Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 1

D.J. Bolt
09-04-11

De generale synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt te Harderwijk is overgegaan naar de besluitvormende fase. Wij hopen uitgebreid verslag van de besprekingen te doen. M.n. willen we daarbij aandacht geven aan onderwerpen die het geestelijke leven meer direct raken en te maken hebben met de identiteit van de kerken.
Hiernaast hopen we weer, evenals op de synode van Zwolle-Zuid impressies te bieden. Zij geven een meer persoonlijk gekleurd verhaal van wat we ervaren hebben alsook commentaar op belangrijke besluiten.

Voordat de besluitvormende fase van onze synodes ingaat is het gebruikelijk dat afgevaardigden van buitenlandse kerken waar we contacten mee hebben of een zusterkerkrelatie zijn aangegaan, de meeste vergadering bezoeken. Van hun toespraken en adviserende deelname aan een aantal belangwekkende onderwerpen geven we in een viertal artikelen gedetailleerd verslag.

Ook afgevaardigden vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werden in dit kader verwelkomd. Er zijn gemeenschappelijke contacten en activiteiten met buitenlandse kerken.

---------------------------------------------

OPENING

Preses ds. P. Niemeijer

Welkom aan u als afgevaardigden van kerken over de hele wereld. Wij zijn een in de Here Jezus Christus. Welkom ook aan de deputaten van BBK. Het echte werk start nu. Het is mooi om zo te mogen beginnen.

Onze zusterkerk in Japan kan niet komen. In de geest zijn wij bij hen. We dragen hen en hun land op aan de barmhartige God. Laten we daarom zingen Ps 18: 1,3, 6, 9 uit Canadian Book of Praise en vervolgens Rom. 1: 1-15 met elkaar lezen.

Velen hebben een lange reis moeten maken en kennen elkaar alleen van verre en van papier. Daarom zijn we blij elkaar hier nu te ontmoeten.
De brief aan de Romeinen is bijzonder. Paulus was er nog nooit geweest. De geschiedenis en samenstelling van de gemeente daar is bijzonder. Overal hoort Paulus over haar geloof en is daar nauw bij betrokken en toch is hij er nog nooit geweest. Maar zijn betrokkenheid is niet er minder om. Ik dank mijn God voor u, zegt hij. Zij zijn in zijn hart, daarvan is God zijn getuige. Voortdurend is de gemeente Rome ook in zijn gebed aanwezig. Maar er waren steeds blokkades om naar Rome te gaan. Die gelegenheid gaf God hem niet. Daaraan onderwerpt hij zich. Maar zijn verlangen blijft om de gemeente te helpen, te vertellen wat ze nog niet weten.

Maar moest Paulus ook hún problemen er nog bij nemen?
Paulus is een dienaar van Christus die niet afhaakt, niet wegloopt met schijnargumenten. Het ziet zijn roeping en geeft zich. Als dienaar verlangt hij naar Rome, hoe zwaar het ook is. Paulus dankt God voor hen allen. Hij is niet partijdig maar verbonden aan allen,  erkent Gods werk. Paulus is een geroepen apostel in de lijn van de profeten. Hij laat zien wat hij voor zijn dienst overhad. Deze brief is fundamenteel voor ons geloof. Paulus beschrijft zijn taak heel bescheiden: ontmoeten en delen in geestelijke gaven. Niet overdonderen, of even de zaken op orde stellen. Ook geen oproep tot geloof en bekering. Het evangelie hebben ze al. Alleen geestelijke gaven brengen, welke dan ook. Enige hulp bieden, de gave die hijzelf van de Geest ontvangen heeft, delen. Niet van bovenaf met macht en geweld maar door de Geest. Zij mogen in zijn gaven delen en versterkt worden door de Geest.
Paulus’ optreden is bescheiden want hijzelf heeft ook ontvangen. Hij oefent geen macht om iets door te drukken maar wil in liefde dienen om zo bij te dragen aan de vreugde. Dat is de stijl van Christus, van het kruis.
Paulus wil bemoedigen en bemoedigd worden in het gemeenschappelijk geloof. Zij hebben elkaar wat te zeggen. Wederkerigheid kenmerkt de relatie. Is dit modieus, soft, zodat dwalingen een plaats krijgen? Nee, er wordt niet ingeleverd op het evangelie. Daar wordt geen streep van afgedaan, en ook niet van zijn apostelschap. Geen vrijblijvendheid. Maar ook geen neus in andermans zaken steken. Geen dwang maar bescheidenheid. Openstaan voor wat zij te zeggen hebben. Niet in een kramp schieten maar het geschenk van bemoedigen.
Dat is een prachtige opstelling. Wij zijn vaak achterdochtig, gespannen. Terwijl we met eigen standpunt bezig zijn, luisteren we al niet echt meer naar de ander, wachten niet op nieuwe argumenten.
Maar staande in het evangelie kunnen we elkaar over en weer bemoedigen. En eerlijk open staan voor elkaar, tot een hand en voet zijn. tot lof van God de Vader.
Laten we bidden.

