Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Goes Verslag 06 – Vrouw-in-ambt revisie 2

 

D.J. Bolt

31-01-20

 

Vrijdagmorgen 24 januari 2020.

De vergadering wordt geopend in de separate zaal De Luwte.

De bespreking van het Raamwerk wordt voortgezet.

Er zijn ongeveer tien gasten.

 

4 - Genesis 1-3

 

Commissie Revisieverzoeken MV - Ds. S. de Jong

Ds. De Jong begint zijn presentatie met een foto van het PKN-kerkje te Kortehemmen, gebouwd in de 12/13de eeuw. Het had twee ingangen: aan de warme kant voor mannen, aan de koude kant voor vrouwen, de 'duivelse kant', want door de vrouw is de zonde de wereld ingekomen. Maar na de Reformatie kwam er één gezamenlijke deur.

 

Volgens een revisiebrief is de man naar het beeld van God geschapen maar de vrouw niet. En, Paulus baseert zich op de gebeurtenissen in Genesis om vrouwen niet tot het ambt toe te laten.

Maar is er ook een andere uitleg mogelijk zodat de vrouw wel in het ambt kan?

De gevolgde methode van behandelen is: eerst Genesis, later Paulus (doet ds. Poortinga).

 

Genesis 1

Man en vrouw zijn beiden naar het beeld van God geschapen. De man is ongelijk aan de vrouw maar ze zijn wel eensgezind en gelijkwaardig, niet hoger of lager. Het gaat om partnerschap en samenwerking in heel de cultuur.

 

Genesis 2

De man is eerst gemaakt. En conclusie daaruit op internet gevonden, luidt: 'Man was created before the woman because he did not want any advice on how to do it'…

 

Adam als eerste geschapen? Maar in Gen 2:22 wordt het woord Adam nog niet als zelfstandige eigennaam gebruikt. Het klassieke standpunt vergt wel erg veel redeneren. Er is ook geen hard materiaal voor. God schept de vrouw uit de mens, niet uit Adam. Er is geen rangverschil. De vrouw is gelijkwaardige tegenhanger en van dezelfde substantie. De man is geen baas of koploper.

De vrouw is een helper die bij hem past. 'Helper' wordt ook voor God gebruikt, het woord heeft altijd positieve betekenis, het heeft een mannelijke vorm, dus sterk. Man en vrouw staan op gelijke hoogte, moeten het samen doen. De teksten geven geen aanleiding om aan een leider of volger te denken. De man en vrouw vertegenwoordigen samen God.

De vrouw is uit Adams rib genomen, uit zijn zijde: dat duidt op tweezijdigheid, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

 

De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat betekent een algehele, blijvende, geestelijke en emotionele eenheid. Met een focus op haar belang. Van Bekkum ziet hierin al verbod op polygamie.

In Gen. 2 is er wel onderscheid maar gaat het vooral om eenheid, verbondenheid, wederkerigheid.

 

Genesis 3

Neemt de vrouw bij het zondigen de leiding? Nee, het zijn partners in crime. Dus niet zozeer dat Eva de eerste was want Adam deed gewoon mee. Dat is net zo goed zonde.
Adam wordt het eerst ter verantwoording geroepen. Je zou hier een mogelijke koppositie uit kunnen distilleren met Adam als priester. Je kunt dat zo zien, maar het hoeft niet want Eva zondigde niet alleen. Ze waren immers een eenheid? Die eenheid wordt doorbroken en is niet langer harmonisch. En dan is Adam er wel weer snel bij.
Ik zeg niet dat dit de oplossing is. Maar het doet geen geweld aan de tekst.

 

Gen. 3:16. Is daar sprake van herstel van de 'teamleider'? Iedereen is het erover eens dat 'heersen' negatief is. Het oordeel over de vrouw is dat indirect ook over de man. Daarmee niet geboden dat het zo ook behoort te gaan. In het heersen moet niet worden berust. Er kan geen ethische richtlijn van afgeleid worden voor onderwerping van vrouwen.

