Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 1223 – TUK Bespreking 3

 

D.J. Bolt

16-06-12

 

Synodevergadering Vrijdag 8 juni 2012

 

Op vrijdag en zaterdag 1 en 2 juni stond de bespreking gepland van allerlei zaken rondom de theologische universiteit in Kampen. Als input diende een hoge stapel documenten van ongeveer 140 pagina's.

De bespreking kwam niet klaar. Daarom werd vrijdag 8 juni verder vergaderd. Op deze dag werden ook de resterende besluiten genomen en kon deze zaak worden afgerond.

 

De genoemde documenten zijn samengevoegd en te vinden in de rubriek Synodeverslagen onder de titel   Synodeverslag week 1222-23 –  TUK Voorstellen en Besluiten.

 

De synode

 

Preses ds. Niemeijer

 

De preses opent de synodevergadering op christelijke wijze. Hij spreekt over de betekenis van Zach. 5:5-11 voor kerken en gelovigen in een vermaterialiseerde wereld.

 

PRESENTIE

 

Twee afgevaardigen die voor het eerst de synodevergadering bijwonen, betuigen hun instemming met de belijdenis.

 

WELKOM

 

Leden van het College van Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht (RvT) van de Theologische Universiteit te Kampen (TUK), het curatorium en leden van het deputaatschap Financiën en Beheer (F&B) worden welkom geheten.

 

De preses deelt mee dat dr. K. van Bekkum zijn benoeming tot docent aan de TUK heeft aanvaard.

 

Vervolgrapportage Theologische Universiteit Kampen

 

De preses ds. Niemeijer draagt de leiding over aan assessor ds. H.J.J. Feenstra.

 

ORDEVOORSTEL

 

Preses

Het is lastig om alle onderwerpen tegelijk in ogenschouw te nemen en voor de mensen van de TUK om daar elkaar alle vragen te beantwoorden. Daarom is het beter om een indeling te maken voor de bespreking als: 

  • Nieuwe leerstoel
  • Samenwerken
  • Interne zaken
  • Locatie TUK
  • Overige punten
  • Besluitenronde

De financiële onderbouwing kan per punt aan de orde komen.

 

Br. Mars

Dit moet een voorstel van het moderamen zijn en niet van de preses alleen.

 

Br. Mollema

Misschien beter de weg volgen zoals de vorige keer.

 

Preses

Ook best, dan gaan we op de ingeslagen weg verder.

 

Br. Wezeman

Alle lof en dank voor het voorstel want anders loopt er te veel door elkaar. Enige zelfbeperking is wel nodig. Geen probleem dat het voorstel niet van het moderamen komt.

 

Preses

Steunt de vergadering het voorstel? Ja, er is voldoende steun, dus we houden de ordening aan. Ik doe een beroep op u om u te beperken.

 

BESPREKING RONDE 1 VERVOLG

 

F&B – Br. Post

Wij zijn betrokken bezig met de financiële aspecten van het kerkwerk.

Het rapport 'Dragelijke lasten' geeft voor 2012-1214 het financiële plan. Het verwoordt zorgen over de hoogte van de quota. Zijn die nog wel door de kerken te dragen?
Sinds dat rapport zijn de zorgen alleen maar toegenomen. De inkomsten van de kerken dalen. Er zijn grote zorgen over de emeritering. De signalen blijven komen. Bijvoorbeeld: een gemeente van 800 zielen heeft een tekort van 30.000 euro. Terwijl zij 75.000 euro betalen aan het kerkverband. Komt zo de vervulling van de tweede predikantsvakature niet in gevaar, alsook de wens om missionair actief te zijn?

Er moet rekening gehouden worden met een krimp van 5% jaarlijks. Moet daarom de rijksbijdrage niet geheel worden besteed aan de bekostiging van de TUK en daarmee de quota verlaagd?

 

Vorig jaar konden we nog niet een definitief advies geven. Dan kan pas als er een volledig beeld van de kosten en uitgaven is, alsmede van de hoogte van de rijksbijdrage. We moeten bij de huidige plannen ook de effecten op de quota meenemen.

We zijn bezorgd over de kosten van de TUK. Als er drie ton extra wordt besteed aan de TUK dan is aan een quotum-stijging niet te ontkomen. Dat is uit het oogpunt van quotum-beleid ongewenst. Als u dit toch doorzet dan is het nodig hierover te communiceren met het kerkvolk.

De loonkosten zouden niet hoeven te stijgen omdat er geen loonkosteninflatie is. Ook zou er een verhoging van de rijksbijdrage kunnen komen. Hierdoor kan de stijging van de quota worden beperkt. Maar het niet mogelijk gebleken daar met de TUK afspraken over te maken. Zij willen deze discussie achteraf op basis van de jaarrekening, wij vooraf en niet pas een gesprek daarover in 2015.

Wij hebben de voorkeur afspraken  in een besluit vast te leggen. Bijvoorbeeld door de toevoeging in 14.b: "Voor zover de vastgestelde begrotingen daar ruimte voor bieden".

Dat is meer dan een boekhoudkundige zaak.

 

De financiering van de nieuwe leerstoel, 30.000 euro, komt ten laste van het universiteitsontwikkelingsfonds. Maar uit dat fonds worden alleen tijdelijke zaken bekostigd en niet een structurele zaak als een leerstoel.

 

De betrokkenheid van F&B is ook nodig bij het onderzoek naar een andere vestigingsplaats.

 

Preses

Belangrijk is hierop de commissies te horen om het plaatje compleet te maken.

 

Commissie Groningen– Br. Mollema

De rijksbijdrage voor de TUK wordt aan het kerkvolk teruggegeven. Tegelijk is het voorstel geweest een derde ervan te bestemmen voor nieuwe plannen, m.n. voor de internationalisering van de TUK. De enige voorwaarde was dat de RvT de synode kon overtuigen dat de beleidsvoornemens dit bedrag rechtvaardigen.