INSTEMMING MET DE BELIJDENIS

De buitenlandse gasten worden uitgenodigd als adviseurs aan de besprekingen deel te nemen. Op verzoek van de preses bevestigen zij door op te staan dat zij hun werk willen doen in overeenstemming met de Schrift en de gereformeerde belijdenis.

BEHANDELING VOORSTELLEN DEPUTATEN BBK

Voorbereiding door commissie Utrecht. Click voor de teksten van de voorstellen hier en hier (aanvullend rapport). Voor de later toegevoegde voorstellen 15-17, zie bijlage E.

BBK - Voorzitter br. Wezeman
We brengen dank aan onze hemelse Vader, die het werk mogelijk heeft gemaakt en gezegend.
Er is veel gereisd, de afgelopen drie jaar. Levens zijn gespaard en er zijn goede gesprekken en prachtige bezoeken geweest. God werkt op plaatsen waar wij niet van wisten. Het is bijzonder dat je een bent in Christus. Dat betekent níet identiek in alle opzichten. Veelvormig, maar wel op dezelfde basis.
Christus plant zijn Woord. Het is een wonder om dat te zien. God is groot.
BBK bestaat uit 18 deputaten. Het werk is verdeeld over drie secties met daarnaast een beleids- en Lex Mundi-sectie. Er is grote kennis en ervaring. De sfeer is open en direct. 
Er is ruimte in de uitvoering van de taak. De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor de besluiten.
Wij willen de synode hartelijke danken voor de betrokkenheid bij het werk.
Voor de werkwijze, zie de deputatenrapporten. Zij bevatten ook de belangrijkste beleidslijnen. Er is een zinvolle afstemming met andere organen in zowel binnen- als buitenland, bijvoorbeeld met de TU, GH en de deputaten van de CGK op bepaalde punten. De ICRC is het meest directe orgaan waarin participeren. Daar heeft BBK veel inbreng in gehad.
Misschien moet het onderhouden van relaties op een andere manier worden vormgegeven. Voor de relaties met Canada en Australië, zie het rapport. De URCNA (Amerika) moet nog aan de lijst worden toegevoegd. De relatie met de ERC is beëindigd.
Voorgesteld wordt de relatie met de OPC te veranderen. Zie verder voor nieuwe relaties het rapport. Daar behoren ook Sri Lanka en Kroatië bij.
Antwerpen maakt deel uit van kerkverband van de CGK en kan dus uit onze lijst.

Commissie Utrecht - Br. Mars
Er is veel blijdschap over het omvangrijke werk van BBK. Is het nog wel te 'handelen'? Er is een goede samenwerking binnen de kerken en ook met CGK.
Het deputaatschap staat voor zijn werk, de kerken kunnen daar dankbaar voor zijn. Er wordt binnen BBK constructief samengewerkt met de sectie beleid.
Er liggen kwesties, beheersen die het werk? We hopen dat we er op een goede manier samen over kunnen praten.

SYNODE ALGEMENE RONDE 1

Ds A. Veldman
De Australische kerken groeten de Nederlandse kerken. Deze week was er gelegenheid om intensieve gesprekken te voeren met zowel deputaten BBK alswel met docenten van de Theologische Universiteit. Wij zijn dankbaar dat er een open discussie kon plaatsvinden. Het heeft een aantal zaken opgehelderd en misverstanden opgeruimd. Maar het heeft onze zorgen niet weggenomen.

Wat betreft de afvaardiging van de vrouwelijke deputaat, we betreuren het dat dat in de pers is gekomen. En m.n. de manier waarop prof. Harinck er op heeft gereageerd in het ND heeft verdriet gedaan.
De vraag waar het om gaat is wat de status is van een afgevaardigde deputaat. Zo’n deputaat heeft weliswaar de rol van adviseur maar beïnvloedt daarmee wel het beslissingsproces op een synode. Naar onze mening komt dat zusters niet toe. Er is hierover een standpunt van de Australische synode nodig. Daar zal er over worden gesproken. In elk geval is het wijs dat BBK de deputaat heeft vervangen.

De vrees is dat er een tendens in de GKv is die voor de uitleg van de Schrift steeds meer het uitgangspunt in de mens neemt in plaats van in de Bijbel. Dat is reeds verwoord op de synode van Zwolle-Zuid en dus niet nieuw. Als voorbeeld mag dienen de manier waarop omgegaan wordt met de geschiedenis van de schepping zoals beschreven in Genesis 1. Daar hebben wij en ook andere kerken als de Canadese, moeite mee. Op dat punt is sinds de vorige synode geen voortgang in geboekt.
 