Ook de naamgeving door Adam in Gen. 2:20 zou op zijn koppositie duiden, en als zodanig zou híj in vers 12 de schuld geven aan Eva. Maar Gen. 3:20 noemt eerst Eva als moeder van alle levenden. En in Gen. 4:1 geeft Eva een naam aan Kaïn. Meestal gaven de vrouwen bij een bevalling de naam, zie het verhaal van Johannes de Doper.

 

Gereformeerden gaan voor huwelijk en echtscheiding van het NT terug naar het begin in Genesis. Doe dat ook voor vrouw-in-ambt. Kijk eerst naar het begin, naar Genesis 1. Man en vrouw zijn beeld van God. Zij worden vernieuwd naar beeld van God – zie de brief aan de Colossenzen. Dus géén herstel van de beginsituatie. En in de volmaaktheid wordt het nog mooier.

 

Paulus

Gehoorzaamheid van de vrouw wordt afgeleid uit eerste overtreding door Eva -  Daaruit zou een scheppingsordening voortvloeien.

Maar lees de Kanttekeningen bij de brief aan de Korintiërs. Die stellen dat het daar gaat over een concrete situatie in een concrete gemeente. Zie ook het boekje van P. Niemeijer waar het gaat over Romeinen 5. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen maar  ieder mens als nageslacht van de vrouw heeft in Adam gezondigd. Merk ook op dat in de moederbelofte Eva wordt genoemd en 2 Kor. 11:3 Eva als voorbeeld is genomen.

 

Vergelijk ook dat van de sabbat wordt gezegd dat het een scheppingsordening is. Maar wij houden de zondag, dus de herscheppingsorde. Hoe sterk en onweerlegbaar is die scheppingsordening? We moeten er heel voorzichtig mee zijn. Zo is er op de nieuwe aarde ook geen huwelijk meer.


1 Kor. 11: de vrouw uit de man, de vrouw omwille van de man. Ds Sikkel zei: 'Om het leven van de man te veraangenamen'. Maar de vrouw is er niet om de man, en omgekeerd ook niet. Alles is ontstaan uit God. Dus staan ze naast elkaar en hebben elkaar nodig. Er is een wederzijdse bediening in de Heere. De christelijke gelijkwaardigheid moet benadrukt worden.

 

BESPREKING RONDE 1

Deelnemers: Feenstra, Koster, Oosterhuis, Toebes, Van Essen, Van Hemmen, Van Hijum.

Vreugdenhil.

 

Door methodisch los van Paulus te beginnen met Genesis, maak je het je nodeloos moeilijk. Laat Paulus met zijn apostolische gezag eerst aan het woord en laat je door hem onderwijzen i.p.v. het zelf uit te zoeken. Laat de Schrift het zeggen door Schrift met Schrift te vergelijken.

Wat de scheppingsorde betreft is steeds mijn gevoel: er wordt tegen een stroman gestreden. Wie stelt nu bijvoorbeeld dat Eva zwakker zou zijn? Het front is dat de relatie man-vrouw bij de schepping wordt gezien als asymmetrisch, als een rangorde, als niet inwisselbaar: 'zie maar bij de verleiding door de slang'. Dáár moeten we ons tegen verweren! Er is wel positieverschil, maar geen rangorde. Daar moeten we meer woorden voor vinden.

 

Er wordt gesteld: Wat Paulus zegt past in de situatie van toen. Toen was het goed voor de voortgang van evangelie, nu is dat anders. Maar daar moeten we zo lang mogelijk bij wegblijven want het doet zeggen: dat is de nieuwe hermeneutiek die Paulus laat spreken tegen een vermeende achtergrond in Efeze terwijl die van ons anders is. Velen vinden dat eng, want wat was dan die andere achtergrond precies?

---

Het kritiekpunt zou kunnen worden: we zoeken argumenten voor waar we bij voorbaat willen uitkomen. Kijk als commissie naar evenwicht in het stuk, anders kom je niet bij elkaar.