RvT vraagt 290.000 euro voor 2013 en volgende jaren. 217.000 euro wordt gedekt uit lopende begrotingen. Dus gaat het om een additionele 74.000 euro. Dat vraagt een nieuw besluit. De synode is bevoegd daartoe eerder dan 2017 te besluiten.

F&B belast de synode met een boekhoudkundige discussie. Die 217.000 euro wordt gedekt uit de bekende begrotingen. Dan maakt het vorige besluit tot een sigaar uit eigen doos. Het gaat nu dus alleen over die extra kosten.

We moeten nu niet vooruitlopen op meevallers en tegenvallers. Op de eerstvolgende synode kan daar over worden gesproken en kunnen verantwoorde besluiten worden  genomen.

De TUK vraagt nu niet meer dan 217.000 euro. Een eventueel overschot van 2012 kan naar 2013. Vervolgens kunnen er in 2014 verdere besluiten worden genomen.

Als de RvT dit niet overneemt dan dienen we een klein amendement in: het bedrag in 14.b wordt dan 225.000 euro voor internationalisering en het tussenzinnetje gaat weg.

 

En na al het geharrewar stellen we ook een besluit 15 voor waarin F&B en RvT worden opgeroepen verder in broederlijkheid te overleggen om tot goede werkafspraken en voorstellen te komen.

 

Financiële commissie - Mars

Er is heel veel contact geweest met F&B. Het gaat om een technische discussie. De indruk die F&B wekt is jammer. Het gaat er alleen om of het quotum op dit punt moet leiden. Is dit voorstel van RvT echt een brug te ver?

F&B en TUK moeten samen optrekken. In de vorige vergadering hebben we besloten dat TUK zelfstandig mag opereren. We moeten haar daarom niet nu het mes op de keel zetten.

 

RvT – Ds. Ophoff

Ik heb goed naar br. Mollema geluisterd. CvB en RvT hebben geprobeerd in goed overleg met F&B eruit te komen. Er zijn toezeggingen gedaan over quotumverlaging. We vragen geen extra middelen voor het Praktijkcentrum.

Het voorstel van Mollema en Wezeman nemen we over.

 

Br. Mollema

225.000 wordt 217.000 euro.

 

RvT – Ds. Ophoff

We hebben geen enkele behoefte aan dat besluit 15. We willen broederlijk samenwerken, dat spreekt vanzelf.

 

We verwachten dat de rijksbijdrage over 2012 1,25 miljoen euro zal bedragen.

 

Protocol over bezwaren.
De opdracht aan de RvT was de synode te dienen met een voorstel hoe om te gaan met bezwaren tegen benoemingen. Maar in de benoemingsprocedure kunnen geen bezwaren worden ingediend. Achteraf kan wel ter verantwoording worden geroepen.

Het ging niet om een rechtsingang, maar of het handelen t.a.v. dr. Paas een precedent schept.

Wezeman wil de PR m.b.t. bezwaren kanaliseren en daar goede regels voor opstellen. Dat hebben wij dat dus verkeerd opgevat. Als er bezwaren geuit worden in de pers moet dat aandacht krijgen. Maar is er niet altijd een specifieke reactie nodig.

Het spreken met de bezwaarden om een toelichting te geven vormt geen precedent. We zullen in elke situatie in overleg met de benoemde en de TU afwegen of en hoe we zullen reageren.

We onderschrijven het onderhouden van een goede PR. We denken na over hoe bezwaren kunnen worden gekanaliseerd. Daarvoor functioneert al een interne notitie uit 2010 die aangeeft hoe de RvT moet handelen bij bezwaren tegen het CvB. Dat is redelijk op orde.

 

Wezeman wil meer vastleggen in een gedragscode, maar dat is niet zo de bedoeling. Er moet ook rekening gehouden worden met de wetenschappelijke vrijheid van docenten.
We denken er over na, ook in overleg met mensen buiten de TUK, elementen uit de discussies op te nemen in een kort document. En ook in een kort document te verduidelijken hoe er gereformeerde theologie in Kampen wordt beoefend. We zijn daar het afgelopen half jaar mee bezig geweest.

 

Brieven aan de CanRC en de vier kerken.

De kerken van Bunschoten-Oost, Ten Boer en Smilde willen geen gesprek met de TUK maar een oordeel van de synode. De afspraak met Katwijk is geannuleerd door ziekte. Een gesprek komt nog.

De brief aan de CanRC kunnen we publiceren op de GKv- en/of BBK-website.

Afgelopen dagen hebben Hamilton en Kampen afspraken gemaakt voor een congres in 2014.

 

Ondertekeningsformulieren.

Het ondertekeningsformulier voor hoogleraren en docenten wordt door de synode vastgesteld.  Maar volgens het aanvaarde statuut niet dat voor de RvT en het curatorium. Dat is van een andere orde dan dat voor hoogleraren en docenten. De RvT en het curatorium kunnen dat dus zelf, met de voorgestelde wijziging door br. Siedzes des Plantes, vaststellen.

 

TUA en CGK.

Ds. Ten Brinke en br. Wezeman willen besluit 4.a aanpassen wat betreft de relatie met de CGK en de TUA. Laten we niets doen dat de goede verhouding met de TUA en de CGK van verstoren, is hun intentie.

Wezeman is niet blij met publicaties in de pers over deze zaken terwijl de synode nog moet beslissen. Hij wil dat er hier voorzichtiger mee wordt omgegaan.

 

Allereerst: de TUA is nog steeds onze meest aangewezen partner. We hebben gezamenlijke onderzoeksprogramma's tot 2017. De moeiten rondom de opheffing van de vooropleiding zijn uitgepraat.

Er zijn wel verschillen tussen de TUK en TUA. De inrichting van het bachelorprogramma bijvoorbeeld, loopt sterk uiteen. Er is ook nog geen overstemming over hoe we in de toekomst verder gaan. Het is niet eenvoudig om verschil in cultuur en snelheid te overbruggen. Dat is een zakelijke constatering en geen oordeel. De achterban van de TUA kijkt ook verschillend aan tegen de TUK.