Het valt niet te ontkennen dat er sprake is van spanning in de zusterkerkrelatie. We hebben uw kerken lief en stellen hoge prijs op een goede verhouding met u. We zouden ook graag met een aantal buitenlandse zusterkerken daar diepgaand over doorpraten. Tot nu toe is dat niet mogelijk gebleken.
Wij wensen u trouw aan de Schrift toe en de leiding van de Geest in uw kerken.

Br. Wendt
Ik heb waardering voor het werk van de deputaten, maar wel nog moeite met besluit 3. Ik vind het jammer dat ze het gevraagde niet als hun taak zien. Als ze wel met elkaar hadden gesproken waren ze niet hun boekje te buiten gegaan. Maar misschien is er meer over te zeggen.
Wat zijn de resultaten van de gesprekken deze week geweest?

Ds. Vos
Ik heb diep respect voor het werk dat BBK heeft gedaan. Het werk is veel, is er misschien een andere manier van contacten met buitenlandse kerken? Via de ICRC, of andere organen? Maar dat is misschien ook weer jammer omdat het ten koste gaat van de huidige goede contacten.

Wellicht is verfijning van de opdracht nodig. Is BBK gemachtigd inhoudelijke gesprekken te voeren? Wat is kader van het gesprek met de OPC? Waarom is niet in eerste instantie met de Australische kerken over de afgevaardiging van een zuster gesproken? De commissie vindt het niet goed dat BBK met deze kerken is meegegaan echter het wel een zaak waarin met wijsheid omgegaan is met het verlangen van een zusterkerk.

Ds. Oostland
Ik heb waardering voor het werk. Heb ook dezelfde twijfel over het commissiestandpunt als ds. Vos.
Het verzoek om een gezamenlijk gesprek van BBK met verontruste buitenlandse kerken is afgewezen. Maar BBK heeft daartoe toch wél de bevoegdheid overeenkomstig Ommen 1993? 
Verder ondersteun ik van harte het besluit 15 over netwerken. Er moet bezinning komen over zusterkerkrelaties en kerkelijke contacten. Vergelijk de handelwijze m.b.t. de messiasbelijdende gemeente in Israël en andere kerken in het Midden-Oosten.

Ds. Prins
Ik heb waardering voor het werk van BBK. Ben het ook eens met het standpunt van commissie t.a.v. de vrouwelijke afgevaardiging. Er moet nagedacht worden hoe hier in de toekomst mee te handelen.

Br. Van Dixhoorn

Ik ben onder indruk van de hoeveelheid werk.
Hoe moeilijk is het om goed met elkaar te communiceren, zeker via moeizame correspondentie. Kan dat niet beter?
Moet de relatie met de OPC nu al worden beslist? Misschien is het beter nog weer verder te praten. Over de vrouwelijke afvaardiging moet wel verder gesproken worden met Australië.
Het voorstel van de cie om de kerken in Canada door te verwijzen naar conferentie over hermeneutiek is toch niet voldoende?

BBK - Br. Wezeman
Er is dinsdagavond drie uur gesproken met de Australische broeders.
Het scharnierende punt van de vrouwelijke afgevaardiging: raakt een vrouwelijke afvaardiging die een synode adviseert, de regeerbevoegdheid? Dan hoort zij daar niet. Maar deputaten zijn alleen maar adviserend bezig en geven geen doorslag. Als Australië hierbij blijft is het moeilijk elkaar vast te houden.

Waarom gingen we het gesprek niet met de gezamenlijke buitenlandse kerken aan? Australië wilde met anderen in een vrij brede zetting besprekingen met BBK. Inhoudelijke besprekingen over synodebesluiten: dát is buiten de bevoegdheid BBK. Dan dreigt er een soort consensus, 'creeping consensus' te ontstaan. Daar willen we niet in terecht komen. Gesprekken willen we zeker wel maar niet als een soort parallel-synode die zijn besluiten dan weer op de eigenlijke synode moet verdedigen.

Uit de brieven blijkt dat de moeiten min of meer dezelfde zijn. Als kerken hebben we wel een naam op te houden. Sommige uitingen staan op gespannen voet met het bevorderen van 's naasten eer en goed gerucht'. Daarop moeten wij elkaar bevragen. Gevoelens moeten wel onderbouwd worden. Elke week brengen onze predikanten Gods Woord. Dan moet je voorzichtig zijn om te spreken van mens-gerichte hermeneutiek. De vraag is waar je je vragen kwijt moet, hier of elders.

