Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 2

D.J. Bolt
16-04-11


We vervolgen het verslag van de zgn. buitenlandweek1 van de gereformeerd-vrijgemaakte synode te Harderwijk.
 

TOESPRAAK CANADA

Ds. J. de Gelder, CanRC
De Canadian Reformed Churches groeten u in de naam van onze opgestane Heer Jezus Christus. We verheugen ons in het gemeenschappelijke geloof in Hem. En in de band die we als zusterkerken al zolang met u hebben. Net als u hebben we in Canada te maken met o.a. individualisme, evangelicalisme en secularisatie.
De Here zegende ons als kerkverband, bestaande uit 54 gemeenten, waarvan 4 in de VS. Ons theologisch seminarie in Hamilton blijft van grote betekenis voor de kerken. Er zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd: dr. Jannes Smith voor het Oude Testament and dr. Jason Van Vliet voor dogmatiek. We zijn dankbaar voor de studenten en afgestudeerden die de Here ons gaf. Er is een groeiende belangstelling voor zending en evangelisatie. We bedrijven zending in de binnenstad van Hamilton, in groot-Vancouver en onder de oorspronkelijke bewoners. Daarnaast zijn zendelingen actief in Brazilië, Indonesië, Papua Nieuw Guinea en Azië.
Afgelopen jaren is er veel energie gestopt in eenwording met de United Reformed Churches. Het belangrijkste probleem is echter dat de twee kerkverbanden het niet eens kunnen worden over de theologische opleiding. De CanRC blijven bij het principe van de Afscheiding dat de opleiding onder zeggenschap van de kerken moet staan. Maar de URC aarzelt dit principe te handhaven gezien de huidige situatie rond seminaries in de VS.
Ondertussen ontwikkelen de verhoudingen plaatselijk zich positief.

Verleden jaar werd onze synode van Burlington gehouden. Deze synode onderstreepte het grote belang van de zusterkerkrelatie met u door hiervoor een speciale commissie in het leven te roepen. Zoals u ongetwijfeld allemaal weet is er in Canada een groeiende bezorgdheid over ontwikkelingen in uw kerken. We zijn blij dat u gereformeerd wilt zijn. Toch droeg de synode de commissie op om het volgende onder uw aandacht te brengen:

  • Diepe bezorgdheid dat er geen verontschuldiging is gekomen na controversiële en onbijbelse uitingen van een vooraanstaande leider van uw kerken.
  • Diepe bezorgdheid ook dat er niet zorgvuldiger is gehandeld bij de benoeming van een docent aan de universiteit en dat deze zaak nog steeds niet bevredigend is afgehandeld.
  • Eveneens diepe bezorgdheid over de manier waarop de Bijbelse hermeneutiek functioneert in de Nederlandse kerken.


Misschien is uw reactie dat dit oude koeien zijn. Maar voor ons, broeders, geven deze zaken een verandering van koers aan in door ons geliefde zusterkerken. In deze situatie is het essentieel dat er helderheid over wordt verkregen waar u staat. Die mist nu.
Een proefschrift dat verdedigd werd aan de universiteit in Kampen geeft nog wat meer achtergrond voor de beslissing van de Burlington synode. Deze kritische dissertatie bevat allerlei uitspraken die tegen de Schrift ingaan. Als Kampen dat niet als een probleem beschouwt, wat moeten wij daar dan van denken? Is de conclusie dan niet gerechtvaardigd dat een vorm van Schriftkritiek geaccepteerd is in Kampen? Zal dit niet grote problemen geven om verdergaande kritiek op de Schrift tegen te gaan? En wat zal de invloed op toekomstige predikanten zijn?

De Burlington synode instrueerde de afgevaardigden ook speciale aandacht te geven aan de zaak van de 'vrouw in het ambt' . We zijn bang dat de nieuwe hermeneutiek ook hier een rol gaat spelen evenals het toegeven aan de huidige culturele druk. Moeten we ons niet laten leiden door een gelovig lezen van de Schriftgedeelten zoals die millennia-lang zijn begrepen?

Ook hebben we opdracht gekregen speciale aandacht te geven aan de besprekingen tussen u en de Nederlands Gereformeerde Kerken. We voelen een verandering van koers door verschillende synodes. Deze ontwikkeling geeft ons veel zorg. We hebben gezien dat het huidige rapport zelfs niet de zaken behandelt die de synode van Zwolle-Zuid vroeg aan de deputaten.