Het overleg blijft. Zo is ook over de tekst van besluit 4 overleg met de TUA geweest. De ambitie om samen verder te komen is over en weer helder verwoord. We moeten de verschillen beter in kaart brengen. De TUA is wel onze meest aangewezen partner maar er is geen sprake van een fusie met de TUA op  middellange en lange termijn. Dat is geen diskwalificatie maar alleen een constatering.

 

Publiciteit.

Wij zijn verantwoordelijk voor goede publiciteit voor de TUK. Daarom hebben we ook in de aanloop naar deze synode belangrijke topics uit ons rapport in de publiciteit gebracht. Het moderamen was het daar niet mee eens, overleg met DAO is nodig.  Het spijt ons dat we elkaar hierover niet goed begrepen hebben.

 

ZHT.

Deputaten van ZHT (ds. Blok en br. J. de Vries zijn hier aanwezig), hebben belangstelling voor internationalisering. ZHT is een belangrijke partner hierin. Zij hebben een brief aan deze synode gestuurd hoewel de synodepostbus al gesloten is. De brief bevat vier belangrijke elementen: 

  • De TUK en het ZHT willen na de zomer een covenant tot samenwerking sluiten.
  • ZHT onderschrijft het belang van een Engelstalige master.
  • ZHT ziet de meerwaarde een afdeling advies en training.
  • ZHT wil uitgesproken hebben dat de additionele middelen voor internationalisering niet in mindering worden gebracht op zijn budget.

Dat laatste gebeurt ook niet.

 

Rijksbijdragen.

De kerken zouden profiteren van de rijksbijdragen. Maar nu worden die middelen toch weer anders ingezet, zegt br. Judels.

Maar de kerken profiteren wél. Stel je maar eens voor dat er geen rijksbijdrage zou zijn geweest, dan zouden de kerken voor hele grote vragen zijn komen te staan. Dan zouden we nu moeten bezuinigen, vielen er misschien ontslagen. Terwijl we nu de universiteit kunnen versterken en middelen hebben voor activiteiten in de kerken. Daar zijn we dankbaar voor.

De slotvraag is: kan de TU dit allemaal aan?

We hoeven niet alles zelf te doen. Neem bijvoorbeeld de leerstoel 'christelijke identiteit'. We hebben daarvoor vele positieve reacties van elders gehad. Externe ondersteuning is goed mogelijk en nodig.

 

Een korte terugblik op het afgelopen jaar. Wij moesten ons snel inwerken. We hebben gewerkt aan verandering van cultuur. Aan het besef dat tegenover een investering ook een resultaat moet staan. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek moet worden versterkt. De sterke kanten van mensen moeten meer worden benut. Het profiel van de TUK naar buiten moet worden versterkt. We moeten meer met succes naar buiten en ons minder defensief opstellen tegenover kritiek vanuit de kerken.

 

Een grote inspanning wordt gevraagd van de hele organisatie. Er zijn nieuwe deskundige mensen nodig. Ook de hoogleraren en de docenten moeten hun steentje bijdragen.

Daarin is voorzien. Er zijn nieuwe mensen aangesteld voor onderzoek.

De resultaten zullen zichtbaar worden in onderzoek, kennisuitwisseling en in het praktijkcentrum. De Engelstalige master is positief ontvangen door de review-commissie hoger onderwijs en onderzoek.

Knopen moeten worden doorgehakt. Voortdurend zal er aandacht worden gegeven aan verbeteringen in effectiviteit en efficiëntie. Procesbewaking moet signaleren wat goed gaat en wat niet.

De RvT wil hierbij nu op een goede wijze op afstand gaan staan en met kritische betrokkenheid kijken naar de TUK en in de richting van de kerken.

 

CvT – Prof. Te Velde

Samenwerking.

Er is gevraagd of incorporatie van de TUK niet mogelijk is. Maar incorporatie in een grote universiteit betekent wel verlies van zelfstandigheid. Je valt onder het bestuur er van.

Daar kiezen we dus niet voor. Samenwerking met andere orthodoxe instellingen heeft onze sterke voorkeur.

Dat kan ook op een positieve manier. Zie bijvoorbeeld de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) die voor hun predikanten gebruik maken van de TUA en de TUK. Voor 20% zorgen ze zelf voor hun opleiding en dat telt mee in de studiepunten voor deze instituten. Dat is kerkelijk geen probleem als de kwaliteit ervan maar wordt bewaakt.

 

Locatie.

De locaties Amsterdam en Groningen liggen tamelijk excentrisch. Maar huidige studenten met een OV kaart  maakt de afstand niet zoveel uit. Maar het is wel van belang dat de opleiding in het hele land als hún opleiding wordt gezien. Groningen wordt dan als 'te noordelijk' en Amsterdam als 'te randstedelijk' beschouwd.

 

Wat zijn concrete voordelen van een grote universiteitsstad? Zie daarvoor het rapport.

Een voorbeeld: denk aan een gezamenlijke bijbelgetrouwe bachelor. Als je dat in Kampen doet heb je gelijk een fors probleem gecreëerd. Het is voor andere partijen geen optie om naar Kampen te komen.

Een grote universiteitsstad is belangrijk voor studenten. Christelijke en gereformeerde studenten kunnen dan gemakkelijk een tweede studie doen, bijvoorbeeld in de vorm van modules die ze elders volgen. Zo kunnen er allerlei dwarsverbindingen ontstaan en ontstaat er een wisselwerking met andere wetenschappen en culturen.

Het gaat dus niet om één aspect maar om een aantal cumulatieve zaken.

De keuze voor een andere locatie is nog niet gemaakt, maar in 'Dienstbaar en wendbaar'  is al wel aangegeven dat een andere locatie wenselijk is. We moeten nog eens goed doordenken of in Kampen blijven wel zo sterk is. En de haalbaarheid onderzoeken, welke contra-argumenten er zijn. Allerlei aspecten en mogelijke effecten spelen een rol: samenwerking, instroom studenten van de GKv en anderen, handhaving zichtbaarheid, profiel en eigenheid, kwaliteit, huisvestiging, financiën, verbondenheid met kerkvolk.