Er is een open en directe communicatie. We hebben de Here gedankt voor het afgelopen gesprek. En natuurlijk spreken de Canadese kerken mee, maar niet in een besluitvormende sfeer. Zo is het ook gegaan, open en eerlijk. Soms was er bijstelling van ideeen, maar er blijft ook verschil van taxatie, en verschil in gevoelens.

Wat het formele punt van de instructie betreft, het is verstandiger zelf niet aan het interpreteren te gaan, om niet in de situatie van een schaduwsynode terecht te komen.
Een inhoudelijk gesprek behoort wel tot de bevoegdheid en opdracht van BBK natuurlijk. Er wordt over zorgen, moeiten en blijdschap gesproken. Maar wees voorzichtig om in een grote vergadering proberen consensus te bereiken.

De OPC is niet anders behandeld dan andere kerken. Een aantal punten is met deze kerken besproken, niet verdedigend maar informerend, zie verslag. Dat is ook de primaire taak van BBK. Verslagen worden uitgewisselend. Door ziekte kon het contact met de OPC nog niet tot stand komen.

BBK - Ds. Oosterhuis
De brief van 9 maart van de CanRC (Canada) is beoordeeld als ingekomen stuk voor de synode en is zo behandeld door de cie.
De moeite in de communicatie tussen BBK en de buitenlandse kerken valt in  z'n algemeenheid wel mee. Punt is: hoe te handelen als er ernstige bezwaren tegen onze kerken zijn en daarover consensus wordt gewenst. Op dat punt moet toespitsing van onze instructie plaatsvinden.
Er is niet doorverwezen naar de conferentie aan TU om daarmee de zaak als afgehandeld te beschouwen. De conferentie is gehouden om niet voortdurend óver anderen spreken maar ook mét hen. De reacties zijn buitengewoon positief.
De vraag van BBK is hoe we naar de Schrift voldoen aan onze oecumenische taak en verantwoordelijkheid als we ons beperken in het aantal contacten. Hoe voldoen we dán naar de Schrift aan onze oecumenische verantwoordelijkheid. Dat moet verder worden overwogen.
De OPC heeft tweemaal het aanbod van een zusterkerkrelatie geweigerd. Het is dan onkies om van onze kant te blijven volhouden. Zo wek je de indruk hun bezwaren niet serieus te nemen. Wel geven we uitdrukkelijk aan toch in contact met elkaar te willen blijven.

BBK - Br. Karelse
Brief van Argentinie bevat een herhaling van het verzoek uit 2008 om een innige relatie. Wij hadden echter graag gezien dat zij regionaal contacten zouden leggen. Maar de relatie met Venezuela is opgedroogd. We betreuren dat zij het niet opgepakt hebben.

Commissie Utrecht

Bij ons kunnen vrouwen in deputaatschappen worden benoemd. Omdat Australië geen vrouwelijke deputaat wilde ontvangen is een verklaring gevraagd. Hierin zijn we de Australische kerken tegemoet gekomen maar het deputaatschap gaat niet mee in deze líjn. De regel is helder: zusters kunnen in een deputaatschap worden opgenomen.
Deputaten willen voorstel 3 wel positiever formuleren. Het gaat om officiële vergaderingen.
Ook met Canada zijn er gesprekken geweest. Er kan de komende jaren in deze richting verder worden gewerkt.

SYNODE ALGEMENE RONDE 2

Br. Aartsma
Na eerdere moeizame correspondentie is er nu pas een inhoudelijk gesprek. Zo blijft er teveel in de lucht hangen en komt de eenheid komt in gevaar. Zoals voorbeeld in de zaak van vrouwelijke deputaten. Had daar niet veel eerder over moeten worden gesproken met elkaar? Deputaten zouden meer bevoegdheid moeten krijgen om er namens de synode inhoudelijk op in te gaan. Denk in dit kader ook aan afgevaardigden die geen ambtsdrager zijn.

Rev. Sawtelle RCUS
Voorstel 3 spreekt over officiële vergaderingen maar wij weten niet altijd de juiste instanties en hun status te vinden. Daarom is het bijwonen van de synode belangrijk. Als de deputaten veel vrijheid hebben kan er veel beter communiceerd worden. BBK kan als kanaal worden gebruikt om bezwaren effectief te kunnen uiten in een broederlijke sfeer en in liefde. Daarom is de suggestie goed om BBK een ruime bevoegdheid te verlenen om te spreken. Als twintig kerken bezwaren hebben is het belangrijk die met elkáár te kunnen te bespreken. Daarvoor zou voorstel 3 meer gelegenheid moeten bieden.