Wij hebben de indruk dat wat in de genoemde twee zaken domineert, niet is wat de Bijbel leert en wat de belijdenis vraagt, maar wat mensen willen. Ik kan hier nu niet verder op ingaan. Dat is gedaan in de brief van 9 maart die in uw bezit is.
Dankbaar ben ik voor de vergadering die we eerder deze week hadden met BBK alsook met de besprekingen gisteren op de theologische universiteit. Het hielp om zaken in veel opzichten te verhelderen. Niettemin willen de Canadian Reformed Churches u duidelijk maken dat we de ontwikkelingen in uw kerken als ernstig beschouwen. Het verdriet ons om deze dingen te zeggen. We sporen u aan en smeken u om de allesbeheersende plaats van de Schrift in de komende besprekingen te handhaven. Die is altijd onze norm geweest en niet allerlei culturele uitingen. Trouw blijven aan de belijdenis is het allereerste, ook in samensprekingen.

We hebben elkaar nodig. De druk van ongeloof groeit, ook in Canada. Laten we partners blijven in het vasthouden aan het geloof dat eens de heiligen is overgeleverd zodat we een zegen voor elkaar blijven. Moge de Here onze God uw vergadering alles geven wat nodig is om zijn Woord trouw te blijven.

BBK - Br. Wezeman
We zijn blij en dankbaar dat u er bent. Niet alleen voor uw woorden nu, maar ook voor die eerder deze week. Er zijn diepgaande gesprekken geweest. We hebben samen de Here gebeden en 'elkaars nieren geproefd'. Er zijn zo gemakkelijk misverstanden, ook het verschil in taal is van invloed.
We hebben maandagochtend een goed en open gesprek gehad. Er is liefde voor de kerk. Het werk van Gods Geest hier en in Canada wordt geheel onderkend.
We denken niet in alle zaken gelijk, over sommige dingen kunnen we van mening blijven verschillen. Er is geen verschil in de absolute toewijding aan Gods Woord maar de tijd vraagt wel heroverweging van dingen die we vroeger vonden. Synodes doen daar uitspraken over. Als u opmerkt dat wij het spoor van de Schrijft bijster raken dan doet dat erg zeer. Wij vragen u: is uw constatering wel terecht? In de moeite en pijn die we ervaren gaan we toch met hulp van onze synodes verder met elkaar spreken. Voor ons als deputaten is het wezenlijk wat onze kerkelijke papieren zijn. Daar spreken we elkaar op aan. Dan zijn er veel issues. Maar bepalen die het beeld van onze kerken? Dé kerken? We hebben elkaar nodig en moeten naar elkaar luisteren. De neiging is om stekels op te zetten.  We zullen zien wat de synode op een aantal moeilijke dossiers zal uitspreken. Het is nodig om frequenter te communiceren om zo 'ruis op de lijn' te voorkomen. Het doet dus wel zeer, maar we willen helderheid verschaffen over waar we in trouw aan de Schrift staan.
Wilt u hartelijke groeten overbrengen aan uw kerken.

TOESPRAAK INDIA (Kalimpong)

Rev Mathuselah, PFCC Presbyterian Free Church Council
Ik ben blij dat ik op deze synode kan zijn.
De PFCC omvat 30 kerken. De focus ligt op kerkplanting. Er zijn 44 'gemeenschapscentra' die binnen vijf tot tien jaar kerken zullen worden. De kerk telt slechts 15 predikanten, 3 kandidaten worden binnenkort bevestigd. Het aantal van 82 ouderlingen wordt spoedig uitgebreid met nog 6.
De HEF - Himalya Evangelical Fellowship - doet het meeste zendingswerk en wordt gesponsord door Nederland. Zending doen we vooral door opwekkingsdiensten en door gebruik van de media.
De gemeenschap onderhoudt 10 'primary schools'. Grote financiële investeringen zijn moeilijk maar er is veel inzet. Zij willen graag 'partnership in ministry' en vraag daarvoor hulp van de Nederlandse kerken.
Er is een gedrevenheid om kerk te zijn maar een goede infrastructuur ontbreekt nog. Ook het theologisch onderwijs moet op een hoger niveau. De Nederlandse en andere kerken kunnen daarvoor ook hulp bieden door uitwisselingprogramma’s en projecten.

