Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 15 - Kerk en Eenheid 1

D.J. Bolt
30-04-11


Ter tafel liggen 15 conceptbesluiten voorgesteld door de Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) samen met een rapport van de synodecommissie Fryslân (DKE):

 • Algemene besluiten (1-4)
 • Revisieverzoeken m.b.t. het bijwonen van officiële gebeurtenissen in andere kerkgenootschappen (5)
 • Contacten met de CGK (6-8)
 • Participeren in de COGG (9-11)
 • Contacten met de Hersteld Hervormde Kerk (12)
 • Contacten met de Gereformeerde Kerken (hersteld) (13)
 • Deelname aan de Nationale Synode (14)
 • Associatie met de Raad van Kerken (15)

De vetgedrukte onderwerpen worden in deze aflevering verslagen.
Zie Bijlage voor de conceptbesluiten.


ALGEMENE BESLUITEN 1 - 4

BESPREKING RONDE 1

Ds. Harmannij
Het voorstel 2 is de naam van het deputaatschap DKE te wijzingen in BBK - Betrekkingen Binnenlandse Kerken - omdat het blikveld breder gaat worden getrokken. Maar is dat nodig, we keken toch al breed naar kerken en groepen die op enige afstand staan en willen daar gesprekken mee aangaan? Zo spraken we immers ook steeds van 'eerst herkennen en dan erkennen'?
Ik zie ook de Nationale Synode onder deze noemer. Contacten met allerlei kerkelijke groeperingen omdat we samen de Here zoeken. Niet direct om kerkelijke eenheid in strikte zin te bereiken. Maar wel om na te gaan waar we kerkelijke eenheid zijn kwijtgeraakt. Daar gaat het om.

Br. Post
Ik deel wat Harmannij heeft gezegd. Het is goed te zoeken naar kerkelijke eenheid. Het zou jammer zijn als dat uit de naam zou verdwijnen. Eventueel kan iets worden toegevoegd maar dan wel 'eenheid' voorop.

Br. Wendt
Ik ben erg content met de voorgestelde naamswijziging. Er zijn parallellen met kerken in het buitenland: er zijn daar zusterkerken en kerken waar we contacten mee hebben. We zijn nu verder dan Middelburg en Ommen. Toen kon je met verschillende kerken, genoemd in hun besluiten, 'uiteraard' geen contact hebben, maar daar denken we nu anders over.

Ds.Oostland
Eens met br. Wendt wat naamswijziging betreft maar niet met de keuze voor 'BBK'. Dat geeft verwarring met BBK voor betrekkingen met 'buitenlandse kerken'.

Ds. Van Dijk
Ben niet gecharmeerd van de uitbreiding van de doelstelling in besluit 2. Want we zijn uit op kerkelijke eenheid. Anders heeft het werk geen wezenlijke waarde. In kerkelijke eenheid moet altijd wat we belijden over de kerk aan de orde worden gesteld. Als een kerk een valse kerk is dan houdt het gesprek daarmee op. Op de voorgestelde manier blijft het gesprek oeverloos doorgaan. Een vorm van kerkelijk contact kan, maar dat moet hier niet ondergebracht worden.

Br. Ziedzes des Plantes
'k Vind het wel logisch om ook over 'betrekkingen binnenlandse kerken' te spreken. Misschien kan er 'Betrekkingen Nederlandse Kerken' van worden gemaakt.
Besluit 2 grond 1 ziet in Joh. 17 een opdracht voor eenheid en contact. Maar het gebed vormt geen opdracht. Beter is te formuleren als een 'handelen in de geest van Joh. 17.

Ds. Leeftink
Naamswijziging is geen goed idee.
Is er ook een advies t.a.v. besluit 5?

Ds. Gunnink
Ik ben niet gelukkig met besluit 2 om ook nog een ander punt. Op deze wijze wordt de deputaten een ruimte geboden die niet te overzien is. De opdracht is veel te breed.
Verder is grond 1 veel te wollig geformuleerd, dat moet korter. Er wordt daarin ook van een positief signaal gesproken, maar het kan ook een negatief signaal opleveren.
Wat Joh. 17 betreft, dank aan br. Ziedses. Joh. 17 wordt herhaaldelijk in de besluiten gebruikt. Is dit eerlijk en eerbiedig Schriftgebruik? Het Schriftgedeelte lijkt toegepast te worden als Haarlemmerolie voor kerkelijke eenheid en kerkelijke contacten. Maar het is een gebed, geen opdracht. Daarom kan het zo niet gebruikt worden.