---

GS Meppel formuleert ergens dat het standpunt of de grond' '…niet meteen tekort doet aan Gods Woord'. Als iemand een ander standpunt inneemt en dat uit de Bijbel haalt, dan is dat ook legitiem te achten. Binnen dat verhaal kun je ook uitleg van de teksten van Paulus plaatsen. Daarbij moet je wel de concrete situatie in Efeze duidelijker maken.

 

Adam noemde Eva eerst mannin, en pas daarna – waarderend - Eva. Wat zegt dat?

Moet er in dit kader ook niet iets meer over huwelijksrelaties worden gesproken?

---

In Genesis 1 wordt de evangelische genade en verlossing al aangekondigd en vooruitgeblikt naar volledig herstel. Paulus blikt terug.
Door de zondeval is de vloek gekomen en de man over de vrouw gaan heersen. Is die vloek nu volledig weggenomen of is dat pas later het geval, bij de wederkomst?

---

Vrouwen hebben een gelijkwaardige positie, zijn gelijkwaardig. Man en vrouw vormen tezamen het beeld van God, zijn in gelijke mate toegerust. Maar dat roept weerstand en wordt  weersproken.

 

Hoe manifesteren verschillen tussen man en vrouw zich? Je hebt mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen. Er is onderscheid tussen mensen. Vrouwen zullen haar weg in de praktijk moeten vinden. Hoe dat zal gaan, daar zijn we niet zeker over.

---

Wat betekent het als Genesis zegt: 'En het was is goed'? Er was al dierenleed voor de zondeval. En het was niet goed dat Adam geen vrouw had. Dus goed is 'goed naar Gods doel'.

 

Kan Adams diepe slaap ook niet een visioen zijn geweest, vergelijk Gen. 15. Want 'uit de zij van Adam genomen' kan niet letterlijk zijn bedoeld. Het duidt wederhelft aan. Matthew Henry zei al dat Eva niet uit Adams hoofd, vanonder zijn hart, maar ter hoogte van zijn hart uit hem werd genomen om beschermd en geliefd te zijn.

 

Alle theologen erkennen gelijkwaardigheid. Maar die rangorde zit óns meer in het bloed terwijl de man een vrouw nodig heeft. Dat is iets om mee te nemen.

Maar dat Adam als eerste ter verantwoording werd geroepen, heeft hij dan toch een koppositie?

---

Als we het schriftgezag niet meer zouden eerbiedigen op deze synode zouden we dan niet op een andere manier praten? Zoals we nu bezig zijn doen we dat in eerbied voor de Schrift die gezaghebbend voor ons is. En we betrekken daar steeds meer teksten bij. Daar klopt ons hart in. En het levert pittige discussies op


Adam wordt wel eerst aangesproken door God maar Hij benadrukt dat niet. Wij leggen accenten maar zouden daar voorzichtig mee moeten zijn.

 

Opvallend is de toon van revisiebrieven die het hebben over Paulus dit en Paulus dat. Volgens Pieter Niemeijer gaat het Paulus om concrete zaken in een concrete gemeente, niet om een wetenschappelijk betoog. Maar toch, hoeveel halen we ook niet uit teksten in de dogmatiek, ook uit minder belangrijke teksten?

 

Het Raamwerk stelt dat man en vrouw begrepen zijn in Adam. Maar ga je dan niet langs het punt van de critici heen? Eva is moeder aller gelovigen, maar het gaat toch om het argument van de gezagsrelatie? Dit punt moet er ook uit, net als de 'scheppingsorde'. Dan wordt het duidelijker.