BBK - Zr. Urban
Hartelijk dank voor de informatie over uw kerken. Die is waardevol, we kunnen van elkaar leren. We zijn sterk met het noord-oosten van India verbonden.
U ziet als hoofddoel: kerkplanting en verspreiding evangelie door India. Ieder wordt daarbij ingeschakeld en heeft een doel voor ogen: minstens een keer per jaar een ongelovige bereiken en er bij te trekken.
U gebruikt moderne middelen als radio, TV en CDs. Op seminars worden evangelisten getraind. En steeds hoor je over geestelijke zegen, over inspiratie door de Geest, heel direct. Ook door allerlei sociale hulp wordt met de daad getoond hoe groot God is. Er zijn 'challenge programs' voor buitenlandse jongeren die naar India willen gaan. We hopen dat ook volwassenen hieraan mee gaan doen: dat is stimulerend voor beide kanten. Hen daar bezig te zien is enorm bemoedigend.
Wij zijn verbonden in de wereldwijde kerk. Wij denken vaak dat wij trekkend zijn. Maar wat ware rijkdom is zien we daar, in hun inspiratie. Ondanks hun armoede brengen ze toch veel geld bij elkaar: door bijvoorbeeld van hun dagelijks voedsel apart te leggen, door met alle mogelijke middelen een bepaald bedrag per jaar in te zamelen.
Er is tussen ons en hen veel met elkaar te delen, veel om van te delen.
Doet u de hartelijke groeten aan de broeders en zusters daar. Wij wensen u de liefde van God de Vader en de zorg van zijn Zoon toe, zodat zijn kerk bewaard wordt en zij vermeerdert. En de inspiratie door de Heilige Geest, die jullie kerk leidt, zodat het koninkrijk van de Heer komt.

TOESPRAAK INDONESIË

Pdt. Syono Lasen en Amin Dungkan, GGRI - Kalimantan Barat
Hartelijke dank voor de tijd en de gelegenheid u te ontmoeten. Ontvangt de hartelijke groeten van West-Kalimantan.
We willen graag de samenwerking verstevigen en informatie uitwisselen. We zoeken versterking van de verkondiging van het evangelie om zo de komst van de Here Jezus te bespoedigen. Wij danken de Heer die zo goed is voor ons allemaal. Ondanks heel verschillende taal en cultuur zijn we toch een in Jezus Christus.
We zullen uw besluiten steunen als ze op Gods Woord en de belijdenis zijn gegrond. Wat de vrouw in het ambt betreft, onze synode van 2009 heeft besloten dat dat niet mag. Een van de argumenten was dat God de God van Abraham, Izaäk en Jacob wordt genoemd en niet van hun vrouwen. Als hier een ander besluit wordt genomen, zullen wij dat bespreken om te zien of het niet in strijd is met Gods Woord.

BBK - ds. Pos
Het is de eerste keer dat afgevaardigden van Kalimantan op onze synode zijn. Wij prijzen de Here daarvoor. Er is een band met deze kerken gegroeid in de loop van de historie. Die is nu weer verstevigd door uw komst. Het is het werk van Jezus Christus, onze grote Herder die gebeden heeft voor zijn leerlingen. De GGRI en wij zijn één familie. We willen op hetzelfde fundament staan, daar en hier, namelijk Jezus Christus. We danken voor het geschenk van elkaar. Deel uw wijsheid met ons. Brengen onze groeten over. Samen zien we uit naar Christus' komst.

TOESPRAAK NIGERIA

Rev. Ayohol Ate, NKST
Wij groeten de kerken in Nederland in de naam van de Heer.
De NKST telt 326 gemeenten, verdeeld over 50 classes. Er doen 616 predikanten dienst.
Zending wordt gedreven in 14 belangrijke plaatsen. Ook werkt een predikant voor Sudan.
Veel aandacht is er voor gezondheidszorg: de kerk onderhoudt 111 centra voor eerstelijns zorg en heeft negen ziekenhuizen. Er is een HIV/AIDS centrum. In het weeshuis zijn 42 kinderen opgenomen.
Daarnaast wordt het onderwijs als een genadegave van God ontvangen. De kerkgemeenschap beschikt over een universiteit en een theologisch seminarie. Naast 500 basisscholen zijn er 50 scholen voor voortgezet onderwijs. Ook is er een vrouwengemeenschap gevormd.
Dit jaar zal 100 jaar evangelisatie in het TIV-land worden gevierd. Iedereen is welkom.