Het besluit over de verhouding 'plaatselijk-landelijk' lijkt een bezwerende reactie van de deputaten. Maar het bijt elkaar toch wel. Hoe is het mogelijk dat je plaatselijk één kunt worden terwijl het landelijk niet kan? Vorige synodes hebben het toegestaan maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden.

Br. Serier
Het is goed om te onderscheiden tussen kerkelijke eenheid en dingen die je daarbuiten in verschillende verbanden kunt doen. Maar er is nu een wel heel erg brede opdracht geformuleerd. Het onderscheid tussen kerkelijke eenheid en contacten zou je kunnen verduidelijken door te spreken over kerkelijk samenwerken of handelen, vergelijk diaconaal samenwerken. Zo kun je legaal samenwerken zonder direct naar kerkelijke eenheid te streven. Denk ook aan opvang van asylzoekers, Bijbelvertaling. Dit soort activiteiten is geen opmaat tot kerkelijke eenheid.
Dus als naam: Deputaten Kerkelijke Eenheid en Samenwerking. Eventueel zou voor het tweede een apart deputaatschap in het leven kunnen worden geroepen.

Br. Feenstra
Besluit 4f, advies aan kerken m.b.t. kerkelijke eenheid, is buitengewoon nuttig. Tegelijk: er spelen ook andere aspecten een rol, verschil in kerkcultuur bijvoorbeeld, die een belemmering kunnen vormen, zie de analyse in het deputatenrapport over CGK-GKv. Dat moet niet verduisteremaand worden. Moet daar geen expertise voor ontwikkeld worden? Als deze punten aan de orde zijn moet een beroep op de deputaten kunnen worden gedaan.

DKE – Ds. A.J. van Zuijlekom
We hechten niet zo aan de naam. Laten we niet teveel in de naam leggen. Vergelijk CGK waar het deputaatschap 'eenheid gereformeerde belijders' heet. Daar is geen discussie over op hun synode. Onder deze vlag hebben ze afgevaardigd naar de Nationale Synode en tot waarnemerschap van Raad van Kerken besloten. Als we ons houden bij DKE is ons dat wel.

Onderliggende zaak is de taak wat verbreden. Dus niet alleen meer streven naar kerkelijke eenheid en het bereiken daarvan, maar ook andere zaken in het pakket als deelnemen aan Nationale Synode daaronder brengen. Het zat er altijd al in, Harmannij heeft een punt. Maar toen de opdracht werd geformuleerd was iets van een Nationale Synode nog niet in beeld. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar moet wel worden gesignaleerd.
Daarbij komt dat we in deze tijd te doen hebben met allerlei ontwikkelingen die vroeger niet zo gingen. Contacten gaat nu heel anders in de samenleving en in de kerken. Als je dat niet opmerkt raak je de voeling met het grondvlak kwijt.

In de regelingen van A'foort staat: "…. gedreven door het verlangen van onze Heiland…" Nu is dat geformuleerd als opdracht naar Joh. 17. Uit gebed van Jezus Christus vloeit de opdracht voort. Het verlangen van de Heer zet ons aan om eenheid te zoeken.

Plaatselijk-landelijk: hoe kan eenheid 'plaatselijk' wel maar 'landelijk' niet? Daar hebben vorige synodes mee geworsteld en daarvoor regelingen gemaakt. Een van dingen is dat 'landelijk' 'plaatselijk' niet belemmert en 'plaatselijk' probeert 'landelijk' verder te helpen. Moet dat nu weer aan de orde komen?

Expertise voor cultuur ontwikkelen? Daar is geen voorstel nodig. Je krijgt in het huidige werk daar wel gevoel voor zonder een specifieke opdracht. Dat gesprek is er nu ook al. We moeten niet proberen de besluiten overcompleet te maken.

DKE – Br. J.A. Schelling
Besluit 5: We hebben al met veel kerken contact gehad en de kerken geadviseerd om ook zelf met voorstellen komen.