Rev. Veldman FRCA
Geven deputaten alleen maar advies? Inderdaad stemmen zij niet. Maar adviseren is ook overtuigen. Zo werkt BBK ook. En dat is het probleem. Het gaat niet alleen om informatie maar om overtuigen in een beslissingsproces.

Ds. Leeftink
Het BBK-standpunt om niet te spreken met vier kerken tegelijk is goed maar de grond niet. Het gaat om 'acting in concert'.
De formulering in het voorstel is voor misverstand vatbaar alsof het terugtrekken van de vrouwelijke deputaat zou zijn goedgekeurd. Dus helderder dat we wel BBK steunen voor hun handelen in deze situatie zonder dat we willen dat vrouwelijke deputaten niet worden afgevaardigd.

BBK - Ds. Oosterhuis
Een voorbeeld van moeizame communicatie is b.v. het corresponderen over de status van een afgevaardigde. De afgevaardigen van de FRCA hebben zelf aangegeven dat het niet allemaal helder is. Zij gaan daar hun synode voorstellen voor doen. Zo blijft er dus iets in de lucht hangen. Maar we hebben aan déze situatie wel recht gedaan.
Voor het ontmoeten 'face to face' met deputaten is alle ruimte, althans voorzover het budget dat toelaat. Onze afwijzing van het verzoek om gesprek met heel aantal verontruste kerken tegelijk, schept een beetje een vertekend beeld. We willen juist wel zoveel mogelijk contacten met buitenlandse kerken.

Adviseurs van een synode brengen argumenten in. Maar de synode weegt en besluit zelfstandig, ook tegen een advies in als zij er anders over denkt.

De synode neemt besluiten en motiveert die in gronden. Daar gaat BBK verder mee. BBK kent niet de inhoudelijke discussie op de synode, alleen besluiten en gronden. BBK kan niet de buitenlandse bezwaren inhoudelijk beoordelen. Als er namen worden genoemd, zoals m.b.t. de TU, kan de BBK niet ingaan op de argumenten. De synode heeft besloten en gehandeld en daarmee is het ook voor de synode klaar.

Commissie Utrecht,  Br. Mars
De besluittekst 3 wordt nog iets aangepast.


BESLUITVORMING VOORSTELLEN 2 en 3

Amendementen
Een drietal amendementen wordt ingediend, zie bijlagen A, B, C.

Stemming
Besluit 2 met toevoeging 'in eerste instantie'.
Met algemene stemmen aangenomen.

Amendement Besluit 3 ds. Oostland:
voor: 8,, tegen: 21, onthoudingen: 3. Verworpen
Iets aangepast voorstel 3: met algemene stemmen aanvaard.

TOESPRAAK 

Rev. Maurice Roberts Free Church of Scotland (FCC)
De kerken groeten u hartelijk. Het is een voorrecht hier op de synode te mogen zijn.
Er zijn 25 kerken in Scotland, een klein aantal in de VS en 1 in Canada, alsmede een  zendingspost in Zambia.
Kerk is van oorsprong uit 1843. In 2000 werd een afzonderlijke kerk gesticht. Er is gestart met een seminarie. De kerken kennen twee kerkbladen: Witness en Explorer.
Als belijdenis wordt de Westminster Confession of Faith onderschreven. Kenmerkend is ook zingen in de kerkdiensten zonder begeleiding van muziekinstrumenten.
De noodzaak van wedergeboorte wordt benadrukt.
Er is veel afval in Scotland. De kerken bidden om een opleving in het land.
Moge de Here van de universele kerk u zegenen.

BBK - Ds. Van Wijnen
De kerken van Scotland zijn diep met ons verbonden in Christus en in de confessie. Wij wensen u geduld en wijsheid toe om bij het Woord en de confessie staande te blijven en zo ook de eenheid te bewaren. Wij willen de Here voor u danken zoals ook Paulus dat deed voor de Filippenzen zovaak hij aan hen dacht.


BESPREKING VOORSTELLEN 4-14

De voorstellen worden gelijk besluitvormend aan de orde gesteld. Er zijn geen amendementen.

Commissie Utrecht

In de lijst van zusterkerken moet nog de URCRA worden opgenomen evenals een kerk in Kroatië. De kerk van Antwerpen (België) wordt als zusterkerk beschouwd (CGK) en moet van deze lijst worden afgevoerd.

Bespreking
Niemand geeft zich op.

Besluitvorming en stemming
De lijst van 11 voorstellen wordt zonder inhoudelijke bespreking met algemenen stemmen aangenomen. 