---

We moeten opnieuw bepalen waar het over moet gaan anders halen we veel te veel overhoop. De vraag is of vrouwen een ambt mogen bekleden.
Bij de schepping van man en vrouw in Genesis 1 – het huwelijk is nog even buiten beeld - is er sprake van gelijkwaardige bekleding van het regeerambt in de schepping. Zie Gen. 5:2, daar noemde God hen beiden mens, dat is een gelijke positie in de schepping, en in het ambt ingezegend door God. Vanuit die lijn denkend moeten we naar het NT gaan. Lees vervolgens Paulus in 1 Tim. 2. Heeft hij het daar over man en vrouw volgens Gen. 1 óf gaat het hem over de relatie van man en vrouw in het huwelijk, hoe ze dáár met elkaar omgaan?
We hoeven niet alle vragen te beantwoorden, niet de huistafels te bespreken. Want daar herkennen we ons ook niet meer in, bijvoorbeeld in de onderwerping van de vrouw aan de man. Maar dat is een verhaal apart.

 

We moeten ons dus concentreren op de vraag of de vrouw een kerkelijk ambt mag bekleden. Is 1 Tim. 2:11 echt een zwijgtekst? Hermeneutisch gezien is het een toer om onder uitspraken van Paulus uit te komen als hij refereert aan Gen 3:24. Kunnen we Paulus' uitleg naast ons neerleggen als een joodse exegese, als van Gamaliël? Als je concludeert dat het gaat over de positie van de vrouw in samenleving en kerk dan heeft dat grote consequenties. Denk aan Carola Schouten bijvoorbeeld.
Maar als de conclusie is dat 1 Tim 2, Titus 1 en Ef. 5 niet over vrouw-in-ambt gaan voel ik me veilig.

 

Commissie Revisieverzoeken MV - Ds. De Jong

Methodisch is het goed om met Genesis te beginnen en niet direct met Paulus. OT teksten moet je niet blindelings naar het NT doorvertalen. Dus wel eerst OT teksten analyseren.  We nemen de Bijbel serieus maar zijn ook vaak slim en eigenwijs en  kunnen toch gemakkelijk een eigen kijk op de Schrift vormen. Het gevaar is altijd aanwezig dat je je eigen mening inleest. 

 

Is er bij gelijkheid van man en vrouw in de praktijk nog wel verschil? Er zijn culturen waarin de vrouw de positie heeft als van de man bij ons.

Als twee ambtsdragers MV samen op huisbezoek gaan wordt het een fantastisch huisbezoek, want ze vullen elkaar aan. We doen onszelf tekort als dat tegenhouden.

 

Man en vrouw zijn gezamenlijk beeld van God maar dat ook individueel. We ontvingen revisiebrieven van kerken waarin dat nog niet geaccepteerd is. Termen als niet-inwisselbaar en asymmetrisch voor de verhouding man/vrouw moeten we liever niet meer gebruiken.

 

Is er nog een restvloek? Jezus heeft de vloek gedragen maar er is nog veel dat er aan herinnert, ook in het leven van de man.

 

BESPREKING RONDE 2

Deelnemers: Boersma, De Bruine, Koster, Leeftink, Meerveld, Oosterhuis, Van Hijum, Van Winden, Vreugdenhil.

---

De GS Meppel biedt ruimte voor vrouw-in-ambt. Maar dat hoeft niet meteen in te houden dat aan het schriftgezag tekort wordt gedaan.

Je wilt een positieve inbreng hebben in kerk en wereld. Het verhaal van kerk en geloof vertellen. Daarbij niet zeggen dat de andere overtuiging vals is. Beide overtuigingen zijn op basis van wat Gods Woord vraagt. We moeten elkaar blijven zoeken bij het Woord.

---

De kernvraag is: Heeft GS Meppel op een verantwoorde manier de Bijbel gelezen? Veel exegeses geven niet eenduidig of vrouw-in-ambt mag of niet. We moeten niet achteruit redeneren maar degenen helpen die bezwaar maken.

---

Pres nooit tot openstelling van de ambten maar geef er wel ruimte voor. Zou het Raamwerk niet sterker worden als het uitgangspunt de vraagstelling is: 'waarom zouden vrouwen niet in het ambt mogen'? En dan meelopen met bezwaren met als uitkomst dezelfde als die van GS Meppel.