Commissie – Ds. Prins
Het zit niet op naam vast. Maar uit brieven blijkt dat kerkelijk contact niet door iedereen zó wordt opgepakt. Vandaar dat een andere naam gewenst is waarin ook 'kerkelijk contact' tot uitdrukking komt. Eventueel kunnen we de naam handhaven maar dan wel uitdrukkelijk 'contact' er bij noemen. Dan kan gelijk besluit 2 grond 2 vervallen.

Als de Nationale Synode niet valt onder deze opdrachten, waar dan wel?

In dit werk sluiten we aan bij Joh. 17. Dat gedeelte is geen Haarlemmerolie. Maar in veel besluiten vind je dit terug omdat het is een deugdelijke grond is. Dus voorlopig laten wij hem staan.

Commissie - Br. Serier
Besluit 2.1 heeft discussie gegeven in de commissie: is kerkelijke eenheid ver weg, maar dan toch gezamenlijk kerkelijk werk doen? Dat moeten we niet willen regelen met besluitteksten. Er mag best wel spanning in blijven zitten.

Preses
Deputaten en commissie laten besluit 2.2 met grond 2 vallen. Nu moet het gaan over de inhoud.

AMENDEMENTEN

Br. Van Leeuwen
Nieuwe naam wordt: Deputaatschap Kerkelijke Eenheid en Kerkelijke Contacten in Nederland: DKEKC

Br. Feenstra
Aan opdrachten toevoegen "en waar nodig daadwerkelijk behulpzaam te zijn, bijvoorbeeld door het aanbieden van bemiddeling.”

BESPREKING RONDE 2

Ds. Ophoff
Er is veel meer Schriftbewijs aan te voeren voor kerkelijke eenheid dan Joh.17. Kunnen deputaten daar eens over nadenken?
In Joh.17 bidt Jezus tot zijn Vader voor de eenheid van zijn leerlingen, vlak voor het dieptepunt van zijn lijden. Dat stimuleert tot een houding die daarbij past. In de praktijk kunnen we ons er door laten opschrikken. Vergelijk dat ook met Joh.13.
Eenheid begint bij allereerst met ontmoeting. Als plaatselijk het christelijke gesprek wordt aangegaan, dan kom je veel verder dan wat 'landelijk' mogelijk is. Dat is een verschil. Het laat zich vanuit het gebod lief te hebben, verklaren.

Ik heb geen behoefte aan naamverandering. Vanuit onze geschiedenis ging het altijd over eenheid van de kerken. Als we maar goed beseffen dat we op alle niveaus elkaar kunnen ontmoeten als kinderen van één Vader en in hetzelfde ware geloof.

Ds. Gunnink
Vraagt de praktijk om verbreding? Het lijkt me dat op dit soort punten de Schrift en de belijdenis het uitmaken. Het is, even los van de DKE, goed dat er contacten zijn.
In Joh. 17 bidt Jezus tot zijn Vader dat zij één zullen zijn in de bewaring van het Woord van de Zoon. Die kern moeten we vasthouden, dan kun je praten over eenheid. Anders komt die nooit in zicht.

DKE – Ds. Van Zuijlekom
We moeten de normen van het Woord toepassen ook met het oog op de werkelijkheid waarin wij leven. We gaan de normen niet lager stellen. Maar we leven wel dichter bij elkaar. Denk aan de gereformeerde studentenverenigingen. Die zijn niet meer hetzelfde, er is een ruimere toelating. Maar velen gaan naar ander verenigingen. En komen elkaar dan weer tegen. Dat is een werkelijkheid waarmee je hebt te rekenen.

De Nationale Synode gaat nog veel breder, daar is ontmoeting met o.a. evangelischen en andere medegelovigen. Daar gaat het niet om kerkelijke eenheid. Tegelijk is niet goed het contact uit de weg gaan.

Wat de naam betreft, de lijn Ophoff heeft de voorkeur.

Aan kerkelijke bemiddeling is niet echt behoefte. In de adviezen wordt altijd meer hulp aangeboden, mee te praten als dat wordt gewenst. Dat functioneert al.

Commissie – Ds. Prins
Amendement naam: veel te breed. Amendement Feenstra: is al praktijk.

