Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel – GKv/NGK Fusie – Conceptvoorstellen

 

D.J. Bolt

10-11-17

 

Deze week zaterdag (11-11-17) vergadert in de Nieuwe Kerk te Kampen de gecombineerde synodes van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken (GKv) en de Nederlands gereformeerde kerken (NGK). De vergadering gaat conceptvoorstellen behandelen m.b.t. de eenwording van deze kerkengroepen. In een feestelijke dienst wordt alvast een voorschot daarop genomen met een gezamenlijke viering van het Avondmaal.

Hieronder vindt u de conceptvoorstellen die zullen worden behandeld.
 


 

51-DKE-171111  

Conceptbesluiten inzake Regiegroep  

ter behandeling 11 november 2017

 

CONCEPT

BESLUITEN GEZAMENLIJKE VERGADERING

van de generale synode van de GKv Meppel 2017 en de landelijke vergadering van de NGK 2016

 

Materiaal:

 1. besluit van de landelijke vergadering van de NGK d.d. 8 april 2017 om de generale synode van de GKv uit te nodigen voor een gezamenlijke vergadering gericht op eenheid;
 2. besluit van de generale synode van de GKv d.d. 30 juni 2017 om deze uitnodiging te aanvaarden;
 3. rapport van de gezamenlijke moderamina van de generale synode en de landelijke vergadering.

Besluit 1:

het verlangen uit te spreken om zo spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.

 

Gronden:

 1. De Heer van de kerk heeft onze harten tot elkaar gebracht, waardoor de uitnodiging van de landelijke vergadering van de NGK door de generale synode van de GKv royaal kon worden aanvaard.
 2. Na deze ontmoeting willen we tot eer van God verder gaan op weg naar eenheid.
 3. Met vreugde herkennen we over en weer de inzet om trouw te blijven aan de Schrift en de Gereformeerde belijdenis.
 4. In de vormen van het kerk-zijn baseren we ons beide op het Gereformeerde kerkrecht, waardoor onderlinge verschillen goed overbrugbaar zijn.

Besluit 2:

met het oog op deze eenwording een regiegroep (RG) in te stellen met de volgende opdracht:

 1. Geef stuur aan het proces van hereniging en communiceer hierover regelmatig met de kerken.
 2. Inventariseer wat wanneer nodig is om de eenwording mogelijk te maken en zie toe op een tijdige uitvoering van deze werkzaamheden.
 3. Inventariseer welke deputaten, commissies of bijzondere kerkelijke organisaties werkzaam zijn op de terreinen die raken aan de eenwording, en betrek ze bij dit proces.
 4. Zie erop toe dat de werkzaamheden van de onder c genoemde instanties onderling convergeren en tezamen een consistent en afdoende geheel opleveren.
 5. Stem af met deputaten kerkelijke eenheid (GKv) en de commissie voor contact en samenwerking (NGK) inzake de uitvoering van hun opdrachten om de plaatselijke kerken, regionale vergaderingen en classes aan te moedigen en te steunen bij de groei naar eenheid.
 6. Rapporteer voor 1 januari 2020 aan de generale synode en de landelijke vergadering.

Besluit 3:

 1. de onkosten van de regiegroep te laten vergoeden door de deputaten financiën en beheer van de GKv, die op hun beurt 22 % van deze kosten zullen doorberekenen aan de financiële commissie van de NGK;
 2. de regiegroep opdracht te geven om zo spoedig mogelijk een begroting te ontwerpen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de deputaten financiën en beheer van de GKv en de financiële commissie van de NGK.

Besluit 4:

de reeds verstrekte opdrachten aan deputaten kerkelijke eenheid (GKv) en de commissie voor contact en samenwerking (NGK) aan te vullen met deze opdracht, dat zij hun taken in het traject van hereniging van GKv en NGK, uitvoeren in afstemming met en onder verantwoording aan de regiegroep.

 

Besluit 5:

in de regiegroep de volgende personen te benoemen:

(de namen van de kandidaten worden separaat toegezonden)