Er zijn verschillende uitdagingen.
Het instandhouden van de universiteit valt niet mee. Daarom zijn vrijwilligers die het onderwijs willen dienen welkom. Aan een onderkomen als het Nederlandse G-gebouw wordt gewerkt.
We vragen u om voor ons te bidden. Dat de komende politieke verkiezingen vreedzaam mogen verlopen. Voor bescherming tegen moslims uit het Noorden die christenen aanvallen, m.n. op het Jos Plateau. Moslims staan namelijk vijandig tegenover het christelijk onderwijs en de opvoeding. Er zijn snelle aanvallen, vaak 's nacht. Ze zijn al weer weg voordat er veiligheidsagenten zijn. Dat gaat steeds maar door ondanks dat de regering het probeert tegen te gaan.
We danken u voor de wondermooie relatie met de kerken. We wensen u dat u allen de vrede en vreugde van God in het nieuwe jaar mag ervaren.

BBK - Ds. Kruiger
Op 17 april 1911 brachten een paar witneuzen het evangelie. Nu honderd jaar later is daar een kerk van 1 miljoen mensen. Dat is het 'wonder van de twintigste eeuw'. Het is a.h.w. een 'booming business' in Afrika. Nu bent u hier en zo lijkt de cirkel rond.
We zijn er trots op dat we met u contact mogen hebben. Dank u voor de uitnodiging. We weten dat het voor u geen punt is om zoveel mensen te ontvangen. U hebt faciliteiten genoeg.
Laten we samen bidden.

TOESPRAAK KENIA (1)

Rev. Daniel Mukita Mathuva AEPC
Genade en vrede van de Heer Jezus Christus zij met u.
Wij binden ons aan de Westminster Geloofsbelijdenis en de Larger Catechism. De God van het Oude en Nieuwe Testament is de ware God. Wij geloven in de Drie-eenheid.
We willen trouw zijn aan de Here Jezus Christus en zijn Woord. Onze missie is verlorenen te bereiken en de wil van God te preken.

1990 was een moeilijk jaar voor de AEPC. We zochten naar vaste grond. We zijn nu gegroeid van 1 naar 5 presbyteries.
Theologie en zending gaan hand in hand. We willen Kenia bekend maken met de gereformeerde theologie want goede theologie is de ruggengraat van iedere groeiende en stabiele kerk. We willen stevig wortelen in deze theologie, ook omdat we veel ketterijen verwachten.
We missen een hoofdkwartier en worstelen al 50 jaar met een tekort aan voldoende middelen voor onze organisatie. Droogte in ons land is een groot probleem. Predikanten ontvangen minder dan 50 dollar per maand. Daarom is hulp vanuit gereformeerde kerken gewenst.
We hebben geleerd dat God mensen als instrumenten gebruikt in zijn kerk. Lokale kerken moet zich inspannen Gods Woord te verbreiden, of ze nu arm zijn of rijk. Lokaal leiderschap is de sleutel voor kerkgroei. En oecumenische eenheid is vitaal.
Wees een partner van de AEPC. Deel de zorg en katholiciteit met Kenia.
Onze deur is open.

BBK - Zr. Urban
Hartelijke dank voor uw goede woorden. Dank ook voor de ervaring die u deelt en waarvan we kunnen leren. U bent een sterke kerk waarin theologie en missie elkaar beïnvloedend samengaan. Uw wil om andere groepen te bereiken waarvan u in Christus niet gescheiden bent, is waardevol.
De economische problemen zijn groot: al in vier jaar viel er geen regen. U vraagt zich af hoe lang u daar nog kunt blijven wonen. En u moet als kerk antwoord geven op vragen rond HIV/AIDS en seksueel geweld. U moet weerstand bieden tegen een welvaartsevangelie waarmee mensen in de val gelokt worden.
Partnerschap met u mag ons niet koud laten. Daar moeten we de komende jaren aan werken.