Wij vinden het geen probleem dat gesprekken met andere christenen uit de praktijk opkomen. Gronden met Joh.17 is niet tegen de Schrift.

STEMMING

Br. Feenstra trekt amendement in.
Br. Van Leeuwen handhaaft zijn amendement.

Besluit 2
- Amendement Van Leeuwen: verworpen met voor 10 voor, onthouding 1.
- Besluit 2: aanvaard, tegen 1, onthouding 1.
Besluit 3: aanvaard, algemene stemmen.
Besluit 4: aanvaard, algemene stemmen.


BESLUITEN 12 - 13 HHK en DGK/GKh

BESPREKING RONDE 1

Br. Van Leeuwen
Besluit 13: waarom wordt niet inhoudelijk gereageerd naar de GKh? De grond is te mager, er zijn meer argumenten.

Ds. Oostland
Besluit 12: Wat houdt die nadere vorm van kerkelijk contact met de HHK in?

Br. Bekker
16 maart is er een vergadering met HHK geweest over liturgie en eredienst. Wat was de teneur?

Ds. Leeftink
Waarom is er met de HHK gesproken en niet met de Gereformeerde Gemeenten? Dat is veel minder een volkskerk. U zou dat meenemen. Hoe is daar intern over doorgesproken?

Besluit 12: waarom niet gesprekken voortzetten met als doel kerkelijke eenheid?
Grond 2 is een oordeel, dus schrappen.

Besluit 13.1 noemt 'met verdriet' maar in de grond wordt niet aangegeven waarin dat is gelegen. Het is een onhelder besluit.

Ds. Feenstra
Er is contact met de HHK. Daar wordt de Bijbel serieus genomen, die vormt het uitgangspunt. Maar er zijn enorme culturele verschillen. Zou het een goed idee zijn de mooie notitie 'Katholiciteit en Eenheid' daar in te brengen?

DKE – Ds. Van Zuijlekom
Op de hersteld gereformeerden is niet meer inhoudelijk gereageerd. Dat werd al eerder gedaan. De moeite en het verdriet zijn dat je met een gesprek niet echt verder komt. Er is wel een brief maar die bevat voor een groot deel datgene wat al in gesprekken aan de orde is geweest en heeft geleid tot vertrek. Er zit ook iets hards is. Men spreekt van heiloze weg, van bekering. Naar ons inzicht is er geen ruimte voor een inhoudelijk gesprek. Dat is heel verdrietig, maar misschien moeten we ons in deze fase daarbij neerleggen. De breuk is nog vrij vers. De kerken daar zijn in een fase van ontwikkeling. Ze moeten nog heel nadrukkelijk hun eigen identiteit vinden. Er vonden daar scheuringen plaats. Als het dan intern al zo moeilijk gaat, is het misschien nu niet verstandig om met deze broeders en zusters in gesprek te gaan.

Met de HHK zijn nog niet veel gesprekken geweest. De bijeenkomst van 16 maart is niet doorgegaan. Eind mei hebben we samen met CGK een overleg. Nog heel erg verkennend, maar gaan we gaan wel allebei uit van het Woord van de Here. Dat merk je ook. Hun opening op de laatste vergadering, was een preek, maar wel een gereformeerde. Er is diepe eerbied voor de Here. We voelen diepe verbondenheid. Maar tussen hen en ons gaapt cultureel wel een grote kloof. We willen daarover doorspreken m.n. over de liturgie.
De suggestie van de brochure is goed. Het mooie daarvan is dat we dan een onderwerp hebben, waarbij niet gefocust wordt op verschillen maar op wat samenbrengt. Daarna kunnen we over verschillen verder spreken.

De suggestie t.a.v. de Gereformeerde Gemeenten nemen we mee.

Moeten gesprekken met HHK niet voortgezet worden m.h.o kerkelijke eenheid? Er is een gelaagdheid in gesprekken. Vergelijk dit met de NGK waar ook nog geen gesprekken m.h.o. kerkelijke eenheid worden gehouden, maar die we wel voorbereiden. In die fase zitten we ook met HHK. Het zou geweldig zijn als we met HHK uiteindelijk kerkelijke eenheid zouden mogen bereiken.