De TUK wil door advies en begeleiding van deskundige mensen een mogelijke keuze valideren om zo een goed voorstel aan de volgende synode te kunnen doen. Communicatie daarover en begeleiding is nodig maar dan voor de volgende fase. Veranderingen zullen veel invloed hebben op het personeel.

 

Waarom doen we het op dit moment? De vraag ligt er al sinds 1859 en komt altijd weer terug. Tot nu toe werd de vraag onder de pet gehouden maar dat kan niet langer. We hebben nu te maken met een rijksbijdrage en een nieuwe generatie mensen.

Dit is het moment.

 

Moet er al iets besloten worden over een vervroegde synode? Zo'n synode moet alleen bijeen geroepen worden als er een dringend noodzaak is. En dan is het altijd mogelijk. De kerken oordelen daar zelf over. Voorlopig houden we als richtlijn de synode van 2014 aan.

 

Engelse master.

Daarover is overleg geweest met de zendende instanties. Nodig is ook een stabiele financiële basis. Planmatig overleg hierover staat nog op de agenda voor de komende tijd. Nu is de zaak kerkelijk wat verzuild in eigen projecten en overlegorganen etc..  Samenwerking met het buitenland zou synergie moeten opleveren. We denken aan een zendende instantie die een student de mogelijkheid biedt een master opleiding te laten volgen. Een van de eerste vragen daarbij is hoe voorzien wordt in levensonderhoud. Er zou bijvoorbeeld een stipendium ter beschikking kunnen worden gesteld door de zendende organisatie. Zo kan er in samenwerking theologische kennis worden uitgewisseld.

 

Het is niet de bedoeling deze master door het hele of halve huidige team te laten verzorgen. In de nieuwe opzet zal in breed overleg met ICRC-partners invulling worden gezocht. We gaan het dus niet zelf uitdokteren. Dus niet koloniaal. Het gaat om native speakers, dus echt internationaal onderwijs en geen steenkolenopleiding.

 

Leerstel 'christelijke identiteit'.

Dit is geen concurrent van de Evangelische Hogeschool (EH). Het is niet een keuzejaar als aan de EH. Het is een studiemogelijkheid bij een buitengewoon hoogleraar en onder begeleiding van prof. De Bruijne. Zijn master ligt er dicht tegenaan. De hoogleraar kan dus ook promoties begeleiden. Ook christelijke filosofie kan hier een onderdeel van uitmaken.

We willen contacten leggen met IFES en Navigators. Daar zit een groot potentieel van  ongeveer 3000 plus 3000 christelijke studenten.

 

Bijzonder en buitengewoon.

We hebben bijzonder en buitengewoon hoogleraarschap door elkaar gehaald. Wij kiezen voor 'buitengewoon'.

Een bijzondere leerstoel wordt voorgedragen door een vereniging of stichting buiten de universiteit. Die vereniging of stichting bekostigt het onderwijs ook. Een buitengewone hoogleraar stelt de universiteit zelf aan voor een onderwerp of thema dat past binnen universiteit. Het gaat dan niet om een standaard maar een tijdelijke leerstoel. De bekostiging komt uit eigen middelen of uit een derde geldstroom.

Voor deze leerstoel willen we samenwerken met stichtingen die hierin zeer zijn geïnteresseerd zijn en mogelijkheid daar ook geld voor over hebben.

De leerstoel past bij de missie bij universiteit. Het gaat hier om ethiek, praktische theologie,  filosofie en sociale wetenschappen. Wij hechten aan de nauwe samenhang met en inbedding in de theologie. En  de doorwerking van het evangelie er in. Een opleiding waar het geloof doorwerkt in het leven van alledag en een tegenwicht vormt tegen de doorwerking secularisatie.

We zoeken een hoogleraar die de nodige kennis meebrengt. De leerstoel sluit ook goed aan bij het derde onderzoeksprogramma van de proff. De Bruijne, Harinck en Paas.

 

Ds. Niemeijer

Een vraag van orde. Als er nu een buitengewone leerstoel moet komen, wat zijn dan de  consequenties voor besluit 3 en voor de financiën? Moet "conform art. 33" in het statuut ook worden aangepast?

 

RvT – Prof. Te Velde

We zullen dat bekijken en komen met een tekstwijziging.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Onderwerp: Leerstoel christelijke identiteit (concept besluit 3)

 

Br. Huisman

De synode van 2005 sprak uit dat maximaal 50% van de TUK gedekt mocht worden door een rijksbijdrage. Maar als die nu 1,25 miljoen gaat bedragen geldt dit dan nog? Is de bijdrage van de kerken ook gemaximaliseerd?

 

Ds. Leeftink

Br. Post attendeerde er op dat de 30.000 euro uit het ontwikkelingsfonds van de TUK worden gehaald maar dat dat een fonds is voor incidentele projecten.

 

Br. Feenstra

Een leerstoel die geworteld is in de theologie en de sociale wetenschappen lijkt mij moeilijk vorm te geven. Daar moet je hoge eigen aan stellen. Is daar wel een persoon voor beschikbaar?

 

Br. Wezeman

Ik ben blij met de antwoorden van de TUK, de toewijding en het oog voor randvoorwaarden. Maar de vragen zijn niet helemaal weg.

Er is gerommeld aan de tekst van besluit 3. Ik dien daarvoor mede namens de brs. Mollema en Bakker een amendement voor in.

 

RvT – Ds. Ophoff

Amendement is niet toegelicht.

Wat is de zin ervan?

 

Br. Wezeman

Het initiatief heeft onze hartelijke instemming. Het is van belang voor onze eigen studenten. Maar ook voor menige andere student die in een andere richting studeert bijvoorbeeld in Delft of Eindhoven. Dan kan een aanvulling worden gegeven in Kampen.

We moeten er niet op voorhand allerlei beperkingen opleggen maar de leerstoel breed opzetten en veel partijen erbij betrekken. Dát moet de synode uitspreken.