---

Het is een groot speelveld waar we ons in bewegen. Daarin moeten we ons wel concentreren op het centrum van de vrouw-in-ambt maar óók visie hebben op zaken verder daarvan zoals het huwelijk. Het liefst nemen we de stelling in dat vrouw-in-ambt wél mag en verdedigen die. Maar de kritiek op de andere visie moet ook onderbouwd worden. 

---

Paulus schrijft een brief, geen uiteenzetting.

 

We moeten laten merken dat we het methodisch argument Schrift met Schrift vergelijken serieus nemen. Dat we daarbij 'heen en weer bewegen' en niet vanuit één tekst alles verder lezen. Voorbeeld: Petrus schrijft in 2 Petr. 2 over zielen die in de tijd van Noach in het dodenrijk zijn afgedaald. De tekst is in zichzelf volstrekt helder maar past moeilijk bij wat we verder uit de Schrift leren. Zo geldt dat ook van de teksten van Paulus t.a.v. de positie van de vrouw. Je moet die niet als een Archimedisch punt (de aarde bewegen vanuit één vast punt) gebruiken. Dáár moeten we de vinger bij leggen.

---

Waar zijn we mee bezig? We draaien om elkaar heen, kietelen elkaar met woorden. Wie is er hier nog scherp? Maar dat is wel nodig. We hebben een advocaat van de duivel nodig. Iemand die zich kan verplaatsen in het standpunt van de ander. Dan zou de discussie anders verlopen zijn en misschien de uitkomst anders. Als je de spanning uit het gesprek weg haalt is ook de winst weg.

---

Teksten over het huwelijk moeten wel meegenomen worden want die spelen een belangrijke rol in de revisieverzoeken.

 

Als het gaat om het verschil in positie van man en vrouw – is dat er überhaupt? - is het veel sterker die in de Bijbel aan te wijzen dan die uit praktijkvoorbeelden aan te tonen.

Verder moeten we wegblijven van het soort woorden als 'advocaat van de duivel'. Er is wél voldoende tegenstem. We hebben op een goed niveau elkaar aangesproken, geduwd en getrokken - zonder elkaar te veroordelen of de maat nemen.

---

Ik heb de tien pagina's in het Raamwerk over scheppingsordening overgeslagen omdat Niemeijer zegt dat we die niet van Gen 1-3 moeten maken. Dat is nu bevestigd door het verhaal van De Jong. We moeten voorzichtig zijn met dat woordje scheppingsordening.

---

Het Raamwerk zou aangevuld kunnen worden met een explicietere weergave van de heilhistorische lijn van OT naar het NT. Door de uitstorting van de Heilige Geest op weg naar de herschepping er in te betrekken. Daar gaan ook veel revisieverzoeken over.

 

Debora als richter wordt weggemasseerd met het NT. Toch is het van waarde haar optreden op een goudschaaltje te wegen anders spreken we de Bijbel tegen. Het gaat vooral om de doorbraak van de Heilige Geest en de effecten daarvan in het NT.

 

In onze zoektocht nog twee waarnemingen: we vinden nergens expliciet dat de vrouw géén ambt mag bekleden. En ook nergens voorbeelden van vrouwen die begeren het ambt te bekleden. Waarschijnlijk was het toen ondenkbaar dat een vrouw dat zou doen.

 

Commissie Revisieverzoeken MV - Ds. De Jong

We hebben acht revisiezoekers gesproken, alle bezwaarschriften gelezen. Ik ervaar ons gesprek niet als alleen maar schouderklopjes geven. Er zijn genoeg aanvullingen, kritische kanttekeningen. We voerden een heel goede bespreking. We werken aan een Bijbelse onderbouwing van achterliggende gedachten. Schriftgetrouwe uitleg werkt samenbindend. Zo proberen we recht te doen aan de revisieverzoeken.

 

De relatie verhouding man/vrouw in het algemeen en in het huwelijk is diffuus. Er is een vloeiende lijn tussen.
De Bijbel is geen handboek psychologie met karakteristieken van verschillen tussen man en vrouw.