Besluit 13 grond niet helder? Er is weinig voortgang geboekt.

Preses
'Met verdriet', dat is niet expliciet gegrond. Maar het verdriet is er klaarblijkelijk omdat deze broeders in een recent verleden van ons zijn heengegaan.

Besluit 12 grond2 is een oordeel, dus hoort daar niet onder?

Commissie - Ds. Prins
We hebben die grond er bewust ondergezet. Ik begrijp eigenlijk niet dat Joh.17 niet als grond kan dienen.

AMENDEMENTEN

Ds. Feenstra
Besluit 13 veranderen: 'met verdriet' bij a weghalen en bij b erbij zetten.

Ds. Niemeijer
Besluit 12 grond 2 schrappen. Het contact met de HHK zou signalen naar andere kerken te geven. Dat is niet nodig en het is verkeerd om zo signalen te willen geven.
Joh.17 wordt al in de algemene besluiten genoemd.

BESPREKING RONDE 2

Br. Serier
De brief van de GKh dd. 21 mei bevat een oproep en een wens, maar geen besluit om geen contact meer te willen. Er wordt vervolgens in besluit 13 kennis van genomen maar niet meer inhoudelijk op gereageerd. Betekent dit het einde van contact oefenen met GKh?

Br. Greving
T.a.v. van besluit 12b: is er niet een faseverschil met de CGK? Zij hebben al erkend dat de HHK zich baseert op de Schrift en de belijdenis. Ze zijn ook een gezamenlijke studie naar de Kerkorde gestart. Zien de deputaten hier niet een probleem?

DKE – Ds. Van Zuijlekom
Er was contact met de GKh via brieven en uitspraken van synoden. Ook nu is het besluit genomen een brief aan GKh te sturen. Dan heb je nog wel contact. Voor andersoortige contacten moeten er eerst van hen signalen komen. De situatie is er nu niet naar om verdere contacten te hebben.

Er is een faseverschil met CGK t.a.v. de contacten met de HHK. Wij hebben nog geen erkenning uitgesproken. De CGK volgt haar eigen traject en zij zijn verder. Maar gesprekken kunnen op dit moment wel goed samen met CGK gevoerd worden en dat willen ze ook graag. Maar ook één op één gesprekken, als die nodig zouden blijken, zullen we zeker aangaan.

Commissie – Ds. Prins
Amendement ds. Niemeijer is akkoord.
Niet akkoord met amendement Feenstra. Je moet 'met verdriet' kennisnemen, anders is het niet zinvol.

Ds. Feenstra
Hoe beleef je dat? Hoe komt het over?

STEMMING

Besluit 12
- Amendement Niemeijer: aanvaard met algemene stemmen.
- Besluit: aanvaard met algemene stemmen.

Besluit 13
- Amendement ds. Feenstra: aanvaard met tegen 7, onthouding 1.
- Besluit: aanvaard met algemene stemmen.

Wordt vervolgd


Bijlage conceptbesluiten DKE


Algemeen

Voorstel: besluiten deputaten kerkelijke eenheid

Materiaal:
rapport van Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE);

(décharge)

Besluit 1:

deputaten te dechargeren onder dank voor het werk dat zij verricht hebben.

(opdrachten)

Besluit 2:

 1. deputaten op te dragen vanuit het oogpunt van zowel kerkelijke eenheid als kerkelijk contact landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen bij te houden, zo nodig nader te verkennen en daarop actief te reageren;
 2. de naam van het deputaatschap te wijzigen in ‘Betrekkingen Binnenlandse Kerken’.

 Gronden:

 1. het is belangrijk te streven naar samenwerking die kerkelijke eenheid als doel heeft, maar daarnaast is het van belang ruimte te maken voor contactoefening die die pretentie (nog) niet heeft.  Van dit laatste kan zowel naar andere kerken als naar buiten een positief signaal uitgaan. Beide kunnen worden gezien als invulling van de opdracht en de belofte uit Johannes 17, elk op eigen niveau;
 2. de naam ‘Betrekkingen Binnenlandse Kerken’ sluit beter aan bij de nieuwe opdracht, die breder is dan de door de GS Zwolle-Zuid 2008 vastgestelde taakomschrijving.