Enkele bijzonderheden

 • In Oostenrijk en Zwitserland zijn vijf gemeenten geplant, de Evangelische Reformierte Kirche Westminster Bekenntisses (ERK-WB).
 • Er wordt geen zusterkerkrelatie meer aan de Orthodox Presbyterian Church in Amerika aangeboden.
 • De verhouding met de GGRI-Papua is hersteld.
 • Drie aanwezige broeders van de Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) krijgen een warme handdruk als bezegeling van de zusterkerkrelatie met de GKv.
 • De relatie met de United Reformed Church in Congo is door een diep dal gegaan. Er is blijschap over herstel van verhoudingen. Christus heeft zich niet teruggetrokken.

TOESPRAAK CONGO 

Rev. Kalala Malebongo Kabongo, URCC
De gereformeerde kerk van Congo maakt deel uit van de gereformeerde en presbyteriaanse kerken over de hele wereld. De URCC begon in 2009. Zij is in 2008 afgescheiden van de ERCC omdat daar de gereformeerde leer niet werd gehandhaafd.
De URCC tel 198 lokale kerken, en 23 wijken waar aan kerkplanting wordt gewerkt. Verder zijn er 23 predikanten, 300 ouderlingen, 218 diakenen en 14426 leden. 60% van de kerkleden zijn kinderen en jonge mensen.
Het land kent al een decenniumlang oorlog gepaard gaande met armoede, geweld en ontvoeringen door rebellen. Er zijn veel wezen, weduwen en gehandicapten.
Toch verkondigt de URCC het evangelie van genade en verzoening. Er wordt samengewerkt met andere christenen in de evangelisatie o.a. onder de Pygmeeën. Het reizen is moeilijk en riskant door slechte wegen en rebellen. Daarom wordt veel gevlogen.
We bidden om de verspreiding van het evangelie van Christus en verkondiging vanuit de gereformeerde levensovertuiging. We hopen dat dat ook invloed zal hebben op de  arbeidsethos in Congo. We bidden dat de nationale verkiezingen vreedzaam mogen verlopen en er een nieuwe vrede mag komen.

BBK - Zr. Urban
Het is een bijzondere gebeurtenis om een nieuwe zusterkerk te begroeten: de URCC. Het ontstaan van deze kerk is gepaard gegaan met pijn en verdriet. Er was machtsmisbruik, het leven werd elkaar moeilijk gemaakt in de ERCC. Banen werden verloren bij ERCC scholen. Kerkgebouwen moesten worden afgestaan. Laten we bidden voor herstel van de verhoudingen.
Er is ook een andere kant van het verhaal: de URCC staan voor Gods Woord en willen dat ook uitdragen. De kerken bestaan uit liefdevolle gemeenschappen die etnisch heel verschillend zijn. Er worden nieuwe kerken geplant. Dat is indrukwekkend in een verscheurd land als Congo. Heel bijzonder hoe de kerk daar kerk is. We mogen weten en  belijden dat het geloof in Jezus hoop geeft. Jezus' leiding wordt geïdentificeerd met lijden en moeite.
We moeten zoeken naar een nieuwe inhoud van onze relatie. Hoe zijn we zusterkerken?
Er zijn fouten gemaakt, daar is open en eerlijk over gesproken. Nu is er wederzijds respect waarin we elkaar kunnen vinden in het geloof. Een prachtige basis om de relatie verder uit te bouwen.

Preses ds. Niemeijer

We zijn blij met al die contacten wereldwijd. In de gezamenlijke belijdenis van de Apostels Creed zijn wij samen verbonden.


BESPREKING VOORSTELLEN 15-17, 1
(voor voorstellen 15-17 zie bijlage E)

Ds. Pos 
Ik constateer dat voorstel 15 suggereert dan het onderhouden van de bestaande relaties niet meer haalbaar is. Maar ik stel voor ons eerst eens te bezinnen op de vraag of de bestaande vormgeving van de zusterkerkrelaties en kerkelijke contacten niet voor verbetering vatbaar is. En tegelijk ook te bezinnen op de waarde van internationale netwerken zoals verder in het voorstel is verwoord.Ik dien daarvoor een amendement in.

BBK- Deputaten
Verzoeken om ruimte om zo volgens voorstel 15 meer te doen. Raden het amendement af.

Stemming
Amendement ds. Pos: voor 11, tegen 21, onthouding 1.
Voorstel 15: voor 31, onthouding 2.
Voorstel 16: algemeen aanvaard.
Voorstel 17: algemeen aanvaard.
Voorstel 1: algemeen aanvaard.

De CanRC afgevaardigden vragen behandeling van voorstellen die er per brief aan de deputaten zijn gedaan. Maar de voorstellen liggen niet op de synodetafel volgens de preses, ze zijn niet voorgesteld, en worden daarom niet behandeld.