Via de RvT kan daar op worden toegezien.

 

Preses

Wat voorzichtiger en concreter dus.

 

CvB – Prof. Te Velde

De afspraak in Amersfoort-Centrum 2005 was dat de rijksbijdrage maximaal 49% van de bekostiging zou mogen zijn. Maar de synode had er toen nog niet een duidelijk beeld ervan hoe het werkt. Als de rijksbijdrage stijgt hoeft dat niet te betekenen dat ook de kerken meer moeten bijdragen om aan die minstens 51% te voldoen. Dat is niet bedoeld. De richtlijn is niet meer dan een vuistregel.

 

Deze leerstoel staat en valt met de te benoemen persoon. We zouden niet graag iemand benoemen 'omdat er nu eenmaal een zetel is'.

 

We staan positief tegenover de amendementen. De tekst is duidelijk, de TUK neemt de beslissing en werkt samen met partijen. Welke instanties noemen we? Ook de Driestar bijvoorbeeld? Welke criterium gebruiken we hiervoor? Het vormt wel een risico als we nu al instanties noemen waarmee we nog geen contact hebben gehad. De TUA weet het wel. Overweeg dat nog eens. We zijn het wel met de lijn eens.

 

Br. Mollema

Je zou kunnen zeggen "De EH en anderen".

 

Br. Wezeman

Of "… en andere relevante instellingen van HBO". De TUA moeten wel blijven staan.

 

CvB – Prof. Te Velde

In het statuut had inderdaad 'buitengewoon' moeten staan.

De verwijzing in het statuut moet vervallen.

 

RvT – Ds. Ophoff

We nemen de amendementen over.

 

CvB – Br. De Jong

Het ontwikkelingsfonds van de TUK is voor nieuwe initiatieven en maximaal voor een periode van drie jaar. Daarna kijken we weer verder.

 

RvT – Ds. Ophoff

In Amersfoort-Centrum ging de discussie erom of een rijksbijdrage principieel aanvaardbaar is. Er is toen besloten een aanvraag voor maximaal 50% te doen. Dat was toen belangrijk voor de discussie.

Maar je kunt zo'n aanvraag niet maximaliseren. In de praktijk blijkt dat we ongeveer de helft van het budget ontvangen.

U krijgt een overzicht waarin van elk jaar staat aangegeven wat het percentage is.

 

Ds. Harmannij

Wat is precies de tekst nu?

 

Rvt – Ds. Ophoff

Lukt niet precies de tekst te zien.

[Zie bijlage voor de precieze tekst …???, djb]

 

Br. Mollema

Amendement is om besluit 4.e te laten vervallen. Er zijn veel ambities. De samenwerking met de TUA staat onder druk. Kan dit allemaal wel worden verwezenlijkt? Een verhuizing heeft veel consequenties.

Als 4.e vervalt dan kunnen ook de kosten van het onderzoek vervallen, besluit 14.a.

 

Preses

Het voorstel wordt ondersteund.

 

Ds. Ten Brinke

Het gaat over besluit 4. In het amendement we willen alsnog gezamenlijkheid en samenwerking met de TUA benadrukken. De ETF Leuven kan er uit.

Verder willen we met 4.f bereiken dat met externe hulp onderzoek moet worden gedaan naar een ver gaande samenwerking tussen TUK, TUA en eventueel andere partijen. Ook is een grond toegevoegd. Het amendement wordt mede namens Mollema, Wezeman en Bakker ingediend.

 

Preses

Het bijt met eerder amendement e.

 

Ds. Niemeijer

Er zijn verschillende amendementen.

 

RvT – Prof. Te Velde

Over elk lid moet gestemd kunnen worden. Dus splitsen.

 

Preses

Kan de TUK het amendement overnemen of moet het eerst worden toegelicht?

 

Ds. Ten Brinke

Ik wil graag een toelichting geven. Het rapport was nogal negatief voor de TUA: die  heeft geen voorstellen, kun je pas in 2013 verwachten. Is dat niet te negatief? Het is toch niet vreemd dat er pas in 2013 voorstellen worden ingediend bij hun synode? Dat is al volgend jaar.
Als er daar openheid geboden wordt in de verbinding met de Gereformeerde Bond en de NGK, dan heeft dat toch ook de voorkeur van de TUK? Het zou jammer zijn als nu stappen worden genomen die dat moeilijk maken. We willen de TUA en de CGK niet kwijtraken. Er is de roeping tot eenheid met de CGK. Dit besluit zoals het er nu ligt, werkt contraproductief. We moeten niet een brede opleiding uit oog verliezen.

 

Wat zijn de gevolgen van een onderzoek naar een nieuwe vestigingsplaats en de samenwerking met Evangelische Hogeschool Leuven (ETF)? Samenwerking met orthodoxe partners ligt toch meer voor de hand? Waarom dan nu al ETF? Als dat nu zou komen uit het overleg met de TUA, OK.

Het is voorbarig nu het locatieonderzoek al te starten. We moeten eerst gaan samenwerken en daarbij goed kijken naar de TUA. Vervolgens kan er dan worden geïnvesteerd.

 

RvT – Ds. Ophoff

Ik wil eerst de amendementen op papier zien. Het wordt zo te ingewikkeld. We gaan daarover eerst in beraad. We hebben nog wat uit te leggen 

 

BESPREKING RONDE 2 VERVOLG

 

Onderwerp: Internationalisering

 

Ds. Scherff

Volgens ds. Ophoff heeft de RvT toezeggingen gedaan aan F&B. Is dat in lijn met die 217.000 euro? Hoe kijkt F&B hier tegen aan?

 

RvT – Ds. Ophoff

Die toezeggingen zijn van tafel.  De discussie met F&B gaan we niet overdoen.

 

BESPREKING RONDE 2 VERVOLG

 

Onderwerp: Overige punten

 

Br. Judels

Ik heb gevraagd of de brief aan de CanRC ook naar Katwijk kan worden gestuurd.