Besluit 3:
deputaten op te dragen de kerken jaarlijks op te roepen om in de eredienst op de zondag van of na 31 oktober aandacht te geven aan voorbede voor de kerkelijke eenheid.

Besluit 4:
deputaten op te dragen om in goed contact met de plaatselijke kerken en de regio’s de kerkelijke eenheid te bevorderen door:

 1. de beschikbare en relevante informatie met betrekking tot de landelijke contacten tijdig aan de kerken toe te zenden;
 2. de ontwikkelingen in de plaatselijke contacten te volgen;
 3. zich nader te bezinnen op de verhouding tussen plaatselijke en landelijke contacten in de praktijk;
 4. daarbij ook na te gaan hoe de door de synode vastgestelde regelingen voor plaatselijk contact en samenwerking functioneren in de praktijk en indien daarvoor reden is voorstellen tot wijziging ervan in te dienen bij de eerstkomende Generale Synode;
 5. plaatselijke kerken te stimuleren om aan het proces van kerkelijke eenheid actief bij te dragen;
 6. desgevraagd kerken te adviseren bij het werken aan kerkelijke eenheid;
 7. wanneer daar reden en ruimte voor is, één of meer bijeenkomsten te beleggen om het onder a-e genoemde nadere uitwerking te geven.

Revisie

Materiaal:

 1. brief van de Gereformeerde Kerk te Bedum d.d. 1 februari 2010, waarin revisie gevraagd wordt van de besluiten van de GS Middelburg 1933 en Ommen 1993 inzake het bijwonen van officiële gebeurtenissen in andere kerkgenootschappen;
 2. brief van de Gereformeerde Kerk te Wezep d.d. 29 december 2010, met eenzelfde verzoek als onder 2; de Gereformeerde Kerken te Bergschenhoek, Putten en Zaamslag hebben zich bij dit verzoek aangesloten.


Besluit 5:

 1. in te stemmen met het verzoek van de Gereformeerde Kerken te Bedum en Wezep;
 2. de uitspraak van de GS Middelburg 1933 (Acta, art. 245-1) en die van de GS Ommen 1993 (Acta, art. 67-2) ter zake van het bijwonen van een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee geen contact is gericht op kerkelijke eenheid, vervallen te verklaren.

Gronden:

 1. het is in overeenstemming met de grondregel van ons kerkrecht dat meerdere vergaderingen zich alleen bezighouden met zaken die in mindere vergaderingen niet kunnen worden afgehandeld. Het verdient daarom de voorkeur om aan de vrijheid van de kerken over te laten om in eigen verantwoordelijkheid te bepalen in welke gevallen een vertegenwoordiging wordt gestuurd;
 2. aanwezigheid in een eredienst staat niet gelijk aan deelname aan en instemming met (alle onderdelen van) deze dienst;
 3. het aannemen van een uitnodiging voor een officiële gebeurtenis in een kerk waarmee we niet in gesprek zijn, komt de goede naam van de gemeente van Christus ten goede. Bovendien is het versturen en honoreren van een uitnodiging niet meer dan een zaak van goed fatsoen.

Contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)


Materiaal:

 1. rapport van DKE;
 2. aanvullend rapport van DKE;
 3. brief van de CGK te Huizen, samenroepende kerk van de Generale Synode van de CGK 2010 d.d. 14 december 2009;
 4. brief van de GS CGK Huizen 2010 d.d. 22 december 2010, waarin meegedeeld wordt dat besloten is GKv-predikanten toe te laten op alle CGK-kansels; hiertoe is bijlage 8 van de Kerkorde gewijzigd.

 Besluit 6:


uit te spreken:

 1. dankbaar te zijn jegens de Heer van de kerk, voor de groeiende toenadering en samenwerking in veel plaatselijke gemeenten en voor het (weer) aangaan van contacten tussen verschillende plaatselijke kerken;
 2. de notitie ‘Katholiciteit en Eenheid’ te ontvangen als een goede handreiking om plaatselijke contacten aan te gaan en uit te bouwen;
 3. dankbaar te zijn voor de besluitvorming van de Generale Synode van de CGK 2010 en de aanpassing van bijlage 8 van de Kerkorde die het mogelijk maakt dat alle GKv-predikanten kunnen worden uitgenodigd om voor te gaan in CGK-kerkdiensten;
 4. dat predikanten van de CGK bevoegd zijn tot de bediening van Woord en sacramenten, tot de dienst van de gebeden en tot de kerkelijke bevestiging van een huwelijk in een kerkdienst van een GKv-kerk, mits op uitnodiging van die gemeente;
 5. dat GKv-predikanten die door CGK-kerkenraden worden uitgenodigd voor te gaan in een kerkdienst de bewilliging van hun eigen kerkenraad behoeven;
 6. dat de GKv biddend, vanuit de roeping tot eenheid, de weg naar kerkelijke eenheid met de CGK willen vervolgen.

 Grond:

het is belangrijk metterdaad samen te werken met het oog op kerkelijke eenheid met plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze samenwerking geeft invulling aan de opdracht en de belofte uit Johannes 17.

Besluit 7:

aan deputaten de volgende opdrachten te geven:

 1. met Deputaten Eenheid van de CGK samen te werken in het voluit stimuleren en faciliteren van samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven op plaatselijk niveau;
 2. daartoe het gesprek over de prediking, visie op de gemeente, visie op de sacramenten en de kerkelijke vermaning binnen de plaatselijke kerken en eventueel op regionaal niveau te blijven stimuleren en begeleiden;
 3. zo nodig overlegsamenkomsten te beleggen van kerken die kanselruil of andere vormen van samenwerking kennen; dit in samenwerking met Deputaten Overleg Eenheid;
 4. indien nodig, met Deputaten Eenheid van de CGK door te spreken over wat kerkelijke eenheid inhoudt, wat de Heer op dit gebied van ons vraagt en wat Hij ons geeft, en hoe breed de kerk van Christus mag zijn.

 Gronden:

 1. de opdrachten passen bij het doel, te streven naar kerkelijke eenheid;
 2. het blijft van belang op plaatselijk en regionaal niveau de contacten tussen de kerken te stimuleren en waar mogelijk in gang te zetten en te begeleiden;
 3. daarnaast blijft het van belang ook landelijk het gesprek over eenheid te blijven voeren, vanuit het geloof aan de katholiciteit van de kerk.

Besluit 8:

De ‘Regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Christelijke Gereformeerde Kerk’ sub 5 aan te vullen tot:

Wanneer de kerkenraad de tijd gekomen acht voor daadwerkelijke kanselruil, gezamenlijke erediensten of gezamenlijke avondmaalsvieringen, zal hij daarvoor de instemming van de gemeente en de goedkeuring van de classis vragen en van het resultaat mededeling doen aan Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Generale Synode.

Grond:

deputaten dienen op de hoogte te blijven van wezenlijke beleidsbeslissingen op plaatselijk niveau.

Contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

(volgt)

Participatie in het Deputaten Overleg Eenheid (DOE)

(volgt)

Participatie Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte (COGG)

Materiaal:
rapport van DKE

Besluit 9:

te blijven participeren in het COGG op basis van de doelen die de Generale Synode Zuidhorn 2002-2003 heeft vastgesteld (Acta, art. 130-2) en op deze manier mee te werken aan een verdere uitbouw en verdieping van het COGG als platform voor gereformeerde belijders.

Grond:

het is mogelijk om de doelen die de GS Zuidhorn 2002-2003 stelde na te streven binnen het kader van het COGG.

Besluit 10:

aan DKE op te dragen uit hun midden tenminste drie personen aan te wijzen die de Gereformeerde Kerken vertegenwoordigen in het COGG.

Grond:

participatie in het COGG past binnen de taakstelling van DKE. Het is daarom logisch dat de vertegenwoordiging in het COGG vanuit DKE bemand wordt, conform opdracht en mandaat van de synode.

Besluit 11:

de deelname in het COGG in de periode tot de volgende synode te evalueren en daarover te rapporteren aan de synode.

Grond:

participatie in het COGG dient voor elke synode geëvalueerd te worden. Op basis van rapportage door DKE besluit de synode tot deelname voor een volgende periode.