Maak de conclusies niet te stellend als dat dít dé exegese is en alle andere geluiden worden overstemd. Wiskundig kan misschien iets niet kloppen maar theologisch wel. We zijn geneigd naar onszelf toe te redeneren. Maar we hebben het naar eer en geweten gedaan.


Ruimte in de kerk moet blijven. Die is niet met het rapport verdwenen. In de volgende sessie hopen we nog verder te komen. Het vertrek van mensen met een andere overtuiging zouden we heel erg betreuren want mensen die vanuit de Bijbel redeneren zijn hard nodig.

 

Commissie Revisieverzoeken MV – Br. Bakker

We hebben 24 kerken gehoord, inclusief de SRV-kerken. Daar hebben we veel aan gehad. Daarna is het Raamwerk document in een eerste ruwe versie geschreven. Het is onder embargo in de kerken nader toegelicht. Maar de tegenstemmen waren niet echt sterk. We hoorden niet wat er aan mankeerde of verkeerd was.

Met de nieuwe versie zouden we de tegenstemmen/kerken nog eens moeten horen. Dat kan helpen misschien.

 

Een besluit in de lijn van Meppel is niet een kantelpunt in de kerken. Kantelen gaat niet door dit document maar door de Heilige Geest, in een doorgaand gesprek met elkaar, vergelijk Ef. 3:14ev. Het Raamwerk kan daarbij helpen.

 

5 - Zwijgteksten

 

Commissie Revisieverzoeken MV – Ds. P. Poortinga

Het niet betrekken van 'omstreden zwijgteksten' door GS Meppel heeft een prominente plaats in de revisiebrieven. Overigens vond iemand in Zeewolde het juist zo mooi van Meppel omdat je dan niet klem komt te zitten door een bepaalde uitleg. Maar dat is niet het algemeen gevoelen.

 

We willen ons niet op losse teksten baseren. Als teksten vrouw-in-ambt verbieden moeten we de confrontatie zoeken. Maar de onderbouwing van GS Meppel is niet gebaseerd op de zwijgteksten. Als we ze toch bespreken is dat omdat in alle revisiebrieven gevraagd wordt ze uit te leggen en de toegepaste hermeneutiek toe te lichten.
Het verwijt dat GS Meppel zich niet met deze teksten zou hebben geconfronteerd is niet terecht. Zie bijvoorbeeld Onderweg.online, met de vele vragen die zijn beantwoord door o.a. exegeses van prof. C. van Dam, M.H. Oosterhuis, Dean Anderson enzovoort. Ze zijn talloze malen bekeken en becommentarieerd. Dat kan niet allemaal in gronden worden verwerkt maar je moet er wel iets mee doen.

We zijn niet ongereformeerd bezig geweest. Wat we hebben gedaan valt binnen het raam van de belijdenis. De kerk als bruid van Christus draagt het evangelie door de tijd. Kerk is de plek waar theologen elkaar ontmoeten en samenwerken, zonder elkaar te verketteren.

 

Een eigen exegese willen we niet bieden maar wel binnen het raam van de belijdenis nagaan welke exegeses mogelijk zijn. En daarvoor argumenten uitwisselen. En als mijn exegese niet juist is, wel dan nemen we de jouwe.
Daarbij moeten we ons beperken anders krijgen we een document van 75 pagina's. Als je als uitgangspunt hanteert 'wat niet fout is, is ook goed' dan kun je veel vaker voorstemmen. We moeten in alle vriendelijkheid en bescheidenheid een document maken waar ruimte in zit, vergelijk Fil. 4:4. 

 

De conclusie is dat de zgn. zwijgteksten zich niet uitspreken over de invulling van de ambten in de gereformeerde kerken zoals die sinds de reformatie vorm hebben gekregen.
 

BESPREKING RONDE 1

Deelnemers: Bouma, Bruinsma, Oosterhuis, Sonneveld, Van den Berg, Van Delden, Van Hemmen, Van Hijum, Van Winden.

---

Mijn complimenten het is een fantastisch stuk met heldere taal. Het is een groeidocument, zoals wij in een groeifase zitten. De tekst is verrijkend, de blik verruimend, harten worden geraakt en ogen geopend. Man en vrouw: gelijkwaardig naast en met elkaar.