TOESPRAAK KENIA (2)

Rev. Geoffrey Songok, RCEA
We brengen u de hartelijke groeten over. We zijn u erkentelijk voor een bloeiende en gezonde relatie met u en danken God daarvoor. Ook bidden we om goede resultaten van deze synode.
Wij stellen uw frequente bezoeken en versterking van onze mogelijkheden op prijs.
Onze kerk is ontstaan tijdens de grote trek uit Zuid-Afrika. Toen na de apartheid Kenia zelfstandig werd ontstonden met het vertrek van de Boeren problemen.
Onze kerk stamt uit 1963. Zij bestaat uit meer dan 500 gemeenten, 10 classes, een seminarie en ook een universiteit. Er zijn 200 basisscholen, 30 scholen voor voortgezet onderwijs. Naast een ziekenhuis zijn er vier gezondheidscentra.
Er werken meer dan 100 predikanten in de kerken alsmede een aantal zendelingen. In 2013 vieren we het 50-jarige bestaan. Daarvoor nodigen we u graag uit.
We willen graag met u samenwerken. Gereformeerd-zijn in de twintigste is niet gelijk aan die in de eenentwintigste eeuw. Daar blijf u hervormen.
God zegene u.

BBK - Zr. Urban
Uw bescheidenheid mogen wij ons aantrekken. We zijn beschaamd dat wij dat niet altijd zijn geweest. Er is een gezegde: de witten kwamen met de Bijbel en de zwarten hadden het land; toen ze samen gebeden hadden bezaten de zwarten de Bijbel en de witten het land. Dat kolonialisme zie je nog steeds in onrechtvaardige Noord-Zuid verhoudingen. We zijn gelijkwaardig maar ons past bescheidenheid. Laten we letten op wat Christus doet. Hij vormt de basis.

TOESPRAAK KOREA

Prof. dr. Haemoo Yoo, KPC
Hartelijk dank hier te mogen zijn. Ik voel me thuis bij u. Ontvang de groeten van onze kerken in Korea.

Zij ontvingen veel hulp van u. U hebt 20 studenten opgeleid en enorm bijgedragen in de bouw van het theological college en seminary in Busan. Daarnaast gaven vrijgemaakte gemeenten vele jaren financiële steun aan kerkplanting in Korea. Onze hemelse Vader heeft dit werk gezegend en onze kerken doen groeien. Er zijn nu ongeveer 1700 gemeenten met 470.000 leden.

De PCK heeft de Kosin universiteit in Busan waaraan een medische faculteit en een academisch ziekenhuis zijn verbonden. Er studeren daar ongeveer 4000 studenten waaronder 100 buitenlanders. Het theologische seminarie in Chon-ahn is eigenaar van een groot complex. Ongeveer 400 studenten hebben zich daar, na een academische studie, ingeschreven. Er zijn 16 voltijds medewerkers.
Maar de groei van de kerk en de uitbreiding van aan de kerk gelieerde instituten geeft ook veel problemen. Hoe meer de kerk groeit, hoe meer problemen er met de leer ontstaan. In het bijzonder gaat de strijd tegen het Arminianisme. Onderzoek daarnaar is nodig om deze bedreiging te beteugelen. Hoewel Christus ons geheiligd heeft zijn we als strijdende kerk bevlekt met zonden.

In deze context wil ik graag wijzen op de betekenis en het belang van de zusterkerkrelatie. De dienst van Koreaanse theologen, die door uw universiteit zijn opgeleid, draagt bij aan de versteviging van het gereformeerde karakter van ons seminarie en van onze kerken. Zo heeft ook, op herhaald aandringen van de Canadese en Amerikaanse kerken, onze Algemene Vergadering van 2010 een eerste stap gezet om de Avondmaalstafel met uiterste zorg heilig te houden. Daarom zijn we dankbaar zusterkerk te mogen zijn van u en de broeders in Canada en Amerika.
We hebben de goede strijd van het geloof te strijden. U worstelt al jaren met groepen die pleiten voor een nieuwe reformatie en vrijmaking. Zo las ik dat in Dalfsen tientallen leden een nieuwe gemeente hebben gevormd. Dat doet me veel pijn want juist deze kerk heeft me financieel gesteund tijdens mijn studie in Kampen in 1980. Bovendien wordt de evangelische beweging steeds sterker onder u, m.n. onder de jeugd. Het bijwonen van de tweede diensten neemt af. De catechismusprediking staat onder druk, om het zachtjes te zeggen. Liturgische vernieuwing en nieuwe liederen geven tegelijk vreugde en verdriet.

De GKv is niet immuun voor dit soort wrijvingen en conflicten in haar historie. Uw voorvaderen moesten vechten tegen de moderne theologie, Kuyperianisme, synodocratie, independentisme, etc. Maar zij verdedigden trouw het gezag van de Bijbel als Gods openbaring en beschermden de belijdenis tegen aanvallen. Vanaf de vrijmaking waren er ook veel kwesties rond kerk en kerkrecht. Maar u was standvastig en bleef de gereformeerde traditie trouw.