Contacten met de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Materiaal:
rapport van DKE

Besluit 12:

deputaten op te dragen:

 1. de gesprekken met de Commissie Interkerkelijke Contacten van de HHK voort te zetten met als doel te komen tot een nadere vorm van kerkelijk contact;
 2. deze gesprekken zo mogelijk samen met Deputaten Eenheid van de CGK te voeren.

Gronden:

 1. de gebleken herkenning tussen de GKv en de HHK rechtvaardigt de voortgang van de gesprekken die op gang gekomen zijn;
 2. het onderhouden van contacten die kerkelijke eenheid (nog) niet als doel hebben, is belangrijk. Naar andere kerken kan daarvan een positief signaal uitgaan en het geeft op eigen niveau invulling aan de opdracht en de belofte uit Johannes 17;
 3. het past in het beleid van de GS om er naar te streven, dat de contacten met de HHK gezamenlijk met de CGK worden onderhouden.

Gereformeerde Kerken (hersteld) (GKh)

Materiaal:
brief van de GS van de GKh Emmen 2009-2010 d.d. 21 mei 2010, met een oproep en een wens

Besluit 13:

 1. met verdriet kennis te nemen van de brief van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (hersteld) d.d. 21 mei 2010;
 2. te berusten in de afwijzende houding die hierin doorklinkt en niet meer inhoudelijk te reageren op dit schrijven.

 Grond:
sinds 2006 is er in de contacten met GKh geen enkele vooruitgang geboekt. Daarom is het op dit moment niet zinvol om inhoudelijk te reageren.

Nationale synode

Materiaal:

 1. rapport van DKE;
 2. aanvullend rapport van DKE;
 3. brief van de Stuurgroep Nationale Synode d.d. 17 juni 2010, waarin de GKv worden uitgenodigd deel te nemen aan de Nationale Synode | Protestants Forum te Dordrecht, december 2010;
 4. brief van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer d.d. 3 januari 2011, waarin bezwaar gemaakt wordt tegen de deelname aan de Nationale Synode;
 5. brief van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Oost d.d. 13 februari 2011, met eenzelfde bezwaar als onder 4.

 Besluit 14:

 1. de deelname van DKE aan de Nationale Synode | Protestants Forum te Dordrecht 2010 goed te keuren;
 2. de bezwaren van de Gereformeerde Kerken te Ten Boer en Bunschoten-Oost tegen deelname aan de Nationale Synode niet toe te stemmen;
 3. deputaten op te dragen:
  1. alert te zijn op ontwikkelingen rond de Nationale Synode, ook wat betreft de inhoudelijke kant: het geloof naar het Woord van God zoals we dat als kerken belijden;
  2. een afvaardiging samen te stellen om namens de kerken deel te nemen aan een volgende Nationale Synode;
  3. aan de volgende GS rapport uit te brengen van hun beleid in dezen.

Grond:

het is belangrijk te streven naar samenwerking die kerkelijke eenheid als doel heeft, maar daarnaast is het van belang contacten te onderhouden die die pretentie niet hebben.  Van dit laatste kan zowel naar andere kerken als naar buiten een positief signaal uitgaan. Beide kunnen worden gezien als invulling van de opdracht en de belofte uit Johannes 17, elk op eigen niveau.


Raad van Kerken (RvK)

Materiaal:
rapport van DKE

Besluit 15:

deputaten op te dragen:

 1. zo mogelijk samen met CGK en NGK de mogelijkheden tot associatie met de RvK in Nederland te onderzoeken;
 2. hierover de eerstvolgende GS te rapporteren en tevens te adviseren of een associatie mogelijk is.

Gronden:

 1. de wijzigingen in de statuten van de RvK en de gewijzigde opstelling van de RvK lijken toenadering minder dan voorheen in de weg te staan;
 2. op lokaal niveau wordt op grote schaal deelgenomen aan plaatselijk interkerkelijk overleg;
 3. het is belangrijk te streven naar samenwerking die kerkelijke eenheid als doel heeft en daarnaast is het van belang contacten te onderhouden die die pretentie niet hebben.  Van dit laatste kan zowel naar andere kerken als naar buiten een positief signaal uitgaan. Beide kunnen worden gezien als invulling van de opdracht en de belofte uit Johannes 17, elk op eigen niveau.

 Slot (samenstelling nieuw deputaatschap, financiën)