TOESPRAAK AUSTRALIË

Ds. A. Veldman FRCA

Uw kleine zuster in Australië groet u hartelijk in de naam van de Here Jezus Christus. Het werk voor Hem brengt ons samen op deze synode.
De laatste jaren schreven BBK en wij elkaar een aantal brieven. Maar elkaar ontmoeten gaat boven alles. In onze zusterkerkrelatie willen we elkaar graag steunen, bemoedigen en aansporen om als Gods kerken in deze wereld te leven.
Ik wil het woord 'elkaar' benadrukken. Want wij lijken beter onze zorgen aan u kenbaar te kunnen maken dan de uitdagingen aanpakken in ons eigen kerkelijk leven. Veel van uw problemen zijn ook de onze. U pakt die aan. Het evangelie is voor de hele wereld. In dat opzicht kunnen we zeker van u leren. Ook wij hebben kerkverlaters en moeten vechten tegen de evangelische beweging. Er is zoveel pastorale zorg nodig. Soms denk je wel: is al de tijd besteed aan een synode wel gerechtvaardigd?
Maar dat is een vals dilemma want de wereld is een dorp geworden. Zeker, er zijn verschillen in situaties en cultuur. Echter we zijn aan elkaar gegeven om tot een hand en een voet te zijn in de strijd voor de waarheid van de Schrift en de eer van God, in wiens dienst wij staan. Vandaaruit spreken wij in liefde tot u.

Onze synode van Legana 2009 was dankbaar voor de voortzetting van onze zusterkerkrelatie. En ook dankbaar dat we open en vrijmoedig met elkaar konden spreken. We willen ook graag proberen het gesprek voort te zetten. Want de synode van Legana toonde zich ook bezorgd over verschillende zaken in uw kerken van de laatste jaren. De synode heeft getracht de grondoorzaak daarvan te vinden. Twee zaken sprongen daaruit: de benadering van de hermeneutiek en de invloed van de postmoderne tijdgeest. We vrezen dat in zijn algemeenheid er teveel aanpassing aan de hedendaagse cultuur is, zoals kan blijken uit de omgang met allerlei ethische kwesties als homoseksualiteit, huwelijk en echtscheiding etc. Die bezorgheid betreft ook uw theologische universiteit en haar staf. We denken daarbij aan uitlatingen van prof. Harinck en aan publicaties van prof. Paas en dr. Van Bekkum. Ondanks dat we niet ontkennen kunnen dat er nieuwe uitdagende vragen zijn die beantwoord moeten worden ontkomen we niet aan het idee dat er teveel wordt aangepast aan wat vandaag gangbaar is. Uw synode zal moeten oordelen of deze visie juist is.
Wij sporen u in liefde aan om trouw te zijn aan het Woord van onze heilige God. Wij zijn  niet lang in uw midden maar dringen er op aan dat onze aansporing ter harte wordt genomen.

Uw agenda omvat belangrijke zaken. Een ervan is de 'vrouw in het ambt'. Het komt steeds weer naar voren: in het GDD-rapport dat vrouwelijke diakenen wil toestaan als ze tenminste niet in de kerkenraad zitting nemen; in de werkorde als alternatief; in de discussie van DKE met de NGK; in de GKSA waar vrouwelijke diakenen zijn toegelaten; in het rapport 'M/V in de kerk' dat aanbeveelt een antwoord te zoeken op de vraag of het misschien toegestaan is vrouwen toe te laten tot alle drie ambten. Er zijn ook predikanten en docenten aan de universiteit die publiek de toelating van vrouwelijke ambtsdragers aanbevelen. Wij zouden u in alle nederigheid willen aanbevelen op grond van 1Tim.2: 11-15 en 1Kor.14:33-35 alleen mannelijke ambtsdragers toe te staan.

Broeders, wij bevelen u aan bij de Here en bidden dat hij u de wijsheid en vrijmoedigheid mag geven om goed beslissingen te nemen. Laten wij elkaar vasthouden op de basis van Gods onfeilbare Woord dat is samengevat in de wondermooie belijdenissen die wij met elkaar aannamen.
Wij bidden voor u zoals Paulus dat schreef in Ef. 3:16-19. Wees Gode bevolen in alles!

