Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Goes Verslag 08 – Revisieverzoeken GKv-NGK fusie

 

D.J. Bolt

22-02-20

 

Zaterdagmorgen 25 januari 2020.

In de synodevergadering worden de voorstellen van de synodecommissie revisieverzoeken m.b.t. de eenwording van GKv en NGK behandeld.

De synodecommissie DKE licht de voorstellen toe.

 

Commissie DKE – Br. W. van Essen

Er is uitgebreid contact geweest met deputaten kerkelijke eenheid (DKE). Zij hebben de concepten meegelezen en waar nodig aanvullingen voorgesteld. Het gaat nu alleen om vier revisieverzoeken t.a.v. de fusie GKv-NGK.

Zaken daarin zijn: de binding aan de belijdenis, vrouw-in-ambt, ruimte voor homoseksualiteit en toegang tot het Avondmaal voor homoseksuelen, en de procedurele afhandeling van bezwaarschriften door GS Meppel.

 

Er is het gesprek gezocht met de vier kerken maar alleen de kerk van Urk is er op ingegaan. Het was een mooi en open gesprek. Op Urk is een goed contact met de NGK daar. Na jarenlang gesprek kwam het zelfs tot erkenning van de NGK. Maar ze zijn heel bang dat er nu een landelijke eenheid in sneltreinvaart met deze kerken tot stand komt zonder dat er voldoende zorgvuldigheid wordt betracht. Er leeft ook zorg over de bredere secularisatie. Ook heeft Urk een revisieverzoek vrouw-in-ambt ingediend.

Het gesprek is zinvol geweest.

 

Genoemde bezwaren hebben we als commissie als volgt benaderd.
De binding aan de belijdenis moet niet lokaal maar landelijk worden beoordeeld.

T.a.v. homoseksuele relaties zijn er nog geen officiële besluiten genomen door GKv en NGK. Door GS Meppel is hiervoor een  studiedeputaatschap ingesteld. Misschien levert dat een gezamenlijk standpunt op.
Wat vrouw-in-ambt betreft, kerken kunnen op basis van de GS Meppel besluiten prima een goede argumentatie en richting afleiden. Daar hoeft GS Goes geen eigen argumentatie voor aan te voeren.

.

Preses – Ds. Oosterhuis

Het gaat er om of te rechtvaardigen is dat we terugkomen op het proces van eenwording met NGK. Over allerlei details kun je wel vragen stellen in de wandelgangen.

 

BESPREKING RONDE 1

Deelnemers: Bouma, Krol.

 

Br. Bouma

Mijn gevoel is dat hier sprake is van balk en splinter. Over de onderwerpen die hier NGK aangedragen worden vechten we immers ook in de GKv. Men heeft wel bij de buren gekeken maar niet bij onszelf. Jammer.

 

Ds. Krol

Ik weet dat Urk op een eiland ligt, vroeger. Maar ik vroeg me af of de kerk daar ook nog op eiland ligt. Als je met je kerk zo met de NGK in contact komt dan kun je toch geen andere intentie hebben dan ook de landelijke de eenheid te bevorderen? Is dit ook besproken? Kan die intentie nog in het besluit een plaats krijgen: aan landelijke eenheid werken omdat je geen eiland bent?

 

Commissie DKE – Br. Van Essen

Onder gronden bij c punt 2 gaat het specifieker over homoseksuele relaties. Maar ook in de GKv wordt daar divers over gedacht. Dat zie je ook terug in de reactie van de deputaten op de brieven. Dus, we zwijgen niet over de situatie bij ons, zijn niet eenzijdig in onze reacties.

In Urk is er ook over die intentie gesproken. Zij gaan uit van de plaatselijke situatie. Aan de wand in de kerkenraadskamer hangt een getekende verklaring uit 2002/3. De kerkenraden van GKv en NGK hebben er beide een handtekening ondergezet.
Maar ze focussen zich heel veel op hun situatie daar, plaatselijk is er een intensief gesprek geweest. Maar toch is de stap naar kanselruil daar ook nog niet gezet. Dus is er nog geen gevolg gegeven aan (h)erkenning. De stap naar landelijk geeft veel moeite bij hen, is een veel te grote stap.

 

BESPREKING RONDE 2

Niemand heeft behoefte.

 

STEMMING

De voorstellen worden unaniem aanvaard.