---

Allerlei aspecten van de synode van Handelingen 15 zijn ook van toepassing op onze synode. Er waren enkele bezwaarden uit Judea en er werden concrete beslissingen genomen maar men legde niet een te zware last op. De eenheid bleef doordat men het eens was over redding door Jezus. De klassieke leer over de vrouw-in-ambt raakt niet die redding.

 

We komen nog moeilijk los van de twee lijnen. Laat de commissie de besluiten van GS Meppel dat er twee exegeses mogelijk zijn, respecteren. Laten de gemeenten maar verder discussiëren over deze teksten en daarbij betrekken wat de Heilige Geest in deze cultuur heeft ingegeven. Geef aandacht aan de lijn van het OT naar NT, van vrouwen die niet werden besneden naar wel worden gedoopt. En dat de onreinheid er niet meer is. Dat maakt groot verschil.

De positie in het ambt is een heel andere dan die in het huwelijk. Vergelijk het maar eens met Claus en Beatrix.

---

In exegetiseren moet terughoudendheid worden betracht. Dus niet te gauw zeggen: 'zo is het', 'zo spreekt de Heere', 'er is maar één schriftuurlijke benadering'. Stelligheid heeft in zoveel zaken tot verwoesting van kerkelijk leven geleid.

---

Ik heb Ede en Meppel bijgewoond en ben heel dankbaar voor de besluiten van Meppel. De afgevaardigden waren daar onder de leiding van de Heilige Geest biddend bezig. Dat gevoel had ik in Ede minder. En hier heb ik ook weer een heel goed gevoel.

---

Het Raamwerk is een groeidocument maar verwerkt er niet alle opmerkingen in. En ook niet dat ons standpunt het standpunt zou zijn. Doe dus niet als Dean Anderson die 1 Kor. 14 leest als een absoluut verbod en dan daarmee vooringenomen, de betekenis van 1 Kor. 11 bepaalt.

We moeten niet alle exegeses willen bespreken. Beter is meelopen met een Poortinga-exegese en eventueel vervolgens toch een ander standpunt innemen zo nodig. 

Twee standpunten kunnen wiskundig niet tegelijk waar zijn. Maar natuurkundig kan het wel, vergelijk de dualiteit van golven en deeltjes. Bovendien blijken in de kwantummechanica deeltjes tegelijk op meerdere plekken te kunnen zijn.

---

Het Raamwerk voorleggen aan bezwaarden? Op welk moment, in welke situatie? Terechte kritiek kan nu al worden verwerkt in het Raamwerk.

 

1 Tim. 2 en Titus 1 willen geen vrouw-in-ambt. Daar moet dus wel geargumenteerd op in worden gegaan want je kunt toch niet zeggen dat beide exegeses waar zijn? Of gaan we dan heersen en niet dienen?

---

GS Meppel heeft het wel zeer uitgebreid over zwijgteksten gehad. Jammer dat dat niet in de gronden is verwerkt. En er wordt nog steeds verder over nagedacht.

---

De gereformeerde bond in de PKN staat enorm onder druk om haar afwijzende standpunt t.a.v. vrouw-in-ambt te verlaten. In de CGK is het net andersom. De polarisatie is overal.
We claimen geen waarheid en kiezen voor een praktijk. Dat moet in de rapporten naar voren komen. En beide standpunten daarbij aangeven. Genuanceerd spreken over beide standpunten en uitleggen dat beide schriftgetrouw kunnen zijn.

---

Met Poortinga's conclusie kan ik van harte instemmen, zij het via een andere route dan de zijne.
Dr. Hommes liet 50 jaren geleden in een boek niets heel van de opkomende vrijzinnigheid aan de VU maar concludeerde wel met een keur van argumenten tot de vrouw-in-ambt. Conclusies waar jullie je bij aan kunnen sluiten. Het gaat in de zwijgteksten om het huwelijk!

 

Wordt vervolgd