 

Br. Feenstra

Ik ben gerustgesteld over het protocol. Conceptbesluit 7 kan nu worden ingetrokken.

 

Br. Mollema

RvT heeft geen behoeft aan het wat kinderachtige besluit 15. Maar Wezeman en ik zouden het graag willen handhaven als signaal.

 

Preses

Is commissievoorstel, maakt dus deel uit van de bespreking.

 

Br. Aartsma

De brs. Mollema en Wezeman zouden niet als commissie- maar als synodeleden  opereren.

 

Br. Mollema

Werk gedaan q.q. commissie.

 

RvT – Ds. Ophoff

Onder besluit 7 ligt, zeg maar, wel een verslag van ons werk. Terugtrekken zou een verkeerd signaal kunnen geven.

We willen breed overleggen. We hebben nog enig werk te doen. We kozen voor mondeling overleg, daarmee komen we het verst. De brief voor de CanRC kan door Te Velde meegenomen worden naar Katwijk. Maar misschien gaat het daar over andere dingen.

We willen het besluit dus wel handhaven.

 

Met besluit 15 verandert onze positie niet. Het is een wat kinderachtig besluit, dat voelen we ook zo. We willen samenwerken, daar is voor gekozen.

 

Preses

We moeten ons nog bezinnen op besluit 4. We wachten op nadere reacties van de TUK.

 

STEMMING

 

Besluit 2: V35T00O00, aangenomen.

Besluit 3: V35T00O00, aangenomen.

 

Ds. Niemeijer

De laatste zin moet nog worden verwerkt in de definitieve tekst van het statuut.

 

Ds. Harmannij

Er is geen grond aangegeven voor de buitengewone leerstoel.

 

Besluit 5: V35T00O00, aangenomen.

Besluit 7: V34T00O01, aangenomen.

Besluit 8: V35T00O00, aangenomen.

 

Preses

Kunnen we besluit 10 laten vervallen omdat de inhoud al voorzien is in besluit 11?

 

RvT – Ds. Ophoff

We zouden toch graag zien dat u akkoord gaat met besluit 10.

 

Besluit 10: V35T00O00, aangenomen.

Besluit 13: V35T00O00, aangenomen.

 

RvT – Ds. Ophoff

Ik zou willen dat F&B  ook gelegenheid krijgt voor commentaar op besluit 15.

 

F&B – Br. Post

Er is geen gelegenheid geweest om te reageren op de andere punten. We zien er daarom van af om op dit ene puntje nu nog commentaar te geven.

 

Besluit 15: V03T31O01: verworpen.

 

BENOEMING DR. K. VAN BEKKUM

 

Preses

[samenvatting, djb]

Hartelijk welkom aan dr. Van Bekkum die in ons midden is.

Er is een brief van hem binnengekomen die meldt dat hij de benoeming als docent in de vakken van het Oude Testament heeft aangenomen.

Het gaat om 0,5 fte. Formeel had dit buiten de synode om gekund. Maar dr. Van Bekkum werkte al voor 0,2 fte aan de TUK. Daarom leek het ons beter om deze zaak op de synode te laten passeren.

 

Dr. Van Bekkum is cum laude gepromoveerd. Hij heeft kennis van het archeologisch veldwerk. Werkt als journalist bij het Nederlands Dagblad. Het is ons bekend dat er onrust is over zijn publicaties. Maar dat is hier niet meer aan de orde geweest.

 

U hebt gehoor gegeven aan de roep van uw hart om direct bezig zijn in het evangelie.

Om zo in  onderwijs en onderzoek nog weer op een andere wijze vruchtbaar te zijn dan bij de krant. Misschien zijn er ook nog meer dingen waarmee u bezig kunt zijn op de universiteit.

 

Wij wensen het goede voor uw vrouw en kinderen. Heb vertrouwen op God en het evangelie van zijn genade. Dat zijn genade mag schijnen over u en onze kerken.

 

De preses overhandigt de officiële aanstelling en feliciteert de nieuwe docent.

 

TUK - Dr. K. van Bekkum

 

"Geachte synodeleden,

 

Hier staat een opgelucht, blij en dankbaar mens. Opgelucht, omdat na anderhalf jaar een knoopt definitief is doorgehakt. Blij omdat ik een nieuwe baan heb waar ik veel zin in heb. En intens dankbaar, omdat ik een bijdrage mag leveren aan precies datgene waar de opleiding in de kerk waar ik het evangelie heb leren kennen, al bijna 160 jaar voor staat. Kampen als onmogelijke mogelijkheid van de verbinding van stad en platteland, kerk en cultuur, scientia en pietas, wetenschappelijke theologie en de prediking van Gods goede boodschap. In de overtuiging dat juist de gereformeerde theologie deze polen op elkaar behoort te betrekken. De akker is de wereld. En daarom kunnen het publieke leven en de gemeenschap der heiligen waar het geheim van het evangelie wordt gedeeld en gevierd, niet zonder elkaar.

 

Mijn werkzame leven kent twee grote liefdes: de journalistiek en de bestudering van het Oude Testament. De liefde voor het Oude Testament is me bijgebracht door medestudenten en de professoren Ohmann, Kwakkel en Noort. Journalist ben ik gaandeweg geworden nadat ik in 2002 niet de pastorie in ging, maar bij het Nederlands Dagblad ging werken. Dat was het resultaat van een worsteling. Maar persoonlijke omstandigheden, ordeproblemen bij het catechiseren en de vraag of ik de gemeente wel dien met mijn neiging tot openhartigheid, leidden ertoe. Het was ook een keuze die werd gezegend. De dynamiek van een dagblad paste uitstekend bij wie ik ben en de journalistieke interactie met collega’s maakte me gelukkig. Ik heb elke dag met volle teugen genoten van wat ik mag doen.