BBK - Ds. Plug
Wij ontvangen u van harte als broeders die in liefde voor de waarheid te spreken. Er is  afgelopen dinsdag een goed gesprek geweest. Daar is duidelijk met elkaar doorgesproken. Zo aanvaarden wij u ook in vertrouwen hoewel dat geen blanco cheque is. Betrókken broeders en zusters zeggen wat op hun hart ligt. Als er een risico gezien wordt moet dat ook gezegd kunnen worden. Er is duidelijk een bepaalde vrees bij u. We hebben geprobeerd die te begrijpen. Er is veel duidelijker geworden.
Op de laatste synode van de FRCA is nog verder gegaan dan het uitspreken van vrees en angst: er zou een nieuwe manier van Bijbelverstaan in de GKv zijn, namelijk een verstaan vanuit de mens in plaats van het Woord. We danken u voor de moed om dat naar voren te brengen. Wij zijn verplicht onszelf daarover te ondervragen. Maar bij u rust de verantwoordelijkheid ook uzelf te bevragen. Hebt u wel het proces opgemerkt dat hier is geweest als u het zo hard neerzet? Als u weer thuis bent zou u moeten overwegen of, met wat u hebt gezegd, werkelijk recht gedaan is. Onze relatie verplicht hier werk van te maken.
Wij danken u voor uw spreken en schrijven. We willen samen met u de goede strijd strijden. God geve daarvoor een weg te vinden.

Wordt vervolgd


BIJLAGEN


BIJLAGE A
Amendement op besluit 3 - ds Harmannij 
Uit te spreken dat deputaten (GKV) terecht hebben geweigerd om in een officiële vergadering met enkele zusterkerken, namelijk de CanRC, de RCUS en de FRCA, namens de kerken een oordeel te geven over bezwaren die door deze kerken waren genoemd.

BIJLAGE B
Voorstel besluit 2b commissie en deputaten ipv. Amendement Leeftink:
Goed te keuren dat deputaten in eerste instantie bewilligd hebben in het dringende verzoek van de deputaten buitenland van de FRCA om geen vrouwelijke deputaat af te vaardigen naar hun synode.

BIJLAGE C
Ds Oostland  (besluit 3) 
Invoeging in tekst besluit 3
uit te spreken dat deputaten op dit moment terecht niet hebben voldaan aan het verzoek van de FRCA om hun zorgen met betrekking tot de GKv te bespreken in een officiële vergadering van deputaten BBK met enkele zusterkerken, namelijk de CanRC, de RCUS, de FRCA.
3b uit te spreken dat regel 1 van Ommen 1993
“de kerken zullen elkaar zo veel mogelijk bijstaan in de handhaving, verdediging en bevordering van de gereformeerde belijdenis naar de schriften in leer, kerkregering, tucht en eredienst” ruimte geeft voor bespreking en zo nodig officiële vergadering van deputaten BBK met zusterkerken

BIJLAGE D
Ds Pos inzake besluit 15
zich te bezinnen op de vraag of de bestaande vormgeving van de zusterkerkrelaties en kerkelijke contacten voor verbetering vatbaar is

zich te bezinnen op de waarde van internationale kerkelijke netwerken en de mogelijkheden van participatie daarin teneinde zo de oecumenische verantwoordelijkheid als GKv inhoud te geven. En hierover rapport uit te brengen aan de eerstkomende synode.

BIJLAGE E

Besluit 15:

zich te bezinnen op de vraag of de bestaande vormgeving van de zusterkerkrelaties en kerkelijke contacten houdbaar is en op de waarde van internationale kerkelijke netwerken en de mogelijkheden van participatie daarin teneinde zo de oecumenische verantwoordelijkheid als GKv inhoud te geven. En hierover rapport uit te brengen aan de eerstkomende synode.

Gronden:

 1. het aantal zusterkerkrelaties dat BBK serieus kan onderhouden is beperkt;
 2. de kansen die netwerken bieden om het gereformeerde geluid ook te laten horen ten behoeve van kerken die zich wellicht nooit zullen ontwikkelen tot zusterkerken. (aanvullend rapport, p3v)

Besluit 16:

opnieuw deputaten te benoemen met de volgende instructie: 

 1. de deputaten brengen kerken en broeders en zusters op de hoogte van Christus' kerkvergaderend werk in het buitenland;
 2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland;
 3. ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau;
 4. ze maken voor deze werkzaamheden gebruik van de faciliteiten van "De Verre Naasten";
 5. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
 6. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
 7. ze onderhouden de relatie met de in Besluit 11 genoemde zusterkerken overeenkomstig de daartoe aangenomen regels (GS Ommen 1993, art. 68.1-2) teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus' naam te prijzen;
 8. ze onderhouden, conform de in hun rapport geformuleerde doelen, contact met de in Besluit 14 genoemde kerken en instellingen, alsmede verdere lidkerken van de lCRC, teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus' naam te prijzen waar we elkaar ontmoeten;
 9. ze bezinnen zich op de vraag of de bestaande vormgeving van de kerkelijke relaties en contacten houdbaar is en op de waarde van internationale kerkelijke netwerken, en op de mogelijkheden van participatie daarin teneinde zo de oecumenische verantwoordelijkheid als GKv inhoud te geven.

 Besluit 17:

deputaten kunnen voor hun werkzaamheden gedurende de periode 2012-2014 beschikken over een budget van € 348.800,--.