Broeders, hoe gaat u antwoorden op ontwikkelingen in uw kerken waarvan gezegd wordt dat u daar niet trouw bent en niet gereformeerd? Ik heb het volste vertrouwen in u omdat ik denk dat u deze ontwikkelingen op een voorzichtige wijze benadert. Maar houdt een ding vast, we moeten één van geest zijn en gelijkgestemd en één in de liefde. Nederig van geest zal de een de ander hoger achten dan zichzelf. En in bescheidenheid en lankmoedigheid elkaar in liefde te verdragen zoals Jezus Christus ons ten voorbeeld is geweest. Dat de drie-enige God u doe onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen recht en slecht.

In de lange geschiedenis van de kerk ontstonden altijd groepen en bewegingen die klagen dat de kerk haar oorspronkelijke standpunten loslaat. Dat moet een ernstig signaal voor ons zijn omdat we geneigd zijn ons veilig en goed te voelen in de huidige situatie. Zij kennen de historie en de principes van de kerken. De historische reformatie speelt een beslissende rol want de Afscheiding of Vrijmaking moet worden gevolgd precies zó als die plaatsvonden. In een bepaald opzicht is de huidige situatie vergelijkbaar met die van 1940, afgezien van de kwesties. Ik zou heel graag willen dat u aandachtig naar hun stemmen hoort, hoe onbetekenend zij voor u mogen schijnen.

De PCK in Korea is vermaard om haar orthodoxe belijdenis en zuivere levenswijze. Dit kan worden verklaard uit haar weerstand tegen de onderdrukkende Shinto afgodendienst. In de zestiger jaren bijvoorbeeld reisden haar leden op zondag niet met de bus of de auto. In de zeventiger jaren wilde geen predikant van onze kerken enige ondersteuning aanvaarden van de Unification Church die haar stichter Moon vereert als de vleesgeworden Christus. En dat was elders een uitzondering in die tijd. Maar reeds toen voorspelde men dat de PCK in minder dan tien jaar de praktijken van andere kerken en christenen zou overnemen. En dat bleek niet geheel onjuist te zijn.
Want ondanks de snelle groei van de PCK ergerde men zich eraan dat die groei toch minder was dan die van andere kerken in Korea. Onze belijdenis en gereformeerde erfenis stonden ons niet toe methoden toe te passen die kerkgroei bewegingen hadden uitgevonden. Desondanks horen we veel klachten en kritiek dat we onze identiteit zouden hebben verraden en toch andere denominaties geheel zijn gevolgd. Voor een deel is dit wel waar maar we zijn onze identiteit toch echt niet kwijtgeraakt. De kritiek mist een brede blik op deze zaak. Want we moeten in onze strijd altijd door problemen en verleidingen heen.

Indien nu zulke klachten en zulke kritiek het eigenlijke punt missen, kunnen we die dan eenvoudigweg negeren of minimaliseren? In het geheel niet. We zullen ze ter harte nemen. Bovenal: we hebben de critici en opponenten een plaats gegeven waar zij kunnen staan. Anders zouden zij hebben geroepen dat er voor hen die reformatie voorstaan geen plaats in de kerk was. Dat zou tot vele scheuringen hebben geleid!
We zijn ons dankbaar bewust van onze roeping een licht en een zout te zijn in de Koreaanse kerken. Bij de nieuwe uitdagingen waar we vandaag mee te maken hebben blijven we standvastig bij de genade van God de Drie-enige.

Geliefde broeders, uw kerken zijn een toonbeeld voor andere kerken hier en in het buitenland. Dat is een van de redenen dat afgevaardigden van de kerken hier zijn gekomen met zekere zorgen. Wij mogen die vrijelijk uiten maar doen het voorzichtig om u te bemoedigen en onze zusterschap te versterken. Sta ons dus toe in dat vertrouwen te spreken. Wij willen graag weten hoe onze hemelse Vader u leidt naar besluiten.
We zijn aan Hem toegewijd om ons in Hem te verheugen.

BBK - Ds. Plug
We bedanken u voor uw aanwezigheid hier en uw wijze lessen. Ook voor de balans die er in uw toespraak is op te merken. Voor uw vertrouwen dat we in zorgvuldigheid omgaan met de problemen die er zijn. Uw aandacht voor de zorg die er is. Zo willen we er ook mee omgaan. We kunnen de Here ervoor danken.
Wij spreken met waardering over uw kerken. En bidden dat ook uw kerken staande mogen blijven. Dat de Here dat doe met uw en onze kerken.