Tegelijk is me de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat ik het Bijbelonderzoek niet los kan laten. Ik voelde me gestimuleerd door de ontvangst van mijn proefschrift waarop ik begin 2010 promoveerde. En anders dan ik me had voorgenomen, lukte het me niet de roep in mijn hart om op een meer directe manier vanuit het evangelie te bezig te zijn, het zwijgen op te leggen. Als je ooit dominee hebt willen worden, is het soms een gemis dat een dagblad niet de plek is om mensen Gods goede boodschap heel expliciet op het hart te binden. Steeds vaker stelde ik mezelf daarom de vraag: hoe zou het zijn een baan te hebben waarin ik onderzoek en onderwijs zou kunnen combineren met het af en toe voorgaan in een kerkdienst?

 

Die weg heeft uiteindelijk geleid tot een sollicitatie en vervolgens tot uw benoeming. De vraag zou kunnen zijn. Kan dat wel, kerkelijk geroepen worden als je eerst zelf solliciteert? Ik kan u verzekeren: dat kan en het voegt daadwerkelijk iets toe. Van mijn ouders en grootouders heb ik geleerd dat elk werk een goddelijk beroep is. En een gevoel dat je misschien in of voor de kerk iets moet gaan doen, is pas een aanwijzing van Godswege als dat die roeping ook extern wordt bevestigd.

Zo is het ook nu gegaan. Ook ik adem het postmoderne levensklimaat in waarin voortdurend de vraag op je afkomt: wie ben je nu eigenlijk? Wat is je identiteit? Dat is soms behoorlijk ingewikkeld. De wetenschap dat het in u de kerk is die roept, betekent een enorme relativering van die draaikolk. Ik ga me wellicht afvragen wat ik als niet-dominee doe tussen de dominees. Ik kan ook worstelen met de vraag wat ik ermee moet dat ik in sommige delen van de kerk niet geheel onomstreden ben. Wie ben jij dat je denkt dat je in Kampen Oude Testament moet doceren? Uw roeping zegt me dat u gaven in mij herkent en dat ik gewoon aan het werk moet. Wijd je aan je taak, ongeacht het feit of je gevoel en identiteit daar nu wel of niet helemaal mee samenvalt. Dank u wel daarvoor. Ik heb uw boodschap verstaan en ontvang het door u uitgesproken vertrouwen als een geschenk van God. Ik hoop en bid dat ik het niet zal beschamen."

 

Preses

Dank u wel voor uw openhartige en oprechte woorden.

We wensen u zegen op  uw werk.

 

TUK - Dr. K. van Bekkum

Hartelijk dank voor uw goede woorden.

 

BESPREKING RONDE 2 VERVOLG

 

Preses

We zijn nu met 34 mensen.

Er is overleg in de pauze geweest.

 

RvT – Ds. Ophoff

Besluit 4:

4.a: we kunnen de angel uit de discussie verwijderen door het woord 'zelfstandig' er uit te halen;

4.d: toevoegen 'waaronder', waaronder de ETF;

4.e: een punt achter 'gevestigd is', en de rest laten vervallen;

4.f: de toevoeging door Ten Brinke c.s. nemen we niet over. Ook niet de grond.

 

'Apeldoorn als fusiepartner' in de toespraak gaf aanleiding tot misverstanden. Alsof we daarmee Apeldoorn voorbij liepen. Het spijt ons dat we die indruk hebben gewekt.

Het is belangrijk, dat hebben we geleerd, in de richting van CGK en TUA niet over fuseren te praten. Zulke woorden zijn vele stappen te ver en werken averechts, net als spreken over middellange en lange termijn doelen.

De TUA is nog steeds onze meest aangewezen partner. Er is een partnership in geloof. Als je elkaar erkent dan is goed samen te werken. We moeten er open over zijn dat er behoorlijke verschillen zijn. Die te benoemen versterkt de samenwerking.

 

Het amendement dat 4.f toevoegt wekt de indruk van een noodgreep die nog even de samenwerking met Apeldoorn moet redden. Hier valt iets recht te zetten. Want op alle niveaus zíjn er goede contacten en wórdt er gesproken met elkaar.

We hebben nu een tussenbalans verstrekt, een strategische verkenning gepleegd daartoe door de synode uitgenodigd. De TUK heeft allerlei gesprekken gevoerd: in Amsterdam, in Groningen, met de ETF en met de Gereformeerde Bond. En wanneer er vanuit de TUA gesproken wordt met de CHE doen we daarin gewoon mee. We zijn in een goede broederlijke manier met de TUA in gesprek.

Wij wijzen het amendement inclusief de grond dus af. Het voorstel maakt een typisch vrijgemaakte indruk. Het is ook ten enenmale onduidelijk wie extern ons zou moeten helpen. Partners moeten zelf zo nodig met die gedachte komen. We moeten niet als vrijgemaakte synode daar een uitspraak over willen doen. Dat werkt contraproductief.

 

De tekst over de locatie is aangepast. Het gaat om een open onderzoek, waarvoor nog geen enkele conclusie is getrokken. We hopen dus wel dat de synode 14.a overeind houdt.

 

Preses

Het besluit 4 amendement van Ten Brinke e.a.: een aantal dingen is overgenomen door de TUK.

 

Ds. Ten Brinke

Alleen op punt 4.f is er nog verschil, de rest is zo voldoende verwoord.

Externe hulp kan helpen, je bent zelf niet objectief. De grond is nuttig om de roeping tot eenheid richting TUA te verwoorden.

 

Br. Mollema

Amendement reallocatie. Vraag aan indieners van amendement 4.e: Kan dat amendement niet worden teruggenomen als er separaat over 4.e en 14.a kan worden gestemd?

 

Br. Niemeijer

De tekst geeft motivatie, geen gronden. Deze tekst moet dus niet in besluit 4.e.

Graag afzonderlijk over 4.e stemmen.

 

Br. Judels

Ik ben het eens met ds. Niemeijer. Als de tekst wordt aangepast vervalt motivatie 1. Motieven 2-5 blijven wel.

Ik trek mijn amendement in.

 

Br. Bakker

Eens met Mollema.

 

Br. Wezeman

Ook eens met Mollema.

 

Ds. Niemeijer

Samenwerking TUA.