 

Bijlage – Commissie conceptvoorstellen

 

41-CieKE-200125 ter behandeling 25 januari 2020

 

4. Besluit

 

a. Materiaal:

 

 1. Revisieverzoek GKv Vlaardingen, dd. 7 maart 2019, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen besluiten van GS Meppel 2017 m.b.t. kerkelijke eenheid met de NGK: de synode had expliciet moeten besluiten over revisieverzoeken in deze zaak, en de besluiten m.b.t. hereniging zijn onjuist, gelet op de verschillen m.b.t. de binding aan de belijdenis, de acceptatie in de NGK van vrouwelijke ambtsdragers en de toelating tot het avondmaal van leden met een homofiele relatie.
 2. Revisieverzoek GKv Urk, dd. 15 maart 2019, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de besluiten van de GS Meppel m.b.t. hereniging met de NGK, gelet op de acceptatie in de NGK van vrouwelijke ambtsdragers, de omgang met de binding aan de belijdenis en de toelating van leden met een homofiele relatie tot het avondmaal.
 3. Brief van GKv Soest, dd. 7 mei 2019, waarin kritische vragen worden gesteld bij de conclusie in het rapport Perspectieven m.b.t. de overeenstemming in binding aan de belijdenis, en in het bijzonder wordt gewezen op het ontbreken van een verwijzing naar kerkorde artikel B28 en D56 in dat rapport.
 4. Revisieverzoek GKV te Ten Boer, dd. 12 september 2019, waarin bezwaar wordt gemaakt tegenbesluiten van GS Meppel 2017 m.b.t. kerkelijke eenheid met de NGK: de synode had expliciet moeten besluiten over revisieverzoeken in deze zaak, en de besluiten met betrekking tot hereniging zijn onjuist, gelet op de verschillen m.b.t. de binding aan de belijdenis, de acceptatie in de NGK van vrouwelijke ambtsdragers en de toelating van leden met een homofiele relatie tot het avondmaal.

 

b. Besluit:

 

 1. de verzoeken tot revisie van de besluiten om verder te werken aan kerkelijke eenheid met de NGK af te wijzen;
 2. geen uitspraak te doen met betrekking tot het wel of niet ontbreken van een verwijzing in het rapport Perspectieven;
 3. de bezwaren tegen de wijze waarop GS Meppel 2017 de revisieverzoeken m.b.t. kerkelijke eenheid betrokken heeft in de besluitvorming af te wijzen.

 

c. Gronden:

 

 1. Wat betreft de binding aan de belijdenis dienen de Nederlands Gereformeerde Kerken beoordeeld te worden naar uitspraken en besluiten van het kerkverband en haar deputaten, niet naar uitlatingen van afzonderlijke kerken of afgevaardigden.
 2. Met betrekking tot het toelaten van homoseksuele broeders en zusters tot het Avondmaal hebbende Nederlands Gereformeerde Kerken geen uitspraken gedaan; de GS Meppel 2017 (Acta art 25)stelde een studiedeputaatschap in (waarin ook NGK-leden betrokken zijn) en riep de kerken op tot voorzichtigheid rond dit onderwerp.
 3. De besluiten van de GS Meppel die de toelating van vrouwen tot alle ambten legitimeren hebben, zolang die niet zijn ongedaan gemaakt, rechtsgeldigheid in de kerken. Daarom kon deze praktijk binnen de NGK, op het moment van indiening van het revisieverzoek, niet worden aangevoerd als grond voor het verzoek om revisie van de besluiten m.b.t. de hereniging met de NGK.
 4. Het is weliswaar de GKv te Soest-Baarn toe te stemmen dat het duidelijker was geweest als in het rapport Perspectieven ook verwezen was naar vigerende kerkorde artikel B28, maar de kerken dragen geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid van een deputatenrapport waarvan de synode, in formele zin, slechts kennis heeft genomen.
 5. Door de inhoud van de revisieverzoeken, die betrekking hadden op het doorgaande proces van werken aan eenheid, te betrekken bij de bespreking en besluitvorming over dat proces, heeft GS Meppel 2017 de inhoudelijke inbreng van de revisie verzoekende kerken voldoende gehonoreerd; door de besluiten per brief de kerken toe te zenden, heeft zij voldoende geantwoord.