TOESPRAAK LETLAND

Br. Alvis Sauk, ERCL
Hartelijke groeten vanuit Letland, nu behorend bij de EU. Vroeger was onze hoofdstad Riga een van de Hanzesteden.
Vandaag is het 20 jaar geleden dat onze kleine kerk werd gevormd. In 1990 kwam een man tot geloof. Hij werd binnen drie maanden gereformeerd. Als Arminiaan begonnen brak het besef door van de soevereiniteit van God.
Er zijn nu twee kerken. Een veelbelovende rechtenstudent wordt predikant, een geniale IT-specialist hoofd van het seminarie dat door onze broeders in Amerika wordt gesteund.
Wij zoeken gereformeerde buren. We willen van u weten hoe u overleeft en verandert in de 21ste eeuw, en daarvan leren. Met ons seminarie willen we onze cultuur onder invloed van het evangelie brengen. We richten ons op onze buren, op onze steden, ons land.
We proberen onze jongeren te motiveren in ons land te blijven studeren en dáár in de eerste plaats christenjongere te zijn. We willen hen motiveren door de beste theologie te bieden, de beste professoren aan te stellen. Het onderwijs mag niet onder de maat zijn. Daarom zijn we dankbaar voor de contacten met u. U kunt ons helpen in het onderwijs. Europa is een onchristelijk werelddeel aan het worden. Samen moeten we ons als kerken inspannen om Europa opnieuw te hervormen.

BBK - Ds. Feijen
We kennen elkaar nog niet zolang. Het is wel bijzonder. Ook hoe vorm is gegeven aan het seminarie met goed opgeleide voorgangers. We kunnen van de kerkplanting zoals u die doet, leren. We zien met veel vreugde en vertrouwen de toekomstige samenwerking tegemoet.

TOESPRAAK MYANMAR (BIRMA)

Rev. Robert Thawm Luai, RPCFM

Het is bijzonder om hier te zijn.
Myanmar is verdeeld in zeven staten en zeven divisies met 60 miljoen inwoners. 6,5% van de inwoners is christen, inclusief Roomsen. De meerderheid is baptist en sterk vrijzinnig.
De kerkgemeenschap werd 24 september 2005 geïnstitueerd. Zij is behoudend gereformeerd van karakter. Er is eenheid in verscheidenheid van tien kerken.
In september 2009 werd een algemene vergadering gehouden. Daar waren ds. Batteau en zr. Nederveen bij aanwezig. Er ligt veel nadruk op zending en evangelisatie. Ook heeft de kerk een eigen theologisch seminarie.
De gevolgen van de cycloon Nargis zijn nog steeds groot. Het totale dodental wordt officieel op 100.000 geschat. DVN heeft ook hulp gestuurd. Een nieuwe school en kerk konden worden gebouwd.
Het is geestelijk donker in Myanmar: "94% van het land ligt in de duisternis van de satan".

BBK - Zr. Nederveen
In 2005 bezochten de brs. B. Bolt en Van der Lugt Myanmar want heel veel kerken vroegen hulp. Om die goed te kanaliseren is geadviseerd een soort kerkverband te vormen. Zo ontstond er een samenwerking. In 2009 werd een general assembly gehouden. Om van elkaar te leren en ook om samen het evangelie te verbreiden, een seminarie op te zetten en hulp te bieden. Daar ging een stimulans vanuit om verder met elkaar te gaan en antwoorden te vinden op allerlei vragen o.a. rond de zending.
Er is veel inzet. Samenwerken kan de kracht van de kerken versterken in dit dictatoriaal geregeerde land waar christenen nog veel vrijheid en mogelijkheden hebben.
Wilt u de hartelijke groeten overbrengen aan de kerken van Myanmar en hen in afhankelijkheid van God aansporen en bemoedigen voor werk in Gods koninkrijk.

Wordt vervolgd

NOTEN
____________________________________________________________

1 In feite gaat het verslag slechts over de laatste twee dagen (donderdag en vrijdag) van deze week. De andere bijeenkomsten, o.a. een conferentie in Heerde en een gespreksdag aan de theologische universiteit met de buitenlandse gasten waren niet voor de pers toegankelijk.