De constatering in het amendement op 4.f handhaven: scherp maken wat het toevoegt aan 4.a. Nog niet helemaal helder wat de TUK ziet als plus om het weg te laten. Ik hecht zeer aan relatie met de TUA.

 

Er is niets op tegen dat het CvB en de RvT zich bezinnen over huisvesting. Daar hoeven ze niet eens toestemming voor vragen. Maar die wordt hier wél gevraagd. Met zelfs een budget gelijk aan een modaal jaarsalaris. Dan is een goede onderbouwing nodig waarom dat nodig is. Ik heb moeite met dit bedrag. Er zijn best motieven maar het dwingende karakter is niet aangetoond. De importantie moet toch duidelijker in gronden worden aangegeven. Daarom blijf ik moeite met 4.e houden.

 

Br. Bakker

T.a.v. 4.f zie ik, na het deputaten antwoord, de noodzaak wat minder. Het zaak wordt al  twee keer in de tekst genoemd, dat geeft voldoende aan dat we het belangrijk vinden. 4.f is dus niet meer nodig.

 

Br. Mollema

4.f: 'zo mogelijk' is omreden van voorzichtigheid. RvT is partij in de zaak. Er is ook een emotionele factor. Daarom is het goed een derde partij in te schakelen.

Misschien is expliciteren onverstandig. Maar als de RvT verzekert dat zij ook zien dat een derde partij nodig is dan hoeft er niet zo'n besluit over genomen te worden.

 

Ds. Leeftink

Ik ben geen voorstander van dit amendement. Ben overtuigd door Ophoff dat het uit de opleidingen zelf moet komen.

 

Ds. Harmannij

De RvT is partij maar wij als synode ook. Als er externe hulp nodig is moet dat uit het bilaterale overleg komen.

 

RvT – Ds. Ophoff (nog overleg)

Wij zijn partij en de synode ook in zekere zin. Externe hulp is dan een instantie die erboven staat. Maar als de samenwerking van TUA en TUK zover gevorderd zou zijn dan moeten niet twee Colleges van Bestuur aan het werk maar een gemeenschappelijke task force. Van daaruit kunnen dan verschillende groepen aan het werk. Dat werkt ook beter dan mediation.

 

De RvT heet de afgelopen periode kritisch gekeken naar het functioneren van het CvB in de relatie met de TUA. Er zijn dingen niet goed gegaan of teleurstellend verlopen. Anderzijds is er ook als RvT overlegd met de RvT van TUA op een zonnig terras in Leusden. Alle dingen die hier naar voren kwamen zijn ook daar aan de orde gekomen. We zijn de dingen waar we verantwoordelijk voor zijn nagekomen en zetten ons gezamenlijk in voor  strategische verantwoordelijkheden.

Daarom gaan we nu niet mee met 4.f en ook niet met de algemene grond. Officieel is ook niets bekend over een vervroegde synode.

 

Locatie.

Inderdaad behoort het tot onze taak antwoord te zoeken op de vraag naar een goede locatie. We gaan er ook niet vanuit dat de synode de opdracht vaststelt, dat doen we zelf. In Ede zullen we vervolgens verantwoording afleggen.

Voor een vastgoed onderzoek als in Dienstbaar & Wendbaar genoemd, is alleen al  20.000 euro nodig. 35.000 euro lijkt daarom een geschikt bedrag.

 

Ds. Ten Brinke

Besluit 4.f en grond. De TUA is inderdaad partij in geding. 4.f is bedoeld als er niet wordt uitgekomen. Dan is externe hulp nodig. Maar we zijn bereid om 4.f te laten vallen.

De grond moet wel blijven want die heeft een algemene strekking. De CGK synode heeft wel opdracht gegeven om voor 2013 rapport uit te brengen. We hebben niet gehoord dat dat niet komt. De grond kan een signaal geven.

 

Ds. Ten Brinke (na overleg)

We willen de grond nog iets veranderen: de eerste vijf regels laten staan, de rest is vervallen.

 

Preses

Er is dus alleen nog een stukje grond over.

 

RvT – Ds. Ophoff

Inhoudelijk is er geen bezwaar tegen. Maar in het aspect van het stukje grond wordt al voorzien.

 

Br. Mollema

Kan de RvT dit niet overnemen?

 

RvT – Ds. Ophoff

Ik heb formeel bezwaar tegen de grond onder een dergelijke tekst. Dan moeten we er maar over stemmen.

 

STEMMING

 

33 afgevaardigden.

 

Amendement Ten Brinke e.a. 'Stukje grond': V07O00T26, verworpen.

 

Besluit 4.a-d  : V33T00O00, aangenomen.

Besluit 4.e     : V25T06O02, aangenomen.

Besluit 14.a   : V22T08O03, aangenomen.

Besluit 14.b   : V33T00O00, aangenomen.

Besluit 1        : V33T00O00, aangenomen. 

 

Preses

We hebben een historische stap gedaan naar verdere ontwikkeling van de TUK. Er staat nog veel werk te wachten. We wensen u de zegen van God en dragen u op aan zijn leiding. We hopen op mooie resultaten.

 

RvT – Ds. Ophoff

Namens de TUK gemeenschap willen we u danken voor de besprekingen, vragen en verhelderingen. We merken uw hartelijkheid en liefde voor de TU op. U bent royaal geweest. U hebt ons concrete opdrachten meegegeven.
Dank u voor de hartelijke woorden aan de TU gemeenschap.

 

Preses

Er is een grote onderlinge verbondenheid. En een verbondenheid in de Here.

 

De preses spreekt vervolgens een dankwoord aan de koster en zijn assistent voor de goede verzorging van de synode in Harderwijk.

 

Ds. Pos eindigt de vergadering met het lezen van Ezra 8 waarna hij voorgaat in dankgebed.

 

VOLGENDE VERGADERING

 

De synode vergadert van 11-14 september 2012 in conferentieoord Mennenrode te Elspeet. Daar zal de Werkorde 3 worden besproken en de Herziene Kerkorde in eerste lezing worden vastgesteld.