbeleid, één financieel en ANBI systeem, een eenduidige communicatie en informatievoorziening, een administratie, eenwording op de ondersteuning van kerkenraden, jeugdwerk, diaconie, etc. Sommige zaken kunnen mogelijk na eenwording nog verder geregeld worden, andere zaken moeten vooraf duidelijk zijn. Kortom er is nog veel werk te verzetten, voordat er sprake kan zijn van kerkelijke eenwording. Daarbij is het essentieel dat God ons werk zegent.

 

De beide moderamina vinden het passend bij het streven naar kerkelijke eenwording, om te gaan werken met een gezamenlijke regiegroep, ingesteld door de gezamenlijke vergadering van de GS en de LV. Dat is ook een zichtbare stap van eenwording, gezamenlijk optrekken. Deze regiegroep heeft zich een goed beeld te vormen wat er zich op ons kerkelijk grondvlak afspeelt; het kan alleen met draagvlak in de plaatselijke kerken.

 

Samenstelling

Andere christelijke organisaties en kerken hebben al eerder processen tot eenwording/fusie doorlopen (b.v. CU, PKN). Een dergelijk proces is niet altijd eenvoudig en vraagt de nodige energie en tijd. Daarom hechten de beide moderamina aan een commissie gevuld met zusters en broeders, die over de benodigde kwaliteiten beschikken. De regiegroep zal evenwichtig samengesteld moeten zijn (goede verdeling over beide kerkgemeenschappen, mannen en vrouwen, etc.). De moderamina denken aan maximaal 7 personen. In de regiegroep moeten mensen zitten die door de Geest worden gedreven: gelovig, vroom, vol liefde voor Christus en zijn gemeente en die weten hoe het kerkelijk leven in elkaar zit. Daarnaast zullen de volgende competenties aanwezig moeten zijn: sensitief, vaardig tot actief luisteren, verbindend, analytisch, besluitvaardig, om kunnen gaan met diversiteit, reflectief vermogen, kwaliteit om processen te sturen en inzicht in groepsdynamica. Ervaring in vergelijkbare processen strekt tot aanbeveling. Het is een plus als het lukt om ook gemeenteleden te vinden in de leeftijd van 30 tot 40 jaar, zodat er verbinding is met de toekomstige generatie. De regiegroep zal mogelijk professionele ondersteuning nodig hebben (secretaris en communicatie). 

 

Opdracht

De regiegroep krijgt de opdracht het proces tot eenwording in goede banen te leiden. Daarvoor zal zij zich eerst een beeld moeten vormen wat wanneer nodig is om tot eenwording te komen. Zij inventariseert wat er in de verschillende kerkelijke organisaties, commissies en deputaten op dit gebied al is gebeurd of in gang is gezet. Ook zal zij aandacht geven aan de plaatselijke kerken waar vragen leven, zodat deze een plek kunnen krijgen in het proces. De regiegroep heeft rekening te houden met verzoeken tot revisie van synodebesluiten of andere bezwaren. Het zijn tenslotte de plaatselijke kerken, die de kerkelijke eenwording moeten dragen. De moderamina verwachten dat de regiegroep de eerste twee jaar bezig is met een deugdelijke inventarisatie en het opstellen van een procesplan, gesprekken met vele partijen en concepten van de benodigde kerkelijke regelingen. Een rapportage met eventuele voorstellen aan de Generale Synode en de Landelijke Vergadering in 2020 is daarmee voor de hand liggend.